Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 XAˈMO 10

Qullaawu Maxaafi Kaaˈlannoehu Hiittoonniiti?

Qullaawu Maxaafi Kaaˈlannoehu Hiittoonniiti?

TENNE AFA MAYIRA HASIISSU?

Maganu Qaali, “Qullaawa Borro baala Maganunnihu Qullaawu Ayyaani kulanna borreessinoonnite” yaanno. (2 Ximootewoosi 3:16) Tini yaatto adda ikkituro, Qullaawu Maxaafi hasiissannohe amaale aannohe yaate.

ATE IKKOOTTORO MA ASSATTO?

Hanni tenne ikkito hedi: Daawiti hashsha xiˈmu tunsichinni lekkatenni haˈranni noohu gede assite hedi. Gobba tunsitino daafira, doogo baˈinosi. Hakko balla isi doogo soˈrinota huwati. Isira doogo baˈinosi.

Ati Daawiti ikkoottoro ma assatto?

WODANAAˈMITE HEDI!

Haammatu doorshi noohe:

  1. Wole manna doogo xaˈma.

  2. Caabbicho hasidhe horoonsiˈra.

  3. Marummowa mare doogo afeemmollana yite sammi yite haˈra.

Afittonte gede, C Doorshi kaaˈle yaannori dino.

Umi doorshinni B Doorshi woyyanno. Qoleno caabbicho woy wirsa anga adhite xawisidhanni haˈra dandaatto daafira haˈrattowi leellannahe haˈratto.

Qullaawu Maxaafino konni garinni kaaˈlannohe!

Kuni maxaaffa baalantenni roore hiramanno maxaafi:

  • heeshshokki giddo qarru iillannohe yannara biddishsha ikkannohe

  • ayimmakki badde afatto gedenna roore dancha beetto ikkatto gede kaaˈlannohe

  • baalantenni roortino heeshsho heeˈratto gara afate kaaˈlannohe

 HULUULLITANNOHE XAˈMUWARA DAWARO AFIˈRA

Ninke mannu ooso afoo dadhinanni heeˈnenni xaˈmo xaˈma hananfeemmo.

  • Gordu qasiˈrinohu hiikkooti?

  • Beeddahe soodiro hiikkira higganno?

Lophinanni haˈneemmo wote kayinni hakkiinni saˈino xaˈmuwa xaˈma hananfeemmo.

Tenne xaˈmuwa dawaro Qullaawu Maxaafi giddo noohalla ikki?

Lowo manni Qullaawa Maxaafa maattotenna masalote maxaafaati, yannankera kaaˈlannori dinooho, hattono yaannori dileellanno yaanno. Ikkina, qarru noohu Qullaawu Maxaafiwaatinso mannu hedowaati? Woy Qullaawu Maxaafi daafira gara ikkinokkire macciishshinohalla ikka?

Lawishshaho, mitu mannira Qullaawu Maxaafi alamete gashshaanchi Maganoho yee rosiisannoha lawannonsa. Kayinni kuni hiitto ikke ikkanno? Tini alame horo kande amandanniwa baˈino! Xissonna rakko, xibbunna reyo, hattono buximanna dano woˈmitino. Shaqqadu Magani togoo coye hiitto ikke assanno?

Kuri xaˈmuwa dawaro afa hasiˈratto? Qullaawu Maxaafi alamete gashshaanchi daafira kulannori dhagge ikkahera dandaanno!

Tenne biroshere giddo noo amaale Qullaawu Maxaafi giddonni haaˈnoonnita huwatittokki digatootto. Yihowa Farciˈraasine Qullaawu Maxaafi addaxxinanni biddishsha aannota dihuluullantanno. Korkaatuno, “Qullaawa Borro baala Maganunnihu Qullaawu Ayyaani kulanna borreessinoonnite. Tini borro halaale rosiisate, sodhinore seejjate, soˈro hoolate” kaaˈlitanno. (2 Ximootewoosi 3:16, 17) Lowo diri albaanni borreessinoonniha ikkirono, yannankerano kaaˈlannoha konne maxaafa nabbawittoro horo digaabbatto!