Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Gannate Ikkitino Uulla

Gannate Ikkitino Uulla

Yihowa Sheexaanu iillishino gawajjo baala hoolanno. Yihowa Yesuusi uulla woˈmate woma asse moohisinosi. Yesuusi gashshooti hunda uulla ganatete soorrantanno.—Daanieeli 7:13, 14; Luqaasi 23:43.

Yihowa konni woroonni noore wonshate hexxo uyiino:

  • INTANNIRI WOˈMANNO: “Uulla guma uyitanno; Maganinkeno maassirannonke.” “Uullate aana gidu woˈmo, ilaallate sammorano dayyao.”—Faarso 67:6; 72:16.

  • OLU DIHEEˈRANNO: “Amme Yihowa looso laˈinannina uullate aana hiittoo xagge assinoro laˈe. Uulla woˈmate ola hoolanno.”—Faarso 46:8, 9.

  • BUSHU MANNI DIHEEˈRANNO: “Bushuullu baˈanno . . . shiima yannara calla ikkinnina bushuullu diheedhanno, basensa qorqorte nafa diafattonsa.”—Faarso 37:9, 10.

  •  XISSO, DADILLU WOY REYO DIHEEDHANNO: “Hattee yannara ballichchu ille laˈanno, macciweelu macca faˈnantanno. Naafichchu bullichchi gede kubbanno, duuddichchu arrawino hagiirrunni faarsanno.”—Isayyaasi 35:5, 6.

    ‘Maganu umisi insa ledo ikkanno; hindiido duuchcha illensa aaninni feyaanno reyo woy dadillu woy wiˈla woy dhibbu konni kaˈira diheeˈranno Hakkuno mayiraati? Albi coyi sainohuraati.ˈ—Ajuuja 21:3, 4.

Yihowa Sheexaanunna durriissate gede kaphphancho diˈˈikkino. Hexxo uyiino coyi baalu woˈmanno. (Luqaasi 1:36, 37) Yihowa baxannohehura qixxeessanno gannate giddo heeˈrattora hasiˈranno. Konni daafira Yihowa Farciˈraano ledo xaadde Maganu Qaali giddo noo xaggeessiˈnanni halaale rosi. Konne halaale heeshshokki giddo loosu aana hosiisittoro kaphphu borojjimmanni, durriissate ledo fiixooma afidhino ikkitonni, afibbeelate, cubbunna reyote borojjimmanni, keere fulatto. Yesuusi yiinte gede: “Halaale affinanni halaaluno borojjimmatenni fushshannoˈne.”—Yohaannisi 8:32.