Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Dora Gananno Manchi Gede Yihowa Seekkannoˈneta Huwatte

Dora Gananno Manchi Gede Yihowa Seekkannoˈneta Huwatte

“Kaaliiqa, . . . seekkoottonkehu ateeti; ati angakkinni kalaqoottonke.”—ISA. 64:8.

FAARSO: 89, 26

1. Yihowa taalamannohu noosikki Seekkaanchooti yineemmohu mayiraati?

BOCAASA 2010nni, Ingilizete Lendenete katamira 18kki sanira Chayinu gobbara dorunni loonsoonniha awawa wodhinanni uduunnicho caratunni 70 miliyoone doolaare meddi yaanno woxira hirroonni. Tini, dora gananno manchi base baalate noohunna hasiˈni gede afiˈnanni dorinni biifadonna lowo woxe hirannoha dancha uduunnicho seekka dandaannota leellishshanno. Ikkirono, Yihowa ledo taalama dandaannohu mittuno dora gananno manchi dino. Maganu leekkihu kalaqote barri jeefora “baattote aaninni busha haare” guuta mancho kalaqino, hattono konni manchira Kalaqaanchisi akatta leellishate dandoo uyinosi. (Kal. 2:7) Hakkonne bushshunni seekkinoonniha guuta mancho Addaami, “Maganunniho” yinoonni.—Luq. 3:38.

2, 3. Maaro einohu Israeelete mannira noonsa hedo harunsa dandiineemmohu hiittoonniiti?

2 Ikkollana, Addaami Kalaqaanchisira finqile Maganu beetto ikkate qoossosi huˈnino. Ikkirono, hundinni kayise Addaami sircho ikkinohu “batiˈru gomichi” yaano ammanamino manni Maganu aliidimma irkisa doodhino. (Ibi. 12:1) Insa umonsa heeshshi asse Kalaqaanchinsara  maahoyye yee gale, Annansanna Seekkaanchonsa ikkara hasiˈrannohu Sheexaane ikkikkinni Magano ikkinota leellishino. (Yoh. 8:44) Insa konni garinni Maganoho ammanamansa, Isayaasi maaro einohu Israeelete manni daafira coyiˈrinore qaagiissitannonke; insa togo yiino: “Kaaliiqa ati ninkera annankeeti; ninke bushshaho. Seekkoottonkehu ateeti; ati angakkinni kalaqoottonke.”—Isa. 64:8.

3 Hatteente gede, yannankerano Yihowa ayyaanunninna halaalunni magansiˈranno manni baalu umonsa heeshshi assatenna isira maahoyye yee galate sharramanno. Insa Yihowa Annanke yite woshshanna iso Seekkaanchonsa assidhe isira maahoyye yite gala lowo ayirrinyi gede assite laˈanno. Ikkina ateneeto, Yihowa dancha uduunnicho asse seekkannohu shaqqadu dori gede assite laˈˈatto? Ayyaanaamittete roduuwakkino Maganu seekkanni noori gede assite laˈˈatto? Hanni togoo lao heedhannonke gede kaaˈlannonkeha Yihowa Seekkaancho ikke assannoha sase coye laˈno; insano: Isi seekkanno manna dooranno gara, seekkanno gede assannosi korkaataatinna seekkanno garaati.

YIHOWA SEEKKANNO MANNA DOORANNO

4. Yihowa isiwa daanno manna doorannohu hiittoonniiti? Mito lawishsha kuli.

4 Yihowa mannu ooso laˈˈanno wote gobbayidi ayimma aana diˈˈillachishanno. Hatteentenni isi, wodana yaano giddiidi ayimma laˈˈanno. (1 Saamueeli 16:7b nabbawi.) Maganu Kiristaanu songo xinti yannara tini xabbe leeltino. Isi mannu illera mishamino manna isiwanna Beettisiwa daanno gede assino. (Yoh. 6:44) Hattoo manni giddo mittu Ferisaawichu Saawuliiti; isi alba ‘xonannoho, xiiwannohonna shollishannoho.’ (1 Xim. 1:13) Ikkollana, “wodana fonqole laˈˈanno” Magani Saawuli seeyannokki dori gede asse dilaino. (Law. 17:3) Hatteentenni Maganu Saawuli seekke biddi asse ‘dagate, mootoollatenna Israeelete mannira’ farciˈrannoha ikkara dandaannohu gede asse laino. (Soq. 9:15) Maganu “ayirrado hajora horoonsiˈnanni” uduunni gede asse lainori giddo wolootu alba dimbaasinete, amanyoote bainore assitannoreetinna moortannoreeti. (Rom. 9:21, NW; 1 Qor. 6:9-11) Insa Maganu Qaalita garu egenno afidhenna ammana noonsata leellishshe Yihowa seekkansara maahoyye yitino.

5, 6. Yihowa seekkannonkeha ikkinota afanke, (a) soqqammeemmo yannara xaandeemmo mannira, (b) ayyaanaamittete roduuwinkera gara ikkitino lao heedhannonke gede kaaˈlitannonkehu hiittoonniiti?

5 Aleenni laˈnummori kaaˈlannonkehu hiittoonniiti? Yihowa mannu wodani giddo noore afatenna doorino manni isiwa daanno gede assate dandoo noosita afanke wolu mannira lawishshaho, soqqammeemmo yannara xaandeemmonna songonke giddo noo mannira gara ikkitino lao heedhannonke gede assitannonke. Hanni Mayikili yinanni manchi lawishsha laˈno. Isi albita qaage togo yee coyiˈrino: “Yihowa Farciˈraasine dagge hasaawissannoe yannara dihasiˈreemmo yee haˈriseemmo, hattono cuqqi cuˈruqqi yaa giweemmo. Ani hakkawaro naaxxaleessaho! Gedensoonni, wole wote amanyoote afidhino maate xaade dhagge assiˈrummo. Mitto barra insa Yihowa Farciˈraasine ikkitinota afummoti lowo geeshsha maalaˈlummo. Insa danchu amanyooti noonsare ikkansa, mulla kae giweemmonsahu mayiraatiro aneneeto layiˈreemmo gede kakkayissinoe. Shiima yanna gedensaanni, insara konni gari lao nooehu insa daafira gara ikkinore afoommohura ikkikkinni, afa hoogenna insa daafira coyiˈnannihu gara ikkinokki totainni ikkinota huwatummo.” Mayikili gara ikkinore afate Qullaawa Maxaafa xiinxalla hanafino. Yannate gedensaanni, Yihowa Farciˈraasincho ikke woˈma yanna soqqansho eino.

6 Yihowa Seekkannonkeha ikkinota afanke, ayyaanaamittete roduuwinkera gara ikkitino lao heedhannonke gede assitannonke. Ayyaanaamittete roduuwakki Maganu seekke gudinokki uduunnichi gede assite laˈˈatto? Maganu mittu manchita giddiidi ayimma laˈˈanno, hattono isi ogeette angasinni seekke biddi assanno yannara hiittooha ikkannoro hedanno. Hakko daafira, Yihowa mannaho gara ikkitino lao noosi,  hattono shiima yanna calla heedhannote guuntete xeˈne aana diˈˈillachishanno. (Far. 130:3) Ninkeno, Maganu soqqamaanora gara ikkitino lao heedhannonke gede assiˈne isi faale haˈra dandiineemmo. Roduuwinke ayyaanaamittetenni lophate sharrantanno yannara kaaˈlineemmonsaha ikkiro, Seekkaanchinke ledo loonsanni heeˈnoommo yaate. (1 Tes. 5:14, 15) Songote cimeeyye, Maganu ‘aamamooshshe asse uyino manna’ ikkitinohura tennera albisa ikka hasiissannonsa.—Efe. 4:8, 11-13, NW.

YIHOWA SEEKKANNONKEHU MAYIRAATI?

7. Yihowa aannohe amaale naadatto gede assannoheri maati?

7 Mitu manni ‘Ani ooso ilammo geeshsha anniˈyanna amaˈya mayira amaalannoero xawe dileellinoe’ yaanna macciishshoottoha ikkara dandaanno. Gikki yinanni haˈneemmo wote kayinni amaallanninke amaalera gara ikkitino lao heedhankera dandiitanno; hattono Yihowante gede amaale banxanninketa leellishannori gede assine laˈneemmo. (Ibiraawoota 12:5, 6, 11 nabbawi.) Ee, Yihowa ninke oososi baxannonkehura ceeˈmikkinni seekkannonke woy amaalannonke. Isi hayyootanna hagiirraamma ikkinammora, hattono banxammosira hasiˈranno. (Law. 23:15) Isi qarru iillannonke yannara dihagiidhanno; hattono Addaamiwiinni ragiˈnoommohu ‘Maganu hanqinni’ reyinammora dihasiˈranno.—Efe. 2:2, 3.

8, 9. Xaa yannara Yihowa rosiisanni noonkehu hiittoonniiti? Albillitte kuni rosi lexxanni haˈrannohu ma garinniiti?

8 Yihowa daafira ronsammora albaanni ninke giddo mitoho iso hagiirsiissannokkiti badda moyichite gedee akatta noonkereeti! Seekkannonke Magani Yihowa galatamona, xa kayinni soorramme geˈreewu gedeere ikkinoommo. (Isa. 11:6-8; Qol. 3:9, 10) Yihowa xaa yannara seekkanni noonkehu ayyaanaamittete gannate giddooti; isi tenne ayyaanaamittete gannate seekke biddi assanni no. Heeˈnoommo alame busha ikkiturono dimanseemmo, hattono beˈe yinummokkinni heeˈneemmo. Qoleno, tenne ayyaanaamittete gannate giddo, baxillu nookkinna sirnya afidhinokki maate giddo lophinoommori yannate gedensaanni addu baxille afiˈnoommo. (Yoh. 13:35) Hattono, wolu mannira baxille leellisha dandiinanni gara ronsoommo. Baalunkunni roore, Yihowa daafira anfoommo, hattono xa isi annu gede asse baxannonketa huwantoommo.—Yai. 4:8.

9 Haaro alame giddo, ayyaanaamittete gannatera heeˈranno atoote woˈmunni woˈma afiˈneemmo. Hattono, Maganu Gashshooti uulla gannate ikkitanno gede assanno. Uulla woˈma gannate ikkitanno yannarano, Yihowa hakkiicho heeˈranno manna rosiise seekke biddi assa diaguranno; xaa yannara tenne assannohu hiittoonniitiro xawe leella hoogankera dandaanno. (Isa. 11:9) Qoleno, hatte yannara Maganu surrenkenna manninaatenke guuta assannohura, rosiisannonke roso adhineemmokkinna fajjosi assineemmokki gede guficho ikkannonkeri diheeˈranno. Konnira, Yihowara maahoyye yine gala agurroonke; tenne assineemmoha ikkiro, isi seekke biddi assannonkehu baxannonkehura ikkinota huwantoommota leellinsheemmo.—Law. 3:11, 12.

YIHOWA SEEKKANNONKEHU HIITTOONNIITI?

10. Yesuusi taalamannohu noosikki Seekkaancho ikkinohu Yihowate gedee cincanna hayyo leellishinohu hiittoonniiti?

10 Doru uduunne ganate fullahino manchi gede, Yihowa angasi noo “dori” dananna orte yaano ewelummanke hedanni loowannonke. (Faarso 103:10-14 nabbawi.) Ee, Yihowa laanfenke, dandoonkenna ayyaanaamittete lophonke deerri mageeshshihoro hedanni anna anna loowannonke. Beettisi assinori isi soqqamaanosita guuntete xeˈne ma garinni laˈˈannoro leellishanno. Hanni Yesuusi soqqamaasinesi soˈro loossu yannara lawishshaho insa giddo roorannohu ayetiro afate heewisantu wote maa assinoro hedi. Ati Yesuusi soqqamaasine goolte heewisantanna macciishshoottoro, insa shooshaqootunna shaqqadu dori gede assite laˈˈatto? Yesuusi insa gara ikkitinokki doogonni dilaino. Isi, ammanantino soqqamaasinesi shaqqillunninna ceeˈminikkinni amaallinsaro, hattono isi umosi heeshshi assanno gara laˈuro biddi yitara dandiitannota afino. (Maq. 9:33-37;  10:37; 41-45; Luq. 22:24-27) Yesuusi soqqamaasine isi reyotenni kaihunna qullaawu ayyaani dirrinsahu gedensaanni, silxaanete woy maccaha ikkate aana illachisha agurte Yesuusi uyinonsa loosi aana illachishshino.—Soq. 5:42.

11. Daawiti shaqqadu dori gede ikkinota leellishinohu hiittoonniiti? Ati isi faale haˈra dandaattohu ma garinniiti?

11 Yannankera Yihowa soqqamaanosi seekkannohu Qaalisi, qullaawu ayyaanisinna Kiristaanu songo widoonniiti. Maganu Qaale haja assine nabbambeemmoha, hiincineemmohanna nabbamboommore loosunni leellinsheemmo gede kaaˈlankera Yihowa huucciˈneemmoha ikkiro Qaalisi seekke biddi assannonke. Daawiti togo yee borreessino: “Maˈnaˈyara heeˈre qaageemmohe; hashsha woˈma atere hedeemmo.” (Far. 63:6) Qoleno isi togo yee borreessino: “Amaalinoeha Kaaliiqa galaxxeemmo; wodaniˈya hashsha nafa seejjannoe.” (Far. 16:7) Ee, Maganu Daawitira adhate shota ikkitinokki amaale uyinosi woti nooha ikkirono, Daawiti tini amaale wodanisi giddora eˈe giddiidi hedosi seekkite biddi assitannosi gede assiˈrino. (2 Sam. 12:1-13) Daawiti umosi heeshshi assasinna Maganoho maahoyye yee galasi ninkera dancha lawishshaati. Atino Maganu Qaale hiincite giddokkira eanno gede assiˈratto? Tenne albinni roore assa hasiissannoheha lawannohe?—Far. 1:2, 3.

12, 13. Yihowa qullaawu ayyaanisinna Kiristaanu songo widoonni seekke biddi assannonkehu hiittoonniiti?

12 Qullaawu ayyaani addi addi doogonni seekke biddi assankera dandaanno. Lawishshaho, qullaawu ayyaani Maganu ayyaani gumi akatta widira gaamantannota Kiristoosite gedee akatta lossiˈrate kaaˈlannonke. (Gal. 5:22, 23) Ayyaanu gumi akatta giddo mittu baxilleho. Maganu hajajubba duha ikkitinokkita anfoommohura iso banxeemmo, hattono isira hajajammeemmo; qoleno seekke biddi assankera hasiˈneemmo. Qullaawu ayyaani alamete faale harunsineemmokki gedeno kaaˈlannonke. (Efe. 2:2) Aju beetti noo waro Yihudu ammaˈno marootiha naaxxate akata harunsannohu soqqamaasinchu Phaawuloosi togo yee borreessino: “Wolqa aannoehunni Kiristoosinni [“Maganunni,” NW] baalankare assa dandeemmo.” (Fil. 4:13) Konnira ninkeno Phaawuloosinte gede qullaawa ayyaana afiˈrate huuccatto assiˈra agurroonke. Yihowa suwashshu wodani noonsa manni huucciˈranno huuccatto macciishshanno.—Far. 10:17.

Yihowa ninke seekke biddi assate songote cimeeyye horoonsiˈranno; ninkeno insa amaaltannonke amaale macciishsha hasiissannonke (Gufo 12, 13 lai)

 13 Yihowa mitto mittonka mancho seekke biddi assate Kiristaanu songonna songote aliidi laˈˈaano horoonsiˈranno. Lawishshaho, songote cimeeyye ayyaanaamittenke shoshshoggitinota affuro ninke kaaˈlate sharrantanno; tenne assitannohu kayinni uminsa hayyonni diˈˈikkino. (Gal. 6:1) Hatteentenni, umonsa heeshshi assite Maganu wodanchanna hayyo aannonsa gede huuccatto assidhanno. Ninke heeˈnoommo gara hedde Maganu Qaalenna Kiristaanu borruwanke seekkite xiinxallite huuccidhino huuccatto ledo sumuu yaannore assitanno. Tini, ninkera hasiisse noonke kaaˈlo aate kaaˈlitannonsa. Cimeeyye shaqqillunninna baxillunni kaaˈlitahera lawishshaho uddiˈratto gara biddi assiˈratto gede kulte amaaltannohe amaale Maganu baxannoheta leellishannori gede assite laˈˈatto? Tenne assattoha ikkiro, Yihowa anga noohu loowate qarrisannokkihu shaqqadu dori gede ikkoottota leellishatto.

14. Yihowa dora gananno manchi gede ninke seekke biddi assate silxaane noosiha ikkirono xixxiiwannonkekkihu hiittoonniiti?

14 Maganu seekke biddi assanni noonke gara afanke ayyaanaamittete roduuwinke ledo noonke aantera kaaˈlitannonke; hattono soqqammeemmo yannara xaandeemmonna Qullaawa Maxaafa xiinxallinseemmo mannira gara ikkitino lao heedhannonke gede assitannonke. Dora gananno manchi dora gamba asse hakkawontenni loowa dihanafanno. Balaxe kinnanna wole hasiissannokki coyibba hoolanno. Ayyaanaamittete yaattonnino, Maganu isi seekke biddi assansara hasiˈranno manna kaaˈlanno. Isi soorrante biddi yitanno gede dixixxiiwannonsa; ikkollana heeshshonsa xuru nookkita assidhannonna uminsanni mito coye biddi assidhanno gede xalala biddishshuwasi kulannonsa.

15, 16. Qullaawa Maxaafa xiinxallanno manni Yihowa seekke biddi assansara hasiˈrannota leellisha dandaannohu hiittoonniiti? Lawishsha kuli.

15 Hanni Tese yinannite Awustiraaliyaho heedhanno rodoo lawishsha laˈno. Xiinxallissuse rodoo togo yitino: “Tese Qullaawu Maxaafi halaale adhitinohu anga iimaati. Ikkollana, ise ayyaanaamittetenni gari geeshsha dilophitino; wole agurina Kiristaanu gambooshshe nafa dihadhanno! Tenne haja daafira huuccattotenni seekke hedumma gedensaanni, ise xiinxallisa agurate murciˈrumma. Hakkiinni mittu dhagge ikkanno coyi ikki. Techo calla xiinxallise agureemma yee hede xiinxallisanni heeˈreenna Tese wodanise giddo noore kultue. Ise qumaare gaˈnitannohura rossinore loosunni leellisha hoogase dadillissinoseta kultue. Ikkollana, ise konne rosicho agurate murcidhino.”

16 Shiima yanna gedensaanni, Tese jaallase qacifattannoseha ikkirono songote gambooshshe haˈranna Kiristaanu akatta leellisha hanaffu. Xiinxallissuse rodoo ledde togo yitino: “Yannate gedensaanni, Tese cuuantino; shiimmaaddu qaaqquulli nooseha ikkirono, woˈma yanna suwisaancho ikkite soqqama hanaffino.” Ee, Qullaawa Maxaafa xiinxallanno manni Magano hagiirsiisate heeshshonsa xuru nookkita assiˈranno yannara, isi insawa shiqanno; hattono seekke ayirradu uduunni gede assannonsa.

17. (a) Yihowa Seekkannohe gara hedatto wote baxisannohe coyi maati? (b) Aananno birxichira maa ronseemmo?

17 Hundinni kayise yannanke geeshsha doru uduunne gannannihu angatenniiti; konnira dora gananno manchi loosanno uduunne qorophe loosanno. Hatteente gede, Kalaqaanchinke amaalesinni qorophe seekkannonke; tenne yannara amaalesi macciishshineemmoronna teˈee seekke harunsanno. (Faarso 32:8 nabbawi.) Heeshshokki giddo Yihowa ate daafira hedannoti leeltannohe? Isi dancha angasinni seekkanni noohehu gede assite hedatto? Hatto ikkiro, Yihowa angara loowamate qarrisannokkinna shaqqadu dori gede ikkate kaaˈlitannoheti wole akatta hiikkuriiti? Kaajjadu dori gede ikkatto gede assitannoheta hiikkuri akatta hooˈla hasiissannohe? Annuwunna amuuwu oosonsa seekke biddi assate Yihowa ledo buusama dandaannohu hiittoonniiti? Aananno birxichira tenne hajore ronseemmo.