Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Xaˈmonna Dawaro

Qullaawu Maxaafi Xaˈmonna Dawaro

Batinye manna Kalaqaanchu noota ammananno gede assinonsari maati?

Heeshsho Maalale Diˈˈikkitino?

Mitu 3,000 diri albaanni mittu borreessaanchi togo yiino: “Dhaggenna maalale ikkanno garinni kalaqamoommo.” (Faarso 139:14) Mittu qaaqqi amasi godowira mitte seelenni kae lophanno gara hendanni wote hoola yinannire diˈˈikkino? Batinye manna heeshshote kalaqami kalaqamino gari Kalaqaanchu noota ammananno gede assinonsa.—Faarso 139:13-17; Ibiraawuyaani 3:4 nabbawi.

Heeshsho kalaqinohu, Kalqete alamenna heeˈrate injiitino uulla kalaqino Maganooti. (Faarso 36:9) Isi mannu oosora hedosi kulino; hattono isonooto egensiisino.—Isayyaasi 45:18 nabbawi.

Kalaqammoommohu saadatewiinniiti?

Bisinke saadate bisiwiinni lowo badooshshe diafiˈrino. Kuni ikkinohu Kalaqaanchu mannuno saadano uullate aana heedhara hede kalaqinohuraati. Isi umi mancho kalaqinohu saadatewiinni ikkikkinni bushshunniiti.—Kalaqo 1:24; 2:7 nabbawi.

Mannu lame qara doogonni saadatewiinni baxxanno. Umihunni, mannu ooso Kalaqaanchonsa afa, baxanna ayirrisa dandiitanno. Layinkihunni, mannu hegerera heeˈrara kalaqamino; saada kalaqantinohu kayinni hegerera heedhara diˈˈikkino. Xa kayinni mannu baalunku reyo ragiˈrino; korkaatuno woˈmunku mannira kaima ikkinohu umi manchi Kalaqaanchu biddishsha diayirrisino.—Kalaqo 1:27; 2:15-17 nabbawi.