Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Arfaasa 2015

Qullaawu Maxaafi Xaˈmonna Dawaro

Qullaawu Maxaafi Xaˈmonna Dawaro

Batinye manna Kalaqaanchu noota ammananno gede assinonsari maati?

Heeshsho Maalale Diˈˈikkitino?

Mitu 3,000 diri albaanni mittu borreessaanchi togo yiino: “Dhaggenna maalale ikkanno garinni kalaqamoommo.” (Faarso 139:14) Mittu qaaqqi amasi godowira mitte seelenni kae lophanno gara hendanni wote hoola yinannire diˈˈikkino? Batinye manna heeshshote kalaqami kalaqamino gari Kalaqaanchu noota ammananno gede assinonsa.—Faarso 139:13-17; Ibiraawuyaani 3:4 nabbawi.

Heeshsho kalaqinohu, Kalqete alamenna heeˈrate injiitino uulla kalaqino Maganooti. (Faarso 36:9) Isi mannu oosora hedosi kulino; hattono isonooto egensiisino.—Isayyaasi 45:18 nabbawi.

Kalaqammoommohu saadatewiinniiti?

Bisinke saadate bisiwiinni lowo badooshshe diafiˈrino. Kuni ikkinohu Kalaqaanchu mannuno saadano uullate aana heedhara hede kalaqinohuraati. Isi umi mancho kalaqinohu saadatewiinni ikkikkinni bushshunniiti.—Kalaqo 1:24; 2:7 nabbawi.

Mannu lame qara doogonni saadatewiinni baxxanno. Umihunni, mannu ooso Kalaqaanchonsa afa, baxanna ayirrisa dandiitanno. Layinkihunni, mannu hegerera heeˈrara kalaqamino; saada kalaqantinohu kayinni hegerera heedhara diˈˈikkino. Xa kayinni mannu baalunku reyo ragiˈrino; korkaatuno woˈmunku mannira kaima ikkinohu umi manchi Kalaqaanchu biddishsha diayirrisino.—Kalaqo 1:27; 2:15-17 nabbawi.