Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Ati Tenne Afootto?

Ati Tenne Afootto?

Hundi waro loosiisaanchu woy soqqamaanchu loosi maati?

HUNDA mittu soqqamaanchi woy loosiisaanchi wolu manchi qae woy jajja sooreessa ikke towaatanno. “Loosiisaancho” yine tirroonnihu Ibiraawootunna Giriikete Afii qaali aliidi laˈˈaancho woy qaete sooreessa kulannoho.

Yaiqoobi beetti Yooseefi Gibitsete gobbara borojjicho ikke noo yannara, mootichisi qaera loosiisaancho ikke soqqamino. Isinni Gibitsaawichu mootichisi, “noosi jajja baala [Yooseefi] anga worino.” (Kal. 39:2-6) Yannate gedensaanni Yooseefi Gibitsete gobbara wolqaataamo gashshaancho ikki yannara isino qaesira loosiisaancho shooˈmino.—Kal. 44:4.

Yesuusi waro, baattote annuwa irshinsawiinni xeertidhe katamaho heedhanno. Hakko daafira, insa gate loosanno kiranya loosiissannore shoontanno.

Loosiisaancho ikkate ikkadda ikkannohu hiittoo mannaati? Umi xibbi diro heeˈrinohu Kaalimeyila yinannihu Roomu borreessaanchi, loosiisaancho woy sooreessa ikke shoomamanno borojjichi “looso loonsanni gara seekke afinoha ikka hasiissannosi” yiino. Kuni loosiisaanchi “silxaanesi horoonsiˈre woloota miicannokkiha ikkirono, loosaasine lashshi assannoha ikka dihasiissannosi.” Kuni borreessaanchi lede togo yiino: “Baalunkunni roore losiisaanchu afinokki coye afoommo yee hedannoha ikka dihasiissannosi; hattono woˈmante yannara haaro coye rosate quqquxamannoha ikka hasiissannosi.”

Maganu Qaali Kiristaanu songo giddo loonsanniha mito looso xawisate loosiisaano woy soqqamaano yaanno qaale horoonsiˈranno. Lawishshaho, soqqamaasinchu Pheexiroosi, Kiristaanu Maganu elto soqqamaano ikkino daafira, ‘Maganu uyinonsa elto mimmitoho soqqamate’ horoonsiˈranno gede jawaachishino.—1 Phe. 4:10.

Yesuusino Luqaasi 16:1-8 mittu danchu loosiisaanchi lawishsha kulino. Qoleno, isi moote ikke bayicho amadanno yanna leellishanno malaate masaalotenni kuli yannara, “ammanaminohanna wodanaamo borojjicho” woy “ammanamino soqqamaancho” shoomannota kule harunsaanosira qaale eino. Konni soqqamaanchihu qaru loosi, goofimarchu yannara Kiristoosi harunsaanora ayyaanaamittete sagale ganye shiqishate. (Mat. 24:45-47, NW; Luq. 12:42) Ninkeno ammanamino borojjichi woy soqqamaanchi qixxeessannotanna alamete doyichora heeˈranno mannira shiqishannota ammana kaajjishshanno borro afiˈrankenni tashshi yaannonke.