Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 ROSO 15

Yihoware Rosa Agura Hasiissannohekkihu Mayiraati?

Yihoware Rosa Agura Hasiissannohekkihu Mayiraati?

1. Qullaawa Maxaafa xiinxalla agura hoogakki mayi atoote abbitannohe?

Qullaawu Maxaafiha qara qara roso konni garinni rosakki Yihowa lowonta baxatto gede assitinohe yine ammanneemmo. Kuni baxilli lophanni haˈranno gede assiˈra hasiissannohe. (1 Pheexiroosi 2:2) Hegere heeshsho afiˈrattohu, Maganu Qaale xiinxallite Isiwa roore shiqqanni haˈrittorooti.​—Yohaannisi 17:3; Yihuda 21 nabbawi.

Magano roore affanni haˈritto kiiro, ammanakki jawaattanni hadhanno. Ammana qolte Magano hagiirsiisate kaaˈlitannohe. (Ibiraawuyaani 11:1, 6) Hattono, maaro eatto gedenna heeshshokki biddi assiˈratto gede assitannohe.​—Soqqamaanote Looso 3:19 nabbawi.

2. Qullaawu Maxaafi egenno afiˈrakki wole manna kaaˈlitannohu hiittoonniiti?

Yihowara muli jaala ikkite hagiidha dandaatto

Kageeshsha rosoottore mannaho kula hasiˈrakki digattanno; ninke baalanka dancha duduwo mannaho kula hagiirsiissannonke. Qullaawa Maxaafa xiinxallitanni haˈritto kiiro, Yihowanna dancha duduwo ammanattota Qullaawu Maxaafinni mannaho kulatto gara rosatto.​—Roomu Sokka 10:13-15 nabbawi.

Rooru manni dancha duduwo kula hanafannohu jaallansaranna fiixinsaraati. Kayinni kaitto gede coyiˈrattokki gede qorophi. Insa ammaˈno soˈro ikkitinota kula agurte, Maganu mannu oosora uyino hexxo kulinsa. Qoleno, duucha woyite coyiˈrattorinni roore manna baxisannohu dancha akatakki ikkinota habbooti.​—2 Ximootewosi 2:24, 25 nabbawi.

3. Maganu ledo lubbora jaalooˈma dandaattohu hiittoonniiti?

Maganu Qaale xiinxallakki ayyaanaamittetenni lophate kaaˈlitannohe. Galte hossanni Yihowara muli jaala ikkatto. Qolteno, maatesi widira kiirante isiha ikkatto.​—2 Qorontoosi 6:18 nabbawi.

 4. Ayyaanaamittetenni lophitanni haˈra dandaattohu hiittoonniiti?

Maganu Qaale ganyite xiinxallattoha ikkiro, ayyaanaamittetenni gikki yitanni haˈratto. (Ibiraawuyaani 5:13, 14) Yihowa Farciˈraasine giddo mittu, Qullaawu Maxaafinni Maa Ronseemmo? yaanno maxaafinni Qullaawa Maxaafa xiinxallisannohe gede xaˈmiˈri. Roore egenno afidhanni haˈritto kiiro, heeshshokki roore qinaabbinota ikkitanno.​—Faarso 1:1-3; 73:27, 28 nabbawi.

Dancha duduwo kulannohu hagiirraamo Magano Yihowaati. Mannisiwa aantanni haˈritto kiiro, isiwano roore shiqqanni haˈratto. (Ibiraawuyaani 10:24, 25) Yihowa hagiirsiisate sharrama agurattokkiha ikkiro, halaalaancho heeshshowa yaano hegere heeshshowa higge hadhanni nootto yaate. Heeshshokki giddo assatto coyi baalunkunni roortinoti, Maganu jaala ikkate.​—1 Ximootewosi 1:11; 6:19 nabbawi.