Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafinni Maa Ronseemmo?

 FOOLIISHSHO TONAA LAMALA

Huuccatto Kaajja Eltooti

Huuccatto Kaajja Eltooti

“Gordonna baatto kalaqino” Magani huuccattonke macciishsha hasiˈranno.—Faarso 115:15

1, 2. Huuccatto muxxe eltooti yineemmohu mayiraati? Qullaawu Maxaafi huuccattote daafira kulannore afa hasiissannonkehu mayiraati?

KALQETE alame hendiro uulla lowo geeshsha shiimate. Yihowa uulla qole laˈˈanno wote, daga baalanti gambayichu giddo noote wayi copho geeshshite. (Faarso 115:15; Isayaasi 40:15) Kalqete alame laˈniro ninke lowo geeshsha shiimmaadda ikkinummorono, Faarso 145:18, 19 togo yitanno: “Kaaliiqi woshshidhannosirira, woy taxidhe woshshidhannorira baalaho mule no. Ayirrissannosirira hasiisannonsare baala aannonsa; raarensa macciishshe gatisannonsa.” Addanko dhagge ikkitanno elto noonke! Woˈmankare Dandaanno Kalaqaanchi Yihowa, ninkewa gamba yaanna  huuccattonke macciishsha hasiˈranno. Ee, huuccatto Yihowa ninke mittu mittunkura uyinonkete baxxitino eltooti.

2 Ikkollana Yihowa huuccattonke macciishshannohu isi hasiˈranno garinni huucciˈnummoro callaati. Hatto assa dandiineemmohu ma garinniiti? Hanni Qullaawu Maxaafi huuccattote daafira yaannore laˈno.

YIHOWA HUUCCIˈRA HASIISSANNONKEHU MAYIRAATI?

3. Yihowa huucciˈra hasiissannohehu mayiraati?

3 Yihowa iso huucciˈrattora woy hasaawisattosira hasiˈranno. Tenne mayinni anfeemmo? Filiphisiyusi Sokka 4:6, 7 nabbawi. Hanni konni koyishshi daafira hedi. Kalqete alame Kalaqaanchi ninke daafira lowo geeshsha hedanno; qoleno giddonketa fushshine hasaaphinammoranna qarranke isira kuˈlinammora hasiˈranno.

4. Ganyite Yihowa huucciˈrakki isi ledo noohe jaaloomi lexxanno gede assitannohu hiittoonniiti?

4 Huuccatto Yihowara muli jaalla ikkineemmo gede kaaˈlitannonke.  Jaalla mimmitoho hedonsa, huluullisinonsare, hattono godowinsata fushshite ganyite hasaabbu kiiro jaaloominsa lexxanni haˈranno. Yihowa huucciˈrano tennera kaaˈlitanno. Isi Qullaawu Maxaafi widoonni giddiidi hedosi kulinonke; qoleno albillitte assannore anfeemmo gedeno assino. Woˈmanka wote iso huucciˈranna giddokkita fushshite isira hasaapha dandaatto. Hatto assitto kiiro, Yihowa ledo noohe jaaloomi roore lexxanni haˈranno.—Yaiqoobi 4:8.

MAGANU HUUCCATTONKE MACCIISHSHANNO GEDE MAA ASSA HASIISSANNONKE?

5. Yihowa baalanta huuccatto macciishshannokkita mayinni anfeemmo?

5 Yihowa baalanta huuccatto macciishshannoni? Dimacciishshanno. Masaalaanchu Isayaasi waro Yihowa Israeele togo yiino: “Angaˈne mundeetenni karsantinota ikkitinohura, aye geeshshano huuccidhineenna dimacciishsheemmoˈne.” (Isayaasi 1:15) Konni daafira, qoropha hoongummoro, Yihowa giwannore assinammora dandiineemmo; tini qolte isi huuccattonke macciishsha giwanno gede assitanno.

6. Ammana lowo geeshsha hasiissannohu mayiraati? Ammana nooheta leellisha dandaattohu hiittoonniiti?

 6 Yihowa huuccattonke macciishshara hasiˈneemmoha ikkiro, ammana noonkere ikka hasiissannonke. (Maarqoosi 11:24) Soqqamaasinchu Phaawuloosi togo yiino: “Ammaˈna nookkiha Magano hagiirsiinsara didandiinanni; mayira yiniro, Maganunniwa shiqqi yaanno manchi Maganu nootanna iso hasiˈranno mannirano baˈraaˈra aannota ammana hasiissannosi.” (Ibiraawoota 11:6) Anera ammana nooe yaa calla kayinni diˈˈikkitanno. Ammana noonketa leellishate barru baala Yihowara hajajama hasiissannonke.—Yaiqoobi 2:17 nabbawi.

7. (a) Yihowa huucciˈneemmo wote shooshaqoota ikkanna iso ayirrinyunni coyishiisha hasiissannonkehu mayiraati? (b) Godowinta huucciˈnanni heeˈnoommota leellisha dandiineemmohu hiittoonniiti?

7 Yihowa huucciˈneemmo wote, shooshaqoota ikkanna iso ayirrinyunni hasaawisa hasiissannonke. Mayira? Moote woy pirezidaanticha coyishiinsheemmoha ikkiro, ayirrinyunni coyishiinsheemmoti egennantinote. Yihowa Woˈmankare Dandaanno Maganooti; ikkina iso coyishiinsheemmo wote iso ayirrisanna shooshaqoota ikka roore dihasiissannonke? (Kalaqama 17:1; Faarso 138:6) Qoleno Yihowa huucciˈneemmo wote yinoommota calla yaantenni wodaninke hedo kulle godowinta huucciˈra hasiissannonke.—Maatewoosi 6:7, 8.

8. Yihowa mitto coye huucciˈneemmo wote wolere maa assa hasiissannonke?

8 Hakkiinni saeno, mitto coye huucciˈneemmo wote, huucciˈnoommore afiˈrate dandiinummore baala assa hasiissannonke. Lawishshaho, Yihowa barru sagale aannonke gede huucciˈnummoro, ceeˈma agurre looso loosa hasiissannonke ikkinnina baalankare Yihowa aannonkena yine anga xaaxiˈne ofolla dihasiissannonke. Looso minshummokki afiˈnummo looso jawaante loosa hasiissannonke. (Maatewoosi 6:11; 2 Teselonqe 3:10) Woy Yihowa busha coye assa agurreemmo gede kaaˈlankera huucciˈnummoro, fonqolu  giddora eessannonke coyi baalunkuwiinni xeertiˈra hasiissannonke. (Qolasiyaasi Sokka 3:5) Tenne hanni huuccattote daafira xaˈminannita mite rosantino xaˈmuwa laˈno.

HUUCCATTOTE DAAFIRA XAˈMINANNITA ROSANTINO XAˈMUWA

9. Huucciˈra hasiissannonkehu ayeti? Yohaannisi 14:6 huuccattote daafira maa kultannonke?

9 Huucciˈra hasiissannonkehu ayeti? Yesuusi rosaanosi ‘gordoho heeˈranno Annanke’ huuccidhanno gede rosiisino. (Maatewoosi 6:9) Isi togono yiino: “Doogono, halaaluno, heeshshono aneeti. Ane widoonni ikka hoogiro, ayino Anniˈyawa daannohu dino.” (Yohaannisi 14:6) Konni daafira huucciˈra hasiissannonkehu Yesuusi widoonni Yihowa callaati. Yesuusi widoonni huucciˈrate yaa mayyaate? Yihowa huuccattonke macciishshanno gede, isi Yesuusira uyinoha baxxinoha loosu qeecha ayirrisa hasiissannonke. Albaanni ronsummonte gede, Yesuusi uullara dayinohu ninke cubbunninna reyotenni gatisaraati. (Yohaannisi 3:16; Roomu Sokka 5:12) Yihowa Yesuusa Kakkalaanote Biilonna Yoo Yaannoha asseno shoomino.—Yohaannisi 5:22; Ibiraawoota 6:20.

Woˈmanka wote huucciˈra dandaatto

10. Huucciˈra hasiissannonkehu guluphine callaati? Xawisi.

10 Huucciˈra hasiissannonkehu guluphine callaati? Deeˈni; Yihowa iso huucciˈneemmo wote gulupha, ofolla, woy uurra hasiissannoˈne yee bade dikulino. Qullaawu Maxaafi Yihowa ayirrinyunni coyishiinshummo geeshsha ikkine huucciˈneemmo gari qarra abbannokkita xawisanno. (1 Duduwo 17:16; Nehimiya 8:6; Daanieeli 6:10; Maarqoosi 11:25) Yihowa roore laˈˈannohu ikkine huucciˈneemmo gara ikkikkinni iso ayirrinyunni coyishiishankenna godowinta huucciˈrankeeti. Afuunni coyiˈne woy wodaninkenni huucciˈra dandiineemmo; qoleno aye bayichono heeˈne woy hashshano ikko barra hasiˈnummo saatera huucciˈra dandiineemmo. Huucciˈneemmo wote  mannu macciishshinokkiha ikkiro nafa, Yihowa macciishshannonketa addaxxa dandiineemmo.—Nehimiya 2:1-6.

11. Yihowa huucciˈra dandiineemmoti mite coyibba hiikkuriiti?

11 Mayi daafira huucciˈra dandiineemmo? Yihowa fajjo ledo sumuu yaannore baalankare huucciˈra dandiineemmo. Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Isi hedino garinni huucciˈneemmore baala macciishshannonke.” (1 Yohaannisi 5:14) Meessi hajo daafira huucciˈra dandiineemmo? Ee, dandiineemmo. Yihowa huucciˈneemmo wote muli jaalanke hasaawinseemmohu gede ikka hasiissannonke. Yihowara wodaninkenna surrenke giddo noore baalankare kula dandiineemmo. (Faarso 62:8) Gara ikkinore assate kaaˈlannonke gede wolqaataamo qullaawa ayyaanasi aankera huucciˈra dandiineemmo. (Luqaasi 11:13) Qoleno danchare doodhineemmo gede kaaˈlitannonke hayyo afiˈrate huucciˈra dandiineemmo, hattono qarra dandiine saˈˈate jawaante afiˈneemmo gede huucciˈra dandiineemmo. (Yaiqoobi 1:5) Yihowa cubbonke gatona yaannonke gede huucciˈra hasiissannonke. (Efesooni Sokka 1:3, 7) Hakkiinni saeno, mininke mannirano ikko songote giddo noo roduuwira huucca hasiissannonke.—Soqqamaasinete Looso 12:5; Qolasiyaasi Sokka 4:12.

12. Huuccattonke giddo balaxisiisa hasiissannonkeri maati?

12 Huucciˈneemmo wote balaxisiisa hasiissannonkeri maati? Yihowaatinna isi fajjooti. Iso assinonke coyi baalunkura giddonkenni galaxxa hasiissannonke. (1 Duduwo 29:10-13) Yesuusi uullate aana noo waro rosaanosira huuccidhanno gara rosiisino; hatti huuccatto huucciˈneemmo wote balaxisiisa hasiissannonkere leellishshannote. (Maatewoosi 6:9-13 nabbawi.) Isi insa balaxxe Maganu suˈmi qullaawa ikkara woy ayirrara huuccidhanno gede rosiisino. Hakkiinni Maganu Mangiste daggaranna Yihowa fajjo uulla woˈmate aana ikkitara huucciˈneemmo gede rosiisino. Yesuusi rosiisino garinni, meessi hajo daafira huucciˈra hasiissannonkehu tenne lowo geeshsha hasiissanno coyibba daafira huucciˈnummo gedensaanniiti. Huuccattonke giddo Yihowanna  fajjosi balaxisiinseemmoha ikkiro, roorsine laˈneemmo coyi maatiro leellinshanni heeˈnoommo.

13. Mageeshshi yanna huucciˈra hasiissannonke?

13 Mageeshshi yanna huucciˈra hasiissannonke? Qullaawu Maxaafi bade dikulanno. Huuccattonke hasiisannonke coyi garinni harancho woy seeda ikkitara dandiitanno. Lawishshaho, sagalete yannara harancho huuccatto assiˈnammora, Yihowa galanteemmo wote woy dhiwinonke coye isira hasaaphineemmo wote kayinni seeda huuccatto  assiˈnammora dandiineemmo. (1 Saamueeli 1:12, 15) Yesuusi waro heeˈrinohu mitu manni gede, mannaho leellamate yine huuccattonke seedisa dihasiˈneemmo. (Luqaasi 20:46, 47) Yihowa hattoo huuccatto dinaadanno. Isi laˈˈannoti wodaninkenni huucciˈrankeeti.

14. Mamoote mamoote huucciˈra hasiissannonke? Tini Yihowa daafira maa rosiissannonke?

14 Mamoote mamoote huucciˈra hasiissannonke? Yihowa woˈmanka wote huucciˈneemmo gede koyisinonke. Qullaawu Maxaafi ‘jaante huucciˈneemmo’ gedenna ‘agurrummokki huucciˈneemmo’ gede amaalannonke. (Maatewoosi 26:41; Roomu Sokka 12:12; 1 Teselonqe 5:17) Yihowa duuchanka wote huuccattonke macciishshate qixxaawinoho. Baxillisiranna shaqqillisira iso barru baala galata dandiineemmo. Qoleno biddishsha, jawaantenna shesho aannonke gede huucciˈra dandiineemmo. Yihowa huucciˈrate eltonke addinta  naandeemmoha ikkiro, afiˈnummo faro baalantenni iso hasaawinseemmo.

15. Huuccattote jeefora “hamiiˈni” yaa hasiissannonkehu mayiraati?

15 Huuccattote jeefora “hamiiˈni” yaa hasiissannonkehu mayiraati? “Hamiiˈni” yaa “addinta” woy “ikkona” yaate. “Hamiiˈni” yineemmohu, huuccattonke giddo coyiˈnoommore addanka woy godowinta yinoommota leellishateeti. (Faarso 41:13) Qoleno Qullaawu Maxaafi wolu manni huuccatto assiro hatte huuccattora coyiˈrino hedora sumuu yinoommota leellishate, coyiˈne woy wodaninkenni “hamiiˈni” yaa hasiissannota kulanno.—1 Duduwo 16:36; 1 Qorontoosi 14:16.

MAGANU HUUCCATTONKERA DAWARO QOLANNO GARA

16. Yihowa addinta huuccatto macciishshe qolanno? Xawisi.

16 Yihowa addinta huuccattonke macciishshe qolanno? Ee, qolanno. Qullaawu Maxaafi isi ‘huuccatto macciishshanno Magano’ ikkinota kulanno. (Faarso 65:2, 3) Yihowa lowo miliyoone ikkanno manni huucciˈranno huuccatto macciishshe qolanno; isi konne assannohu duucha doogonniiti.

17. Yihowa huuccattonkera dawaro qolate sokkaasinenna uullate aana noo soqqamaasinesi horoonsiˈrannohu hiittoonniiti?

17 Yihowa huuccattonkera dawaro qolate sokkaasinenna uullate aana noo soqqamaasinesi horoonsiˈranno. (Ibiraawoota 1:13, 14) Qullaawu Maxaafi yaannore huwata dandaanno gede kaaˈlo afiˈrate huuccatto assiˈre kae, mulenni Yihowa Farciˈraasine ledo xaadinohu lowo manni no. Qullaawu Maxaafi sokkaasine “dancha duduwo” uulla woˈmate aana sabbakate loosira kaaˈlitannonketa kulanno. (Yohaannisi Ajuuja 14:6 nabbawi.) Qoleno, ninke giddo batinyu roduuwi noonsa qarra woy hasiisannonsare kulte Yihowa huuccidhu gedensaanni, hasiissannonsa kaaˈlo ammanate roduuwinsawiinni afidhino.—Lawishsha 12:25; Yaiqoobi 2:16.

Yihowa ammanate roduuwinke kaaˈlitannonke gede asse huuccattonkera dawaro qolara dandaanno

18. Yihowa huuccattonkera dawaro qolate qullaawa ayyaanasinna Qullaawa Maxaafa horoonsiˈrannohu hiittoonniiti?

 18 Yihowa huuccattonkera dawaro qolate qullaawa ayyaanasino horoonsiˈranno. Isi iillinonke qarra qeelleemmo gede kaaˈlankera huucciˈnummoro, ninkera biddishshanna jawaante aate qullaawa ayyaanasi horoonsiˈrara dandaanno. (2 Qorontoosi 4:7) Yihowa huuccattonkera dawaro qolatenna gara ikkinore doodhineemmo gede kaaˈlate Qullaawa Maxaafano horoonsiˈranno. Qullaawa Maxaafa nabbambeemmo wote, ninkera kaaˈlanno qummeeshsha afiˈnammora dandiineemmo. Hakkiinni saeno, Yihowa mittu rodii gambooshshu yannara ninkera kaaˈlitanno hedo coyiˈranno gede woy mittu songote cimeessi Qullaawu Maxaafinni hasiissannonke hedo kulannonke gede kakkayisara dandaanno.—Galatiyu Sokka 6:1.

19. Yihowa huuccattonkera dawaro qolinokkiha lawannonkehu mayira ikkara dandaanno?

19 Mito wote, ‘Yihowa huuccattoˈyara dawaro qolikki kageeshsha sammi yiinohu mayiraati?’ yine hendammora dandiineemmo. Huuccattonkera dawaro qolanno yannanna qolanno gara afinohu iso ikkinota qaagi. Isi hasiisannonkeri maatiro afino. Huucciˈnoommo coye addinta hasiˈnoommotanna Yihowa addinta ammanneemmota leellishate, agurrummokki huucciˈra hasiissannonke woti no. (Luqaasi 11:5-10) Yihowa mito wote huuccattonkera hendoommokki garinni dawaro qolara dandaanno. Lawishshaho, qarrisinonke coye kulle huucciˈnoommoha ikkara dandaanno; isi kayinni hakkonne qarra hoola agure kaajjine uurrate kaaˈlitannonke jawaante aankera dandaanno.—Isayaasi 40:28, 29 nabbawi.

20. Yihowa ganyine huucciˈra hasiissannonkehu mayiraati?

20 Addanko Yihowa huucciˈra dandaanke kaajja eltooti! Isi huuccattonke macciishshannota addaxxa dandiineemmo. (Faarso 145:18) Qoleno ganyine giddonkenni Yihowa huucciˈnummo kiiro, isi ledo noonke jaaloomi roore lexxanni haˈranno.