Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 ROSO 53

Worba Mancho Yoodahe

Worba Mancho Yoodahe

Elzaabeelira Ataaliya yinanniti meya beetto noose; ise amasente gede bushate. Ataaliya Yihudu mootera assidhino. Ataaliya minaanni reyita beettise moote ikkino. Beettise reyita Ataaliya umisenni, ‘Ani Yihudaho mootittete’ yite kaˈu. Hakkiinni ise bayicho mookkannokki gede, mootete ilama ikkitinore baala shite gudate kaˈu; wole agurina oosose ooso nafa shitino. Mannu baalu ise lowo geeshsha waajjino.

Kakkalaasinete Biili Yoodahenna galtesi Yihosheeba, Ataaliya busha coye assitanni noota afino. Insa Iyoaasi yinanniha Ataaliya beetti ilino qaaqqo haaˈre maaxino. Insa Iyoaasi qullaawu mini giddo lossino.

Iyoaasira lamala diro ikkisita, Yoodahe roorrootanna Leewaawoota gamba asse togo yiinsa: ‘Qullaawu minira mittuno eannokki gede agarre.’ Hakkiinni Yoodahe Iyoaasi Yihudu moote asse umoho ayirrinyu baˈlatto worisi. Hakkiinni Yihudu manni qoonqonsa naggi asse, ‘Moote, hegerera moohi!’ yiino.

Mootitte Ataaliya mannu canco macciishshite, qullaawu minira doddanni martu. Ise haaro moote Iyoaasi laˈuti, “Tini ganote! Tini ganote!” yite cancitu. Roorrootu busha mootitte Ataaliya hakkiinni haadhe hadhe shitu. Ise lubbote noo yannara mannu bushare assanno gede assitino; ikkina Yoodahe tennera maa assiyya?

Yoodahe mannu Yihowa ledo qaalu gondooro eanno gede assino; mannuno ‘Yihowa calla magansiˈneemmo’ yiino. Yoodahe, mannu Baˈˈaali magansiˈnanni base diiganno gedenna kaphu maganna baala cancane hunanno gede assino. Isi mannu qullaawu mini giddo galagale Magano magansiˈra dandaanno gede, hakko  soqqantanno kakkalaanonna Leewaawoota doorino. Isi Maganu mine batteessannori eannokki gede, xullichoho agartannore worino. Hakkiinni Yoodahenna roorrootu Iyoaasi haadhe hadhe, moote heedhanno mine ayirradu barcimira ofollanno gede assitusi. Yihudu manni lowo geeshsha hagiidhino. Busha mootitte Ataaliya reyitino, Baˈˈaali yinanni maganino dino; konni daafira xaate mannu Yihowa magansiˈra dandaanno. Yoodahe worba ikkasi lowo manna kaaˈlitinota afitto?

“Ani Olantote Mootichi Kaaliiqi qullaawa ikkoommota [habbinoonte]. Waajjinannihu ane callaati.”—Isayaasi 8:13