Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo!

 Roso 12

Maganunniwa Shiqa Dandaattohu Hiittoonniiti?

Maganunniwa Shiqa Dandaattohu Hiittoonniiti?

1. Maganu baalanta huuccatto macciishshanno?

Maganu baalante gaˈre manni iso huucciˈranno gede koyisino. (Faarso 65:2) Ikkollana, isi baalanta huuccatto macciishshanno yaa diˈˈikkino. Lawishshaho, galtesi coqqonanno manchi huuccatto Maganunniwa diˈˈiillitanno. (1 Pheexiroosi 3:7) Isiraeelete gosano busha assootensa agura gibbu yannara, Maganu huuccattonsa macciishsha giwino. Tini lawishshubba, huuccatto shotinse laˈnanni coye ikkitinokkita leellishshanno. Ikkirono, Maganu kabbaade cubbo loossannori nafa maaro eˈe higguro huuccattonsa macciishshanno.Isayyaasi 1:15; 55:7 nabbawi.

2. Huucciˈra hasiissannonkehu hiittoonniiti?

Huuccatto Magano magansiˈrate widira kiirantanno; konni daafira, huucciˈra hasiissannonkehu Kalaqaanchinkewa Yihowawa callaati. (Maatewoosi 4:10; 6:9) Qoleno guunte xeˈinonkere ikkinoommo daafira, huucciˈra hasiissannonkehu Yesuusi suˈminniiti; korkaatuno cubbinkera reyinohu isooti. (Yohaannisi 14:6) Yihowa huucciˈnummo kiiro yinoommota yinammora woyi borreessinoonni huuccatto assiˈnammora dihasiˈranno. Isi giddonkenni huucciˈnammora hasiˈranno.Maatewoosi 6:7; Filiphisiyusi 4:6, 7 nabbawi.

Kalaqaanchinke qoonqonke macciishshantukki huucciˈneemmo huuccatto nafa macciishshanno. (1 Saamueeli 1:12, 13) Isi hasiˈnummo yanna baalantera huucciˈneemmo gede koyisinonke; lawishshaho, soodo guto, hawarro, sagale inteemmo yannaranna mitiiˈmineemmo wote huucciˈra dandiineemmo.Faarso 55:22; Maatewoosi 15:36 nabbawi.

3. Kiristaanu mitteenni gamba yaannohu mayiraati?

Heeˈnoommohu Magano ammanannokkinna isi uullate aana keere abbeemmo yee uyino hexxo qacifatanno manni  mereero ikkino daafira, Maganunniwa shiqa shota diˈˈikkitino. (2 Ximootewosi 3:1, 4; 2 Pheexiroosi 3:3, 13) Konni daafira ammanate roduuwinke ledo gamba yine mimmito jawaachisha hasiissannonke.Ibiraawuyaani 10:24, 25 nabbawi.

Magano baxanno manniwa aananke isiwa shinqeemmo gede kaaˈlitannonke. Yihowa Farciˈraasine gambooshshi, wolootu ammananni jawaante afiˈrate dancha faro fananno.Roomu Sokka 1:11, 12 nabbawi.

4. Ati Maganunniwa shiqa dandaattohu hiittoonniiti?

Qaalisi giddonni rosoottore heeshshi gotti assite assaawa Yihowawa shiqatto gede kaaˈlitannohe. Isi assinori, amaalesinna uyino hexxo maa rosiissannohero assaawi. Togoore huuccattote ledo seekkine hiincanke Maganu baxillenna hayyosi dhaggeeffanteemmo gede assitannonke.Iyyaasu 1:8; Faarso 1:1-3 nabbawi.

Maganunniwa shiqa dandaattohu, iso addaxxattohanna ammanattoha ikkiro callaati. Ammana qolte lubbote noo kalaqo gedeeti; togoo kalaqora sagale hasiissanno. Ammanakkira xinta ikkinore yannate kiiro haaro ikkite heeshshi gotti assite hedde, lawishshu yaattonni ammanakki sagale itisa hasiissannohe.Maatewoosi 4:4; Ibiraawuyaani 11:1, 6 nabbawi.

5. Maganunniwa shiqittoro afiˈratto atooti maati?

Yihowa iso baxxannorira assaawanno. Ammanansanna hegere heeshsho hexxonsa daafanno coyi baalunkunni agaransara dandaanno. (Faarso 91:1, 2, 7-10) Fayyimmanke gawajjitannotanna hagiirrenke huntanno heeshsho heeˈneemmokki gede balaxe qorowisiisannonke. Yihowa duuchantenni woyyitino heeshsho heeˈneemmo gara rosiisannonke.Faarso 73:27, 28; Yaaqoobi 4:4, 8 nabbawi.