Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Wedellu Xaˈmannote 10 Xaˈmora Qolloonni Dawaro

 XAˈMO 1

Isi Ani Ayeti?

Isi Ani Ayeti?

TENNE AFA MAYIRA HASIISSU?

Ayimmakkinna ammanatto coye badde afakki, wolu manni gara ikkinokkire assatto gede xixxiiwannohe yannara danchare doodhatto gede kaaˈlitannohe.

ATE IKKOOTTORO MA ASSATTO?

Hanni tenne ikkito hedi: Maassantu wedellu gamba yee boohaarannowa marte taxxi nafa yitukki, jaalase badheenni higge dagge togo yituse:

“Tee Maassantu kowiicho mayira uurrootta?”

Maassantu caaqqi yitanno wote, jaalase Asteeri lame xaalla fannoonni xarmuuse haadhe no. Laˈanno wote xarmuussa biirunnite. Asteeri mitto biira Maassantura uyitanni togo yitu: “Biira ageemma geeshsha diˈˈikkoommalla yitootie!”

Maassantu ago aga dihasidhino; kayinni Asteeri jaalase ikkitinohura yitannori bainose. Maassantu jaalase gowwate yitasera dihasidhino. Qoleno, Maassantu danchaho yite heddanno seenni giddo mitte Asteeriiti. Hakko daafira ise aggu geeshsha, ago aga hakkeeshsha bunshe diafidhino yite heddu. Maassantu wodanisenni togo yitu: ‘Biira aga hakkeeshsha cubbo ikkitinoni? Maaho biiralla agi yitinoena, hashiishe adhi yitinoeni?’

Togoo coyi atera tuncu yiinoheha ikkoommero ma assatto?

WODANAAˈMITE HEDI!

Togoo coyi tuncu yaannohe yannara gara ikkinore doodhate ayimmakki badde afa hasiissannohe. Ayimmakki afate yaa ati ayetiro, maa ammanattoronna harunsatto biddishsha huwatate yaate. Ayimmakki badde afakki, wolu manni baxi gede assahera wodha agurte, gara ikkinore ati umikki doodhatto gede jawaante uyitannohe.—1 Qorontoosi 9:26, 27.

Ikkina, togoo jawaante heedhannohe gede kaaˈlannoheri maati? Hanni aante noote shoole xaˈmuwara dawaro qolate woˈnaali.

 1 JAWAANTEˈYA HIITTEETI?

Dandookkinna dancha akattakki badde afakki, saalfataamo ikkattokki gede kaaˈlitannohe.

QULLAAWU MAXAAFI LAWISHSHA: Soqqamaasinchu Phaawuloosi togo yee borreessino: “Coyi hayyora fullahoommoha ikka hoogummoro nafa, egenno dixeˈinoe.” (2 Qorontoosi 11:6) Phaawuloosi Qullaawa Borro seekke afino daafira, wolootu isi ledo hettisantu yannara kaajje uurrino. Insa isi daafira gara ikkinokkire coyidhu yannara, isi tini qara baˈˈanno gede assitasira diwodhino.—2 Qorontoosi 10:10; 11:5.

AYIMMAKKI LAI.

Woroonni noote fano basera hiitti ogimma woy dandoo noohero borreessi.

Tenne hanni hiikku danchu akati noohero borreessi. (Lawishshaho, manna mararattoho? Shaqqadoho? Ammanamoottoho? Dibarrisiˈrattoho?)

2 LAANFEˈYA HIITTEETI?

Kaajjado xarranni minnoonni mine nafa hoolo sunu sununni ittanni kartara dandiitannonte gede, noohe laanfera anga aattoha ikkiro ayimmakki soorranteenna busha mancho ikkattora dandaatto.

QULLAAWU MAXAAFI LAWISHSHA: Soqqamaasinchu Phaawuloosi laanfesi bade afino. Isi togo yee borreessino: “Giddoyidi mannimmaˈya Maganu Seerinni hagiidhitanno. Ikkollana wodaniˈya seeri ledo gaaramannohu, mannimmaˈya widoonni cubbu seeri usuranya assannoehu wolu seeri mannimmaˈya giddo noota afoommo.”—Roomu Sokka 7:22, 23.

AYIMMAKKI LAI.

Qeeˈla hasiissannoheti hiitti laanfe noohe?

 3 MIXOˈYA MAATI?

Hanni makeena karaayyaoottohu gede assite hedi; makeena kadannohu makeenaho beenzile takki yite gooffa geeshsha haafa yee alenna woro doyara kulattoni? Hatto assa gowwimmate; qoleno haafa yine woxe huˈnate!

Kuni lawishshi maa rosiisannohe? Mixo fushshiˈrakki haafa heeshsho heeˈrattokki gede kaaˈlitannohe. Mixo fushshiˈrittoro, iilla hasiˈratto bayichonna hakko bayicho ma garinni iillattoro afootto yaate.

QULLAAWU MAXAAFI LAWISHSHA: Phaawuloosi togo yiino: “Hedo nookkihu gede ikke mulla haafa [yee] didodeemmo.” (1 Qorontoosi 9:26) Phaawuloosi tuncu yiisire calla assanni heeˈra agure, mixo fushshiˈre hatte mixosi wonshiˈrate sharramino.—Filiphisiyusi Sokka 3:12-14.

AYIMMAKKI LAI.

Aantete, daanno diri geeshsha wonshiˈra hasiˈrattota sase mixo borreessi.

4 AMMANEEMMO COYI MAATI?

Ammanatto coye seekkite harunsate murciˈrattoha ikkiro, wolqaataame bubbe dandiite uurritannote kaajjado rumudda afidhino haqqicho gede ikkatto

Ammanatto coye badde afa hoogittoro, mitto coye assate hobbi ruxxi yaattoha ikkatto. Hatto ikkiro, qooxeessisera noore lawate danase soorritanno hamasaama gede darawokki ikkituta ikkate woˈnaalattoha ikkatto; tini umikki ayimma noohekkita leellishshanno.

Mitto coye assattohu ammanoottori ledo sumuu yaanno garinni ikkiro, wolu manni baxire assirono ati insa hoode dihaˈratto.

QULLAAWU MAXAAFI LAWISHSHA: Masaalaanchu Daanieeli maatesiwiinni baxxinohu wedellichu heeˈre ikkikki digatino; ikkollana, isi Maganu seera diigannokki gede ‘agadhino’ woy wodanisinni murciˈrino. (Daanieeli 1:8) Konni garinni, isi ammananno coye seekke cuˈmirino. Daanieeli ammananno coyi ledo sumuu yee heeˈrino.

AYIMMAKKI LAI. Ammanatto coyi maati? Lawishshaho: Maganu no yite ammanatto? Hatto ikkiro, togo yite ammanattohu mayiraati? Maganu noota ammanatto gede assitinohe taje maati?

Maganunnihu amanyootu seeri kaaˈlannoheta ammanatto? Hatto ikkiro, tenne ammanattohu mayiraati?

Ikkina, ati shiima diilallo ale woro qoltannohu tae uwino darchi gedenso, wolqaataame bubbe dandiite saˈanno haqqicho gede ikka hasiˈratto? Ayimmakki badde afittoro, hatte haqqicho gede ikkatto. Tini qolte, Isi Ani Ayeti? yitanno xaˈmora dawaro afiˈratto gede kaaˈlitannohe.