Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafinni Maa Ronseemmo?

 FOOLIISHSHO SETTE

Maganu Mangiste Maati?

Maganu Mangiste Maati?

1. Aanchine hiittee huuccattore ronseemmo?

LOWO miliyoone ikkanno manni Yesuusi rosiisinota Mootichu Huuccatto yinanni huuccatto egennino. Isi tenne huuccatto kulinohu rosaanosira huuccidhanno gara rosiisateeti. Tenne huuccatto giddo isi maa maa kulino? Tini huuccatto ninkera hasiissannohu mayiraati?

2. Yesuusi huucciˈnammora rosiisinohu sasu qaru coyi maati?

2 Yesuusi togo yiino: “Kunnira kiˈne, ‘Annanke Gordoho heeˈrattohu, suˈmikki qullaawa ikko. Gashshootikki [woy, Mangistekki] dayo, hedoottori [woy, fajjokki] gordoho ikkinonte gede, baattote aanano ikko’ . . . yitine huuccidhe.” (Maatewoosi 6:9-13 nabbawi.) Yesuusi konni sasu coyi daafira huucciˈnammora rosiisinohu mayiraati?—Jeefote Hedo 20 lai.

3. Maganu Mangiste daafira maa afa hasiissannonke?

3 Maganu suˈmi Yihowa ikkinota albaanni ronsoommo. Qoleno Maganu mannu oosoranna uullate hedinori maatirono ronsoommo. Ikkina Yesuusi, “Mangistekki daggo” yaasi mayyaate? Aantete Maganu Mangiste maatiro, tini Mangiste maa assitannoronna Maganu suˈmi qullaawa ikkanno gede assitannohu hiittoonniitiro ronseemmo.

MAGANU MANGISTE MAATI?

4. Maganu Mangiste maati? Tenne Mangistera Moote ayeti?

4 Yihowa iima gashshoote xinte Yesuusa hakkunni gashshootira Moote asse shoomino. Qullaawu Maxaafi konne gashshoote Maganu Mangiste yaanno. Yesuusi ‘mootoollate Mooteeti, hattono mootoollete  Mootichaati.’ (1 Ximootewoosi 6:15) Yesuusi geeshsha danchare assa dandaannohu uullate gashshaanchi mittuno dino; qoleno uullate gashshaano baalanta gamba assiniro nafa wolqa isi geeshsha diˈˈikkitanno.

5. Maganu Mangiste gashshitannohu hiikko heedheeti? Maa gashshitanno?

5 Yesuusi reyotenni kaihunni shoyilluu barri gedensaanni iimira haˈrino. Gedensoonni Yihowa iso Mangistesira Moote asse shoomino. (Soqqamaasinete Looso 2:33) Maganu Mangiste iima heedhe uulla gashshitanno. (Yohaannisi Ajuuja 11:15) Qullaawu Maxaafi Maganu Mangiste ‘gordoho noo gashshoote’ yaannohu iseraati.—2 Ximootewoosi 4:18.

6, 7. Yesuusi uullate gashshaano baalantenni roorannohu hiittoonniiti?

6 Qullaawu Maxaafi, “reyannokkihu iso [Yesuusa] calla” ikkino daafira isi uullate gashshaano baalanta roorannota kulanno. (1 Ximootewoosi 6:16) Uullate gashshaano baalanti martuwa marte reyansa digattanno; Yesuusi kayinni horonta direyanno. Yesuusi assannonkehu danchu coyi baalunku hegerera geedannoho.

7 Qullaawu Maxaafi masaalo, Yesuusi taashshannohanna shaqqado moote ikkannota kultanno: “Kaaliiqi ayyaani isi aana fooliishshiˈranno; hayyotenna wodanchate ayyaani, amaaletenna wolqate ayyaani, egennotenna Kaaliiqa waajjate ayyaani isi aana heeˈrano. Kaaliiqira hajajama hagiirsiissannosi. Illesinni lai garinni calla yoo diyaanno, maccasinni macciishshi garinni calla dicoyiˈranno [woy, diamaalanno]. Buxanete taashshe coyiˈranno; qarraataammaho halaale fushshanno.” (Isayaasi 11:2-4) Atera togoo moote heeˈrahera dihasiˈratto?

8. Yesuusi callisi moohannokkita mayinni anfeemmo?

8 Maganu mannu ooso giddonni gamu gordu gashshootira  Yesuusi ledo gashshitanno gede doorino. Lawishshaho Soqqamaasinchu Phaawuloosi Ximootewoosira togo yiino: “Cincine heeˈnummoro, isi ledo moonkeemmo.” (2 Ximootewoosi 2:12) Yesuusi ledo mookkannori meˈˈeho?

9. Yesuusi ledo mookkannori meˈˈeho? Maganu insa doora hanafinohu mamarooti?

9 Fooliishsho 7te ronsummonte gede, Soqqamaasinchu Yohaannisi Yesuusi gordoho 144,000 manni ledo moohe nooha ajuujatenni laino. Kuri 144,000 ayeooti? Yohaannisi insa daafira kulanni, “Isihanna [Yesuusiha] Annisi suˈma albinsara borreessinoonni” yiino. Isi lede togo yiino: “Insa Geˈrechu [Yesuusi] haˈrannowa baala hoodesi hadhanno. . . . [Insa] mannu giddonni wonde gatinsoonnireeti.” (Yohaannisi Ajuuja 14:1, 4 nabbawi.) Kuni 144,000 manni, Yesuusi ledo ‘gobba woy uulla gashshara’ Maganu doorinoho ammanamino Kiristaanaati. Kuni manni reyanno wote, iimi heeshsho ragiˈrate reyotenni kaˈˈanno. (Yohaannisi Ajuuja 5:10) Yihowa, soqqamaasinete (woy, hawaariyaatete) yannanni kayise, 144,000 mootoolle widira kiiramannoha ammanamino Kiristaana dooranni keeshshino.

10. Yihowa Yesuusanna 144,000 mootoolle manna gashshitara doorasi baxannonketa leellishshanno yineemmohu mayiraati?

10 Yihowa ninkera lowo geeshsha hedanno daafira Yesuusi ledo mookkannore mannu ooso giddonni doorino. Yesuusira ninke qarri leellannosi; konni daafira isi dancha gashshaanchonke ikkanno. Isi mancho ikkanna qarrama yaa mayyaatero afino. Phaawuloosi, Yesuusi ‘wolqanke anjera woy laanfenkera kaaˈle afannoha’ ikkinotanna “ninke gede baalu coyinni [fonqolaminoha]” ikkinota coyiˈrino. (Ibiraawoota 4:15; 5:8) Isi ledo mookkannori 144,000 mannino manna ikka yaa  mayyaatero affinoreeti. Qoleno insa guuntete xeˈnenna xiwanu ledo sharrante saˈino. Konni daafira Yesuusinna 144,000 mootoolle hedonke calla ikkikkinni qarrankeno huwattannota addaxxa dandiineemmo.

MAGANU MANGISTE MAA ASSITANNO?

11. Iima heedhinori baalunku woˈmanka wote Maganu fajjo assitinoni?

11 Yesuusi rosaanosi Maganu fajjo iima Ikkitinonte gede uullate aanano ikkitara huuccidhanno gede rosiisino. Ikkollana, iima heedhannori giddo gamu Maganu fajjo assitinokki yanna no. Fooliishsho 3te, Sheexaanu Daawuloosi Yihowara finqilinota ronsoommo. Yihowa, Sheexaanu finqili gedensaanni isinna ammanantinokki sokkaasine woy agaaninte iima boode yanna heedhara fajjino. Hakko daafira, hatte yannara iima Maganu fajjo assannohu woˈmanka diˈˈikkino. Fooliishsho 10te, Sheexaanunna agaanintennire lende ronseemmo.

12. Yohaannisi Ajuuja 12:10 aana kulloonniti lame qara ikkito hiitteeti?

12 Qullaawu Maxaafi, Yesuusi Maganu Mangistera Moote ikkanni heeˈrenni Sheexaanu ledo olamannota kulanno. (Yohaannisi Ajuuja 12:7-10 nabbawi.) Kiiro 10 lame qara ikkito kultanno. Yesuusi Moote ikkinoti Maganu Mangiste gashsha hanaffanno; qoleno Sheexaanu iiminni uullara tugamanno. Albillitte ronseemmonte gede, tini lamenti ikkito woˈmite kaˈino.

13. Sheexaanu iiminni tugamita mayi ikkino?

13 Qullaawu Maxaafi, Sheexaanunna agaaninte iiminni tugantuta ammanantino sokkaasine baasa hagiidhitinota kulanno. Togo yaanno: “Gorduwanna giddonsa heedhinanniri baalu hagiidhe!” (Yohaannisi Ajuuja 12:12) Xa gordoho noori baalunku Maganu fajjo assitannore ikkitino daafira hakko keerunna mittimma woˈmitino.

Sheexaanunna agaanintesi iiminni uullara tugantu yannanni kayise, uullate aana qarru roore batiˈrino. Kuni baalunku qarri muli yanna giddo hoˈlanno

14. Sheexaanu iiminni uullara tugamino daafira uullate aana mayi ikkanni no?

 14 Uullate aana kayinni heeshsho hattoota diˈˈikkitino. “Sheexaanu shiima yanna calla gattinosita afe,” ‘lowo hanqinni dirrino daafira,’ mannu oosora lowo qarri iillanni no. (Yohaannisi Ajuuja 12:12) Sheexaanu baasa aaraawino. Isi iiminni uullara tugamino; qoleno muli yanna giddo baˈˈannota afino. Hakko daafira uullate aana noo manni baalunkura qarra naqate, waadatenna gawajjate dandaamisire baala assanno.

15. Maganu uullate hedinori maati?

15 Ikkollana Maganu uullate hedinore diagurino. Xaano ikkiro Yihowa guutu manni gannate ikkitino uullara hegerera heeˈrara hasiˈranno. (Faarso 37:29) Ikkina Maganu Mangiste kuni ikkanno gede assitannohu hiittoonniiti?

16, 17. Daanieeli 2:44 Maganu Mangiste daafira maa rosiissannonke?

16 Daanieeli 2:44 te noo masaalo togo yitanno: “Hatte mootoolla yannara gordu Magani horonta diigamannokkihanna wole daga uggitannokki gashshoote uurrisanno. Kuni wole gashshoote baala coˈo asse hunanno. Isi kayinni [hegerera] kaajje heeˈranno.” Tini masaalo Maganu Mangiste daafira maa rosiissannonke?

17 Umihunni, Maganu Mangiste gashsha hanaffannohu “hatte mootoolla yannara” ikkinota kultannonke. Hatto yaa, Maganu Mangiste gashsha hanaffannohu mannu gashshooti uullate aana heeˈreennaati yaate. Layinkihunni, Maganu Mangiste hegerera heedhannotanna wolu gashshooti riqiwannokkita kultannonke. Sayikkihunni, Maganu Mangistenna tenne alame gashshooti mereero olu heeˈranno. Maganu Mangiste konne ola qeelte uulla woˈma ise calla gashshitanno. Hakkunni  gedensaanni mannu ooso taalle nookki gashshooti giddo heedhanno.

18. Maganu Mangistenna tenne alame gashshooti mereero kaˈˈannoha jeefote ola mayinanni?

18 Maganu Mangistenna uullate gashshooti mereero olu kaˈˈara albaanni mayi ikkanno? Armagedooni yinannihu jeefote oli kaˈˈara albaanni, agaaninte “gosa baalate mootoolla” soˈrisiisse ‘Woˈmanka Dandaanno Maganihura bayiru barri olira gamba assitanno.’ Ee, mannu gashshooti Maganu Mangiste qasate kaˈˈanno.—Yohaannisi Ajuuja 16:14, 16; Jeefote Hedo 10 lai.

19, 20. Maganu Mangiste hasiissannonkehu mayiraati?

19 Maganu Mangiste hasiissannonkehu mayiraati? Ajayi ajeenna sasu coyiraati. Umihunni, cubbaataamma ikkinoommo daafira xiwammeemmonna reyineemmoreeti. Qullaawu Maxaafi kayinni, Maganu Mangiste gashshitanno wote hegerera heeˈneemmota kulannonke. Yohaannisi 3:16 togo yitanno: “Maganu baattote aana noo manna baala baxino daafira, iso ammaˈninohu baalu hegere heeshsho afiˈranno gede ikkinnina baˈˈannokki gede, Maganu mitto Beettosi uyino.”

20 Layinkihunni, Maganu Mangiste hasiissannonkehu bushu manni woˈmino alamera heeˈneemmo daafiraati. Batinyu manni kaphannoho, haqaqqaalannoho, hattono amanyoote bainore assannoho. Togoo manni assanno bunshe ninke hoolle dianfeemmo; Maganu kayinni hoola dandaanno. Bushare assa agurannokki manni Armagedooni oli yannara goofanno. (Faarso 37:10 nabbawi.) Sayikkihunni Maganu Mangiste hasiissannonkehu mannu gashshooti laafa, mararro nookkiha hattono maaeela ikkino daafiraati. Mannu gashshooti mannu Maganoho hajajamanno gede dirosiisanno. Qullaawu Maxaafi “mittu woloota kade gashshanno” yaanno.—Rosiisaancho 8:9.

21. Maganu Mangiste Maganu fajjo uullate aana woˈmitanno gede assitannohu hiittoonniiti?

 21 Armagedooni oli gedensaanni, Maganu Mangiste Maganu fajjo uullate aana woˈmitanno gede assitanno. Lawishshaho, Sheexaanenna agaanintesi kume diro usurtanno. (Yohaannisi Ajuuja 20:1-3) Goofimarchoho, xiwanunna reyo baˈanno. Wodote kakkalonni, ammanamino manni baalunku Gannatete hegerera heeˈranno. (Yohaannisi Ajuuja 22:1-3) Maganu Mangiste Maganu suˈmi qullaawanno gede assitanno. Hatto yaa mayyaate? Maganu gashshooti uulla gashshanno wote, mannu baalunku Yihowa suˈma ayirrisanno yaate.—Jeefote Hedo 21 lai.

YESUUSI MOOHINOHU MAMAROOTI?

22. Yesuusi uullate aana noo yannara woy reyotenni kaˈˈanni heeˈrenni moohinokkita mayinni anfeemmo?

22 Yesuusi rosaanosira “Mangistekki daggo” yite huuccidhanno gede rosiisino. Hakko daafira, hakkawote Maganu gashshooti albillitte daannoti egennantinote. Yihowa balaxe gashshootesi xintanno, hakkiinni Yesuusa Moote asse shoomanno. Yesuusi moohinohu iimira haˈranni heeˈreeti? Deeˈni; korkaatuno iima mare agadha hasiissinosi. Yesuusi reyotenni kaihunni shiima yanna  gedensaanni, Pheexiroosinna Phaawuloosi tenne xawisse coyidhino; insa Faarso 110:1 te noo masaalo Yesuusi aana woˈmitannota xawissino. Yihowa tenne masaalo aana togo yiino: “Baarigaarrakki lekkakkira woroonni qolammo geeshsha, qiniiteˈyaanni ofolli.” (Soqqamaasinete Looso 2:32-35; Ibiraawoota 10:12, 13) Yesuusi, Yihowa Moote asse shoomasira albaanni mageeshshi yanna agadha hasiissinosi?

Maganu Mangiste Maganu fajjo uullate aana woˈmitanno gede assitanno

23. (a) Yesuusi Maganu gashshootira Moote ikke gashsha hanafinohu mamooteeti? (b) Aante noo fooliishshora maa ronseemmo?

23 Mitte suwashsho wodana afiˈrino Kiristaani gaamo, 1914 Qullaawu Maxaafi masaalo giddo baxxino diro ikkinota lowo diri albaanni huwattino. Alamete aana 1914 kawa ikkanni noori kuni Kiristaani yiinori gara ikkinota buuxisino. Yesuusi Moote ikke gashsha hanafinohu hakko dirooti. (Faarso 110:2) Hakkiinni boode yanna gedensaanni, Sheexaanu uullara tugamino; xa isira “shiima yanna calla gattinosi.” (Yohaannisi Ajuuja 12:12) Aante noo fooliishshora, tini heeˈnoommoti hattee shiima yanna ikkitinota leellishshannota ledote taje laˈneemmo. Qoleno, Maganu Mangiste muli yanna giddo Maganu fajjo uullate aana woˈmitanno gede assitannota ronseemmo.—Jeefote Hedo 22 lai.