Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo!

 Roso 6

Reyino Mannira Mayi Hexxo Noonsa?

Reyino Mannira Mayi Hexxo Noonsa?

Maganu Addaami togo yiino: “Bushsha ikkootto daafira, bushsha higatto.”KALAQO 3:19.

1. Reyino mannira noo hexxo kulannohu danchu duduwi hiikkonneeti?

Yesuusi Yerusaalamete mule Biitaaniya yinanni qacha mari wote, jaalisi Alaazaari reyinku shoole barra ikkino. Yesuusi Maartanna Maariyaami yinanniri Alaazaari roduuwi ledo waammate base mari. Hakkawontenni lowo manni gamba yii. Yesuusi Alaazaari reyotenni kayisita Maartanna Maariyaami mageeshsha hagiidhinoro hanni hedi!Yohaannisi 11:21-24, 38-44 nabbawi.

Maarta reyino mannira noo hexxo wonanni affe no. Ise Yihowa reyino manna kayise uullate aana galagale heeˈranno gede assannota affino.Iyyoobi 14:14, 15 nabbawi.

2. Reyino manni hiikke no?

Mannu kalaqaminohu bushshunniiti. (Kalaqo 2:7; 3:19) Ninke mannu ooso maala uddidhino ayyaanna diˈˈikkinoommo. Ninke woˈmunni woˈma maalu kalaqooti; konni daafira reyineemmo wote reyikki gatannori giddonke dino. Reyineemmo wote surrenkeno reyitanno; hattono hedonke baala baˈanno. Reyino manni mittoreno afannokki daafira, Alaazaarino reye noommo yannara afoommoreeti yee kulinori dino.Faarso 146:4; Mekibibi 9:5, 6, 10 nabbawi.

Maganu manna reyi gedensaanni giiratenni giirannoni? Qullaawu Maxaafi reyino manni mittoreno afannokkita kulanno daafira, sioolete giira no yaa Maganu suˈma hunannoho kaphu rosooti. Maganu manna giira agurina hattoore heda nafa effire giwanno.Ermiyaasi 7:31 nabbawi.

 3. Reyino manni ninke coyishiishe afanno?

Reyino manni coyiˈrano ikko macciishsha didandaanno. (Faarso 115:17) Ikkollana, mite sokkaano bushuulle ikkitino daafira, lubbote noore coyishiishano ikko reyino manna labbe daa dandiitanno. (2 Pheexiroosi 2:4) Yihowa reyino manna coyishiishate woˈnaallannita effire giwanno.Marro 18:10, 11 nabbawi.

4. Reyotenni kaˈˈannohu hiittoo mannaati?

Xa reye waammate giddo noohu lowo miliyoone ikkanno manni uullate aana reyotenni kaˈˈanno. Wole agurina Magano affinokkirinna albaanni bunshe assitanni heedhinori nafa kaˈanno.Luqaasi 23:43; Soqqamaanote Looso 24:15 nabbawi.

Reyotenni kaˈˈanno manni Maganunnire halaale rosanno, hattono Yesuusa ammanannota isira hajajame leellishanno. (Ajuuja 20:11-13) Reyotenni kaˈe danchare assitannori uullate aana hegerera hagiidhitanni heedhanno.Yohaannisi 5:28, 29 nabbawi.

5. Kao Yihowa hiittoo Magano ikkinota leellishshanno?

Maganu Beettosi ninkera reyanno gede soye, reyino mannira hexxo heedhanno gede assino. Konni daafira kao Yihowa baxillaanchonna shaqqado Magano ikkinota leellishshanno. Reyino manni kaˈˈanno wote, ati roorenka ayenni xaada halchatto?Yohaannisi 3:16; Roomu Sokka 6:23 nabbawi.