Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 ROSO 8

Maganu Bunshenna Qarru Heeˈrara Fajjinohu Mayiraati?

Maganu Bunshenna Qarru Heeˈrara Fajjinohu Mayiraati?

1. Bunshe hanaffinohu hiittoonniiti?

Maganu, mannu ooso alamete aana batiˈrino qarra tira dandiitannokkita leellishate, insaneeto gashshitara ikkitanno yanna uyinonsa

Uullate aana bunshe hanaffinohu Sheexaanu mite yee kapho coyiˈri woteeti. Sheexaanu umo guuta sokkaanchooti; ikkollana, “isi halaalu giddo kaajje diuurrino.” (Yohaannisi 8:44) Isi Maganoho calla hasiissanno magansiˈra adhate yorto giddosi kalaqiˈri. Sheexaanu Heewanira kapho coyiˈre Magano agurte isira hajajantanno gede ammansiisi. Addaamino isera kaaˈle Maganoho hajajama giwi. Addaami assinori qarranna reyo abbino.​—Kalaqo 3:1-6, 19 nabbawi.

Sheexaanu Heewani Maganoho hajajantannokki gede assannore coyiˈri woyite, Maganu aliidimma aana finqille kayisanni no. Rooriidi manni Sheexaaneho kaaˈle Maganu Gashshaanchonsa ikkannota giwino. Konni garinni Sheexaanu “alamete gashshaancho” ikkino.​—Yohaannisi 14:30; 1 Yohaannisi 5:19 nabbawi.

2. Maganu kalaqo xeˈne afidhinoni?

Maganu loosi baalunku guutaho. Maganu mannano ikko sokkaano hili xeˈne nookkiha isira hajajama dandiitanno gede asse kalaqino. (Marro 32:4, 5) Isi kalaqinonkehu danchare assanna bushare assa doodhineemmo gede dandoo oyeti. Tenne dandoonkenni Magano banxeemmota leellisha dandiineemmo.​—Yaaqoobi 1:13-15; 1 Yohaannisi 5:3 nabbawi.

3. Maganu qarru xaa geeshsha heeˈrara fajjinohu mayiraati?

Yihowa aliidimmasi aana kaˈino finqille isi murino yanna geeshsha heedhara fajjino. Tenne assinohu isi kaaˈlo nookki gashshooti mannaho kaaˈlannokkita leellishateeti. (Mekibibi 7:29; 8:9) Mannu oosoti 6,000 diri xagge, togoo gashshooti gumi maatiro leellishshanno. Mannu gashshooti ola, jaddo, hattono wo loota miincannita woy xiwana hoola didandiino.​—Ermiyaasi 10:23; Roomu Sokka 9:17 nabbawi.

Maganu gashshooti mannu gashshooti gedeeha diˈˈikkino; maahoyye yite adhitannorira lowo horo aanno. (Isayyaasi 48:17, 18) Yihowa muli yanna giddo mannu gashshoote baalanka hunanno. Magano gashshaanchonsa ikkara doodhitannori calla uulla ragidhanno.—Isayyaasi 11:9; Daanieeli 2:44 nabbawi.

Maganu Qarru Heeˈrara Fajjinohu Mayiraati? yitanno viidiyo lai.

4. Maganu cinca ninkera mayi faro fantinonke?

Sheexaanu, mannu Yihowara soqqamannohu uminsa qiniitiraatilla yee yekkeeramino. Ati tini kapho ikkitinota leellisha hasiˈratto? Kuni assa dandaattoreeti! Maganu kageeshsha cincasi, ninke baalunku Maganu gashshoote woy mannu gashshoote doodhineemmota leellinsheemmo gede yanna uyitinonke. Hiikkonne doodhineemmoro heeˈneemmo heeshshonni leellinsheemmo.​—Iyyoobi 1:8-12; Lawishsha 27:11 nabbawi.

5. Magano Gashshaanchonke ikkara doodha dandiineemmohu hiittoonniiti?

Doodhineemmo doorshi Maganu Gashshaanchonke ikkara hasiˈneemmotanna teˈee leellishanno

Qullaawu Maxaafi aana xintantinoti halaalu magansiˈra hiitteetiro ronse ise harunsineemmoha ikkiro, Magano Gashshaanchonke ikkara doodhinoommo yaate. (Yohaannisi 4:23) Yesuusi gede ninkeno poletikahonna olaho anga wodhineemmokkiha ikkiro, Sheexaane gimboommo yaate.​—Yohaannisi 17:14 nabbawi.

Sheexaanu wolqasi horoonsiˈre amanyoote baino assooti halaˈlanno gede assanno. Togoo assootiwiinni xeertiˈneemmo woyite mite jaallankenna fiixinke qacifatankera woy giwankera dandaanno. (1 Pheexiroosi 4:3, 4) Konni daafira mitto doodha hasiissannonke yaate. Magano baxanno manni widira hinge xiiphineemmo? Maganunnita hayyotenna baxillu higguwa ayirrinseemmo? Hatto ikkiro, Maganoho hajajama qarra ikkitanno woyite mannu dihajajamanno yee Sheexaanu coyiˈrinori kapho ikkinota leellinsheemmo.​—1 Qorontoosi 6:9, 10; 15:33 nabbawi.

Maganu manna baxanno daafira, bunshenna qarra hoolannota dihuluullammeemmo. Isi tenne assannota ammante iso Gashshaanchonsa ikkara doodhitannori uullate aana hegerera hagiidhitanni heedhanno.​—Yohaannisi 3:16 nabbawi.