Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Gafa 5 Bitima

Gafa 5 Bitima

Israeele Duumo Baara tayisse saˈuhunni lamu agani gedensaanni, Siina yinanni ilaala iillitu. Hakkiicho Yihowa Israeele Isira baxxitino daga ikkitannota kule gondooro ei. Isi insa agarinonsa, hattono hasiisannonsare baala uyinonsa; lawishshaho, menna yinanni sagale, gooffannokki uddanonna dancha baatto uyinonsa. Ooso iloottoha ikkiro, qaaqqikki Yihowa Israeelete Seera, qullaawa dunkaananna kakkalaasine uyinonsahu mayiraatiro huwatanno gede kaaˈlisi. Eˈnoommo qaale wonsha, umonke heeshshi assanna woˈmanka woyite Yihowara ammanama hasiissannohu mayiraatiro xawisi.

KONNI GAFIRA

Israeele Yihowara Qaale Eˈu

Israeele Siina Ilaali mule heedhe Yihowara qaale eˈino.

Israeele Eˈino Qaale Diwonshitino

Muse Tonne Hajajo abbara haˈre heeˈreenna Israeele cubbo loossino.

Magano Magansiˈnanniha Qullaawa Dunkaana

Konni baxxino dunkaani giddo gondooru taawooti no.

Tonaalame Qotaano

Iyyaasunna Kaaleebi Kanaani gobba qotate hadhinori wole tonne qotaanonni baxxitinoreeti.

Israeele Yihowara Hajajama Gibbu

Qore, Daataani, Aberooninna wolu 250 manni Yihowa daafira wodanchitinokki coyi no.

Beleaami Harricho Coyidhu

Beleaami lainokki sokkaasincho harricho laˈino.