Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Dotteessa 2015

Yihowa Ledo Mageeshshi Geeshsha Jaalooˈmootto?

Yihowa Ledo Mageeshshi Geeshsha Jaalooˈmootto?

“Maganunniwa shiqqe, isino kiˈnewa shiqannona.” YAAQOOBI 4:8.

1. Yihowa ledo noonke jaaloomi kaajjado ikke heeˈranno gede assiˈra hasiissannonkehu mayiraati?

ATI heeshshokki Yihowara sayisse uyite cuuamootto Farciˈraasinchootiro, muxxe ikkitino jiro noohe. Hatti jiro, Maganu ledo noohe jaaloomaati. Ikkollana, Sheexaanu alamenna guuntete xeˈne noosi maalinke konne jaaloomanke daafate gaaramanni no. Kuni fatani baalunku Kiristaanira iillannoho. Dandiinummo deerrinni, Yihowa ledo noonke jaaloomi ayewoteno kaajjado ikkanno gede assiˈra hasiissannonkehu iseraati.

2. (a) Jaaloomaho yaa mayyaate? (Lekkaalliidi qaagiishsha lai.) (b) Yihowa ledo noonke jaalooma albinni roore kaajjado assiˈra dandiineemmohu hiittoonniiti?

2 Yihowa ledo mageeshshi geeshsha jaalooˈmootto? Isi ledo noohe jaalooma albinni roore kaajjado assiˈra hasiˈratto? Yaaqoobi 4:8 konne assa dandaatto gara kultannohe: “Maganunniwa shiqqe, isino kiˈnewa shiqannona.” Konni jaaloomi giddo atino Yihowano assitinanniri noota huwati. * Maganunniwa shiqate ninke assa hasiissannonkere assineemmoha ikkiro, isino ninkewa shiqate isi widiidire assanno.  Lamunku widi konne ganyine assineemmoha ikkiro, mereeronke noo jaaloomi gale hosanni roore lophanno. Konni garinni, Yihowa ledo noonke jaaloomi albinni roore kaajjado ikkanno. Hatto ikkiro, Yesuusira macciishshantinote gedee hedo macciishshantannonke; isi togo yiino: “Soyinoehu addinta nooho; . . . anino iso afoommo.” (Yoh. 7:28, 29) Ikkina, Yihowawa albinni roore shiqate maa maa assa dandaatto?

Maganu ledo hasaawa dandiinannihu hiittoonniiti? (Gufo 3 lai)

3. Yihowa ledo hasaawa dandiinannihu hiittoonniiti?

3 Yihowawa shiqate isi ledo ganyine hasaawa hasiissannonke. Maganu ledo hasaawa dandaattohu hiittoonniiti? Tenne huwatate, hanni xeertote heeˈranno jaalikki ledo hasaabbinannihu hiittoonniitiro hedi. Mimmitoho dabdaabbe borreessitine sokkinaranna ganyitine silketenni hasaabbinara dandiitinanni. Ganyite assiˈratto huuccatto Yihowa coyishiishatto doogooti. (Faarso 142:2 nabbawi. *) Qolteno, Yihowa Qaale ganyite nabbawattohanna hiincattoha ikkiro, isi coyishiishanni noohehu gedeeti. (Isayyaasi 30:20, 21 nabbawi. *) Lamunku widi assitinanniri kuri coyibba, Yihowa ledo roore quraanyamatto gedenna isi ledo noohe jaaloomi kaajjado ikkanno gede kaaˈlitannohu hiittoonniitiro hanni laˈno.

QULLAAWU MAXAAFI XIINXALLO YIHOWA ATE COYISHIISHANNO DOOGOOTI

4, 5. Yihowa Qaalisi widoonni ate gilletenni coyishiishannohehu hiittoonniiti? Lawishsha kuli.

4 Qullaawu Maxaafi Maganu mannu ooso baalantera soyino sokka amadinota anfoommo. Ikkina Qullaawu Maxaafi ati Yihowawa shiqatto gede kaaˈlahera dandaanno? Ee, dandaanno. Hiittoonni? Qullaawa Maxaafa ganyite nabbawattonna xiinxallatto wote, nabbawootto coyi daafira mayi macciishshaminohero hedi; qolteno heeshshokki giddo hattee hedo harunsatto gara assaawi. Hakko garinni, Yihowa Qaalisi widoonni coyishiishahera maahoyye yootto yaate. Tini albinni roore isi ledo jaalooˈmatto gede kaaˈlitannohe.—Ibi. 4:12; Yaaqoobi 1:23-25.

5 Lawishshaho, hanni “uullate aana jiro duuˈna agurre” yee Yesuusi coyiˈrino qaale nabbabbe hiinci. Tenne assaawe nabbabbe hiincatto wote, heeshshokki giddo Maganu Mangiste balaxisiissanni noottoti macciishshantuhero, Yihowa hagiirsiisoottoti leeltannohe. Heeshshokki shota assiˈranna Maganu Mangiste balaxisiisate roore coye assa hasiissinoheti macciishshantuhero kayinni, Yihowa albinni roore isiwa shiqate woyyeessiˈra hasiissannohere kulinohe yaate.—Maatewoosi 6:19, 20.

6, 7. (a) Qullaawa Maxaafa xiinxallanke, Yihowanna ninke mereero noo baxilli ma ikkanno gede assitanno? (b) Gillete xiinxallonke alaami maa ikka hasiissannosi?

 6 Qullaawa Maxaafa xiinxalla kaaˈlitannonkehu woyyeessiˈra hasiissannonkere huwatate calla diˈˈikkino. Togoo xiinxallo, Yihowata baxillu doogonna kaajja akattasi anfeemmo gede assitannonke; tini qolte iso albinni roore banxeemmo gede kaaˈlitannonke. Maganoho noonke baxilli lexxanno wote, isino ninke albinni roore baxannonke; konni garinni mereeronke noo jaaloomi roore kaajjado ikkanno.—1 Qorontoosi 8:3 nabbawi. *

7 Ikkollana, Yihowawa shiqate Qullaawa Maxaafa xiinxallineemmohu gara ikkino alaamira ikka hasiissannosi. Yohaannisi 17:3 togo yitanno: “Hegere heeshsho afidhanno gede, ati callu halaalaancho Magano ikkoottoha atenna soottoha Yesuusi Kiristoosi afa hasiissannonsa.” Konni daafira, alaaminke mulla egenno afiˈrate calla ikkikkinni Yihowa albinni roore ‘afate.’—Wolapho 33:13 nabbawi; * Far. 25:4.

8. (a) Yihowa Azaariyaasi qaxxaasino gara lainohunni mitu manni mayyee hedara dandaanno? (b) Yihowa seekkine afanke isi assooti daafira hili huluullono heedhannonkekki gede assitannohu hiittoonniiti?

8 Yihowa seekkine anfummoro, isi mitto coye assino korkaata Qullaawu Maxaafi xawise kula hooganno wote, tini didhibbannonke. Lawishshaho, Yihowa Nugusa Azaariyaasi qaxxaasino gara nabbawatto wote mayi macciishshamannohe? (2 Neg. 15:1-5) Isiraeele “tulluwate aana kakkalo kakkalanna wiliishshine shiqinshanni kakkalo kakkala” agurtinokkiha ikkirono, Azaariyaasi kayinni “Yihowa albaanni gara ikkinore assino.” Ikkirono, “Yihowa nugusa qoomino; nugusuno reyi barri geeshsha dhiigaamo ikkino.” Mayira? Qullaawu Maxaafiti tini xagge tenne badde dikultanno. Tini huluullite Yihowa Azaariyaasi mulla kae qaxxaasino yineemmo gede assitannonke? Yihowa doogo seekkine anfoommoha ikkiro, diassitannonke. Isi ayewoteno qaxxaasannohu “hasiisanno deerrinni” ikkinota afa hasiissannonke. (Erm. 30:11) Tenne afanke, Yihowa Azaariyaasi hakko garinni qaxxaasinohu mayiraatiro afano hoongummoro, firdesi keeraancho ikkitinota addaxxineemmo gede assitannonke.

9. Yihowa Azaariyaasi dhiigu amadanno gede assino korkaata huwanteemmo gede kaaˈlitannonke assaawe hiitteeti?

9 Ikkollana, Qullaawu Maxaafi tenne hajo daafira wole basera lede kulannori no. Nugusu Azaariyaasihu wolu suˈmi Ooziyaati. (2 Neg. 15:7, 32) Isire kultannote 2 Zeena 26:3-5, 16-21 noo xaggenni huwanteemmonte gede, Ooziya mite yanna geeshsha Yihowa albaanni gara ikkinore assinoha ikkirono, gedenoonni hige kayinni “umisira bao abbiˈrara wodanisi booˈnaleessa ikkino.” Naaxxatenni kainohunni, loosara fajjinoonnisikkiha kakkalaanote looso loosate kaino. Settayina mitte kakkalaano iso waajjitukki shiqqe hayi yitasira woˈnaaltino. Isi tenne macciishshe higiyya? Hakkawote ikkino gari mageeshshi geeshsha naaxxaleessa ikkinoro leellishanno. Isi kakkalaano “baasa hanqino.” Konnira Yihowa iso dhiigunni ganasi dhagge ikkitannota diˈˈikkitino!

10. Yihowa assanno coyi baalunkura korkaata afate hasiˈra hasiissannonkekkihu mayiraati? Yihowara noonke baxillinna ammana lophitanno gede assiˈra dandiineemmohu hiittoonniiti?

10 Laˈnanni heeˈnoommota qara assaawe deˈooti. Maganu Qaali giddo korkaata bande kulloonnikkite wole xaggente gede, Yihowa Azaariyaasi qaxxaasino korkaata huwanteemmo gede kaaˈlitanno assaawe hooggoommero ma assatto? Maganu assinori gara ikkinota huluullamattonso, isi ayewoteno gara ikkinore assannota ammanneemmo gede assitannoti baqete mashalaqqe Qullaawu Maxaafi giddo noota hedde iso  addaxxatto? (Marro 32:4) Yihowa seekkine anfanni haˈnummo kiiro, isira noonke baxillinna ammana albinni roore lophitanno daafira isi assanno coyira baalaho korkaata afa hasiissannonke yitanno hedo diheedhannonke. Maganu Qaale xiinxallittonna hiincitto deerrinni togoo baxillinna ammanakki lophitanni hadhannoti dihuluullissannote. (Far. 77:12, 13) Tini qolte Yihowa ledo noohe jaaloomi roore kaajjado ikkanno gede assitanno.

HUUCCATTO ATI YIHOWA COYISHIISHATTO DOOGOOTI

11-13. Yihowa huuccatto addinta macciishshannota mayinni anfeemmo? (Umi misile lai.)

11 Huuccatto Yihowawa shinqeemmo gede kaaˈlitannonke. Huuccattotenni iso guwisiˈneemmo, galaxxineemmo, hattono biddishsha aannonke gede xaˈmiˈneemmo. (Far. 32:8) Yihowa ledo noohe jaaloomi kaajjado ikkanno gede kayinni, isi huuccatto macciishshannota ammana hasiissannohe.

12 Mitu manni huuccatto mulla giddo harshammi yitara yine assiˈnannireeti yee ammananno. Kuni manni huuccatto garunni assaawatenna qarrinkera uminkenni mala hasiˈrate calla kaaˈlitannonke yee hedanno. Huuccatto konni garinni kaaˈlitara dandiitannoha ikkirono, Yihowa huuccattokki addinta macciishshanni noota mayinni afa dandaatto?

13 Hanni tenne hedi: Yesuusi uullara daara albaanni, Yihowa uullate aana noo soqqamaanosi huuccatto macciishshanna laino. Hakkiinni uullate aana soqqami yannara, iima noo Annisira giddosita kuˈlate huuccatto assiˈrino. Yesuusi Yihowa huuccatto dimacciishshanno yee hedoommero hashsha woˈma huucciˈranni galannoni? (Luq. 6:12; 22:40-46) Isi huuccatto mulla giddo harshammi yitara yine calla assiˈnannireeti yee hedoommero, rosaanosi huuccatto assidhanno gede rosiisannoni? Yesuusi huuccatto Yihowa ledo hasaambanni doogo ikkitinota afino. Isi mitte hige togo yiino: “Anna, macciishshoottoe daafira galaxxeemmohe. Addaho, duuchanka wote macciishshattoeta afoommo.” Ninkeno Yihowa “huuccatto macciishshanno Magano” ikkinota addaxxa dandiineemmo.—Yoh. 11:41, 42; Far. 65:2.

14, 15. (a) Huucciˈneemmo wote hasiˈnoommore bande kuˈlanke kaaˈlitannonkehu hiittoonniiti? (b) Mitte rodoo assidhino huuccatto Yihowa ledo muli jaaloomi heeˈrannose gede kaaˈlitinosehu ma garinniiti?

14 Yihowa huuccattokkira qolanno dawaro  mito wote xabbe leella hooggahera dandiitanno. Ikkirono, huucciˈratto wote hasiˈrootto coye badde kulattoha ikkiro, Yihowa qolannohe dawaro roore xabbe leeltannohe. Huuccattokkira dawaro afiˈroottota huwatatto wote, isi addinta nooha ikkinoti leeltannohe. Hakkiinni saeno, giddiidikki hedo Yihowara hasaaphitto kiiro isiwa albinni roore shiqatto.

15 Hanni Katii yinanni rodoo lawishsha laˈno. * Tini rodoo soqqansho ganyite fultannoha ikkirono, soqqama dibaxxanno. Ise togo yitino: “Alba soqqansho dibaxeemma. Soqqama horonta giwisannoe. Xurata fulummata mittu cimeessi woˈma yanna suwisaancho ikkammara halchinota kulie; isinni forme wonshammara uyie. Anino suwisaancho ikkate kaumma; qoleno Yihowa soqqansho baxeemma gede kaaˈlaera barru baala huuccatto assiˈra jammarumma.” Yihowa huuccattosera dawaro qoliyya? Ise togo yitino: “Suwisaancho ikkummanku kuni sayikkiˈya dirooti. Lowo saate soqqamaˈyanninna wolootu roduuwiwiinni rosaˈyanni, gale hosanni farciˈrate dandooˈya woyyeessiˈrumma. Xa soqqansho hagiirsiissannoeha calla ikkikkinni lowo geeshsha baxissannoe. Hakkiinni saeno, Yihowa ledo nooe jaaloomi bashshonni roore kaajjado ikkino.” Addaho, Katii assidhino huuccatto Yihowa ledo muli jaaloomi heeˈrannose gede kaaˈlitinose.

NINKE WIDIIDIRE ASSA

16, 17. (a) Yihowa ledo noonke jaaloomi lophanni haˈranno gede maa assa hasiissannonke? (b) Aananno birxichira mayi daafira ronseemmo?

16 Yihowawa shiqa heeshshonke diro woˈma assineemmoreeti. Maganu ninkewa shiqanno gede ninkeno isiwa shiqate hasiisannore assa hasiissannonke. Konnira Qullaawu Maxaafi xiinxallonna huuccattote widoonni Maganinke ledo ganyine hasaawanke agurroonke. Konni garinni lophanni haˈrannohu Yihowa ledo noonke jaaloomi, iillannonke qarra dandee saˈˈate kaaˈlannonke.

Yihowawa shiqa heeshshonke diro woˈma assineemmoreeti (Gufo 16, 17 lai)

17 Ikkollana, eeggifante huuccatto assiˈnanni heeˈneennanni noonke qarri hoˈla hooganno woti heeˈrara dandaanno. Togoo yannara, Yihowara noonke ammana shoshshoggitara dandiitanno. Yihowa addinta huuccattonke macciishshannotanna jaalisi gede asse laˈˈannonketa huluullama jammarrammora dandiineemmo. Togoo hedo macciishshantuhero maa assa dandaatto? Aananno birxichira tenne ronseemmo.

^ GUFO 2 Jaaloomaho yaa, lamu mannootira mimmitoho noonsa simmeeteetinna mimmito amaddanno garaati. Jaaloominsa giddo lamunku assitannori no.

^ GUFO 3 Faarso 142:2: “Yaachishinoere isira hasaapheemmo; qarraˈyano isira kuˈleemmo.”

^ GUFO 3 Isayyaasi 30:20, 21: “Yihowa qarru daabbonna gadadu waa aannoheha ikkirono, Bayiru Rosiisaanchikki xaate isonooto atewiinni dimaaxanno, atino Bayira Rosiisaanchokki illekkinni laˈˈatto. Qiniitira higge haˈra hasiissuhero woy gurara higge haˈra hasiissuhero, maccakki badhekkiinni, ‘Doogo tenneetina, kawaanni higge haˈri’ yitanno huuro macciishshitanno.”

^ GUFO 6 1 Qorontoosi 8:3: “Mittu manchi Magano baxannoha ikkiro, Maganu hakkoye mancho egennino.”

^ GUFO 7 Wolapho 33:13: “Ani ate hagiirsiisoommoheha ikkiro, afeemmohenna ate hagiirsiisanni heeˈreemmo gede, ballo doogokki rosiisie. Tini daga mannakki ikkitinotano hedi.”

^ GUFO 15 Suˈma soorrinoonni.