Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 ROSO 1

Maganu Jaalasi Ikkattora Koyisinohe

Maganu Jaalasi Ikkattora Koyisinohe

Maganu jaalasi ikkattora hasiˈranno. Kalaqama baalante aleenni ikkinohu ledo jaalooˈma dandaattota hedde egennootto? Seeda yanna albaanni heeˈrinohu Abirahaami, Maganu jaala yaamame woshshamino. (Yaaqoobi 2:23) Wolootuno Qullaawu Maxaafi giddo Maganu jaalla yaamantinori batinye doogonni maassantinonna hagiidhitino. Yannankerano, Uullate aana raga baalaho heeˈranno manni Maganu ledo jaalooma kalaqiˈrino. Atino Maganu ledo jaalooma kalaqiˈra dandaatto.

Maganu ledo jaalooˈma ayee manchi ledo jaalooˈmatenni roorete. Maganu ammanantino jaallasi diagurannonsa. (Ibiraawuyaani 13:5) Maganu jaala ikka dureessa ikkante roorete. Dureessu manchi reyiro, jirosi wolu mannira ikkitanno. Maganu ledo jaalooma kalaqidhinorira kayinni ayino adhannokki jiro noonsa.—Maatewoosi 6:19.

Mitu manni Maganunnire rosa aguratto gede assate woˈnaalara dandaanno. Jaallakkinna maatekki nafa togo assitara dandiitanno. (Maatewoosi 10:36, 37) Mannu buseessiheronna waajjishiishihero, ateneeto togo yite xaˈmi: ‘Mannanso Magano hagiirsiisa hasiissannoe?’ Hanni wodanchi: Mittu manchi sagale ittooti yiihero maahoyye yaatto? Horonta diyaatto! Heeˈrate sagaˈla hasiissannohe. Maganu kayinni hegerera heeˈratto gede assa dandaanno! Ikkinohura Maganu jaala ikkate rosatto roso ayino uurrisahera fajjitooti.—Yohaannisi 17:3.