Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Maaja 2015

Ati Tenne Afootto?

Ati Tenne Afootto?

Biˈre mannu daamma horoonsiˈrannohu hiittoonniiti?

Biˈre mannu daabbo gaˈnanno bullee daaqqate daamma horoonsiˈranno. Konni garinni gide daammaho daaha roore mine meentu woy soqqamaasine barru baala assitannoreeti. Biˈree waro daammu huuro macciishsha barru baala assinanniri gedeeti.—Wolapho 11:5; Ermiyaasi 25:10.

Biˈree Gibitsenni anfoonni misilla hakkawaro gide hiittoonni daankanniro leellishshanno. Gidu daammi suduudaaˈme aaniido xeichaawinoho; aanaho qole daammi-beetto afiˈrino. Daakkanno mancho guluphite lamente anganni daammi-beetto seekkite amadde daammu aana noo gide daakkanno. Mitte borro xawissanno garinni, hakkawari daammi-beetti 2tenni 4 kiilogiraame geeshsha ikkanno. Konne olaho horoonsiˈnanniha ikkiro, manna shaara dandaanno.—Mesaafinti 9:50-54.

Gide daammunni daaqqa hakkawaro maatete lowo geeshsha hasiisannore ikkino daafira, asaleho yine daamma adhinannita hooltannoti Qullaawu Maxaafi higge no. Marro 24:6 togo yitanno: “Aye manchino asaleho yee daamma woy daammi-beetto adha dihasiissannosi; korkaatuno hatto assa manchoho heeshshosi adhinohu gedeeti.”

“Afalete mule” yaanno qaali mayi tiro afiˈrino?

Qullaawu Maxaafi Yesuusi “Annisira afalete mule” noota coyiˈranno. (Yohaannisi 1:18, lekkaalliidi qaagiishsha) Kuni qaali Yesuusi Maganunniwa lowo geeshsha gamba yiinoha ikkinota leellishanno. Qoleno, Yihudootu sagalete yannara harunsitanno bude qummi assannoho.

Yesuusi uullate aana noo waro, Yihudootu sagalete xarapheessira doyissine worroonni gulantira dolli yitanno. Sagalete ofollinohu mittu mittunku manchi umiido sagalete xarapheessiwa, alba kayinni wolewa hige guracho cigilesinni barkote gedeere irkiˈranno. Konni garinni dolli yaasi qiniiticho angasinni mitore amadate injeessitannosi. Mitte borro kultanno garinni, sagalete xarapheessa doyisse ofollino manni baalunku gura midaadinni dolli yee kuˈu kuˈuyira gamba yaanno daafira, “mittu manchi umi isira badheenni dolli yiino manchi gagasiwa shiqqi yaanno”; “konnira, kuni manchi kuˈuyira ‘afalete mule dolli yiino’ yaa dandiinanni.”

Qaete annira woy jilu annira afalete mule dolli yaa hakkawaro lowo ayirrinyeeti woy qoossooti. Konni daafira, Yesuusi jeefote Faasika ayirrisi wote Yesuusira afalete mule noohu “Yesuusi baxanno rosaancho” yaamaminoho hawaariya Yohaannisiiti. Hakko daafira, Yohaannisi ‘Yesuusira gagasunniwa shiqqi yee’ xaˈmo xaˈma dandiino.Yohaannisi 13:23-25; 21:20.