Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Ooso’ne Rosiisse

Annuwanna amuuwa, tenne xagguwa horoonsidhine Qullaawu Maxaafi giddonni ooso’nera horoomannore rosiisse.

Bitima

Oosokki lossi’rate Marrote maxaafi giddo noo assaawe biddishsha assite horoonsi’ra dandaatto.

Dhagge Ikkannoha Mitto Goˈlino Coye

Qullaawu Maxaafi mittu addihu goˈlino coyi noota kulanno; konne coye “qullaawa goˈlino coye” yinanni. Kuni goˈlino coyi maatiro afa hasiˈratto?

Ribiqa Yihowa Hagiirsiisa Baxxino

Ribiqa gede Yihowa hagiirsiisate ma assa dandiineemmo? Isere roore afate xaggese nabbawi.

Reaabi Yihowa Ammantu

Iyyaarkote katami bai wote Reaabinna ayiddise gatino gara afate xaggensa nabbawi.

Annasenna Yihowa Hagiirsiissino

Yoftahe beetto annise mayyee coyiˈrino qaale wonshitino? Ninke ise gede ikkate ma assa dandiineemmo?

Saamueeli Danchare Assa Diagurino

Wolu manni bunshe loosanni heeˈreennanni Saamueeli gede danchare loosa dandaattohu hiittoonniiti?

Daawiti Diwaajjino

Daawiti worba ikkanno gede assinori maatiro afate tenne Qullaawu Maxaafi xagge nabbawi.

Callattenna Waajjite Egennootto?

Yihowa Eeliyaasi callatoommo yiita mayyee jawaachishisi? Eeliyaasi xagge maa rosiissannohe?

Iyyoosiyaasira Dancha Jaalla Noosi

Qullaawu Maxaafi danchare assa Iyyoosiyaasira qarrissannota ikkitanno gede assannori noota kulanno. Iso jaallasi kaaˈlitinosihu hiittoonniitiro afate nabbawi.

Ermiyaasi Yihoware Coyiˈra Diagurino

Mannu haariimisirono hanqisirono Ermiyaasi Yihoware kayise coyiˈra agurinokkihu mayiraati?

Yesuusi Ayewoteno Hajajamannoho

Annahonna amate hajajama qarrissanno woti no. Tennera Yesuusi lawishshi kaaˈlannohe gara afate isi xagge nabbawi.

Insa Yesuusire Borreessitino

Yesuusi uullate aana heeˈri waro heedhinorinna isi heeshshore borreessitinori settu manni xagge afate nabbawi.

Phaawuloosi Rodoo Iltino Beetti Worbaho

Kuni wedellichu beetti abbisi lubbo gatisino. Isi ma assinoro afate xaggesi nabbawi.

Ximootewosi Manna Kaaˈla Hasiˈranno

Ximootewosi gede hagiirraame heeshsho heeˈra dandaattohu hiittoonniitiro afate nabbawi.

Uulla Woˈma Gashshitanno Mangiste

Yesuusi gashshanno wote uulla hiittoota ikkitanno? Ati hakko heeˈra hasiˈratto?