Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafinni Maa Ronseemmo?

Kuni maxaafi, Qullaawu Maxaafi addi addi hajo daafira mayyaannoro afatto gede kaa’lannohe; lawishshaho qarrammeemmohu mayiraatiro, reyineemmo wote hiikkineemmoro, maate hagiirru noota assi’ra dandiinanni garanna woleno kore lawinore rosatto.

Maganu Ninkera Hedinori Maati?

‘Yannankera qarru batiˈrinohu isi mayiraati?’ yite hedattoha ikkara dandaanno. Qullaawu Maxaafi Maganu muli yannara mannu oosora iillanno qarra lawishshaho, shetto, xibbanna reyo hunannota kulanno.

FOOLIISHSHO 1

Maganu Ayeti?

Maganu atera hedannoha lawannohe? Akattasirenna isi ledo jaala ikka dandaatto gara rosi.

FOOLIISHSHO 2

Qullaawu Maxaafi Maganu Uyinonke Maxaafaati

Qullaawu Maxaafi iillannohe qarra qeelate kaaˈlannohehu hiittoonniiti? Qullaawa Maxaafanna giddosi kulloonni masaalo ammanattohu mayiraati?

FOOLIISHSHO 3

Maganu Mannu Oosora Hedinori Maati?

Uulla gannate ikkitanno yannara heeshsho hiittoota ikkitanno?

FOOLIISHSHO 4

Yesuusi Kiristoosi Ayeti?

Yesuusi daanno yini Mesihichaati yineemmohu mayiraatiro, isi mamiinni dayinoronna iso Yihowaho mitto Beettooti yinoonnihu mayiraatiro rosi.

FOOLIISHSHO 5

Wodo Elto Baala Roortannote Maganu Eltooti

Wodo maati? Wodotenni horo afiˈra dandaattohu hiittoonniiti?

FOOLIISHSHO 6

Reyino Manni Hiikko No?

Reyino manni hiikko nooronna mannu reyannohu mayiraatiro Qullaawu Maxaafinni rosi.

FOOLIISHSHO 7

Reyino Manni Kaˈˈanno!

Shiidhe egennootto? Shiirootto manni ledo galagalte xaada dandaattoha lawannohe? Qullaawu Maxaafi kaote daafira mayyaannoro rosi.

FOOLIISHSHO 8

Maganu Mangiste Maati?

Lowo manni Mootichu Huuccatto afino. “Mangistekki daggo” yaanno handaari mayi tiro afiˈrino?

FOOLIISHSHO 9

Alamete Goofimarchi Gambisinoni?

Qullaawu Maxaafi giddo masaalloonninte gede heeˈnoommohu goofimarchu daate gambisino yanna giddo ikkinota leellishshanno ikkituwanna amanyoote xiinxalli.

FOOLIISHSHO 10

Qullaawu Maxaafi Sokkaasinete Daafira Mayyaanno?

Qullaawu Maxaafi sokkaasinetenna agaanintete daafira kulanno. Isi kuri ayyaanu kalaqami addanka nooreeti? Insa kaaˈlitankera woy gawajjitankera dandiitanno?

FOOLIISHSHO 11

Qarru Batiˈrinohu Mayiraati?

Batinyu manni alamete aana noo qarra baala abbinohu Maganoho yaanno. Atera ma lawannohe? Maganu Qaali qarru kaimi daafira kulannore rosi.

FOOLIISHSHO 12

Maganu Jaala Ikka Dandaattohu Hiittoonniiti?

Yihowa hagiirsiisanno garinni heeˈra dandiinanni. Isi jaalano ikka dandaatto.

FOOLIISHSHO 13

Maganu Uyinohe Heeshsho Ayirrisi

Maganu godowa no qaaqqo shaa, mundee adha woy aanna saadate lubbo daafira mayi lao noosi?

FOOLIISHSHO 14

Maatekki Hagiirru Noota Ikka Dandiitanno

Yesuusi leellishino baxilli, minaannira, minaamara, annahonna amate, hattono, oosote dancha lawishsha ikkannoho. Isi lawishshinni maa ronseemmo?

FOOLIISHSHO 15

Addu Ammaˈno Bande Anfanni Gara

Addu ammaˈno bande afa dandiinannita lee doogga lai.

FOOLLIISHSHO 16

Magano Halaalunni Magansiˈri

Ammanakki wolu mannira kulatto wote qarra ikkahera dandaannori maati? Wole manna koffi assittokki ammanakki kula dandaattohu hiittoonniiti?

FOOLIISHSHO 17

Huuccatto Kaajja Eltooti

Maganu huuccattokki macciishshanno? Tenne xaˈmora dawaro afiˈrate, Qullaawu Maxaafi huuccattote daafira kulannore huwata hasiissannohe.

FOOLIISHSHO 18

Heeshshoˈya Maganoho Sayise Aanna Cuuama Hasiissannoe?

Mittu manchi cuuame Kiristaancho ikkate maa assa hasiissannosi? Cuuama mayi tiro afidhinoronna ma garinni cuuama hasiissannoro rosi.

FOOLIISHSHO 19

Yihowawa Gamba Yite Heeˈri

Maganu assinonkerira banxeemmositanna galanteemmosita leellisha dandiineemmohu hiittoonniiti?

Jeefote Hedo

Qullaawu Maxaafinni Maa Ronseemmo? yaanno maxaafi giddo kulloonni qaallanna handaarra xawishsha