Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Shooshanqe—Coyiˈneemmorinninna Assineemmorinni Leellinsheemmo Akata

Shooshanqe—Coyiˈneemmorinninna Assineemmorinni Leellinsheemmo Akata

SHOOSHANQETENNI assinanniri hagiirsiisanno hattono sheshifachishanno. Mannu ninkera hedannota afanke hagiirsiissannonke. Wolootu shooshanqe leellishshannonke woyite hagiidhineemmoha ikkina, ninke konne baxisanno akata lossiˈra dandiineemmohu hiittoonniiti?

Shooshanqe woy shaqqillu assootinkenninna coyiˈneemmorinni wolootaho hendeemmota leellishate. Shooshanqe mitte hinge leellinshe agurranniha dancha akata calla diˈˈikkitino. Addu shooshanqe leellinshanni gede kakkayisannohu baxillehonna mararrote. Hakkiinni saeno, shooshanqe Kiristaanu lossiˈranno gede kulloonninsate Maganunnite qullaawu ayyaani laalooti. (Gal. 5:22, 23) Shooshanqe lossiˈra hasiissannonke daafira, hanni Yihowanna Beettisi lawishsha harunsa dandiineemmo gede insa konne akata leellishshino gara xiinxallino.

YIHOWA BAALUNKURA SHOOSHANQE LEELLISHANNO

Yihowa baalunkura, wole agurina “galata afidhinokkiriranna bushuulleho nafa” shooshaqahonna hedannoho. (Luq. 6:35) Lawishshaho, Yihowa “bushuullehonna danchuulleho arrishsho fushshanno; keeraanotenna cubbaataammaho xeena gananno.” (Mat. 5:45) Kalaqaanchonsa ikkinoha Yihowa ammantannokkiri nafa isi heeshshotenni heeˈrate shooshanqetenni qixxeessino coyibbanni horo afidhanno.

Yihowa Addaaminna Heewanira assinori shooshanqete daafira taalle nookki lawishsha ikkannonke. Addaaminna Heewani cubbo loossu gedensaanni, “balasete haqqicho daro xaadisse gobbe qodhite teedansa” diphitino. Ikkollana Yihowa, Edenete gobbaanni yaano, “utanna kokkoˈle fushshitanno” gede rumantino baattora heeˈrate uddano hasiissanonsata afino. Konnira Yihowa shooshanqetenni hasiissannonsata, “gogu uddano” seekkinsa.—Kal. 3:7, 17, 18, 21.

Yihowa “bushuullehonna danchuulleho” shooshaqa ikkirono, roorenkanni ammanantino soqqamaanosira tenne shooshanqe leellisha hasiˈranno. Lawishshaho masaalaanchu Zakkaariyaasi waro mittu sokkaasinchi wirro minnanni heeˈnoonniha Yerusaalamete nooha qullaawa mine doogo agurrita lae lowo geeshsha dadillino. Yihowa sokkaanchu yaaddo macciishshe, “hagiirsiisannonna jawaachishanno qaalinni” dawaro qolinosi. (Zak. 1:12, 13) Yihowa masaalaanchu Eeliyaasirano hatto assino. Kuni masaalaanchi lowo geeshsha yaadino daafira Yihowa reyo huucciˈrino woyiti no. Yihowa Eeliyaasi qarri leellinosi daafira, sokkaasincho soye jawaachishinosi. Roorenkanni Maganu Eeliyaasi callichosi ikkinokkita kule sheshifachishinosi. Eeliyaasi tenne shooshanqete qaallanna hasiissannosi kaaˈlo afiˈrihu gedensaanni loososi loosanni keeshsha dandiino. (1 Mot. 19:1-18) Ikkina Maganu soqqamaano giddo dhagge ikkannoha Yihowaha shooshanqete  akata leellishatenni baalunkunni roore dancha lawishsha ikkannonkehu ayeti?

YESUUSI SHOOSHAQA MANCHOOTI

Yesuusi uullate aana soqqami yannara shooshanqetenninna mannaho hedatenni egennaminoho. Isi kaajjado diˈˈikkino, hattono mannu isi hasiˈrinore assanno gede digiddeessanno. Isi shaqqillunni, “Kiˈne daafurtinoonniri, duhu ayirrinoˈneri baalu anewa amme! Ani fooliishshiisheemmoˈne” yiino. (Mat. 11:28-30) Yesuusi shooshaqa ikkino daafira, mannu harunsinosi. Yesuusi insa “lae marare” sagale itisinonsa, dhiwantinore hursino, hattono Annisi daafira “lowo coye” rosiisinonsa.—Maq. 6:34; Mat. 14:14; 15:32-38.

Yesuusi mannu qarra afino daafira, insa shooshanqetenninna hedannonsata leellishanno garinni dhaawinonsa. Yesuusi fooliishshira hasiˈrino yannara nafa mannu diinaggaawe hasiˈrisita shooshanqetenni kaaˈlinonsa. (Luq. 9:10, 11) Hanni mundee duˈnantanni keeshshitinose manchora iillinosere hedi. Ise hura hasidhino daafira Yesuusi uddano kissino. Ikkollana Muse Higge garinni ise lagaabbinota ikkitino daafira, konne assa dihasiissannose. Ikkina Yesuusi ma assiyya? Isi dihanqinose. (Lew. 15:25-28) Hatteentenni massinota laino, hattono 12 diro qarrantanni keeshshitino daafira marare, “Beettoˈya, ammanakki gatissinohena keerunni haˈri! Dhibbikkinni hurte heeˈri!” yiinose. (Maq. 5:25-34) Tini dhagge ikkitanno shooshanqeeti!

SHOOSHAQU MANCHI WOLOOTA KAAˈLANNO

Aleenni laˈnummo lawishshuwa addu shooshanqe loosunni leellinshannita xawissanno. Yesuusi togo assa hasiissannota kulate shaqqadu Samaarichi daafira kulanno lawishsha coyiˈrino. Samaariyunna Yihudu manni mimmito giwannoha ikkirono, lawishshu giddo kulloonni Samaarichi mulqiˈnenna ganne gawajjine reyonna heeshshote mereero hunne doogote tungoonni manchira mararinosi. Shooshanqe madiˈrino mancho kaaˈlate kakkayissinosi. Samaarichu hakko manchi mada xagise, wosinu fooliishshiˈranno minira masse worinosi. Samaarichu manchi, minu annira madiˈrino mancho towaatannosi gede woxe baatinosi; hattono isira fushshanno woxe baala nafa baatate qaale einosi.—Luq. 10:29-37.

Shooshanqe assineemmorinni calla ikkikkinni coyiˈneemmorinnino wolootaho hedate hattono jawaachinsheemmore ikkate kakkayissannonke. Qullaawu Maxaafi, “Wodanu yaaddo dadille abbitanno; danchu hasaawi kayinni hagiirsiisanno” yaanno. (Law. 12:25) Shooshanqetenninna danchummatenni kaˈne coyiˈneemmori woloota jawaachisharanna kiara dandaanno. * Shooshanqetenni coyiˈneemmori mannaho hendeemmota leellishanno. Jawaachinsheemmonsa mannira, heeshshonsa giddo iillannonsa qarra qeela shota ikkitannonsa.—Law. 16:24.

SHOOSHANQE LOSSIˈRA DANDIINANNI GARA

Mannu baalu Maganu “daninni” kalaqamino daafira shooshanqete akata leellishate dandoo noonsa. (Kal. 1:27) Lawishshaho, soqqamaancho Phaawuloosi Rooma haaˈre haˈranno gede kulloonnisihu Roomunnihu xibbu hajajaanchi Yuliyoosi, Sidoonu katamira heedheenna “Phaawuloosi mararino daafira, jaallasiwa mare Phaawuloosira hasiisannosire kaaˈlitannosi gede” fajjinosi. (Soq. 27:3) Shiima yanna gedensaanni, markaawe hiiqqanteenna Maalta yinanni giddicho hadhuta hakko heedhanno mannooti Phaawuloosinna woloota ledosi noore ‘dhaggeeffantanni garinni wosinchimma haadhinonsa.’ Tenne giddichora heedhanno mannooti giwaadhanno gede giira nafa giirtinonsa. (Soq. 28:1, 2) Kuri mannooti dancha coye assitino. Ikkollana, Yihowa hagiidhannohu saˈne saˈne calla ikkikkinni woˈmanka woyite shaqqadda ikkinummorooti.

Magano hagiirsiisate, heeshshonke diro woˈma shooshanqe leellisha hasiissannonke. Konni daafira, Yihowa shooshanqe ‘uddiˈneemmo’ gede kulinonke. (Qol. 3:12) Ikkollana, konne Magano  hagiirsiisanno akata heeshshonke kifile assiˈra shota diˈˈikkitino. Mayira? Shooshanqe leellishate badhera hingeemmohu waajjineemmohura, gimbanninkehura, hattono ninkeneeto banxeemmo daafira ikkara dandaanno. Ikkollana, qullaawa ayyaana afiˈrate huucciˈneemmohanna Yihowa lawishsha harunsate sharrammeemmoha ikkiro, Isi addinta shaqqadda ikkineemmo gede kaaˈlannonke.—1 Qor. 2:12.

Albinni roore shaqqille leellisha hasiissannonke doogga bande afa dandiineemmohu hiittoonniiti? Ninkeneeto togo yine xaˈma hasiissannonke: ‘Mannu coyiˈranna mararrotenni macciishsheemmo? Wolootaho mayi hasiisannonsaro seekke illachisheemmo? Muli yannara maateˈya miila woy jaalaˈya ikkinokkihura shaqqille leellishoommohu mamooteeti?’ Balanxe qooxeessinkera heeˈranno manni, roorenkanni Kiristaanu songo giddo noo roduuwi daafira roore afate mixo fushshiˈra dandiineemmo. Hatto ikkiro qarransanna hasiisannonsare seekkine huwata dandiineemmo. Hakkiinni, mannu assahera hasiˈrattore atino wolootaho shooshanqetenni assate sharrami. (Mat. 7:12) Jeefoteno, kaaˈlannohe gede Yihowa huucciˈri, hatto ikkiro isi shooshaqa mancho ikkatto gede kaaˈlannohe.—Luq. 11:13.

SHOOSHANQE WOLOOTA QAFADDANNO

Soqqamaanchu Phaawuloosi Maganu soqqamaancho ikkinota leellishshanno coyibba xawisi woyite “shooshanqe” qummi assino. (2 Qor. 6: 3-6) Phaawuloosi coyiˈrannorinninna assootunni shooshanqe leellishino daafira, mannu isi rosiisannore macciishshino. (Soq. 28:30, 31) Ninkeno, isinte gede shooshanqe leellinsheemmoha ikkiro, wolootu halaalunniwa dagganno gede kaaˈla dandiineemmo. Woˈmunku mannira, hattono gibbannonkerira shooshanqe leellinsheemmoha ikkiro, hanqo agurte shaqqadda ikkitanno gede kaaˈlineemmo. (Rom. 12:20) Hatto ikkiro, Qullaawu Maxaafi sokka macciishsha hasidhara dandiitanno.

Baatto Gannate ikkitanno woyite baalunku mimmitoho shooshaqa ikkineemmo. Reyotenni kaˈannore shooshanqetenni kaaˈlineemmo; insa giddo mitootaho alba heeshshonsa giddo shaqqille leellinshe egenninoonninsakkiha ikkara dandaanno. Tini insano shooshaqa ikkitanno gede kakkayissannonsa. Hatte yannara heeˈrannohu aye manchino shooshanqe leellishannokkihanna woloota kaaˈlannokkiha ikkiro Gannatete giddo hegerera heeˈra didandaanno. Maganu hegerera heedhanno gede fajjinonsari mimmitoho shooshanqenna baxille leellishshannoreeti. (Far. 37:9-11) Hatti harshammonna salaame woˈmitino alameeti! Ikkollana, tini hagiirsiissanno yanna dagga geeshsha, xa shooshanqe leellishatenni hoˈro afiˈra dandiineemmohu hiittoonniiti?

SHOOSHAQA IKKATENNI HOˈRO AFIˈRA

Qullaawu Maxaafi, “Wolootaho shaqqa meessanaa kaaˈlitanno” yaanno. (Law. 11:17) Mannu shooshaqu manchiwa aana baxanno, hattono insano isira shooshaqa ikkitara dandiitanno. Yesuusi, “Woleho safartine uyitinanni safaraanchinni safarranniˈne” yiino. (Luq. 6:38) Konni daafira shooshaqu manchi dancha jaalla afiˈranno hattono jaaloomisi geedonniha ikkanno.

Soqqamaanchu Phaawuloosi Efesooni songora noorira “Mimmitiˈnera shaqqaddanna shooshaqoota ikke. . . . Mimmitiˈne sao agurre” yiino. (Efe. 4:32) Songote giddo noohu baalunku shooshaqanna shaqqado ikkiro, songo lowo horo afidhanno. Togoo roduuwi mimmitoho gawajjannore dicoyiˈranno, suˈma dihunanno, hattono kuˈu koˈoye coyinni dikisanno. Insa arrawonsa hemete ikkikkinni woloota kiate horoonsidhanno. (Law. 12:18) Hatto ikkiro, songo jawaattanno, hattono hagiirrunni Yihowara soqqantanno.

Ee, coyiˈneemmorinninna assineemmorinni shooshanqe leellisha dandiineemmo. Shooshaqoota ikkinummoro shaqqadu Maganinke Yihowa lawishsha harunsineemmo. (Efe. 5:1) Tini songonke jawaattanno gede assitanno, hattono wolootu Yihowara soqqantanno gede kakkayissanno. Konni daafira, shooshanqetenni egennammoommore ikkate sharrammo!

^ GUFO 13 Qullaawu ayyaani laalo ikkitino akatta daafira xawissannote saˈe saˈe fultanno birxichuwa giddo albillitte danchummate daafira xawisanno birxichi fulanno.