Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Qullaawu Maxaafi Xiinxallo Hagiirsiissannota Assiˈra Dandiinanni Gara

Qullaawu Maxaafi Xiinxallo Hagiirsiissannota Assiˈra Dandiinanni Gara

IYYAASURA lowo fonqoli iillinosi. Isi lowo qarra qeele Israeelete daga Hexxote Gobba eessa hasiissannosi. Yihowa coyi qinaannosita kule qaale einosi; hattono togo yee jawaachishinosi: ‘Waajjitooti, jawaati. Seeraˈya agadhi. Konne Seera aye yannarano nabbawa agurtooti. Isi giddo borreessinoonniha baala wonsha dandaatto gede, hashshanna barra wodanchi. Hatto assittoro baalunku coyi qinaannohe.’—Iya. 1:7, 8.

Tenne heeˈnoommote “qarrissanno yannara” ninkerano lowo fonqoli iillannonke. (2 Xim. 3:1) Yihowa Iyyaasura uyino amaale harunsinummoro, ninkerano Iyyaasu gede qinaannonke. Qullaawa Maxaafa ganyine nabbawanna fonqolu iillannonke woyite Qullaawu Maxaafiha xintu seera harunsa hasiissannonke.

Ikkollana danchu xiinxallate rosichi noonkekkiha woy xiinxalla gari geeshsha baxisannonkekkiha ikkara dandaanno. Ikkollana Qullaawa Maxaafa xiinxallanke lowo geeshsha hasiissannota ikkitino daafira, “ Aane Noore Assate Woˈnaali” yitanno saaxinera kulloonnita Qullaawu Maxaafi xiinxallonke roore hagiirsiissannota assiˈrate kaaˈlitanno hedo xiinxalla hasiissannonke.

Faarsaasinchu “Hajajokki tashshi yitannoe daafira, wonsheemmo gede kaaˈlie” yee faarsino. (Far. 119:35) Maganu Qaale nabbabbe lowo hagiirre afiˈra dandaatto. Qullaawa Maxaafa ganyite xiinxallittoro, batinye ayyaanaamittete jiro afiˈratto.

Iyyaasu gede mitte gaˈre massagattoha ikka hoogirono, aterano lowo fonqoli iillannoheti egennantinote. Konni daafira, Iyyaasu gede Maganu Qaale xiinxalli, hattono rosoottore loosunni leellishi. Hatto assittoro, aterano coyi qinaannohe, hattono assattore baala hayyotenni assa dandaatto.