Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo!

 Roso 10

Halaalaancho Amma’no Badde Afa Dandaattohu Hiittoonniiti?

Halaalaancho Amma’no Badde Afa Dandaattohu Hiittoonniiti?

“Kaphu masaalaano qorophe.”MAATEWOOSI 7:15.

“Magano anfoommo yite faajjete coyidhanno; ikkollana loosinsanni kaaddannosi.”TITO 1:16.

1. Halaalaancho ammaˈno meˈˈete?

Yesuusi harunsaanosira mitte halaalaancho ammaˈno calla rosiisino. Togoo ammaˈno hegere heeshshowa massitanno doogooti. Yesuusi hatte doogora “haˈrannohu boode manna” ikkinota coyiˈrino. (Maatewoosi 7:14) Magano hagiirsiissannoti Qaalisi ledo yaano Qullaawu Maxaafi ledo sumuu yitanno ammaˈno callate. Magano halaalunni magansidhannori baalunkura mitte ammana noonsa daafira mereeronsa mittimma no.Yohaannisi 4:23, 24; 14:6; Efesooni 4:4, 5 nabbawi.

2. Yesuusi kaphu Kiristaanire mayino?

Yesuusi kaphu masaalaano Kiristinnu ammaˈno booreessitannota coyiˈrino. Insa iimi adda laˈniro Magano halaalunni magansidhannore labbanno. Beetekiristaannansa ninke Kiristaanaho yitanno. Ikkollana halaalaancho ayimmansa badde afa dandaatto. Hiittoonni? Xabbe leeltannota dancha akattanna amanyoote afiˈrinoha halaalu Kiristaana laaltannoti halaalaancho ammaˈno callate.Maatewoosi 7:13-23 nabbawi.

3. Magano halaalunni magansidhannore hiittoonni bada dandaatto?

Hanni bade afate kaaˈlannoha onte malaate lai:

  • Magano halaalunni magansidhannori Qullaawa Maxaafa Maganu Qaaleeti yite ayirrissanno. Togoo manni Qullaawu Maxaafi biddishshi garinni heeˈrate sharramanno. Konni daafira halaalu ammaˈno mannu woganni heedhanno  ammaˈnowiinni baxxitinote. (Maatewoosi 15:7-9) Magano halaalunni magansidhannori kawaa wolere sabbakkanni kaˈaa wolere diassitanno.Yohaannisi 17:17; 2 Ximootewosi 3:16, 17 nabbawi.

  • Yesuusa halaalunni harunsitannori Yihowa yinanniha Maganu suˈma ayirrissanno. Yesuusi Maganu suˈma mannaho kule konne suˈma ayirrisannota leellishino. Isi mannu Magano afanno gede rosiisino, hattono Maganu suˈmi qullaawa ikkanno gede huuccidhara rosiisino. (Maatewoosi 6:9) Kiˈne qooxeessira Maganu suˈma mannaho kultannoti hiittee ammaˈnooti?Yohaannisi 17:26; Roomu Sokka 10:13, 14 nabbawi.

  • Halaalu Kiristaani Maganu Mangistere sabbakanno. Maganu Yesuusa uullara soyinohu Mangistesiha dancha duduwo duduwanno gedeeti. Mannu ooso hexxo Maganu Mangiste callate. Yesuusi tenne Mangistere reyi barri geeshsha mannaho kulino. (Luqaasi 4:43; 8:1; 23:42, 43) Isi harunsaanosi tenne Mangistere sabbakkannota coyiˈrino. Mittu manchi noottowa daye Maganu Mangistere kulihero, kuni manchi hiitte ammaˈno wido lawannohe?Maatewoosi 24:14 nabbawi.

  • Yesuusa harunsitannori tenne busha alame gaamo diˈˈikkitino. Togoo manni poletikahonna dagoomu gaarira anga wodha giwatenni egennaminoho. (Yohaannisi 17:16; 18:36) Qoleno togoo manni busha alamete assootenna ikkito diharunsanno.Yaaqoobi 4:4 nabbawi.

  • Halaalaanchu Kiristaani mereero baxxino baxilli no. Insa baalanta gaˈre ayirrissanno gede assanno roso Qullaawu Maxaafinni rossino. Kaphu ammaˈno gosate mereero kaˈˈanno olira karsantanni keeshshitino; Magano halaalunni magansidhannori kayinni togoorinni xeertidhanno. (Mikkiyaasi 4:1-3) Halaalaanchu Kiristaani uminsa hasattonni roorse yannansanna miinjansa woloota kaaˈlatenna jawaachishate horoonsiˈranno.Yohaannisi 13:34, 35; 1 Yohaannisi 4:20 nabbawi.

4. Halaalaancho ammaˈno hiitteetiro bada dandaatto?

Maganu Qaali yaannore calla rosiissannoti, Maganu suˈma ayirrissannotinna mannu ooso hexxo Maganu Mangiste calla ikkitinota sabbakkannoti hiitte ammaˈnooti? Mereeronsa baxillu noorinna olaho anga wodhitannokkiri ayeooti? Atera ayeoo labbannohe?1 Yohaannisi 3:10-12 nabbawi.