Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae—Xiinxallote Ittime  |  Woxawaajje 2016

Woloota Qajeelsa Hasiissannohu Mayiraati?

Woloota Qajeelsa Hasiissannohu Mayiraati?

“Ani rosiiseemmoˈne rosi danchaho.”—LAW. 4:2.

FAARSO: 93, 96

1, 2. Wolootu tiokiraasete looso loosa dandiitanno gede qajeelsa hasiissannonkehu mayiraati?

YESUUSI uullate aana noo waro loosinohu qaru loosi dancha duduwo duduwate loosooti. Ikkirono, isi Maganu hoshsha towaattannore, hattono rosaano assitannore qajeelsino. (Mat. 10:5-7) Filiphoosi wongeelu loosira diinaggaawannoha ikkirono, shoole seenne oososi Qullaawa Borro dancha gede asse rosiisanno gede asse qajeelsinoti dihuluullissannote. (Soq. 21:8, 9) Yannankerano woloota qajeelsa hasiissannohu mayiraati?

2 Alame woˈmate dancha duduwo macciishshanno manni kiiro lexxitanni no. Cuuaminokkihu haaruuddu manni Qullaawa Maxaafa uminsanni xiinxalla kaaˈlitannonsa gara afa hasiissannonsa. Qoleno, dancha duduwo dudumbanninna halaale rosiinsanni gara rosa hasiissannonsa. Songonkera labballu roduuwi songote soqqamaanonna cimeeyye ikkitanno gede kaaˈla hasiissanno. Gikki yiino Kiristaani ‘danchu rosinni’ haaruuddu ayyaanaamittetenni lophitanno gede kaaˈla dandaanno.—Law. 4:2.

 HAARUUDDU MAGANU QAALE XIINXALLITANNO GEDE KAAˈLE

3, 4. (a) Phaawuloosi Qullaawa Borro xiinxalla soqqanshotenni dancha guma afiˈrate ledo xaado afidhinota xawisinohu hiittoonniiti? (b) Qullaawu Maxaafi rosaanonke uminsanni Qullaawa Borro xiinxallitanno gede jawaachinshammora albaanni ninke uminke balanxe maa assa hasiissannonke?

3 Qullaawa Borro uminkenni xiinxalla lowo geeshsha hasiissannota ikkitinohu mayiraati? Soqqamaasinchu Phaawuloosi Qolasiyaasi heeˈranno Kiristaanira coyiˈrinorinni tenne xaˈmora dawaro afiˈneemmo. Isi togo yee sokka borreessinonsa: “Konne coye macciishshinummo barrinni kayinse, kiˈnera ayyaanaame egennonninna buuxa baalatenni Maganu hedo afate egenno wonshannoˈne gede huuccanna Magano xaˈma diagurroommo. Qolleno, Mootichaho maltino heeshsho heedhinanni, baalunku coyinni dancha guma laaltinanninna Maganu egennonni lophitinanni woˈmante doogonni hagiirsiissinannisi gede huuccatto assineemmoˈne.” (Qol. 1:9, 10) Tini Maganu egenno Qolasiyaasi songora heeˈranno Kiristaani Yihowa hagiirsiisate Isira “maltino heeshsho” heeˈranno gede assitannonsa. Tenne assansa qolte “baalunku coyinni” hakko iso sabbakate loosinni ‘guma laaltanno’ gede kaaˈlitannonsa. Yihowa soqqamaano soqqanshonsanni dancha guma afiˈrate, Qullaawa Maxaafa ganyite xiinxalla hasiissannonsa. Qullaawa Maxaafa xiinxallinseemmo mannino tenne huwatanno gede kaaˈla hasiissannonke.

4 Wolootu Qullaawa Maxaafa xiinxallite horo afidhanno gede kaaˈlinammora albaanni, ninke uminke balanxe Qullaawa Maxaafa xiinxalla mayi horo afidhinoro huwata hasiissannonke. Isinni, ninke uminke Qullaawa Maxaafa xiinxalla rosicho assiˈra hasiissannonke. Konnira ateneeto togo yite xaˈma dandaatto: ‘Soqqansho fule heeˈreenna mittu manchi Qullaawa Borro rosi ledo sumuu yaannokkire kule hedosi xawisiero woy kaajjado xaˈmo xaˈmiero, Qullaawa Maxaafa horoonsiˈre dawaro qola dandeemmo? Yesuusi, Phaawuloosinna wolootu jawaatte soqqantino gara nabbaweemmo wote, tini Yihowara soqqameemmo soqqanshora kaaˈlitannoe gara hiinceemmo? Ninke baalunku Maganu Qaalinni egennonna amaale afiˈra hasiissannonke. Wolootaho Qullaawa Maxaafa uminkenni xiinxalline horo afiˈnoommota kulleemmonsaha ikkiro, insano Qullaawa Borro jawaatte xiinxallite horo afidhanno gede jawaachinshanni heeˈnoommo.

5. Haaruuddu Qullaawa Maxaafa uminsanni xiinxallitanno gede kaaˈla dandaattohu hiittoonniitiro xawisi.

5 Ateneeto togo yite xaˈma dandaatto: ‘Qullaawu Maxaafi rosaanoˈya Qullaawa Borro ganyite xiinxallitanno gede qajeelsa dandeemmohu hiittoonniiti? Tenne assa dandaattoti mitte doogo, ate ledo xiinxallanno wotira qixxaawa dandaanno gara leellishsheeti. Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno? yinanni maxaafi giddo noo guwuurshanna qummeeshshuwa nabbawanno gede kula dandaatto. Dancha gede qixxaawe gambooshshunniwa dawaro qola dandaanno gede kaaˈlisi. Agarooshshu Shaenna Baqqi Yiiyye! yinanni metseettata mitte mittenta ittime nabbawanno gede jawaachishisi. Wochitawori Layibirerii, Agarooshshu Shaeti INTERNEETETE LAYIBIRERE woy Yihowa  Farciˈraasine Borro Xiinxallate Kaaˈlitanno Biroshere isi coyiˈranno afiinni qixxaabbinoha ikkiro, konne uduunnicho horoonsiˈre Qullaawu Maxaafi xaˈmora dawaro afiˈranno gara leellishattosira dandaatto. Qullaawu Maxaafi rosaanchokki konni garinni kaaˈlattosiha ikkiro, Maganu Qaale xiinxalle lowo geeshsha hagiidhannoti dihuluullissannote.

6. (a) Qullaawu Maxaafi rosaanchikki Maganu Qaalira noosi baxilli lexxanno gede kaaˈla dandaattohu hiittoonniiti? (b) Mittu Qullaawu Maxaafi rosaanchi Maganu Qaalira noosi baxilli lexxiro maa assara dandaanno?

6 Mitto manchono Qullaawa Maxaafa nabbawannonna xiinxallanno gede giddeessa hasiissannonkekkiti egennantinote. Hatteentenni, Yihowa dirijjite qixxeessitino uduunnicho horoonsiˈne Qullaawu Maxaafi rosaanonke Maganu Qaalira noonsa baxilli lexxanno gede assa hasiissannonke. Hatto ikkiro, suwashshu wodani noosihu Qullaawu Maxaafi rosaanchikkira faarsaanchu gedee hedo heedhannosi; isi togo yee faarsino: “Anera kayinni Maganunniwa gamba yaa woyyitannoe; . . . Mooticha Magano goloˈya assiˈroommo. (Far. 73:28) Qullaawu Maxaafi rosaanchinke jawaatanna rosanno roso naadannoha ikkiro, Yihowa ayyaani kaaˈlannosi.

HAARUUDDU SABBAKANNA ROSIISA DANDIITANNO GEDE QAJEELSE

7. Yesuusi dancha duduwo duduwanno manna qajeelsinohu hiittoonniiti? (Hanafote noo misile lai.)

7 Maatewoosi fooliishsho 10 aana Yesuusi 12 soqqamaasinesira biddishsha uyinonsa. Isi baalankare mitteenni xaphi asse kula agure mitto mittonka coye bade kulinonsa. [1] Soqqamaasinesi danchu garinni soqqama dandiinanni gara rosiisinsa yannara seekkite macciishshituhu gedensaanni soqqantara hadhino. Insa Yesuusi sabbakanno yannara horoonsiˈranno hayyo laˈˈansa shiima yanna giddo Qullaawa Borro halaale dancha gede assite rosiissannore ikkitanno gede kaaˈlitinonsa. (Mat. 11:1) Ninkeno Qullaawu Maxaafi rosaanonke worba Maganu Mangiste halashshaano ikkitanno gede qajeelsa dandiineemmo. Xa hanni insa kaaˈla dandiineemmota lame doogga laˈno.

8, 9. (a) Yesuusi soqqami yannara mannunniwa magarinni shiqino? (b) Haaruuddu halashshaano manna Yesuusi gede ikkite shiqqe hasaawisanno gede kaaˈla dandiineemmohu hiittoonniiti?

8 Manna hasaawisa. Yesuusi duucha wote mannaho Maganu Mangiste daafira kulanno. Lawishshaho, Sikaari katami mule noote Yaiqoobi buicho qooxeessira mitte mancho ledo dancha hasaawa hasaawino. (Yoh. 4:5-30) Isi Leewi yinanniha qaraxaasincho Maatewoosi hasaawisino. Wongeelluwate giddo hakkonni hasaawi daafira garire borreessinoonnikkiha ikkirono, Maatewoosi koyinsoonnisi koyishsha adhe Yesuusi harunsaancho ikkino. Maatewoosinna wolu manni Maatewoosi minesi jila qixxeessi yannara Yesuusi coyiˈranna macciishshitino.—Mat. 9:9; Luq. 5:27-39.

9 Wole yannarano, Yesuusi jaalu gede ikke shiqe Naatinaeeli hasaawisino; Naatinaeeli alba Naazireetete manni daafira gara ikkitinokki lao noosiho. Naatinaeeli kayinni gedensaanni hige hedosi biddi assiˈrino. Isi Naaziretete Yesuusi rosiisannore lede rosate murciˈre kaino. (Yoh. 1:46-51) Ninkeno haaruuddu halashshaano wolu manniwa jaalu gede ikkite shiqqe hasaawisa dandiitanno gede qajeelsa hasiissannonke. [2] Suwashshu wodani noonsa manna awu afiinninna insara hendeemmota leellishanno garinni hasaawinseemmoha ikkiro halaale macciishshara dandaanno; haaruuddu tenne afansa lowo geeshsha hagiidhitanno gede assitansara dandiitanno.

10-12. (a) Yesuusi danchu duduwira hasatto noonsare hasattonsa lexxitanno gede assinohu hiittoonniiti? (b) Haaruuddu halashshaano Qullaawu Maxaafi halaale rosiisate dandoonsa woyyeessidhanno gede kaaˈla dandiineemmohu hiittoonniiti?

10 Hasattonsa lexxitanno gede assa. Yesuusi uullate aana noo waro loosannohu lowo loosi noosi. Ikkirono, danchu duduwira hasatto noonsa mannira hasattonsa lexxitanno gede assino. Lawishshaho, isi baaru qaccera nooha lowo manna rosiisino. Hatte yannara, soqqamaasinchu Pheexiroosi maalaletenni lowo qulxuˈme woshshaaxxanno gede assihu gedensaanni, “Kunni kaˈa manna woshshaadattoha ikkatto” yiinosi. Yesuusi  coyiˈrinorinna assinori mayi guma abbiyya? Pheexiroosinna ledosi noori, “yowolonsa baaru qacce fushshituhu gedensaanni, woˈmanka coye agurte Yesuusi hoode hadhu.”—Luq. 5:1-11.

11 Sanihediriini shongo miila ikkinoha Niqoodimoosi Yesuusi rosiisanno rosi baasa baxisinosi. Isi roore rosara hasiˈrinoha ikkirono, mannu Yesuusi ledo hasaawanna afiero mayyaannoe yee waajjino. Yesuusi mannaho injiitannonsa yannara hasaawisannohanna yannasi mararannokkiha ikkinohura, Niqoodimoosi hashsha mare rosiisinosi. (Yoh. 3:1, 2) Tenne xaggenni maa ronseemmo? Maganu Beetti wolootu ammana jawaachishate yanna gaaˈmino. Ikkina, ninkeno hasatto noonsa manna galagalle marre xaˈmatenna Qullaawa Maxaafa xiinxallisate sharrama dihasiissannonke?

12 Haaruuddu halashshaano ledo soqqansho fulleemmoha ikkiro, Qullaawu Maxaafi halaale rosiisate dandoonsa woyyeessidhannoti dihuluullissannote. Shiima hasatto noonsare nafa, galagalte marte hasaawissanno gede kaaˈla dandiineemmo. Haaruuddu halashshaano manna galagalle marre hasaawinseemmo yannara ledonke hadhanno gede assinammora, hattono Qullaawa Maxaafa xiinxallinseemmo wote ledonke xiinxallissara koyinsammonsara dandiineemmo. Haaruudde halashshaano konni garinni qajeelsineemmonsahanna jawaachinsheemmonsaha ikkiro, hasatto noonsare kaaˈlitaranna uminsanni Qullaawa Maxaafa xiinxallissara dandiitanno. Qoleno, rakke hexxo mudhitannokki gedenna cincite soqqanshonsara jawaattanno gede qajeelsinammonsara dandiineemmo.—Gal. 5:22; “Hexxo Dimudhino” yitanno saaxine lai.

HAARUUDDU AYYAANAAMITTETE RODUUWINSARA SOQQANTANNO GEDE QAJEELSE

13, 14. (a) Qullaawu Maxaafi giddo wolootaho yee lowore assino manni lawishsha kuli. (b) Haaruuddu halashshaanonna wedellu, roduuwinsara baxille leellishshanno gede qajeelsa dandaattohu hiittoonniiti?

13 Qullaawu Maxaafi roduuwu gede ikke ‘baxamatenna’ mimmitinkera soqqamate qoosso noonketa kulannonke. (1 Pheexiroosi 1:22; Luqaasi 22:24-27 nabbawi.) Maganu Beetti manna kaaˈlate yee baalankare wole agurina heeshshosi nafa sayise uyino. (Mat. 20:28) Dorqa “woˈmanka woyite dancha looso loossanni buxane kaaˈlitanno.” (Soq. 9:36, 39) Roomaho heedhino rodoo Maariyaami songote noorira yite ‘lowo geeshsha daafurtino.’ (Rom. 16:6) Haaruuddu roduuwansa kaaˈla afidhino horo huwattanno gede assa dandiineemmohu hiittoonniiti?

Haaruuddu ayyaanaamittete roduuwinsara baxille leellishshanno gede qajeelsi(Gufo 13, 14 lai)

14 Gikki yiino Kiristaani haaruuddu ledonsa hadhe dhiwantinorenna geedhitinore laˈanno gede assa dandaanno. Hasiisannoha ikkiro, annuwunna amuuwu togoo yannara oosonsa ledo haˈre laˈˈara dandaanno. Songote cimeeyye wolu roduuwi ledo geedhino roduuwira sagale massanna minensa gatamara dandiitanno. Hatto ikkiro, wedellunna haaruuddu wolootaho danchare assa rossanno. Lawishshaho, mittu cimeessi soqqansho fulino widoonni xeertote heeˈranno roduuwa keere haˈra dandaanno. Mittu wedellichu rodii hakkonni cimeessi ledo haˈre keere haˈrannoha ikkiro, songote giddo noo roduuwa baala baxa hasiissannota huwatanno.—Rom. 12:10.

15. Songote Cimeeyye songote giddo wolootu dandoonsa woyyeessidhanno gede kaaˈla hasiissannonsahu mayiraati?

15 Yihowa songote giddo rosiisate labballo roduuwa horoonsiˈranno; konni daafira labballu roduuwi rosiisate dandoonsa woyyeessiˈra hasiissannonsa. Ati songote cimeessaatiro, songote soqqamaanchi lallawo shiqishate rosiisiˈranna macciishsha dandaatto. Konni garinni kaaˈlattosiha ikkiro, isi Maganu Qaale rosiisate dandoosi woyyeessiˈranno.—Neh. 8:8. [3]

16, 17. (a) Phaawuloosi Ximootewoosi dandoosi woyyeessiˈranno gede maa assino? (b) Cimeeyye albillitte Maganu hoshsha allaaltannore danchu garinni qajeelsa dandiitannohu hiittoonniiti?

16 Kiristaanu songo giddo Maganu hoshsha towattannori lowo geeshsha hasiissano; konni daafira konne looso loosanno manna duuchanka wote qajeelsa hasiissanno. Phaawuloosi Ximootewoosira borreessino sokka giddo tenne assa dandiinanni gara kulino; togo yiino: “Xaate ati beettoˈya! Kiristoosi Yesuusinni afiˈnanni eltonni jawaati. Lowo  naqaashshe albaanni ani rosiisoommohere woloota rosiisa dandiitannoriranna ammanantinorira eeggo uyi.” (2 Xim. 2:1, 2) Ximootewoosi dirunni iso roorannohu Soqqamaasinchu Phaawuloosi ledo soqqamanni lowore rosino. Yannate gedensaanni, Ximootewosi sabbakate looso loosinna wole qullaawa soqqansho soqqami yannara Phaawuloosi kulinosi doogga horoonsiˈrino.—2 Xim. 3:10-12.

17 Phaawuloosi Ximootewoosi umisini qajeelona yee tuge diagurino. Isi wedellichu Ximootewosi ledosi loosanno gede assino. (Soq. 16:1-5) Songote cimeeyye roduuwa towaattanno yannara hasiisannoha ikkiro songote soqqamaano ledonsa hadhanno gede assite Phaawuloosi lawishsha harunsa dandiitanno. Cimeeyye tenne assitannoha ikkiro songote soqqamaano aliidi laˈˈaano ikkitannori rosiisa dandiitannore, ammana noonsare, cincitannorenna baxillaano ikka hasiissannonsata huwattanno faro afidhanno. Tini hayyo “Maganu hoshsha” allaaltannore ikkitannore qajeelsate kaaˈlitanno.—1 Phe. 5:2.

WOLOOTA QAJEELSA HASIISSANNOHU MAYIRAATI?

18. Wolootu Yihowara soqqantanno gede qajeelsate sharrama hasiissannohu mayiraati?

18 Yannankera woloota qajeelsa lowo geeshsha hasiissanno; korkaatuno songote giddo loonsannihu lowo loosi no; hattono Yihowara soqqammanni tunceenyi lexxanni no. Yesuusinna Phaawuloosi qajeelsitino qajeelshi lowore kaaˈlino. Yihowa yannankera noo soqqamaanosino uyinanninsaha tiokiraasete looso loosate qaajeltinore ikkitara hasiˈranno. Maganu, gari dandoo noonsakkire songote hasiisanno looso loossara qajeelsate qoosso uyinonke. Alame bushshanni hadhanni no; qoleno haaru farciˈrate tunceenyi lexxanni no; konnira woloota qajeelsa hasiissannotenna wiinamme assinannireeti.

19. Wolootu Yihowara soqqantanno gede kaaˈlittoro dancha guma afiˈrattota huluullama hasiissannohekkihu mayiraati?

19 Woloota qajeelsate lowo yannanna wolqa hasiissannoti egennantinote. Ikkirono, Yihowanna muxxe Beettisi woloota qajeelsatto yannara kaaˈlitaheranna hayyo uyitahera dandiitanno. Konni garinni kaaˈlinoommo manni jawaate loosannanna ‘sharramanna’ laˈneemmo wote lowo geeshsha hagiidhineemmo. (1 Xim. 4:10) Konnira, ninke uminke Yihowara qullaawa soqqansho soqqamate ayyaanaamittetenni lopha agurroonke.

^ [1] (gufo 7) Yesuusi rosaanosira, (1) Maganu Mangiste sokka sabbakanno gede, (2) Maganu aannonsa coyinni kassi yite heedhanno gede, (3) minunni mine hadhe sabbakkanno yannara xaaddanno manni ledo heewisantannokki gede, (4) fonqolu iillannonsa yannara Magano addaxxitanno gedenna (5) waajjitannokki gede kulinonsa.

^ [2] (gufo 9) Tiokiraasennihu Soqqanshote Rosi Mine Uyinanni Qajeelsha Horoonsiˈri (Amaaru Afoo) yinanni maxaafi qoola 62-64 aana soqqammeemmo yannara manna magarinni hasaawisa dandiineemmoro kultannota dancha hedo amadino.

^ [3] (gufo 15) Tiokiraasennihu Soqqanshote Rosi Mine Uyinanni Qajeelsha Horoonsiˈri (Amaaru Afoo) yinanni maxaafi qoola 52-61 aana mannu albaanni dancha gede rosiisate maa assa hasiissannoro kultanno hedo amadino.