“Duucha wote, shiima geeshsha kaphine tirrannihu lowo geeshsha mitiinsanno coyi heeˈranno.”—Samanta, Wodiidi Afirika.

Tini hedo gara labbannohe? Samanta gede, ninke baalunkura mitiinsanno coyi tuncu yiinonke woti heeˈranno. Ammanama hunannore assineemmo gede xixxiiwanno coyi tuncu yaannonke wote assineemmori, heeshshonke giddo kaffi assine laˈneemmori maatiro leellishanno. Lawishshaho, mannuwiinni afiˈnanni ayirrinye lowo geeshsha hasiˈneemmoha ikkiro, kapho uyinoonninke looso loosate hasiisannori gede assine laˈnammora dandiineemmo. Ikkollana halaalu fulanno wote, ammanama hooga roore wote lowo coye daaffanno. Hanni tini abbitannoha mito qarra laˈno.

KAPHU MANNU AMMANANNONKEKKI GEDE ASSANNO

Jaalooma kalaqiˈnannihu ammannanni manni ledooti. Lamu manni mimmito ammanannoha ikkiro, yaadikkinna huluullamikki heeˈra dandaanno. Ikkollana togoo ammanama harancho yanna giddo kalaqantannota diˈˈikkitino. Mimmito ammanate mitteenni yanna jeejishiˈra, halaale ikkinore hasaawanna meessi horo agura hasiissanno. Ikkollana, shiimu kaphi nafa ammanama hunara dandaanno. Qoleno ammanama baˈuro hattenne galagalle qoˈla qarra ikkitanno.

Dancha jaalaati yootto manchi doge egenninohe? Hakkawote mayi macciishshamihe? Lowo geeshsha dadilloottoha woy xagarinohehu gede assite hedoottoha ikkara dandaanno. Hatto yite hedakki nooreentilla. Ee, ammanama hooga muxxe jaalooma huntara dandiitanno.

AMMANAMA HOOGA TARAAWANNO COYEETI

Kaalfoorniyu Yuniversitera miinju xiinxallo fullahaancho ikkinohu Rooberti Inesi assino xiinxallo, “ammanama hooga taraawanno coye” ikkinota huwachishshino. Konni daafira, ammanama hooga vayiresete gedeeti yaa dandiinanni; hanaaqanno manchi ledo hositto kiiro, atino hakko manchi hanaaqinni “daafante” ammanamattokkiha ikkattora dandaatto.

Ikkina, hanaaqu woshshaado giddora eattokki gede qoropha dandaattohu hiittoonniiti? Tennera Qullaawu Maxaafi kaaˈlahera dandaanno. Hanni mito Qullaawu Maxaafiha xintu seera laˈno.