Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 Aaniidi Qooliha Coyi Umo | MUSSINNU NOOKKI GASHSHOOTE

Maganu Mangiste—Mussinnu Nookki Gashshoote

Maganu Mangiste—Mussinnu Nookki Gashshoote

“Dagate gashshaanono hige qansichootaho; ninke baalunku fulloommohuno dagoomu giddonniiti.” Togo yiinohu Nikaraguwa gobbara qara odiitere ikkino manchooti; hatto yiinohu gashshootu mussinna huna didandiinanni yee hedannohu mayiraatiro xawisateeti.

Dagoomu mussinna loosannoha ikkiro, hakko dagoominni fulanno gashshooti baalunkuno mussinnu nooha ikkanno yiniro gara dilawannohe? Hatto ikkiro, mussinnu nookki gashshooti heeˈrannohu hakku gashshooti mannu dagoomi giddonni fulinokkiha ikkiro callaati. Qullaawu Maxaafi togoo gashshooti noota kulanno; kuni gashshooti Yesuusi rosaanosi daggo yite huuccidhara rosiisinote Maganu Mangisteeti.—Maatewoosi 6:9, 10.

Maganu Mangiste iima heeˈre gashshannoho umosi dandiino gashshooteeti. Tini Mangiste mannu gashshoote baalanka hunte bayicho amaddanno. (Faarso 2:8, 9; Ajuuja 16:14; 19:19-21) Maganu Mangiste abbitanno atooti giddo mittu gashshootu mussinna hunate. Tini ikkase gattannokkita leellishannoha hanni lee coye laˈno.

1. SILXAANE

QARRA IKKINORE: Mannu mangistubba loosinsara woxe afidhannohu qansichootinsa anganniiti; roore wote konnira qaraxonna giwire gamba assidhanno. Konni garinni woxe gamba assa, mite gashshaano woxe moorate kaˈanno gede assitanno; qoleno qaraxo woy mangistete kaffallanniha wole woxe xeise kaffala hasiˈranno manni gubbo aannonsa. Konni garinni qarru qarra qalanni haˈrara dandaanno; korkaatuno mangiste mooramino woxe riqiwate qaraxo leddanno; tini qolte mussinnu lexxanno gede assitanno. Togoori ikkanno wote, roore gawajjamannohu beebbaataamo mannaati.

MALA: Maganu Mangistera silxaane uyinohu duuchanka dandaanno Magano Yihowaati. * (Ajuuja 11:15) Tini Mangiste loosisera qaraxo gamba assiˈra dihasiissannose. Maganu “bayira wolqa” noohanna shaqqillunni danchare aannoha ikkino daafira Mangistesi qansichootisera hasiisannore baalankare wonsha dandiitanno.—Isayyaasi 40:26; Faarso 145:16.

2. GASHSHAANCHO

QARRA IKKINORE: Sai birxichira kulliti Suuzaani Roozi Akermaani, mussinna hunate “aliidinni jammara hasiissanno” yitino. Mangistubba polisetenna giwire gamba assitannori mereerinni mussinna hunate sharrantanni, jajjabba gashshaano kayinni sammi yitannoha ikkiro dagansa insa addaxxa agurtanno. Qoleno, danchu amanyooti noosi gashshaanchi nafa guuntete xeˈne ragiˈrinoho. Qullaawu Maxaafi, “Ayewoteno danchare assannohu keeraanchu manchi uullate aana dino” yaanno.—Mekibibi 7:20.

Yesuusi taalle nookki mussinna uyineennasi giwino

MALA: Maganu Mangistesira shoominohu Yesuusi Kiristoosi guuntete xeˈne noonsa manni gede diˈˈikkino; isi gariweelo coye horonta diassanno. Yesuusi horo taalle nookki gubbo yaano “alamete mangistubba baalantanna ayirrinyensa” adha giwasi tenne buuxissanno. Alamete gashshaancho ikkinohu Daawuloosi, mitte hige magansiˈrasira yee Yesuusira tenne gubbo shiqishino. (Maatewoosi 4:8-10; Yohaannisi 14:30) Yesuusi reya geeshsha gannisi yannara nafa ammanaminoha ikkate murciˈre kaino daafira, xissannosita hooltara dandiitannoha ikkirono jingilli assitannosi agatto adhate maahoyye diyiino. (Maatewoosi 27:34) Xaa yannara reyotenni kae iimi heeshsho afiˈrino daafira, Maganu Mangistera moohate woˈmunni woˈma guuta ikkino.—Filiphisiyusi 2:8-11.

3. GEEDO

QARRA IKKINORE: Duucha gobbara mannu yannate kiiro gashshaano doodhanno; kuni doorshi (mirci) mussinna loossanno gashshaano dirrisate kaaˈlanno yine hendanni. Noore coyiˈniro kayinni, lophitino yinanni gobbuwara nafa doorshunna togoo doorshi  yannara heeˈranno zamachi umisi mussinnaho faro fanannoho. Dureeyye togoo zamachira fushshitanno woxinna wole coyibba, mookke nooreno ikko albillitte mookkanno gashshaano gariweelu coyi widira xixxiibbanno.

Yunayitidi Isteetete Xaphoomu Yoo Mine loosannohu Jooni Pooli Istiivensi, tini ikkito “higgenna Gashshootu isilanchimma huntannota calla ikkitukkinni mannu gashshoote addaxxannota” hooltannote yee borreessino. Konni daafira, alamete aana batinyu manni, poletiku paartuwa wole baalante dirijjitenni roore mussinna loossannoreeti yee hedansa dhagge diˈˈikkitanno.

MALA: Maganu Mangiste horonta baˈannokkita geeddanno mangiste ikkitino daafira, dagate doorshinna zamachu dihasiisannose. (Daanieeli 7:13, 14) Tenne Mangiste Gashshaancho doorinohu Magano ikkino daafira, kuni gashshooti dagate doorshinni kaajjannoha woy uwannoha diˈˈikkino. Tini Mangiste geeddannota ikkitino daafira, loossanno loosino ayewoteno mannisera geeddanno horo aanno.

4. HIGGE

Maganu Mangiste iima heeˈre gashshannoho umosi dandiino gashshooteeti

QARRA IKKINORE: Haaro higge fushsha coye woyyeessitanno yite hedattoha ikkara dandaanno. Ikkollana, fullahaano higgete kiiro leda duucha wote mussinnaho wole faro fantannota buuxxino. Qoleno, mussinna hunate hende fushshinanni higguwa loosu aana hosiisate roore wote lowo woce hasiissannoha ikkirono kaaˈlite yitannori dino.

MALA: Maganu Mangiste higguwa mannu gashshooti higgenni lowo geeshsha roortannote. Lawishshaho, Yesuusi kiirre tunqannikki higguwa dira agure, Amanyootu Higge yinannita uyino. Isi togo yiino: “Mannu assaˈnera hasidhinannire baalankare kiˈneno insara hattonni assensa.” (Maatewoosi 7:12) Qaru coyi kayinni, Maganu Mangiste higguwa assoote calla ikkikkinni giddiidi hedo illaallissannota ikkaseeti. Yesuusi togo yiino: “Olliichokki umikki gede assite baxi.” (Maatewoosi 22:39) Ee, mannu wodanita afa dandaanno Magani togoo higguwa ayirrinsanni gede assa dandaanno.—1 Saamueeli 16:7.

5. GIDDIIDI HEDO

QARRA IKKINORE: Mussinnaho kora ikkinori hafuurretenna meessi xiqime hasiˈrate. Dagate  gashshaanonna qansichootinsa roore wote togooti busha akatta noonsareeti. Sai birxichira qummi assinihu Sewuli katamira toˈu addaraashe minturi, gashshaanote gubbo itissino; kuri mannooti dancha gimbaatu uduunne hirre garunni mina fushshitanno woxinni gubbote fulanno woxi ajannota affino.

Konnira mussinna hunate, mannu giddiidi hedo lawishshaho hafuurrenna meessira roorsiˈra labbino akatta qeeˈla dandaanno gara rosiisa hasiissanno. Ikkollana, mannu gashshooti togoota rosu pirogiraame qixxeessate hasattono wolqano diafiˈrino.

MALA: Maganu Mangiste mannise gara ikkitinokki hedo qeeˈlanno gede rosiisse mussinna rumushshunku huntanno. * Togoo rosi mannise ‘surrensa loosiissanno wolqanni haarooˈmanno’ gede kaaˈlanno. (Efesooni 4:23) Insa hafuurretenna meessira roorsiˈrate bayicho noonsa coyinni kassi yaanna wolu mannira assaawa rosanno.—Filiphisiyusi 2:4; 1 Ximootewosi 6:6.

6. QANSICHOOTA

QARRA IKKINORE: Mitu manni danchu qooxeessira kaajja amanyootu roso rosiinseenna lophinoha ikkiro nafa, yawaawulanna mussinna loosannoha ikkara dandaanno. Xiinxallaano, mannu gashshooti mussinna huna dandaannokkihu konnira ikkinota ammantanno. Mangistubba wolere hoongummoro mussinnanna abbanno gawajjo ajisha dandiineemmo yite hexxitanno.

MALA: Buusantino Mangistubba mussinna hunate sumuu yitu wote coyidhino garinni, mangistubba “xalalle, ammanamanna mayinae yaa” halaˈlitanno gede assa hasiissannonsa. Tini dancha mixo ikkiturono, Maganu Mangiste togoo akatta halaˈlitanno gede assitannoha calla ikkikkinni qansichootisera togoo akatta heedhansara hasidhanno. Qullaawu Maxaafi “hafuuraammu,” hattono “kaphaano” tenne Mangiste ragidhannokkita kulanno.—1 Qorontoosi 6:9-11; Ajuuja 21:8.

Hundi Kiristaaninte gede, xaano mannu konni amanyootu seeri garinni heeˈra rosa dandaanno. Lawishshaho, Simooni yinanni rosaanchi qullaawa ayyaana hawaariyaatetewiinni woxunni hidhate woˈnaali yannara insa gubbo ita gibbe, “Tenne bunshekkira maaro ei” yitinosi. Simooni busha hasatto qarru giddora eessitanni noosita huwatiti, tenne yortosi qeeˈla dandaanno gede hawaariyaate huuccatto assitasira xaˈmiˈrino.—Hawaariyaatete Looso 8:18-24.

MAGANU MANGISTE QANSICHA IKKA DANDIINANNI GARA

Heeˈratto gobba baxxutano ikkituro, Maganu Mangiste qansicha ikka dandaatto. (Hawaariyaatete Looso 10:34, 35) Tini Mangiste yannankera alamete deerrinni qixxeessitinoti rosu pirogiraame qansichase ikka dandaatto gara kultannohe. Yihowa Farciˈraasine lamalate giddo tonnu daqiiqi geeshsha horoonsidhe Qullaawa Maxaafa woxe kaffaˈlinikki xiinxallissanno gara leellishshannohe. Tenne xiinxallonni rosatto coyi giddo mittu ‘Maganu Mangisteho dancha duduwooti’; qolteno tini Mangiste gashshootu mussinna huntanno gara rosatto. (Luqaasi 4:43) Qooxeessikkira noore Yihowa Farciˈraasine shiqqe coyishiishattora woy jw.org/sid yinanni webisayitenke daaˈˈatattora koyinsoommohe.

Qullaawa Maxaafa woxe kaffa’littokki xiinxalla hasi’ratto?

^ GUFO 8 Qullaawu Maxaafi yaanno garinni Maganu suˈmi Yihowaati.

^ GUFO 22 Lawishshaho, Birra 1, 2012 Agarooshshu Shaera (Amaaru Afoo) “Mussinnu Batiˈrino Alamera Ammanama Dandiinanni?” yaanno birxicho lai.