Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 ROSO 101

Phaawuloosi Rooma Sonki

Phaawuloosi Rooma Sonki

Phaawuloosi sayikkimeeshsho sabbakate haˈrinowiinni Yerusaalame higino. Hakkiicho iso amande usurroonni. Mitto hashsha Yesuusi iso ajuujatenni, ‘Rooma hadhe hakkiicho sabbakatto’ yiisi. Phaawuloosi Yerusaalametenni Qeesaariwa massineenna, isi hakko lame diro usurame keeshshino. Isi Gashshaanchu Fisxoosi albira massinisi yannara, ‘Coyeˈya Roomaho noo Qeesaari afoe’ yii. Fisxoosi ‘Coyeˈya Qeesaari afoe yootto daafira, isiwa hariˈxa’ yiisi. Phaawuloosi markaawetenni Rooma haaˈne haˈni; lamu ammanate roduuwi yaano, Luqaasinna Arisxirokoosi ledosi hadhino.

Hadhanni heedheenna baaru aana wolqaataamu dambali kae lowo barra keeshshino. Baalunku manni diganteemmo yee waajjino. Phaawuloosi kayinni togo yiinsa: ‘Sokkaasinchu haaqeetenni togo yiinoe: “Phaawuloosi, waajjitooti. Rooma iillatto; ledokki noo manni baaluno direyanno.” Konni daafira, direyineemmona waajjitinoonte!’

Dambalu 14 barra keeshshi. Hakkiinni moola baatto leeltunsa. Hatti Maalta yinanni giddichooti. Markaawe galchante hiiqqaqqantinoha ikkirono, markaawete giddo noohu 276 manni mittoreno diˈˈikkino. Mitu manni daahanni, wolu qole hiqqaqqantino markaawe cuˈmiˈre baaru qacce iilli. Maalta heeˈrano manni wosinsinonsa; hattono giira giire giwaaranno gede assinonsa.

Sasu agani gedensaanni, olanto Phaawuloosi wole markaawenni Rooma massitu. Phaawuloosi hakkira iillita, roduuwu isinni xaaddara daggu. Phaawuloosi insa laiti Yihowa galatino, hattono jawaatino. Phaawuloosi usuranya ikkirono, mittu olamaanchi agareennasi kiru minira heeˈrino. Isi hakko lame diro keeshshino. Phaawuloosi laˈˈasira daanno mannira, Maganu Mangiste daafira sabbakkino, hattono Yesuusi daafira rosiisinonsa. Qoleno, Shiimiidi Iisiyiranna Yihudaho noo songuwara sokka borreesse soyino. Yihowa Phaawuloosi widoonni danchu duduwi halaˈlanno gede assino.

“Qarra, mitiimmanna shetto cincinanni baalunku raginni Maganu soqqamaano ikkanke leellinsheemmo.”—2 Qorontoosi 6:4