Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Yihowawa Higi

Aliidi Bisi Soyino Sokka

Aliidi Bisi Soyino Sokka

Afittonte gede,

Qullaawu Maxaafi roore anga mannu daafira kulanno. Qullaawu Maxaafi giddo kulloonnihu batinyu manni ammanaminohonna ninkera iillinohu gedee qarri iillinoho. Insa “ninkete gedee hedo” noonsareeti. (Yaaqoobi 5:17) Mitootu lowo qarrinna yaachishanno coyi iillinonsareeti. Woloota kayinni maatete miillansa woy ammanate roduuwinsa baasa dadillissinonsa. Mitootu qolte insa uminsa loossino soˈronni quwa saˈe insaneeto bushiishshino.

Insa giddo mitoota togoo coyibba Yihowawiinni xeertissinonsa. Ikkina insa Yihowa horo agurtinoni? Diagurtino. Insa giddo batinyu togo yee huucciˈrino faarsaanchi gede ikkitino: “Baˈino geˈrecho gede ikke raataawummo. Soqqamaanchokki hasi; hajajokki dihawoommona.” (Faarso 119:176) Atera togoo hedo macciishshantannohe?

Yihowa hoshshatewiinni baxxite baˈino soqqamaanosi horonta dihawanno. Hatteentenni insa kaaˈlate kaˈˈanno; tenne assannohu roore wote ammanate roduuwinsa widoonniiti. Hanni Yihowa haammatu buutote qarri, lawishshaho miinju qarri, shiironna buutote dhibbi amadinosiha soqqamaanchosi Iyyoobi kaaˈlino gara hedi. Woleteemmero iso kaaˈla hasiissannonsa mannooti coyidhino coyino xissiisinosi. Isira shiima yanna hedosi gara ikkitinokkiha ikkirono Yihowara badhe diwodhino. (Iyyoobi 1:22; 2:10) Yihowa Iyyoobi hedosi biddi assiˈranno gede kaaˈlinosihu hiittoonniiti?

Yihowa Iyyoobi kaaˈlinoti mitte doogo Eelihu yinannihu ammanate rodiisi widoonniiti. Iyyoobi dhiwinosire hasaaphi yannara, Eelihu macciishshinosi; coyiˈrinohu hakkuyi gedensaanniiti. Eelihu Iyyoobi coyishiishi wote mayino? Iyyoobi boroorinoni? Woy iso kaaˈlate yee assikki gatinore kule saalfatanno gede assinoni? Eelihu isonooto Iyyoobi roorinohu gede asse lainoni? Isi horonta hatto diassino! Eelihu Maganu ayyaaninni togo yiino: “Halaalaanchu Magani albaanni anino ate gedeenkolla; anino loosamoommohu dorunniiti.” Hakkiinnino isi Iyyoobi togo yee jawaachishino: “Ane waajjite masa dihasiissannohe; qoleno ani coyiˈreemmori duha ikkoonkehe.” (Iyyoobi 33:6, 7) Eelihu Iyyoobira duha ledinoha ikkikkinni, hasiissannosi amaale baxillunni uyinosi; hattono jawaachishinosi.

Ninkeno tenne biroshere qixxeessinoommohu tenne hedonni kaˈneeti. Balanxe, halaalu mininni xeertiˈrinohu lowo roduuwi yaannore shinqe macciishshinoommo, noo garanna hedonsano huwatate woˈnaalloommo. (Lawishsha 18:13) Hakkiinnino Qullaawa Borro seekkine xiinxallinummo; qoleno huuccatto assiˈne, Yihowa hundi yannara togoo qarri iillinonsa soqqamaanosi kaaˈlinohu hiittoonniitiro laˈnoommo. Hakkuyi gedensaanni Qullaawu Maxaafi giddo kulloonni xaggenna yannanke woˈnaalsha gamba assine tenne biroshere qixxeessinoommo. Ballo tenne biroshere seekkite nabbawi. Lowo geeshsha banxeemmoheta huwati.

Yihowa Farciˈraasinehu Aliidi Bisi