1. Maganu uulla kalaqinohu mayiraati?

Yihowa uulla kalaqinohu mannahooti. Uulla ninkera qaenkeeti. Konni daafira, umi minaanninna minaama yaano Addaaminna Heewani kalaqantinohu iima heedhara diˈˈikkino; Maganu iima heedhara sokkaano umonni kalaqe kaino. (Iyyoobi 38:4, 7) Maganu umi mancho Edenete kaashshu base yaamantannote hagiirsiissanno basera worino. (Kalaqo 2:15-17) Yihowa kuni manchinna isi ilanno ooso uullate aana gawalo nookki heeshsho hagiidhitanni heedhanno faro fanino.​—Faarso 37:29; 115:16 nabbawi.

Umi qara gannate ikkitinoti Edenete base callate. Umi minaanninna minaama ilte ilante uulla woˈma hasiissinonsa. Insa galte hossanni uulla woˈma gashshitanno, hattono ise gannate assitanno. (Kalaqo 1:28) Albillitteno uulla horonta dibaˈanno. Ise mannu oosora qae ikkite hegerera heedhanno.​—Faarso 104:5 nabbawi.

2. Uulla xa gannate ikkitinokkihu mayiraati?

Addaaminna Heewani Maganoho hajajama gibbeenna isi insa gannatete giddonni fushshe hoolino. Yannate gedensaanni gannateno baˈino; hakkuyi kawa uulla galagale gannate assa dandiinohu dino. Qullaawu Maxaafi, “Uulla bushuullu angara saˈe aamantino” yaanno.—Iyyoobi 9:24.​—Kalaqo 3:23, 24 nabbawi.

Ikkina Yihowa mannu oosora umo hedinore facci asse agurinoni? Diagurino! Isi Duuchanka Dandaannoho. Hedinore assanno. (Isayyaasi 45:18) Isi mannu ooso hunda hedino heeshsho heedhanno gede assanno.​—Faarso 37:11, 34 nabbawi.

3. Uulla galagalte Gannate ikkitannohu hiittoonniiti?

Maganu shoomino Moote Yesuusi gashshooti yannara uulla Gannate ikkitanno. Yesuusi Armagedooni yinanni oli yannara Maganu sokkaano haaˈre fule, Magano gibbannore baala hu nanno. Hakkiinni Sheexaane 1,000 diro usuranno. Maganu manni Yesuusi massagannonna agarannonsa daafira, baote yannara keere saˈˈanno. Kuni manni uullate aana Gannatete hegerera hagiidhanni heeˈranno.​—Ajuuja 20:1-3; 21:3, 4 nabbawi.

4. Qarrunna mitiimma hoˈlitannohu mamarooti?

Maganu uullate aaninni bunshe hoolannohu mamarooti? Yesuusi goofimarchu shiqanno woyite leellanno “malaate” bade kulino. Yannankera alamete aana ikkanni noori mannu ooso buuto mitiinsino; qoleno tini ikkito heeˈnoommohu “alamete goofimarchira” ikkinota leellishshanno.​—Maatewoosi 24:3, 7-14, 21, 22 nabbawi.

Yesuusi iima heeˈre 1,000 diro uulla gashshanno yannara qarranna mitiimma baalanta hoolanno. (Isayyaasi 9:6, 7; 11:9) Yesuusi Moote calla ikkikkinni, Kakkalaanote Biilo ikke Magano baxanno manni cubbo hayishshanno. Konni garinni Maganu Yesuusi widoonni xiwana, geedhimmanna reyo uullate aaninni hoolanno.​—Isayyaasi 25:8; 33:24 nabbawi.

5. Albillitte Gannatete heeˈrannohu hiittoo mannaati?

Gambooshshu Addaraashera Magano baxannohunninna iso hagiirsiinsanni gara rosa hasiˈranno manninni xaadatto

Maganoho hajajamanno manni Gannatete heeˈranno. (1 Yohaannisi 2:17) Yesuusi harunsaanosi jooga manna hasse Magano hagiirsiisa dandiinanni gara rosiissanno gede soyino. Xaa yannara Yihowa, haammata miliyoone ikkanno manna uullate aana Gannatete heeˈranno gede qajeelsanni no. (Sofooniyaasi 2:3) Yihowa Farciˈraasinete Gambooshshu Addaraashera mannu dancha minaannanna anna, hattono dancha minaamanna ama ikka dandiinanni gara rosanni no. Ooso, hattono annuwunna amuuwu Magano mitteenni magansidhanno, qolteno danchu duduwinni horo afiˈrate maa assa hasiissannonsaro rossanno.​—Mikkiyaasi 4:1-4 nabbawi.