Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo!

Maganuwiinni dayinohu danchu duduwi hiikkonneeti? Konne duduwo ammanneemmo gede assannonkeri maati? Tini biroshere, mannu duucha wote xa’mannotera Qullaawu Maxaafi xa’muwara dawaro qoltanno.

Tini Biroshere Kaa’litannohehu Hiittoonniiti?

Tini biroshere Maganu Qaale yaano Qullaawa Maxaafa xiinxallate kaa’litannohe. Qullaawu Maxaafikki giddonni xiqise fa’na dandaatto gara rosi.

Danchu Duduwi Hiikkonneeti?

Maganuwiinni dayinohu danchu duduwi hiikkonneetiro, kuni duduwi lowonta hasiisannoha ikkinohu mayiraatironna ati ma assa hasiissannohero rosi.

Halaalaanchu Magani Ayeti?

Maganoho su’mu noosi? Isi ninkera assaawanno?

Danchu Duduwi Addinta Maganuwiinni Dayinoho?

Qullaawu Maxaafi yaannori adda ikkinota mayinni anfeemmo?

Yesuusi Kiristoosi Ayeti?

Yesuusi reyinohu mayiraatiro, wodo maatironna Yesuusi xa ma assanni nooro rosi.

Maganu Uulla Ma Ikkitara Hasi’ranno?

Qullaawu Maxaafi Maganu uulla kalaqinohu mayiraatiro, qarru ba’’annohu mamarootironna albillitte uullate aana heeshsho hiittoota ikkitannoro kulanno.

Reyino Mannira Mayi Hexxo Noonsa?

Reyineemmo wote ma ikkineemmo? Banxeemmohu reyino manni ledo galagalle xaandammokka?

Maganu Mangiste Maati?

Maganu Mangiste Nugusi ayeti? Tini Mangiste ma assitanno?

Maganu Bunshenna Qarru Hee’rara Faqqadinohu Mayiraati?

Bunshe jammartinohu hiittoonniiti? Maganu qarru xaa geeshsha hee’rara sammi yiinohu mayiraati? Qarrunna shetto heedhannokki yanna dagga ikka?

Maatekki Hagiirraame Assi’ra Dandaattohu Hiittoonniiti?

Hagiirraamu Magani Yihowa, maate hagiirraame ikkitara hasi’ranno. Qullaawu Maxaafi minaannira, minaamara, annuwatenna amuwaho, hattono oosote aannota horoontanno amaale lai.

Halaalaancho Amma’no Badde Afa Dandaattohu Hiittoonniiti?

Halaalaancho amma’no mitte callate? Halaalaancho amma’no bade afate kaa’lannoha onte malaate lai.

Maganu Higguwa Kaa’litannonkehu Hiittoonniiti?

Yesuusi ninkera mannu oosora biddishshu hasiisannonketanna hajajo baalantenni roortannoti lame Qullaawu Maxaafi hajajo noota coyi’rino.

Maganunniwa Shiqa Dandaattohu Hiittoonniiti?

Maganu baalanta huuccatto macciishshannoronna te’ee, huuccatto assi’ra hasiissannonkehu hiittoonniitiro, hattono Maganunniwa shiqate wolere maa assa hasiissannonkero rosi.

Amma’no Lainohunni Hagiirsiisannori Mayi No?

Mannu baalunku mitteenni halaalaancho mitto Magano calla magansi’ranno yanna dagga ikka?

Maganoho Dirijjite Hasiissinosihu Mayiraati?

Qullaawu Maxaafi addu Kiristaani daraajja’’annohu mayiraatironna hiittoonniitiro kulannonke.

Yihoware Rosa Agura Hasiissannohekkihu Mayiraati?

Magano afakkinna Qaalisi egenno afi’rakki wole manna kaa’litannohu hiittoonniiti? Maganu ledo hiittoo jaalooma kalaqi’ra dandaatto?