Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafinni Maa Ronseemmo?

 FOOLIISHSHO HONSE

Alamete Goofimarchi Gambisinoni?

Alamete Goofimarchi Gambisinoni?

1. Albillitte ikkannore afa dandiineemmohu hiikkiinniiti?

TELEVIZHIINETE woy raadoonete odoo macciishshite, ‘Alame isi hiikkitanni no?’ yite hedde egennootto? Alamete aana qarrunna macca gibbanno coyi batiˈrino daafira, mitu manni alamete goofimarchi gambisino yee hedanno. Ikkina alamete goofimarchi gambisinoni? Albillitte ikkannore afa dandiinanni gari no? Ee, no. Mannu ooso albillitte ikkannore afa dandiitannokkiha ikkirono, Maganu Yihowa kayinni afa dandaanno. Isi mannu ooso konni kaˈa hiittoo heeshsho heedhannoronna uulla ma ikkitannoro Qullaawu Maxaafi giddo kulinonke.—Isayaasi 46:10; Yaiqoobi 4:14.

2, 3. Yesuusi rosaano maa afa hasidhino? Yesuusi insara mayyee qolino?

2 Qullaawu Maxaafi alamete goofimarcho yaannohu, Uulla baˈannota kulate ikkikkinni bunshe baala baˈanno yanna kulateeti. Yesuusi mannaho Maganu Mangiste uulla gashshitannota rosiisino. (Luqaasi 4:43) Rosaanosi Maganu Mangiste dagganno yanna afa hasidhino daafira, iso togo yite xaˈmitino: “Tini coyibba ikkitannohu mamarooti? Bayicho amadakkiranna alamete gumulora malaatu maati?” (Maatewoosi 24:3, NW) Yesuusi kuni ikkanno barra bade kula agure, alamete goofimarchi daara albaanni ikkannore kulinonsa. Yesuusi ikkanno yiinori xa ikkanni no.

3 Tenne fooliishshora, alamete goofimarchi daara kae noo yannara heeˈnoommota leellishshanno taje laˈneemmo. Umo kayinni, uullate aana qarru batiˈrinohu mayiraatiro  huwata dandiineemmo gede, hanni iima kaino olire laˈno.

IIMA KAINO OLA

4, 5. (a) Yesuusi Moote ikkanni heeˈreennanni iima mayi ikkino? (b) Yohaannisi Ajuuja 12:12 yitanno garinni, Sheexaanu iiminni uullara tugami gedensaanni mayi ikkanno?

4 Fooliishsho 8te, Yesuusi 1914nni Moote ikkinota ronsoommo. (Daanieeli 7:13, 14) Ajuujate maxaafi hakkawote ikkinore kulanni togo yaanno: “Gordoho iima olu kai; Mikaaeelinna [Yesuusi suˈmaati] sokkaasinesi dhudhuufunna [Sheexaanunna] sokkaasinesi ledo olantu.” * Sheexaanunna agaanintesi konni olira qeelante uullara tugantino. Hatte yannara sokkaano mageeshshi geeshsha hagiidhitinoro hanni hedi! Uullate aana noo mannina? Qullaawu Maxaafi hatti yanna mannu oosora qarrunnita ikkitannota kulanno. Mayira? Korkaatuno, Daawuloosi “shiima yanna calla gattinosita” afino daafira lowo geeshsha hanqino.—Yohaannisi Ajuuja 12:7, 9, 12.

5 Daawuloosi uullate aana lowo qarra naqanni no. Isi, Maganu hunannosi yanna gambisse dagginota afino daafira baasa aaraawino. Hanni Yesuusi goofimarchu barruwa giddo ikkanno yiinore laˈno.—Jeefote Hedo 24 lai.

GOOFIMARCHU BARRUWA

6, 7. Yesuusi olunna sagalete anje daafira coyiˈrino masaalo xa woˈmitanni noohu hiittoonniiti?

6 Ola. Yesuusi, “Gosa gosate aana, gashshootu gashshootu aana ola kayisanno” yiino. (Maatewoosi 24:7) Yannankera olunni goofino manni kiiro wole yannara olunni reyino manni kiiro baala roortanno. Alamete aana ikkannore xiinxallitannoti mitte dirijjite  qixxeessitino rippoorte, 1914 kawa olunni goofino manni 100 miliyoone saˈˈannota buuxissino. Olunni 1900nni kayise 2000 geeshsha noohu 100 diri giddo reyino manni kiiro, hakkuyira albaanni noohu 1,900 diri giddo olunni goofino manni kiironni sase ero roortanno. Konni daafira olu lowo miliyoone ikkanno mannira shetto naqinonna gawajjino gara heda dandaatto!

7 Hude. Yesuusi, “Addi addi darga hude . . . ikkanno” yiino. (Maatewoosi 24:7) Yannankera albinni roore lowo sagale nooha ikkirono, batinyu manni xaano gari sagale diafiˈrino. Mayira? Korkaatuno sagale hidhanno woxe diafiˈrino woy loosiˈranno baatto dinonsa. Mitte biliyoone saˈˈanno manni barraho ikkitanno sagale hidhanno woxe diafiˈrino. Alamenniti Fayyimmate Uurrinsha, diru dirunku onte miliyoone saˈˈanno qaaqquulli gari sagale afiˈrannokki daafira reyanno yitino.

8, 9. Yesuusi baattote huxanonna xiwanu daafira coyiˈrino masaalo woˈmitanni noota leellishannori maati?

8 Baattote huxano. Yesuusi, “Addi addi darga baatto huxidhanno” yee masaalino. (Luqaasi 21:11) Yannankera diru dirunku baatto lowo  geeshsha huxiˈrase rosantinota ikkitino. Baatto huxidheenna, 1900 kawa lame miliyoone saˈˈanno manni reyino. Tekinooloje baatto huxidhara albaanni anfanni gede kaaˈlitanni nooha ikkirono, xaano baattote huxanonni mannu reyansa digattino.

9 Xiwana. Yesuusi “dhibbu” daanno yee masaalino. Buutote xiwani bayichonko taraawe lowo manna gudanno. (Luqaasi 21:11) Dokiterootu lowo xiwana xagisa dandiitanno gara rossinoha ikkirono, xaano xagicho anfoonnikki xiwani no. Isinni mitte rippoorte xawissino garinni, diru dirunku shombu dhibbi, shekkeerenna kolleeru dhibbi lowo miliyoone ikkanno manna shaanno. Qoleno, dokiterootu 30 haaru xiwani dayinota huwattino; kuri giddo mitoho xagicho dianfoonni.

GOOFIMARCHU BARRUWA GIDDO HEEˈRANNO MANNI AKATA

10. Yannankera 2 Ximootewoosi 3:1-5 aana noo masaalo woˈmitanni noohu hiittoonniiti?

10 Qullaawu Maxaafi 2 Ximootewoosi 3:1-5 aana togo yaanno: “Goofimarchu barra qarrissanno yanna dagganno.” Soqqamaasinchu Phaawuloosi goofimarchu barruwa  giddo heeˈranno manni akati hiittoohoro xawisino. Isi yiino garinni mannu

  • umosi baxanno

  • woxe baxanno

  • annahonna amate dihajajamanno

  • ammanamannokkiho

  • mininsa manna baxannokkiho

  • insaneeto qeeˈlannokkiho

  • kaajjadohonna giwansho hasiˈrannoho

  • Maganunni roorse qawaaxxo baxannoho

  • Magano baxannoha lawanno, kayinni isira hajajama dihasiˈranno

11. Faarso 92:6, 7 yitanno garinni, bushuullu ma ikkitanno?

11 Kiˈne qooxeessira batinyu manni hatto ikkanno? Alame woˈmate aana lowo manni akati hattooho. Ikkollana Maganu muli yanna giddo tenne biddi assanno. Isi togo yee qaale eino: “Bushuullu hayissote gede mudhurono, haxawarrootu latturono horonta baˈanno.”—Faarso 92:6, 7.

 GOOFIMARCHU BARRUWA GIDDO IKKANNOHA DANCHA COYE

12, 13. Yihowa goofimarchu barruwa giddo maa rosiisinonke?

12 Qullaawu Maxaafi goofimarchu barruwa giddo qarrunna shetto batidhannota masaalino. Ikkollana danchu coyi ikkannotano kulanno.

“Kuni Maganu Gashshootihu Danchu Duduwi gobba baalate kulamanno.”—Maatewoosi 24:14

13 Qullaawa Maxaafa huwata. Masaalaanchu Daanieeli goofimarchu barruwara halaale ‘egennaammu calla wodanchitannota’ coyiˈrino. (Daanieeli 12:9, 10) Maganu mannisi Qullaawu Maxaafi yaannore wolu wotinni roore huwatanno gede assanno. Hakko iso Yihowa 1914nni kayise konne assanni no. Lawishshaho, suˈmisi mageeshshi geeshsha hasiisannoha ikkinoro, uullate daafira hedinori maatiro, wodote daafira, reyineemmo wote hiikkineemmoro, hattono kaote daafira rosiisinonke. Qarranke baalanka tirtannoti Maganu Mangiste calla ikkitinota ronsoommo. Qoleno hagiirraamma ikka dandiinanni garanna Magano hagiirsiisanno garinni heeˈra dandiinanni gara ronsoommo. Ikkina Maganu soqqamaasine rossino roso ma garinni horoonsidhanno? Qullaawu Maxaafiti wole masaalo tenne xaˈmora dawaro qoltanno.—Jeefote Hedo 21 nna 25 lai.

14. Maganu Mangisteha dancha duduwo meˈˈe gobbara sabbankanni heeˈnoonni? Sabbakkanni noori ayeooti?

14 Alame woˈmate loonsanni heeˈnoonniha sabbakate looso. Yesuusi goofimarchu barrire coyiˈranni togo yiino: “Kuni Maganu Gashshootihu Danchu Duduwi gobba baalate kulamanno.” (Maatewoosi 24:3, 14) Maganu Mangisteha dancha duduwo 230 saˈanno gobbara 700 saˈˈanno afiinni dudumbanni heeˈnoonni. Ee, ‘gosa baalatenninna gaˈre baalatenni gamba yitinori’ Yihowa Farciˈraasine, uulla woˈmate aana mannu Maganu Mangiste maatironna mannu oosora maa assitannoro huwatanno  gede kaaˈlitanni no. (Yohaannisi Ajuuja 7:9) Qoleno konne assitannohu woxe baantinsakki mullaati. Lowo manni giwannonsahanna qarrisannonsaha ikkirono, Yesuusi masaalinonte gede sabbakate looso hoola dandaannohu mittuno dino.—Luqaasi 21:17.

MAA ASSATE HEDOOTTO?

15. (a) Heeˈnoommoti goofimarchu yanna ikkitinota ammanatto? Mayira? (b) Yihowara hajajamanno manni hiikkanno? Hajajamannokkihuna?

15 Heeˈnoommoti goofimarchu yanna ikkitinota ammanatto? Qullaawu Maxaafi goofimarchu barruwa giddo ikkanno yee masaalinohu batinyu coyi xa ikkanni no. Yihowa muli yanna giddo dancha duduwo sabbakate looso uurrinsanni gede kuleenna “goofimarchu” daanno. (Maatewoosi 24:14) Goofimarchu maati? Armagedooni olaati; hakkawote Maganu bunshe baalanta hunanno. Yihowa isiranna Beettisira hajajama giwanno manna baalanka Yesuusanna wolqaataamma sokkaasinesi horoonsiˈre gudanno. (2 Teselonqe 1:6-9) Hakkunni gedensaanni, Sheexaanunna agaanintesi manna disoˈrisiissanno. Maganoho hajajama hasiˈrannohunna Mangistesira maahoyye yee galanno manni woˈmunku Maganu uyino hexxo baalanti woˈmitanna laˈˈanno.—Yohaannisi Ajuuja 20:1-3; 21:3-5.

16. Goofimarchu lowo geeshsha gambisino daafira maa assa hasiissannohe?

16 Sheexaanu gashshinoti tini alame muli yannara baˈanno. Hakko daafira, ‘Ma assa hasiissannoe?’ yine ninkeneeto xaˈma hasiissannonke. Yihowa dandaaminke deerrinni Qullaawa Maxaafa seekkine xiinxallinammora hasiˈranno. Xiinxallokki mulluri gede assite laˈooti. (Yohaannisi 17:3) Yihowa Farciˈraasine mannu Qullaawu Maxaafi yaannore huwatanno gede kaaˈlate lamalate kiiro gambooshshe assidhanno. Konne gambooshshe ganyite  haˈrate woˈnaali. (Ibiraawoota 10:24, 25 nabbawi.) Heeshshokki giddo biddi assiˈra hasiissannohe coyi noota huwatittoro, biddi assiˈrate lashshi yitooti. Konne assittoro, Yihowa ledo noohe jaaloomi lexxanno.—Yaiqoobi 4:8.

17. Goofimarchu daanno wote rooru mannira hedeweelcho coye ikkannohu mayiraati?

17 Soqqamaasinchu Phaawuloosi, bushuulleho bao rooru manni hedinokki yannara “hashshi mooraanchi gede” hedeweelcho daggannota coyiˈrino. (1 Teselonqe 5:2) Yesuusi lowo manni goofimarchu barruwa giddo heeˈnoommota leellishshanno taje lashshi asse agurannota masaalino. Togo yiino: “Nohi yannara ikkinte gede, manchi Beetti daanno yannano [woy, goofimarchu barruwa] hattoota ikkitanno. Hakka waro baote wayi daara albaanni Nohi markaawe ei barri geeshsha, mannu itanninna aganni, adhanninna adhamanni no. Baote wayi daye baalanka fee haaˈre haˈra geeshsha diaffino. Manchi Beetti daanno yannano hattoota ikkitanno.”—Maatewoosi 24:37-39.

18. Yesuusi mayyee qorowisiisinonke?

18 Yesuusi ‘itunna agu batinyinni, dimbatenninna heeshshote daafira yaandanna’ hedonke billaallitannokki gede qorowisiisinonke. Isi goofimarchu hedeweelcho “woshshaade amadanno” yiino. Qoleno hakku barri ‘baattote aana noo manni baalaho’ daannota coyiˈrino. Yesuusi hakkiinni aanche togo yiino: “Kunnira, daannohu bushu coyi baaluwiinni gatate wolqa afidhinanni gedenna Manchi Beetti albaanni uurra dandiitinanni gede woˈmanka woyite jaattine [woy, eeggifattine] huuccidhe.” (Luqaasi 21:34-36) Yesuusi uyino qorowishsha harunsa hasiissannohu mayiraati? Korkaatuno muli yannara busha Sheexaanu alame baˈannohuraati. Goofimarchu barra gatte saˈannorinna haaro alamera hegerera heedhannori Yihowanna Yesuusa hagiirsiissinore callaati.—Yohaannisi 3:16; 2 Pheexiroosi 3:13.

^ GUFO 4 Mikaaeeli yaa Yesuusi Kiristoosiho wole suˈmaati. Ledde afate, Jeefote Hedo 23 lai.