Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 FOOLIISHSHO ONTE

Wodo Elto Baala Roortannote Maganu Eltooti

Wodo Elto Baala Roortannote Maganu Eltooti

1, 2. (a) Uyinoonnihe coye loworeeti yaatto gede assannoheri maati? (b) Wodo elto baala roortannote Maganu eltooti yineemmohu mayiraati?

MANNU uyinohe coyi baalunku giddo rooreho yaattohu hiikkonneeti? Hige uyinoonninke coye loworeeti yineemmohu lowo waagiha ikkino daafira calla diˈˈikkino. Uyinoonninke coyi hagiirsiisinkeronna lowo geeshsha hasiise noonkeha ikkiro, baasa naandeemmo.

2 Maganu uyinonke elto giddo baalanta roore hasiissannonketi mitte elto no. Maganu mannaho uyinoti tini elto wole elto baala roortannote. Tenne fooliishshora ronseemmonte gede, Yihowa hegere heeshsho heeˈnammora yee Beettosi Yesuusi Kiristoosi soyino. (Maatewoosi 20:28 nabbawi.) Yihowa Yesuusa wodo asse uullara soye ninke lowo geeshsha baxannonketa leellishino.

WODO MAATI?

3. Mannu reyannohu mayiraati?

3 Wodo Yihowa mannu ooso cubbunninna reyotenni gatisate qixxeessino qixxaawooti. (Efesooni Sokka 1:7) Wodo hasiissinohu mayiraatiro huwatate, lowo kumi diri albaanni Edeni Gannatete ikkinore afa hasiissannonke. Umi anninkenna amanke Addaaminna Heewani cubbo loosino. Insa cubbinsanni kainohunni reyino. Ninkeno reyineemmohu Addaaminna Heewaniwiinni cubbo ragiˈnoommo daafiraati.—Jeefote Hedo 9 lai.

4. Yihowa Addaamira uyinoti dancha coyibba hiikkuriiti?

4 Yihowa umi mancho Addaami kalaqi wote, lowo  geeshsha muxxe ikkinore uyinosi. Isi Addaamira guuta heeshsho uyinosi. Addaamira guuta surrenna guuta mannimma noosi. Isi dixiwamanno, digeedhanno, hattono direyanno. Addaami kalaqinohu Yihowa ikkino daafira Yihowa isira annu gedeeti. (Luqaasi 3:38) Yihowa iso duucha wote hasaawisannosi. Maganu, Addaami maa assa hasiissannosiro xawise kulinosi; qoleno hagiirsiisanno looso uyinosi.—Kalaqama 1:28-30; 2:16, 17.

5. Qullaawu Maxaafi Addaami ‘Maganu daninni’ kalaqamino yaannohu mayiraati?

5 Addaami ‘Maganu daninni’ kalaqamino. (Kalaqama 1:27) Yihowa isira umisi akatta oye kalaqinosi; lawishshaho, baxillu, hayyo, taashshonna wolqa heedhannosi gede assino. Qoleno doodhate qoosso uyinosi. Konni daafira, Addaami mannu loosiisanna loossanno maashine gede diˈˈikkino. Maganu iso kalaqinohu danchare woy bushare assa doodha dandaanno gede asseeti. Addaami Maganoho hajajama doodhinoha ikkoommero, Gannatete hegerera heeˈra dandaanno.

6. Addaami cubbo loosi yannara maa huˈnino? Tini ninke gawajjitinohu hiittoonniiti?

6 Addaami Maganoho hajajama giweenna reyote yoo yinisi yannara, lowore huˈnino. Isi Yihowa ledo noosiha baxxino jaaloomanna guuta heeshshosi huˈnino; qoleno Gannatete giddonni fulanno gede assinoonni. (Kalaqama 3:17-19) Addaaminna Heewani Maganoho hajajama giwa doodhino daafira, insara hexxo dinonsa. Addaami assinorinni “kainohunni cubbu tenne alame eino; reyo cubbu widoonni higge daggino. Mannu baalu cubbo loosino daafira, reyo manna baala amaddino.” (Roomu Sokka 5:12) Addaami cubbo loosi yannara, umosino ninkeno cubbohonna reyote borojjoota asse ‘hirinonke.’ (Roomu Sokka 7:14) Ninkera hexxo noonkeyya? Ee, noonke.

7, 8. Wodo maati?

 7 Wodo maati? Wodo lame coye amaddino. Umihunni, wodo mitto usuramino mancho tirsiisate woy mitto coye qolsiisiˈrate baantanni waagaati. Layinkihu, gawajjamino coye kiisate woy waaga qolate baantanni waagaati.

8 Addaami cubbisinni reyote sayise hire gawajjinonke gawajjora waaga qola dandaanno manchi dino. Yihowa kayinni ninke cubbunninna reyotenni keereensate doogo qixxeessino. Hanni wodo baantoonni garanna tini ninkera atoote abbitanno gara laˈno.

YIHOWA WODO QIXXEESSINO GARA

9. Shiqisha hasiissinoti hiittoo wodooti?

9 Ninke giddo, Addaami huninote guuta heeshshora wodo shiqisha dandaannohu dino. Mayira? Korkaatuno ninke baalunku guuntete xeˈne noonkereeti. (Faarso 49:7-9) Wodo assine shiqisha hasiissannoti wole guutu manchi heeshshooti. Qullaawu Maxaafi, Kiristoosi “manna baala cubbuwiinni gatisate, umosi wodote sayise uyino” yaanno. (1 Ximootewoosi 2:6) Yesuusi kakkalo asse uyiti guuta heeshsho, Addaami hunino heeshsho ledo taalote.

10. Yihowa wodo qixxeessinohu hiittoonniiti?

10 Yihowa wodo qixxeessinohu hiittoonniiti? Yihowa muxxe Beettosi uullara soyino. Kuni Beettisi Yesuusi, Isi baalunku coyinni balaxe kalaqinoho. (1 Yohaannisi 4:9, 10) Yesuusi Annisiwiinni baxxe iiminni uullara daate maahoyye yiino. (Filiphisiyusi Sokka 2:7) Yihowa Yesuusi heeshsho iiminni uullara sayisino; hakkiinni Yesuusi cubbu nookkiha guuta mancho ikke ilamino.—Luqaasi 1:35.

Yihowa muxxe Beettosi ninkera wodo asse uyinonke

11. Mittu manchi mannu baalunkura wodo ikkinohu hiittoonniiti?

11 Umi manchi Addaami Yihowara hajajama giwi yannara,  mannu ooso baalanti guuta heeshsho hoogganno gede assino. Wolu manchi Addaami oosora reyo hoola dandaanno? Ee dandaanno. (Roomu Sokka 5:19 nabbawi.) Cubbu nookkihu Yesuusi guuta heeshshosi wodo asse uyino. (1 Qorontoosi 15:45) Maganu Yesuusita guuta heeshsho horoonsiˈre Addaami ooso baalantera reyo hoolanno.—1 Qorontoosi 15:21, 22.

12. Yesuusi lowo geeshsha qarrama hasiissinosihu mayiraati?

12 Qullaawu Maxaafi, Yesuusi reyara albaanni mageeshshi qarri iillinosiro kulanno. Iso lichetenni gannoonnisi, haqqu aana suntoonnisi, hakkiinni lowo geeshsha shete reyino. (Yohaannisi 19:1, 30; Soqqamaasinete Looso 10:39) Yesuusi kageeshshi geeshsha qarrama hasiissinosihu mayiraati? Korkaatuno Sheexaanu, lowo qarri iilleennasi Maganoho ammanamannohu mittu manchino dino yiino. Yesuusi, guutu manchi buutote qarri iillisirono Maganoho ammanama dandaannota leellishino. Hanni Yesuusi Yihowa mageeshshi geeshsha hagiirsiisinoro hedi!—Lawishsha 27:11; Jeefote Hedo 15 lai.

13. Wodo baantoonnihu hiittoonniiti?

13 Wodo baantoonnihu hiittoonniitiyya? Yihudootunnite diru kiiro garinni Niisaani 14, 33 M.D., Yihowa Yesuusa diinnasi shitara fajjino. (Ibiraawoota 10:10) Hakkiinni sasu barri gedensaanni, Yihowa Yesuusa ayyaanu kalaqo asse reyotenni kayisino. Yesuusi iimira Annisiwa haˈri yannara, guuta mancho ikke heeˈranno heeshshosi waaga Yihowara wodo asse shiqishino. Wole yaattonni, Yesuusi guuta mancho ikke uullate aana heeˈrate qoossosi Maganu Addaami sirchira aanno gede sayise uyino. (Ibiraawoota 9:24) Cubbunninna reyotenni keeraaˈmineemmo gede Yihowa wodo qixxeessinonke.—Roomu Sokka 3:23, 24 nabbawi.

 WODO KAAˈLITANNOHEHU HIITTOONNIITI?

14, 15. Cubbinkera maaro afiˈrate maa assa hasiissannonke?

14 Maganu uyinonketi elto baala roortanno elto xaanni kaaˈlitanni noonke. Hanni wodo xaano albillitteno kaaˈlitannonke gara laˈno.

15 Cubbinkera maaro afiˈneemmo. Woˈmanka wote gara ikkinore calla assanno manchi dino. Baalunku coyiˈneemmo coyinninna assootinkenni soˈneemmoreeti. (Qolasiyaasi Sokka 1:13, 14) Maaro afiˈrate maa assa hasiissannonke? Loonsoommo cubbira godowinta gaabbanna shooshanqetenni Yihowa maarinke yaa hasiissannonke. Hatto ikkiro, cubbinkera maaro afiˈnoommota addaxxa dandiineemmo.—1 Yohaannisi 1:8, 9.

16. Danchu tiiˈˈi heeˈrannonke gede maa assa hasiissannonke?

16 Danchu tiiˈˈi heeˈrannonke. Tiiˈˈinke soˈro loonsoommota kulannonkeha ikkiro, dadillinammora, hakkiinni saeno hexxo mudhine waagu dinoe yinammora dandiineemmo. Ikkirono hexxo mudha dihasiissannonke. Yihowa maarannonke gede eegammeemmoha ikkiro, isi huuccattonke macciishshannotanna gatona yaannonketa addaxxa dandiineemmo. (Ibiraawoota 9:13, 14) Yihowa noonke qarra baalankanna laanfenke gudinse kuˈlinammora hasiˈranno. (Ibiraawoota 4:14-16) Konni daafira, Maganu albaanni danchu tiiˈˈi heeˈrannonke.

17. Yesuusi ninkera yee reyinonke daafira afiˈneemmo atooti hiikkonneeti?

17 Hegerera heeˈrate hexxo afiˈneemmo. “Cubbu laalchi reyote; Maganuwiinni afiˈnanni baˈraaˈri kayinni, Mootichinke Kiristoosi Yesuusi widoonni hegere heeshshooti.” (Roomu Sokka 6:23) Yesuusi ninkera yee reyinonke daafira, hegere heeshshonna guuta ordu fayyimma afiˈra dandiineemmo. (Yohaannisi Ajuuja 21:3, 4) Ikkina konne baalanka atoote afiˈrate maa assa hasiissannonke?

 WODOTE KAKKALO NAADATTOTA LEELLISHATTO?

18. Yihowa baxannonketa leellishannori maati?

18 Hanni mittu manchi kaajjare uyihero mageeshshi geeshsha hagiidhattoro hedi. Wodote geeshsha muxxe ikkitinoti wole elto horo dino; tenne eltora Yihowa lowo geeshsha galaxxa hasiissannonke. Yohaannisi 3:16 togo yitanno: “Maganu baattote aana noo manna baala baxino daafira, . . . mitto Beettosi uyino.” Ee, Yihowa muxxe Beettosi Yesuusa uyinonkehu lowo geeshsha baxannonke daafiraati. Qoleno Yesuusi ninkera yee reyate maahoyye yiino daafira, isino baxannonketa anfoommo. (Yohaannisi 15:13) Wodote kakkalo Yihowanna Yesuusi ninke lubbora baxxannonketa ammanneemmo gede assitannonke.—Galatiyu Sokka 2:20.

Yihoware ronsanni haˈneemmo wote, isi jaalla ikkineemmo, qoleno isira noonke baxilli lexxanno

19, 20. (a) Yihowa jaala ikka dandaattohu hiittoonniiti? (b) Yesuusita wodote kakkalo ammanattota leellisha dandaattohu ma garinniiti?

19 Xa Maganu baxinonke gara afootto daafira, atino iso baxa hasiˈrattoti egennantinote. Ikkollana, mitto mancho baxatenna isira jaala ikkate balanxe hakkonne mancho seekke afa hasiissanno. Yohaannisi 17:3 Yihowa afa dandiineemmota kultanno. Yihowa affanni haˈratto wote, isira noohe baxilli lexxanno, iso hagiirsiisa hasiˈratto, hattono isi jaala ikkatto. Konni daafira, Qullaawa Maxaafa xiinxallite Yihoware rosakki agurtooti.—1 Yohaannisi 5:3.

20 Yesuusi wodo ammanattota leellishi. Qullaawu Maxaafi, “[Beetto] ammaˈninohura [“ammanannota loosunni leellishannohura,” NW] hegere heeshsho noosi” yaanno. (Yohaannisi 3:36) Ammana loosunni leellishate yaa mayyaate? Yesuusi asse yee rosiisinonkere assate yaate. (Yohaannisi 13:15) Yesuusa ammaˈnoommo yaa calla diguddanno. Wodo ammanneemmota assootinkenni  leellisha hasiissannonke. Yaiqoobi 2:26, “Loosu ledo nookki [ammana] reyitinote” yitanno.

21, 22. (a) Diru dirunku Kiristoosi Reyo Qaagooshshe ayirrinsanniwa haˈra hasiissannonkehu mayiraati? (b) Fooliishsho 6 nna 7 maa kultannonke?

21 Kiristoosi Reyo Qaagooshshi Ayyaana ayirrisi. Yesuusi reyara albaanni noo hashsha, rosaanosi reyosi qaagganno gede rosiisino. Diru dirunku konne ayyaana ayirrinseemmo; konne ayyaana Qaagooshshu Ayyaana woy “Mootichu Hurbaate” yinanni. (1 Qorontoosi 11:20; Maatewoosi 26:26-28) Yesuusi guuta heeshshosi wodo asse uyinonketa qaangammora hasiˈranno. Isi togo yiino: “Konne ane qaaggora assidhe!” (Luqaasi 22:19 nabbawi.) Qaagooshshu Ayyaana ayirrinsanniwa haˈrakki, wodo hattono Yihowanna Yesuusi baxxannonke gara qaagattota leellishshanno.—Jeefote Hedo 16 lai.

22 Uyinoonninke coyi baalunku giddo wodote geeshsha ikkannori dino. (2 Qorontoosi 9:14, 15) Tini muxxe elto, reyinohura lowo miliyoone ikkanno mannira nafa kaaˈlitanno. Fooliishsho 6 nna 7 tenne hajore kultannonke.