Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae—Xiinxallote Ittime  |  Badheessa 2016

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Yesuusi Qarraminohunna Reyinohu Mayiraati?

Yesuusi Qarraminohunna Reyinohu Mayiraati?

“Cubbu mittu manchi [Addaami] widoonni alame ei, reyo qolte cubbu widoonni eˈino.” —Roomu Sokka 5:12

Mittu manchi “Hegerera heeˈra hasiˈratto?” yee xaˈmihero mayite qolatto? Rooru manni hegerera heeˈra hasiˈrannota coyiˈrannoha ikkirono kuni dandaamannokki coye ikkinohu gede asse hedanno. Insa, reyo noore ikkitinotanna mannu ooso reyansa gattannokkita coyiˈranno.

Hanni xa aleenni noo xaˈmo soorrine “Reya baxatto?” yine xaˈminoonnihehu gede assite hedi. Surre fayyu manchi reya dihasiˈranno. Tini maa leellishshanno? Baxi geeshshi fonqolinna qarri iillinkerono lubbote heeˈra hasiˈneemmo. Qullaawu Maxaafi Maganu mannu ooso kalaqinohu hegerera heeˈrate hasatto wore ikkinota kulannonke. Isinni Qullaawu Maxaafi “isi [mannu] wodanira hegere heeshsho worino” yaanno.—Mekibibi 3:11.

Xaa yannara mannu ooso hegerera heedhannokkiti egennantinote. Mayira? Maganu mannu hegerera heeˈranno gede assino qixxaawo no? Qullaawu Maxaafi kuri xaˈmuwara qolanno dawaro sheshifachishshannote; hattono Yesuusi qarraminohunna reyinohu mayiraatiro afate kaaˈlitannote.

MANNU HEGERERA HEEˈRANNI NOOKKIHU MAYIRAATI?

Qullaawu Maxaafi kifile ikkinohu Kalaqote maxaafiti umiti sase fooliishshuwa Maganu umi minaanniranna minaamara yaano Addaamiranna Heewanira hegerera heeˈrate hexxo uyinonsatanna tenne hexxo afiˈrate maa assa hasiissannonsaro kulinonsata coyidhanno. Hakkiinni insa Maganoho hajajama gibbinotanna isi uyinonsa hexxo huˈnitinota kultannonke. Tini xagge borreessantinohu huwatate qarrisannokki garinni ikkinohura mitu manni maattote gede asse hedanno. Ikkollana Kalaqote Maxaafino Wongeellate gede gara ikkitino xagge amadinota leellishshanno taje no. *

Addaami hajajama giwasi maa abbitino? Qullaawu Maxaafi togo yee kulannonke: “Cubbu mittu manchi [Addaami] widoonni alame ei, reyo qolte cubbu widoonni eˈino; baalunku cubbo loossino daafira reyo manna baalaho iillitino.” (Roomu Sokka 5:12) Addaami Maganoho hajajama giwe cubbo loosino. Tini qolte hegerera heeˈrate hexxosi huˈnanno gedenna yannate gedensaanni reyanno gede assitinosi. Ninke isi ooso ikkinoommohura, cubbosi ragiˈnoommo. Xiwammeeemmohu, geedhineemmohunna reyineemmohu iseraati. Mayira reyineemmoro  kulannohu kuni xawishshi sayinsete fullahaano ooso anninsawiinninna amansawiinni ragidhannohu mitu akati daafira coyidhannori ledo sumuu yaannoho. Ikkina Maganu konne coye biddi assate qixxeessinori no?

MAGANU MAA ASSINO?

Maganu Addaami oososi hoogganno gede assinore yaano hegerera heeˈrate hexxo galagale aate qixxaawo assino; tenne assate isi lowo waaga baatino. Maganu tenne assinohu hiittoonniiti?

Qullaawu Maxaafi Roomu Sokka 6:23 aana “cubbu damoozi reyote” yaanno. Togo yaa reyote kori cubboho yaate. Addaami reyinohu cubbo loosinohuˈraati. Hakko daafira, ninkeno cubbo loonsoommo daafira cubbu damooza ikkitinote reyotenni digantoommo. Ilammummo wote cubbo adhine ilammoommo; tennera xaˈmammeemmori kayinni ninke umonke diˈˈikkinoommo. Maganu baxillunni Beettosi Yesuusa ‘cubbinke damooza’ baatanno gede soyino. Tenne assinohu hiittoonniiti?

Yesuusi reyo hagiirrunni hegerera heeˈneemmo faro fantinonke

Mittu guutu manchi Addaami hajajama giwe cubbonna reyo abbinohura, reyotenni gatisannonkehu mittu hajajamannohu guutu manchi reya hasiissino. Qullaawu Maxaafi togo yaannonke: “Mittu manchi hajajama giwino daafira lowo manni cubbaataamo ikkinonte gede, mittu manchi hajajamino daafira lowo manni keeraano ikkanno.” (Roomu Sokka 5:19) Kowiicho kullihu “mittu manchi” Yesuusaati. Isi iiminni daye guuta mancho * ikkino; hattono ninkera yee reyino. Hakko garinni, Maganu albaanni keeraanote gede ikkine kiirama dandiinoommo; hattono hegerera heeˈrate hexxo afiˈnoommo.

YESUUSI QARRAMINOHUNNA REYINOHU MAYIRAATI?

Kuni ikkanno gede Yesuusi reya mayira hasiissino? Duuchanka Dandaanno Magani Addaami ooso hegerera heedhanno gede fajjinoonninsata kulanno awaajje fushshe agura didandaanno? Isira hatto assate silxaane noositi egennantinote. Ikkollana tini isi cubbu damoozi reyote yee fushshino higge ledo sumuu diyitanno. Tini higge hasiˈniro shaarrannita woy soorrinannita shota wodho diˈˈikkitino. Taashsho heedhannohu tini higge heedhurooti.—Faarso 37:28.

Maganu tenne haja lainohunni taashsho xeˈinore  assoommero, mannu isi wolu coyinkura taashsho noore assannota huluullamara dandaanno. Lawishshaho, isi Addaami ooso giddo hegere heeshshora ikkado ikkanno manna dooranno wote taashsho noore assa ikka? Isi eino qaale agadhakka? yee hedara dandaanno. Maganu ninke gatisate assino qixxaawo taashsho noota ikkase isi ayewoteno gara ikkinore assannota buuxissannonke.

Yesuusite wodote kakkalo widoonni Maganu uullate aana Gannatete hegerera heeˈrate hexxo afiˈnanni faro fanino. Yesuusi Yohaannisi 3:16 aana togo yiino: “Maganu alame lowo geeshsha baxino daafira, Beettosi ammanannota loosunni leellishannohu baalunku hegere heeshsho afiˈranno gede ikkinnina baˈˈannokki gede, mitto Beettosi uyino.” Yesuusi reyo, Maganu taashsho calla ikkikkinni, mannu oosora noosiha bayira baxille leellishshanno.

Ikkina Yesuusi Wongeellate giddo kulloonni garinni qarraminohunna shete reyinohu mayiraati? Yesuusi buutote fonqoli iille heeˈreennasinni ammanaminoha ikke, Daawuloosi mannu qarramiro Maganoho ammanaminoha diˈˈikkanno yiinoti kapho ikkitinota buuxisino. (Iyyoobi 2:4,  5) Sheexaanu guuta mancho Addaami soˈrisiisino daafira tini yaattosi adda labbara dandiitanno. Ikkollana Addaami gede guuta ikkinohu Yesuusi, buutote qarri iillisirono hajajaminoha ikkino. (1 Qorontoosi 15:45) Hakko garinni isi Addaamino hasiˈroommero Maganoho hajajama dandaannota leellishino. Yesuusi qarra dandee sae, dancha lawishsha ikkinonke. (1 Pheexiroosi 2:21) Maganu Beettisi woˈma lubbosinni hajajaminosihura iima reyinannikki heeshsho ee kiisinosi.

YESUUSI REYASI KAAˈLITANNOHEHU HIITTOONNIITI?

Yesuusi reyasi halaaleho. Isi reyo hegerera heeˈneemmo faro fantinonke. Hegerera heeˈra hasiˈratto? Yesuusi maa assa hasiissannonkero kulanni togo yiino: “Hegere heeshsho afidhanno gede, ati callu halaalaancho Magano ikkoottoha atenna soottoha Yesuusi Kiristoosi afa hasiissannonsa”—Yohaannisi 17:3.

Tenne metseete qixxeessituri, halaalaanchu Magani Yihowarenna Beettisi Yesuusi Kiristoosire ledde rosattora koyissinohe. Qooxeessikkira nooti Yihowa Farciˈraasine ate kaaˈla hasidhanno. Qoleno, www.jw.org/sid yinanni webisayitenke daaˈˈatte dancha mashalaqqe afiˈrattora dandaatto.

^ GUFO 8 Yihowa Farciˈraasine qixxeessitinota Arfaasa 1, 2011, Agarooshshu Shae (Amaaru afoo) qoola 4 aana “Edenete Kaashshu Base Addanka Noo Bayichooti?” yaanno birxicho lai.

^ GUFO 13 Maganu Beettisi heeshsho iiminni Maariyaami otoottora sayino; hattono Maganunnihu qullaawu ayyaani Yesuusi Maariyaamiwiinni guuntete xeˈne ragiˈrannokki gede agarinosi.—Luqaasi 1:31, 35.