Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 Roso 4

Yesuusi Kiristoosi Ayeti?

Yesuusi Kiristoosi Ayeti?

Yesuusiwa ruxxi yinikki shinqannihu hiitti akatta noosihuraati?MAATEWOOSI 11:29; MARQOOSI 10:13-16.

1. Yesuusi kalaqaminohu hiittoonniiti?

Yesuusi uullara daye ilamara albaanni iima sokkaancho ikke heeˈrino; konni garinni uullate aana ilaminohu iso callaati. (Yohaannisi 8:23) Maganu baalunkurinni umo asse iso kalaqino; Maganu wole baalare kalaqi wote isi looso kaaˈlino. Yihowa xaaddote kalaqinohu Yesuusa calla ikkinohura Maganunniha “mitto beetto” yinanni suˈmi isira malinoho. (Yohaannisi 1:14) Yesuusi Maganuwiinni wolu kalaqamira sokka iillishanno daafira “Qaale” yineno woshshinoonnisi.Lawishsha 8:22, 23, 30; Qolasiyaasi 1:15, 16 nabbawi.

2. Yesuusi uullara dayinohu mayiraati?

Maganu Bayiru Beettisi heeshsho iiminni haare, Maariyaami yinannite mitte Yihudu seemo godowira sayisino. Konni daafira Yesuusira maalu anni dinosi. (Luqaasi 1:30-35) Yesuusi uullara dayinohu (1) Maganunnire halaale rosiisate, (2) qarru giddo heeˈne nafa Maganu fajjo assineemmo gara leellishatenna (3) guuta heeshshosi “wodo” asse aateeti.Maatewoosi 20:28 nabbawi.

3. Wodo hasiissannonkehu mayiraati?

Wodo mitto mancho reyote firdenni gatisate kaffallanni waagaati. (Wolapho 21:29, 30) Maganu manna kalaqinohu geedharanna reyara diˈˈikkino. Tenne mayinni anfeemmo? Maganu umo kalaqino manchira Addaamira, Qullaawu Maxaafi giddo “cubbo” yinoonnire loosiro reyannota kulinosi. Konni daafira Addaami cubbo loosa hoogoommero direyanno. (Kalaqo 2:16, 17; 5:5) Qullaawu Maxaafi yaanno garinni reyo tenne alame “dagginohu” Addaami widoonniiti. Konni garinni Addaami cubbonna cubbu waaga ikkitinota reyo sirchisira baalaho sayisino. Konni daafira Addaamiwiinni  ragiˈnoommote reyote firdenni fushshitannonketi wodo hasiissannonke.Roomu Sokka 5:12; 6:23 nabbawi.

Reyotenni wodankera dandaannohu ayeti? Reyineemmo wote qaxxaˈˈammeemmohu uminke cubbira callaati. Guuntete xeˈne noonsari mannu ooso wolootu cubbira wodo kaffala didandiitanno.Faarso 49:7-9 nabbawi.

4. Yesuusi reyinohu mayiraati?

Yesuusira ninke gede guuntete xeˈne dinosi. Konni daafira reyanno gede assanno cubbi dinosi; isi horonta cubbo diloosino. Yesuusi reyinohu wolootu cubbiraati. Maganu beettosi ninkera reyanno gede asse mannu ooso lubbora baxannota leellishino. Yesuusino Annisira hajajame, hattono heeshshosi ninke cubbira sayise ee baxannonketa leellishino. Yohaannisi 3:16; Roomu Sokka 5:18, 19 nabbawi.

5. Yesuusi xa ma assanni no?

Yesuusi uulla noo waro xiwamaano hursino, reyitinore kayisino, hattono buuto qarrantinore qarru giddonni fushshino. Tenne asse Maganoho hajajamanno mannira albillitte maa assannoro leellishino. (Maatewoosi 15:30, 31; Yohaannisi 5:28) Yesuusi reyihu gedensaanni, Maganu ayyaanaamo biso uddisiise reyotenni kayisinosi. (1 Pheexiroosi 3:18) Yesuusi, Yihowa Nugusa asse uulla woˈma gashshate silxaane aasi geeshsha qiniitesiinni ofolle agadhino. (Ibiraawuyaani 10:12, 13) Yesuusi xa Nugusa ikke iima gashshanni no; iso harunsitannori konne dancha duduwo gobba gosate dudubbanni no.Daanieeli 7:13, 14; Maatewoosi 24:14 nabbawi.

Muli barra Yesuusi silxaanesi horoonsiˈre baalanka qarranna qarra abbitannore gudanno. Yesuusira hajajante iso ammaˈnitannota leellishshannori baalu uullate aana gannatete hagiidhitanni heedhanno.Faarso 37:9-11 nabbawi.