Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Kiiro 2 2017

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | MAGANU UYINONKETA MUXXE ELTO NAADATTO?

Maganu Uyinonke Elto Muxxete Yineemmohu Mayiraati?

Maganu Uyinonke Elto Muxxete Yineemmohu Mayiraati?

Mittore ellihero hakkoricho naadatto gede assannoheri maati? Tenne afate shoole coye heda dandaatto: (1) Elto uyinohehu ayeti? (2) Elto uyinohehu mayiraati? (3) Hattenne elto aate maa assino? (4) Hatti elto mageeshshi geeshsha hasiissannohe? Tenne shoolenta coyibba seekkine hedanke Maganu uyinonketa muxxe elto yaano wodo albinni roore naandeemmo gede assitannonke.

ELTO UYINONKEHU AYETI?

Mitte elto silxaane noosihu woy lowo geeshsha ayirrinseemmo manchi uyinonketa ikkituro hattenne elto naandeemmo. Wole elto lowori gede assine laˈneemmohu kayinni, shiimare ikkiturono banxeemmohu mininke manni woy jaalinke uyinonketa ikkitinohura ikkara dandaanno. Sai birxichira kullihu Joordaani, Raasili elinosire lowori gede asse laˈˈannohu iseraati. Ikkina, tini wodote ledo mayi xaadooshshe afidhino?

Umihunni, Qullaawu Maxaafi “Isi widoonni heeshsho afiˈneemmo gede, Maganu . . . mitto Beettosi tenne gobba soyino” yaanno. (1 Yohaannisi 4:9) Tini, Maganu uyinonke elto muxxete yineemmo gede assitannonke. Maganunnita roortino silxaane afiˈrinohu mittuno dino. Ibiraawootu gaˈre wido ikkinohu mittu faarsaasinchi Yihowa * uullate ‘aana woˈmunkura Aliidiha’ ikkinota coyiˈrino. (Faarso 83:18) Elto aankera dandaannohu Isi geeshsha ikkannohu wolu dino.

Layinkihunni, Maganu “Annankeeti.” (Isayaasi 63:16) Hiittoonni? Heeshsho uyinonkehu isooti. Qoleno, baxillaanchu anni oososi daafira hedannonte gede, Isino ninke daafira hedanno. Maganu hundi dagasi daafira coyiˈranni togo yiino: “Israeele! Kiˈne anera ayirrado oosooti; [kiˈne] roorse baxeemmoˈnere diˈˈikkitinoonni? . . . Kiˈne daafira wodaniˈya digoxanno; . . . ani Kaaliiqi kiˈne marareemmoˈne.” (Ermiyaasi 31:20) Xaa yannarano Maganu soqqamaanosi mararannonsa. Isi wolqaataamo Kalaqaanchonke calla ikkikkinni ammanamino Annankeetinna Jaalankeeti. Tini, isi aannonke elto baalanta naandeemmo gede diassitannonke?

 ELTO UYINONKEHU MAYIRAATI?

Mite elto naandeemmohu, uyinke manchi giddeessineennasi ikkikkinni baxillunni kakkae uyinonkeha ikkirooti. Baxillunni kakkae aanno manchi bado qollannie yee dihedanno.

Maganu Beettosi uyinonkehu baxannonke daafiraati. Qullaawu Maxaafi togo yaanno: ‘Ninkera Maganu baxilli xawinohu kunninniiti; Maganu mitto Beettosi soyino.’ Maganu togo assinohu mayiraati? “Isi [Yesuusi] widoonni heeshsho afiˈneemmo gedeeti.” (1 Yohaannisi 4:9) Maganu togo assanno gede giddeessinosihu nooni? Horo dino! Yesuusiti wodote kakkalo ‘Maganu eltooti.’—Roomu Sokka 3:24.

Maganu qixxeessinoti wodote qixxaawo isi ‘eltooti’ yineemmohu mayiraati? Qullaawu Maxaafi togo yee xawisanno: “Ninke cubbaataamma ikkine heeˈneenna Kiristoosi ninke daafira reyino. Konni garinni Maganu lowo geeshsha baxannonketa leellishino.” (Roomu Sokka 5:8) Maganu laanfe noonsare, kaaˈlannohu noonsakkirenna cubbaataamma mannu ooso kaaˈlanno gede kakkayisinosihu baxilleho. Maganu tenne elto uyinonkehu ninke assinoommosiri noo daafira diˈˈikkino; qoleno tenne eltora baata didandiineemmo. Ee, Maganu uyinonketi tini elto isi baxannonketa leellishshannote.

ELTO AATE MAA ASSINO?

Mite elto naandeemmo gede assannonkehu, elto uyinke manchi hattenne elto aate assinoreeti. Mittu manchi lowo geeshsha baxanno coye ninkera aannonke wote, hakkonne coye lowori gede assine laˈneemmo.

Maganu “mitto Beettosi” uyinonke. (Yohaannisi 3:16) Maganu Yesuusa lowo geeshsha baxanno daafira, Isi ninkera aannori kawiinni sainori dino. Maganu kalqete alame kalaqi yannara Yesuusi Maganu ledo loosino; hatte yannara isi Magano ‘hagiirsiisino.’ (Lawishsha 8:30) Yesuusi Maganu ‘baxanno Beettosiiti’; hattono “illete leellannokki Magani lawishshaati.” (Qolasiyaasi Sokka 1:13-15) Maganunna Yesuusi gedee jaalooma afiˈrinohu dino.

Ikkirono, “Maganu mitto Beettosi mararikkinni sayise uyinonke.” (Roomu Sokka 8:32) Yihowa uyinonkeri baalankare rooreho. Isi tenne elto aate lowore assino.

ELTO MAGEESHSHI GEESHSHA HASIISSANNONKETE?

Mite elto lowo geeshsha hasiissannonketa woy ranke afiˈra hasiissannonketa ikkituro hattenne elto lowori gede assine laˈneemmo. Lawishshaho, hanni buutote dhibbi amadinohehu gede assite hedi. Ati konne dhibba akkaˈmate anga diassitannohe. Mittu manchi umisinni kakkae konne dhibba akkaˈmatto woxella uyihe! Hakkonne mancho lowo geeshsha digalatatto?

“Addaaminni kainohunni mannu baalu reyannonte gede, Kiristoosi widoonni mannu baalu heeshsho afiˈranno.” (1 Qorontoosi 15:22) Ninke baalu Addaami sircho ikkinoommo daafira, ‘reyonna’ dhibba miliqa didandiineemmo; woy uminkenni Maganu ledo araaramanna cubbunni wolapha didandiineemmo. Qoleno ninketano wolu manni ‘heeshshono’ gatisa didandiineemmo. Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Insa giddo mittuno wole woda didandaanno; woy isi daafira Maganoho wodo ikkannore baate diafanno. . . . Kuni ayewoteno insara wolqansara aleenniiti. (Faarso 49:7, 8, NW) Maganu uyinonke wodora baante dandiineemmokki daafira kaaˈlannonkehu hasiisannonke. Kaaˈlannonkehu hoogoommero, hexxo dinoonkereeti.

Yihowa baxillunni kakkae, Yesuusi widoonni baalunku ‘heeshsho afiˈneemmo’ gede heeshshonke gatisanno “xagicho” uyinonke. Wodo heeshsho afiˈneemmo gede assitinonkehu hiittoonniiti? “Beettisi Yesuusi mundee cubbu baalunni keereensitinonke.”  Ee, duˈnantinote Yesuusi mundeera ammana noonketa leellinshummoro, cubbinkera maaronna hegere heeshsho afiˈneemmo. (1 Yohaannisi 1:7; 5:13) Wodo reyino manna kaaˈlitannohu hiittoonniiti? “Reyo dagginohu mittu manchi widoonni ikkitinonte gede, reyotenni kaˈˈano dagginohu mittu manchi Kiristoosi widoonniiti.”—1 Qorontoosi 15:21. *

Yesuusiti wodote kakkalo taalle nookki eltooti; korkaatuno tenne elto uyinonkehu lowo geeshsha ayirradohonna, lowonta baxannonkeho. Maganu Yihowa uyinonkeri geeshshire aankera dandaannohu dino. Qoleno reyotenna cubbu borojjimmanni gatissinonke elto geeshsha hasiissannonketi wole elto dino. Ee, kulle guda dandiinannikkite wodote kakkalora tana nafa daggannoti wole elto dino.

 

^ GUFO 6 Qullaawu Maxaafi Maganu suˈmi Yihowa (Yaahiwe) ikkinota kulanno. Fulo 6:3 lekkaalliidi qaagiishsha lai.

^ GUFO 19 Maganu reyino manna kayisanno gara ledde afate, Yihowa Farciˈraasine qixxeessitinoha Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno? yaanno maxaafa fooliishsho 7 lai; konne maxaafa www.jw.org/sid aanano afiˈra dandaatto.