Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae—Xiinxallote Ittime  |  Sadaasa 2017

Agarooshshu Shaeha Coyi Umi Furcho 2017

Agarooshshu Shaeha Coyi Umi Furcho 2017

Birxichu fulino ittime leellishanno

QULLAAWA MAXAAFA

 • Eeliyaasi Huterinna Isi Qixxeessinota Qullaawu Maxaafi Tiro, Kiiro 3

 • Qullaawu Maxaafinni Kaaˈlo Afiˈra, Kiiro 1

 • Qullaawa Maxaafa Garunni Huwata Hooga, Kiiro 1

QULLAAWU MAXAAFI MANNU HEESHSHO SOORRE BIDDI ASSANNO

 • Reya Horo Dihasiˈroomma! (Iwooni Kiwoori), Kiiro 1

KIRISTAANU HEESHSHONNA AKATTA

 • Uyiniro Afiˈnanni Horo, Kiiro 2

 • Maganu Soqqamaano Adhantukki Heeˈra Hasiissannonsani? Kiiro 2

 • Baxillu Muxxe Akataati, Woxa.

 • Koffi Assino Coye Tirtine Salaame Kalaqqe, Ella

 • Jaalooma Hunannori Kalaqamanno Yannara, Badh.

 • Sheexaanu Hedokki Gawajjate Kayisanno Ola Qeela, Maaj.

YIHOWA

 • Maganu Uyinonketa Muxxe Elto Naadatto? Kiiro 2

 • Qarra Abbannohu Maganohoni? Kiiro 1

YIHOWA FARCIˈRAASINE

 • Haaro Songo Rosa, Boca.

 • “Elannohu Durooˈmanno” (fushsho), Boca.

 • Bikku Heeshsho Heeˈne Afiˈnanni Hagiirre, Onko.

 • “Quwa Saˈe Bushshanno Woy Seeddanno Doogo Dino” (Awustiraaliya), Amm.

 • Insaneeto Uminsa Fajjonni Shiqishshino—Turkete, Maaj.

 • Insaneeto Uminsa Fajjonni Shiqishshino (mine assiˈrinokki roduuwi), Arfa.

 • Danchumma Leellisha Abbitino Guma, Birr.

 • “Aanannoha Jawa Gambooshshe Assiˈneemmohu Mamooteeti?” (Meksiko), Woxa.

 • ‘Albinni Roortino Diinaggenna Baxille’ (1922nniha jawa gambooshshe), Onko.

HEESHSHOTE XAGGE

 • Danqicha Ikkaˈya Wolootaho Rosiiseemmokki Gede Diassitinoe (Woolteri Maarkini), Onko.

 • Yihowa Yaannore Assiniro Atoote Afiˈnanni (Oliiwi Maatiwuusi), Birr.

 • Kiristoosi Olamaancho Ikke Heeˈrate Murciˈrummo (Demitiriyesi Sarasi), Dott.

 • Fonqolo Cince Saˈˈa Atoote Afiˈnanni Gede Assitanno (Paaveli Sivulisiki), Woxa.

 • Yihowa Baxanno Manni Ledo Loosaˈya Atoote Afiˈreemmo Gede Assitinoe (Deevidi Sinkileeri), Woca.

 • Hayyootu Ledo Haˈraˈya Kaaˈlitinoe (Wiliyami Saamuelseni), Badh.

 • Mooticha Harunsate Yee Baalankare Facci Asse Aguroommo (Filikisi Fajaardi), Sada.

 • Maganu Elto Duucha Doogonni Laˈnoommo (Dagilaasi Gesti), Amm.

ADDI ADDI BIRXICHUWA

 • Yaaddo, Kiiro 3

 • Hundi Gambayichira Borreessinoonniha Qullaawu Maxaafi Giddo Kulloonni Suˈma, Badh.

 • ‘Hayyokkira Maganu Maassiˈrohe!’ (Abigiya), Ella

 • Borojjimmatenni Wolapha, Kiiro 2

 • Ibiraawootu Afiita Shiimiidi Fidale, Kiiro 3

 • “Magano Hagiirsiisino” (Heenooki), Kiiro 1

 • Gayiyoosi Roduuwasi Kaaˈlino Gara, Onko.

 • Biree Waro Giira Bayichunni Bayicho Haaˈne Haˈnannihu Hiittoonniiti? Arfa.

 • Armaatiyu Yooseefi, Birr.

 • Heeˈnoommohu ‘Goofimarchu Barraati?’ Kiiro 2

 • Aana Agurtine Giddoyidi Ayimma Laˈe, Ella

 • Uulla Gannate Ikkitanno—Tini Haaqete Halchootinso Addaho? Kiiro 3

 • Qarra, Kiiro 1

 • Maganu Mine Saada Hirtu Daddalaasine Manna ‘Mulqidhino’ Yaa Garaho? Ella

 • Yesuusi ‘Xaartinoonte’ Yiinohu Hiikkonne Ayihudete Rosicho Giweeti? Birr.

 • Heeshshotenna Reyote Daafira Qullaawu Maxaafi Mayyaanno? Kiiro 3

 • Mininke Manni Buuto Dhiwamanno Wote, Kiiro 3

NABBAWAANO XAˈMITANNO XAˈMO

 • Yihowa “wolqaˈnera aleenni ikkitino jifama iillitaˈnera wore dilaˈˈanno” (1Qo 10:13), Amm.

 • Mannu gawajjannonkekki gede olu uduunne amaxxa garaho? Maaja

 • Mesihichu sirchi wido ikkannohu bayirreenyu qoosso noonsa manna callahoni? Sada.

 • Adhamino Kiristaani Ila gargadhate Luuppe (IUD) horoonsiˈra hasiissannonsa? Sada.

 • Maatewoosinna Luqaasi Yesuusi ilama daafira addi addi garinni borreessitinohu mayiraati? Woxa.

XIINXALLOTE BIRXICHUWA

 • Yihowa Goloˈne Assidhinoonni? Boca.

 • Cincatenni Quqquxantine Agadhitinanni? Woxa.

 • Worbuulle Ikke, Loosono Hanaffe, Woca.

 • Saragallunna Baˈlatto Agartannonke, Birr.

 • Kiˈneneeto Qeeˈlitinannire Ikke, Woca.

 • Baxilliˈne Qiidara Wodhitinoonte, Onko.

 • “Kurinni Roorsite Baxattoe?” Onko.

 • Taashsho Yihowa Laˈˈanno Garinni Laˈinanni? Dott.

 • Ammanatenni Dancha Doorsha Doodhe! Badh.

 • Ayirrisa Hasiissannoha Ayirrisse, Badh.

 • Wole Gobbanni Dayino Manni Yihowa ‘Hagiidhanni Magansiˈranno’ Gede Kaaˈlensa, Onko.

 • Wole Gobbanni Dayino Manni Ooso Kaaˈlensa, Onko.

 • Haaro Mannimma Uddiˈranna Hakko Garinni Heeˈra, Woxa.

 • Akkala Mannimma Fushshine Hunanna Hakko Garinni Heeˈra, Woxa.

 • ‘Magano Hexxeemmo,’ Sada.

 • “Reyotenni . . . Kaˈˈannota Afoomma,” Sada.

 • Yihowa Gede Marartinannire Ikke, Woca.

 • Yihowa Gede Taashshonna Maaro Baxxinannire Ikke, Boca.

 • Yihowa Mannasi Massaganno, Amm.

 • Yihowa Qarrinke Baalu Yannara Sheshifachishannonke, Ella

 • Yihowa Hedinori Woˈmanno! Amm.

 • Rooriidi Hajo Deˈinoonte, Ella

 • Mittu Coyino Baˈraarsha Adhitinannikki Gede Guficho Ikkoonkeˈne, Boca.

 • “Baxillinke Halaalunnihanna Loosunni Leellannoha Ikko,” Birr.

 • Yihowara Hagiirrunni Faarse! Boca.

 • Yihowa “Hedokki Baalanta Wonshohe,” Maaja

 • Umiˈne Fajjonni Soqqantine Yihowa Guwisidhe, Dott.

 • Annuwanna Amuuwa—Oosoˈnera Gatote Kaaˈlitanno Hayyo Heedhannonsa Gede Kaaˈlensa, Sada.

 • Yahi Guwisiˈra Hasiissannohu Mayiraati? Maaja

 • Alamete Hedo Harunsitinoonte, Boca.

 • Addu Jiro Hasidhe, Maaja

 • Yihowara Woˈmu Wodaninni Soqqamme! Badh.

 • Wodaniˈne Ayyaanaamittete Jiro Hedanno Gede Assidhe, Ella

 • “Uulla Woˈmate Daanyi” Ayewoteno Gara Ikkino Coye Assanno, Dott.

 • ‘Maganu Keeri Mannu Hedo’ Baala Rooreho, Woxa.

 • Wodo Iimi Anninke Uyinonkete Guuta ‘Eltooti,’ Amm.

 • Ammanamino Labballira Looso Uyiyye, Arfa.

 • Halaalu Salaame ‘Ikkikkinni Ola Haare Daanno,’ Birr.

 • “Maganu Qaali . . . Loosannoho,” Woca.

 • “Maganinke Qaali . . . Hegerera Kaajje Heeˈranno, Arfa.

 • Doodhate Dandooˈne Naaddinannita Leellishshe, Arfa.

 • “Yihowa Addaxxi, Danchareno Assi,” Arfa.

 • Yihowa Aliidimma Irkisse! Ella

 • Zakkaariyaasi Laino Ajuujanni Maa Ronseemmo? Birr.

 • “Wiˈlitannori Ledo Wiˈle,” Maaja

 • Maganu Mangiste Dagganno Wote Baˈˈannori Maati? Dott.

 • Eootto Qaale Wonshi, Dott.

 • Yannankera Maganu Manna Massaganni Noohu Ayeti? Amm.

 • Dhukanke Anfe Heeˈra Hasiissannonkehu Mayiraati? Arfa.

 • Hunda Borreessinoonnire Illachishshinanni? Badh.

 • Fonqolo Ikkannori Iillannohe Yannara Dhukakki Affe Heeˈra Dandaatto, Arfa.

 • Wedella—“Gatoˈne Woˈma Ikkitanno Gede Assidhe,” Sada.