Qara amadowa massie

Qullaawu Maxaafi Mayi Maxaafaati Yaatto?

Qullaawu Maxaafi Mayi Maxaafaati Yaatto?

Ate hedora . . .

  • mannu hayyonni borreessamino maxaafaati?

  • maattotenna masalote maxaafaatinso?

  • Maganu Qaaleeti?

 QULLAAWU MAXAAFI TOGO YAANNO

“Qullaawa Borro baalanti Maganu ayyaani marraino manni borreessinote.”—2 Ximootewosi 3:16, Haaro Alame Tiro.

TENNE AMMANAKKI MAAHO KAAˈLITANNOHE?

Lowo geeshsha hasiissanno xaˈmuwara dawaro afiˈratto gede.Lawishsha 2:1-5.

Heeshshokki baalantera kaaˈlitannohe amaale afiˈratto gede.Faarso 119:105.

Konni kaˈira huluullissannokki hexxo heedhannohe gede.Roomu Sokka 15:4.

 QULLAAWU MAXAAFI YAANNORE AMMANNEEMMO GEDE ASSANNONKERI NO?

Ee, ajayi ajeenna sasu coyi no:

  • Isi isiniiwa sumuu yaannoho. Qullaawa Maxaafa 1,600 ikkanno diri giddo 40 meddi yaanno manni borreessino. Konni manni giddo rooru kuˈu kuˈuyi ledo horo xaadde diegentino. Ikkirono borreessitino maxaafi gudisire isi isiniiwa sumuu yaannoho, hattono mitte umo ikkitino assaawe amadinoho!

  • Noore calla kultanno xagge. Duucha wote alamete xagge borreessitannori manninsa laanfe maaxxe saˈanno. Qullaawa Maxaafa borreessituri kayinni uminsatanna gaˈrensa laanfe maaxxukkinni borreessitino.—2 Zeena 36:15, 16; Faarso 51:1-4.

  • Uulla ubbannokki masaalo. Qullaawu Maxaafi biˈre Baabiloonete katami baˈˈannota mito 200 ikkanno diri gate heeˈreenna masaalino. (Isayyaasi 13:17-22) Baabiloonete katami baˈˈanno gara calla ikkikkinni konne katama horranno manchi suˈma nafa kulino!—Isayyaasi 45:1-3.

Wole batinye Qullaawu Maxaafi masaalono hiliri gatikkinni woˈmitino. Qullaawu Maxaafi Maganu Qaale ikkino daafira tini maalaˈlinannita diˈˈikkitino.—2 Pheexiroosi 1:21.

 HANNI KONNE COYE HEDI

Maganu Qaali heeshsho woyyeessiˈrate kaaˈlannohu hiittoonniiti?

Qullaawu Maxaafi tenne xaˈmora qolanno dawaro ISAYYAASI 48:17, 18 nna 2 XIMOOTEWOSI 3:16, 17 aana lai.