Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | LOOSATTO LOOSINNI HAGIIDHA DANDAATTO GARA

Loonseemmo Loosinni Hagiidha Dandiineemmo Gara

Loonseemmo Loosinni Hagiidha Dandiineemmo Gara

“Mittu mittunku manchi itanna aga, hattono daafure loosanno loosi baalunkunni hagiidha hasiissannosi. Tini Maganu eltooti.” (Mekibibi 3:13) Maganu loonseemmo loosinni hagiidhinammora hasiˈrannoha ikkiro, hagiidhineemmo garano kulannonkeha dilawannohe? (Isayyaasi 48:17) Ee, Maganu loonseemmo loosinni hagiidhineemmo gara Qaalisi Qullaawu Maxaafi giddo kulinonke. Hanni aante noota Qullaawu Maxaafi amaale laˈno.

LOOSOHO GARA IKKITINO LAO HEEDHOHE

Loosatto loosi surrete looso, woy wolqate looso woy lamenka ikkara dandaanno; ikkirono, ‘daafurre loonsoonniri horo aannota’ deˈooti. (Lawishsha 14:23) Hiittoo horo? Umihunni, diinaggaawe loosa maalaamittete hasiisannonkere afiˈrate kaaˈlitannonke. Hige Maganu iso halaalunni magansidhannore towaatannota coyiˈrino. (Maatewoosi 6:31, 32) Ikkollana, ninkeno ammanamme diinaggaambe loonsammora hasiˈranno.—2 Teselonqe 3:10.

Konni daafira, loosu mixonke wonshiˈrate kaaˈlannonke coyeeti. Qoleno, halaafinatenke garunni wonshate kaaˈlannonke. Lemiina ontu dirihu Jooshuwa togo yiino: “Hasiisannohe coye afiˈra dandaa loworeeti. Hasiisannohe coye hidhate ikkannohe woxe afiˈra dandiittoro, loosatto loosi hendoonni alaama wonshino yaate.”

Qoleno, diinaggaawe loosa uminkera noonke ayirrinyi lexxanno gede kaaˈlitannonke. Diinaggaawe loosa shota diˈˈikkitino. Loonseemmo loosi ceeˈmishannoha woy kabbaade ikkiro nafa, umonke qeeˈline diinaggaambe loonseemmoha ikkiro, Maganu assinammora hasiˈrannore assinanni heeˈnoommota anfoommo daafira hagiidhineemmo. Ceeˈma qeeˈla dandiinoommota afanke tashshi assitannonke. (Lawishsha 26:14) Tenne hendanni wote, looso loosa harshammi assitanno. Sai birxichira qummi assinihu Aarooni togo yiino: “Barra woˈma loosanni hosoommo barra dancha simmeete macciishshantannoe. Lowo geeshsha daafursannoeha woy assoommore wolootu laˈinokkiha ikkara  dandaanno; ikkirono, lowore assoommota afoommo.”

LOOSOKKI OGIMMATENNI LOOSATE WOˈNAALI

Qullaawu Maxaafi ‘loosisira fullahino manchonna’ ‘angasenni loosa baxxanno’ mancho naade coyiˈranno. (Lawishsha 22:29; 31:13) Mittu manchi iimi uullanni kae fullahinoha ikkannokkiti egennantinote. Lowo manni gari geeshsha dandaannokki looso loosa hakkeyi geeshsha dibaxanno. Duuchu manni looso baxannokkihu loosonsa dancha gede loosa rosate gari geeshsha sharraminokki daafira ikkara dandaanno.

Noore coyiˈniro, mittu manchi ceeˈma agure looso dancha gede loosa dandaanno gara hedannoha ikkiro, aye loosono hagiirrunni loosa rosa dandaanno. Wiiliyaami yinannihu 24 diri beetti togo yiino: “Mitto looso wolqakki assitu geeshsha loosse abbino guma laˈˈatto wote, lowo geeshsha tashshi yaannohe. Harancho doogo hasiˈrattoha woy assa hasiissannohe geeshsha calla assite agurattoha ikkiro hattoo hagiirre diafiˈratto.”

LOOSIKKI WOLE MANNA KAAˈLANNO GARA HEDI

Loosse afiˈratto woxe calla heddooti. Hatteentenni ateneeto togo yite xaˈmi: ‘Konne looso loosa hasiissinoehu mayiraati? Kuni loosi horonta loosama woy garunni loosama hoogiro mayi kalaqamanno? Kuni loosi woloota kaaˈlannohu hiittoonniiti?’

Roorenka tenne jeefote xaˈmo seekkine heda hasiissannonke; korkaatuno looso loosa roore hagiirsiissannohu loosinke woloota kaaˈlanno gara hendeemmoha ikkirooti. Yesuusi umisi togo yiino: “Adhantenni aa roore hagiirre abbitanno.” (Hawaariyaatete Looso 20:35) Loosinkenni xaaddote horo afiˈranno manna lawishshaho dambanyootanna loosiisannonke manchono agurranna, diinaggaambe loosanke kaaˈlitannohu wolu mannino no. Kuri giddo mininke mannanna qarramino manna kula dandiinanni.

Mininke manna. Qaete anni diinaggaawe loose maatesira hasiisannore shiqishannoha ikkiro, minisi manni ajayi ajeenna lamu gari horo afiˈranno. Umihunni, maalaamittete hasiisannonsare sagale, uddanonna galannowa afiˈranno gede kaaˈlanno. Isi konne asse “umisire ikkitinore towaatanno” gede Maganu uyinosi halaafinate wonshanno. (1 Ximootewosi 5:8) Layinkihunni, diinaggaawe loosanno anni oososi looso baxxanno gede dancha lawishsha ikkanno. Sai birxichira kullihu Sheeni togo yiino: “Anniˈya diinaggaawe loosate dancha lawishsha ikkannoho. Isi roore diro hanaaxicha ikke diinaggaawe loosinoho ammanamino manchooti. Mittu manchi ogimma heedheennasi mannaho kaaˈlannore loosasi mageeshshi geeshsha hagiirsiissannoro isiwiinni rosoommo.”

Qarramino manna. Hawaariya Phaawuloosi Kiristaanu ‘qarraminohura aannori heeˈrannonsa gede diinaggaawe loosanno’ gede amaalino. (Efesooni 4:28) Uminkeranna mininke mannira hasiisannore shiqishate diinaggaambe loonseemmoha ikkiro, qarrantinorirano uyineemmori heeˈrannonke. (Lawishsha 3:27) Konni daafira, diinaggaawe loosa uyine afiˈnanni hagiirre afiˈrate kaaˈlitannonke.

 YINOONNIHE GEESHSHA CALLA LOOSSE AGURTOOTI

Yesuusi Ilaalu Sibikatesi yannara togo yiino: “Silxaane noosi manchi mitte kiilomeetire haˈrattora giddeessihero, lame kiilomeetire ledosi haˈri.” (Maatewoosi 5:41) Tenne xiqisera nooha xintu seera harunsa dandaattohu hiittoonniiti? Shiimare calla assite agurantenni, yinoonnihehunni saˈe loosatto doogga hasiˈri. Mixo fushshiˈri; kaajja gede loosate woy rakke rakke loosate woˈnaali. Shiimaaddu coyi nafa gatikki baalankare dancha gede loosi.

Yinoonnihehunni saˈe loosate woˈnaalattoha ikkiro, loosatto loosinni roore hagiidhatto. Hiittoonni? Tenne assattoha ikkiro, umokki hajajjanni noottohu ateeti yaate. Yinoonnihehunni saˈe loossanni noottohu, wolu giddeesseennahe ikkikkinni ati umikki hasiˈrootto daafiraati. (Filimoona 14) Tini assaawe Lawishsha 12:24te noohu xintu seeri ledo sumuu yitannote: “Diinaggaawe loosanno manni anga gashshaancho ikkitanno; ceeˈmaleette anga kayinni borojjicho ikkitanno.” Ninke giddo borojjimmate looso loosannohu hakkeeshshi geeshsha hoogara dandaanno. Ikkollana, yinoonnisi geeshsha calla loosanno manchi wolu manchira borojjicho ikkinohu gede ikke macciishshamasira dandaanno. Yinoonnisihunni sae loosannohu kayinni umisi baxe assannore ikkino daafira, isonooto hajajannohu iso umosi ikkinota hedanno. Kuni manchi umisira mooticha ikkanno yaate.

LOOSOHO QUWA SAˈˈATTOKKI GEDE QOROPHI

Diinaggaawe loosa kaajja coyeeti; ikkirono, heeshshote giddo looso roore hasiisanno coyi noota dea dihasiissannonke. Qullaawu Maxaafi ceeˈminikki loonsanni gede amaalanno. (Lawishsha 13:4) Ikkirono, loosu araado amaddannonkekki gedeno amaalannonke. Mekibibi 4:6 togo yitanno: “Daafurrenna bubbe shorrine afiˈnannite lame cuˈmonni, fooliishshotenni afiˈnanniti mitte cuˈmo roortanno.” Tennenni maa ronseemmo? Loosu araado amaddinosi manchi loosu yannasinna wolqasi gudannoha ikkiro, loosisi guminni hagiidhe diafanno. Wole yaattonni, konni manchira loosu ‘bubbe shorrate’ gede mittoreno ledannokkiha ikkanno.

Qullaawu Maxaafi loosoho quwa saˈinokki lao heedhannonke gede kaaˈlannonke. Diinaggaambe loonseemmo gede amaalannonkeha ikkirono, ‘roore hasiissanno coyibba bande anfeemmo’ gede kulannonke. (Filiphisiyusi 1:10) Roore hasiissanno coyibba yinanniri hiikkuriiti? Kuri giddo mitte maatenkenna jaallanke ledo yanna sayisate. Hakkiinnino sae hasiisannori kayinni ayyaanaamittete coyibbaati; hakkurino Maganu Qaale nabbawanna hiinca labbinoreeti.

Quwa saˈinokki heeshsho heedhannori loossanno loosinni roore hagiidhitanno. Aleenni qummi assinihu Wiiliyaami togo yiino: “Alba looseemmo manni giddo mittu loosoho quwa saˈˈannokkiho dancha lawishsha ikkanno manchooti. Isi diinaggaawe loosanno; qoleno loosisi isilancho ikkino daafira dambanyootisi ledo danchu xaadooshshi noosi. Kayinni hawarro loosu goofanno wote, loosu hajo facci asse agure maatesinna magansiˈrasiwa higanno. Ani afoommohu hagiirraamu manni giddo mittu isooti!”