Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Ooso’ne Rosiisse

 ROSO 2

Ribiqa Yihowa Hagiirsiisa Baxxino

Ribiqa Yihowa Hagiirsiisa Baxxino

Ribiqa Yihowa baxxanno beettooti. Minaannise suˈmi Yisaaqiiti. Isino Yihowa baxannoho. Ikkina Ribiqa Yisaaqinni xaaddinohu hiittoonniiti? Ise Yihowa hagiirsiisa baxxanno daafira ma assitino? Hanni ise xagge lende ronso.

Yisaaqi anninna ama Abirahaamiitinna Saaraati. Insa Kanaani yinanni gobbara heedhino; hakko heeˈranno manni Yihowa diammanannoho. Abirahaami kayinni beettisi Yisaaqi Yihowa magansidhanno beetto adhara hasiˈrino. Konni daafira soqqamaanosi giddo mitto (Eliezeri ikkikki digatino) Yisaaqira seenne hasara Karaani yinanni gobba soyi; gamu Abirahaami fiixi heeˈrannohu hakkooti.

Ribiqa xaa xaa wayi balewa doddanni gaallate waa gurtino

Eliezeri wole Abirahaami soqqamaano ledo sonkoonnisiwa haˈri. Haˈranno doogo lowo geeshsha seedate. Insa sagalenna uduunne tonnu gaalira hogobbe hadhu. Ikkina Eliezeri Yisaaqira dancha galte ikkitanno beetto hiitteetiro mayinni afanno? Eliezerinna ledosi noo soqqamaano Karaani iillituti, mitte wayi balewa fooliishshidhu; korkaatuno Eliezeri qooxeessu meenti waaho hakka daannota afino. Isi Yihowa togo yee huucciˈri: ‘Waa hayikkisie yeenna maahoyye yite anerano gaallaˈyarano waa uyitannoe beetto, hatti ati dooroottota ikkitinota konninni afeemmo.’

 Hakkiinnino Ribiqa yinanni beetto wayi balewa daggu. Qullaawu Maxaafi ise lowo geeshsha xumate yaanno. Eliezeri ise waa uue yiita togo yitu: ‘Mittu qarrino dino. Aterano eemmahe, gaallakkirano hayikkiseemma.’ Hanni konne coye hedi! Goorino gaali lowo waa aganno daafira, Ribiqa wayi balewa xaa xaa doddanni hayikkissino. Ise waa gurtanni daafurtanni noo gara misilete aana laitto?— Eliezeri Yihowa huuccattosi macciishshe assinore lae lowo geeshsha dhagge assiˈrino.

Eliezeri Ribiqara lowoha dancha uduunne uyise. Ise Eliezerinna ledosi noo manna insata hadhanno gede amme yitu. Eliezeri Ribiqaoota mariti Abirahaami mayyee soyinosironna Yihowano huuccattosi qolino gara kulinsa. Ribiqa ayiddi ise Yisaaqira assidhara maahoyye yii.

Ribiqa Eliezeri ledo Kanaani hadhe Yisaaqira assidhino

Ikkina Ribiqa Yisaaqira assiˈra baxxinoha lawannohe?— Ribiqa Eliezeri soyinohu Yihowa ikkinota affino. Konni daafira ayiddise Kanaani hadhe Yisaaqira assiˈra baxxannotanna teˈee xaˈmiseta ise, ‘Ee, haˈreemma’ yitu. Ise hakkawontenni Eliezeri ledo hadhu. Insa haˈre Kanaani iilli gedensaanni ise Yisaaqira assidhu.

Ribiqa Yihowa hagiirsiisannore assitino daafira Yihowa maassiˈrinose. Lowo diri gedensaanni Yesuusi ilaminohu ise maate widoonniiti! Ribiqa gede atino Yihowa hagiirsiisannore assittoro, Yihowa ateno maassiˈrannohe.

TENNE XIQISUBBA FANTE NABBAWI

  • Kalaqo 12:4, 5; 24:1-58, 67