Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | IIMIRE XAWISSANNO AJUUJA

Ayyaanaame Alamera Heedhannori Daafira Xawissanno Ajuuja

Ayyaanaame Alamera Heedhannori Daafira Xawissanno Ajuuja

Qullaawu Maxaafi addi addita dhagge ikkitanno ajuuja kulannonke; tini ajuuja ayyaanaame alamera noore huwanteemmo gede kaaˈlitannonke. Ati tenne ajuuja hixamanyite xiinxallatto gede koyinsoommohe. Ajuujatenni laˈnoonnihu mitu coyi lawishshu tiro afiˈrinoha ikkirono, tini ajuuja ayyaanaame alamera heedhannori daafira hedatto gede calla ikkikkinni insa ate kaaˈla woy gawajja dandiitannota afatto gede assitannohe.

DUUCHUNKURA ALIIDIHU YIHOWA

“Iima gordoho mittu ofolle nooha ayirrado barcima afummo. Ayirradu barcimi aana ofollinohu, dana duumunna haanju dilqi gede xawannoho. Ayirrado barcima waraˈa yite xabbanno magani-seemo doyissite no.”—Yohaannis Ajuuja 4:2, 3.

‘Hakko manchi . . . gaangaawirano waraˈa yiino xawaabbi leellanno. Hakku xawaabbino, xeenu gedensaanni fultanno magani-seemo gede batinye dana afiˈrinoho. Kuni waraˈa yiino xawaabbino, Kaaliiqi [“Yihowa”, NW] ayirrinye leellishanno.’—Hiziqeeli 1:27, 28.

Soqqamaasinchu Yohaannisinna masaalaanchu Hiziqeeli laˈinote tenne ajuuja giddo, Duuchunkura Aliidi Magani Yihowa gaamaarre xawisate ninkera hedate qarrisannokkire, yaano cala yaanno dilqa woy kinna, magani-seemonna ayirrado barcima woy zuufaane kulloonni. Tini coyibba Yihowa noo base lowo geeshsha dhagge ikkitannota, baxissannotanna salaame noota leellishshannonke.

Magano konni garinni lawinse kula, mittu faarsaasinchi borreessinori ledo sumuu yaanno; isi togo yiino: “Kaaliiqi [“Yihowa”, NW] lowoho; lowo galati hasiisannosiho; wole maganna baalantenni roore ayirradoho. Wole gosa magansidhannoti kaphu magannaati; Kaaliiqi [“Yihowa”, NW] kayinni gordo kalaqinoho. Ayirrinyunna gaamaarre gaangeessitinosi; jawaantenna xumme Qullaawa Minesi no.”—Faarso 96:4-6.

Yihowa Duuchunkura Aliidiha ikkirono, huuccattotenni isiwa shinqeemmo gede koyisinonke; hattono huuccattonke macciishshannota buuxisinonke. (Faarso 65:2, 3) Maganu baxannonke, isi ninkera hedanno; soqqamaasinchu Yohaannisi, “Maganu baxilleho” yee borreessasi tenne leellishshanno.—1 Yohaannisi 4:8.

MAGANU LEDO HEEˈRANNOHU YESUUSI

“[Rosaanchu Isxifaanoosi] kayinni Qullaawu Ayyaani woˈmeennasi iima hige lae Maganu ayirrinye lai. Yesuusino Maganoho qiniiteenni uurre nooha afi. Kunnira, ‘Kuneeti, gordu faˈnameenna Manchi Beetti Maganu qiniiteenni nooha laˈˈanni noommo’ yii.”—Soqqamaasinete Looso 7:55, 56.

Isxifaanoosi tenne ajuuja laˈˈara shiima yannara albaanni, isi coyiˈranni noori, yaano Yihudu sooreeyye Yesuusa shiishiishshino. Tini ajuuja Yesuusi heeshshote nooha ikkinota, reyotenni kainotanna ayirrinye uyinoonnisita buunxeemmo gede assitannonke. Soqqamaasinchu Phaawuloosi tenne daafira togo yee borreessino: “[Yihowa] Kiristoosi reyotenni kayise, gordu gobbara qiniitesiinni ofollanno gede [assino]. Kiristoosi gordoho qiniitesiinni ofollinohu, iimi gashshaano, roorrootu, wolqaataammunna mootoolla baalate aleenni gashshateeti. Isi tenne xa nooterano ikko daggara noo alamera aliidiha ikkinoha ayirrado suˈma afiˈrino.”—Efesooni Sokka 1:20, 21.

Qullaawa Borro Yesuusira silxaane uyinoonnisita  calla ikkikkinni, isi Yihowa gede mannu oosora lowo geeshsha hedannoha ikkinotano kultanno. Yesuusi uullate aana soqqami yannara, xiwantinorenna bisu xeˈne noonsare hursino, hattono reyitinore kayisino. Isi heeshshosi kakkalo asse reyasi, Maganonna manna lowo geeshsha baxannota leellishshanno. (Efesooni Sokka 2:4, 5) Maganu qiniiteenni uurre noohu Yesuusi muli barra silxaanesinni, gobba gosate heedhannote hajajantannote mannu oosora falahino atoote abbanno.

MAGANU SOQQAMAASINE SOKKAANO

“Ani [masaalaanchu Daanieeli] laˈˈanni heeˈreenna, ayirradda mootete barcimma, aante aantetenni dirantu. Hegerera Heeˈrannohu [Yihowa] umisi barcimi aana ofolli; . . . isira kumunni kiirranni soqqamaano noosi; albasiinni uurritannori tonne [kume] higge tonne kumeeti.”—Daanieeli 7:9, 10.

Tenne ajuujara Daanieeli mitto sokkaancho calla ikkikkinni, kiirre gundannikki sokkaano laino. Tini ajuuja lowo geeshsha dhagge ikkitannote! Sokkaano hedate dandoo noonsate wolqaataamma ayyaanu kalaqooti. Insa deerra deerra afidhinoreeti; insa giddo mite suraafeelete, mite kiruubeelete yinanni. Qullaawu Maxaafi giddo sokkaano yaanno qaale 250 saˈanno basera qummi assinoonni.

Sokkaano biˈre diuullate aana heeˈrino mannaati. Maganu sokkaano kalaqinohu manna kalaqara lowo yannara albaanniiti. Isi uulla kalaqi yannara sokkaano laˈanni no; insa hatte yannara hagiidhite ilillissino.—Iyyoobi 38:4-7.

Ammanantino sokkaano Maganoho soqqantanno doogga giddo mitte, uullate aana mittu lowo geeshsha hasiissanno loosi, yaano Maganu Mangistehu danchu duduwi duduwamanno gede kaaˈlate. (Maatewoosi 24:14) Soqqamaanchu Yohaannisi laino ajuuja tenne leellishshanno; isi togo yee borreessino: “Hakkunni gedensaanni baattote aana noo gosara, gaˈretenna addi addi afiinni coyiˈranno manni baalaho lallawate hegereti Danchu Duduwi sokka noosiha wole sokkaasincho gordu mereero buuwanna afummo.” (Yohaannis Ajuuja 14:6) Xaa yannara sokkaano alba saˈe saˈe assitu gede manna coyishiishshannokkiha ikkirono, suwashshu wodani noonsa mannira dancha duduwo dudubbannore massagganno.

LOWO MILIYOONE IKKITANNORE SOˈRISIISANNOHU SHEEXAANU

“Hakkuyi gedensaanni gordoho iima olu kai; Mikaaeelinna [Yesuusi Kiristoosi] sokkaasinesi dhudhuufunna sokkaasinesi ledo olantu. Dhudhuufunna sokkaasinesi kayinni qeelantu.  Hakkunni gedensaanni gordoho darga diafidhino. Lowo dhudhuufi woro hige tugami; Isi Daawuloosiiti woy Sheexaaneho yinannihu kalqe baala soˈrisiisannohu biˈre albi hamashshooti. Iso uullara tungi; sokkaasinesino isi ledo tugantu.”—Yohaannis Ajuuja 12:7-9.

Ayyaanaame alame giddo salaame hunannori kaino woti no. Mannu ooso kalaqantu yannanni kayise mittu sokkaanchi magansiˈnasira wojji yiino daafira, Yihowara finqile Sheexaane yaano “Hettisamaancho” ikkino. Yannate gedensaanni wole sokkaanono isira haˈlite agaaninte ikkitino. Insa bunshete takkora, Yihowa effidhe gibbanno; hattono lowo manni Yihowa baxillunni kakkae uyino biddishshi ledo sumuu yaannokkire assanno gede assitino.

Sheexaanunna agaaninte lowo geeshsha bushuullehonna urungootaho. Insa mannu oosora diinnate; uullate aana qarru batiˈranno gede assitinori insaati. Lawishshaho Sheexaanu ammanamino manchi Iyyoobi saadanna soqqamaano reyitanno gede assino. Isi hakkiinni aanche Iyyoobiti tonne ooso noo mine “hombobolatte” diiggeenna minu aansa toe shaanno gede assino. Hakkuyi gedensaanni, Sheexaanu Iyyoobi “umisi qoonchinni kayise lekkasi hoowi geeshsha jaddote mada” madiranno gede assino.—Iyyoobi 1:7-19; 2:7.

Ikkollana Sheexaanu muli barra baˈˈanno. Isi iiminni tugame uullate qooxeessira noo daafira, baˈˈate “shiima yanna calla gattinosita” afino. (Yohaannis Ajuuja 12:12) Sheexaanu baˈˈasi digattanno; tini lowo geeshsha hagiirsiissannote!

UULLANNI WONDOONNIRI

“Baalante gaˈrenni, afiinni, gosanninna daganni manna mundeekkinni Maganoho wodootto; hattono insa Maganoho mangistenna kakkalaano ikkitanno gede assootto; insa mootoolla ikkite uulla gashshitanno.”—Yohaannis Ajuuja 5:9, 10, NW.

Yesuusi reyotenni kae iimira haˈrinte gede, iimira hadhannori wolootu no. Yesuusi ammanantino soqqamaasinesira togo yiino: “Heedhinanni darga qixxeessate haˈreemmo; . . . ani noommowa heedhinanni gede galagale daye haaˈreemmoˈne.”—Yohaannisi 14:2, 3.

Iimira hadhannori hakkira hadhannohu dimullaati. Insa Yesuusi ledo Mangiste ikkitanno, yaano uulla woˈmate heeˈranno manna gashshanno gashshoote ikkitanno; kuni gashshooti mannu oosora atoote abbanno. Kuni gashshooti Yesuusi lawishshu huuccattora harunsaanosi huuccitanno gede kulino Mangisteeti; isi togo yiino: “Annanke Gordoho heeˈrattohu, suˈmikki qullaawa ikko. Gashshootikki dayo, hedoottori gordoho ikkinonte gede, baattote aanano ikko.”—Maatewoosi 6:9, 10.

AYYAANAAME ALAMERA HEEDHANNORI MAA ASSITANNO?

“Ayirradu barcimiwiinni, ‘Kune, Maganu heeˈrannowi mannu mereero no! . . . [Isi] hindiiddo baala illensanni feyanno; albi ikkito saˈino daafira reyo woy dadillu woy wiˈla woy shetto kunni kaˈa diheedhanno’ yitannoti lowo huuro fultanna macciishshummo.”—Yohaannis Ajuuja 21:3,4.

Tini albillitte ikkannore leellishshanno ajuuja, Maganu Mangiste, yaano Yesuusinna uullate aaninni kaˈe iimira hadhannori Sheexaanu gashshoote hunte uulla gannate assitanno yannare kultanno. Mannu oosora shettonna dadille naqinori albillitte baˈanno. Reyono diheedhanno.

Ikkina, lowo miliyoone ikkannohu reyotenni kae iimira haˈrannokki manni hiikkannoyya? Insa reyotenni kae Gannate ikkitanno uulla aana hegerera heeˈrate faro afiˈranno.—Luqaasi 23:43.

Aleenni laˈnummo ajuuja Maganu Yihowa, Beettisi Yesuusi Kiristoosi, hattono ammanantino sokkaanosinna uullate aaninni wondoonniri ninkera lowo geeshsha heddanno; insa ninke teense heeˈnammora hasidhanno. Insa maa assitannoro lede afate, Yihowa Farciˈraasine hasaawisatto gede woy www.jw.org/sid yinanni webisayitenke daaˈˈatatto gedenna Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno? yaanno maxaafa dirrisiˈratto gede koyinsoommohe.