MAYI halaalire? Yiittokki digatatto. Duuchcha wote Mannu kayisanno hasiissanno xa'more. Atino konni woroo noo gedee xa'mo kayisattoha ikkara dandaanno:

  • Maganoho Ninkeri Huluullisannosi?
  • Olunna qarru hee'rannokki yanna dagga ikka?
  • Reyineemmo wote makkineemmo?
  • Reyitiyorira mayi hexxo no?
  • Maganu macciishshannoehu hiittoo huuccirummorooti?
  • Heeshsho'yanni hagiirre afi'reemmohu hiittoonniiti?

Tenne xa'mora dawaro afi'rattohu hiikkinniiti? Babbaxxino manna xa'mittoro babbaxxitino dawaro aannohe. Ayirrisattorinna xiinxallootaho yaattori nafa ise iseneewa xaaddannokki dawaro uyitannohe. Maxaaffano nabbawittoro hattonni gurcheessitanno dawaro afi'ratto. Wolereno ikkiro, yannate geeshsha horo aannoha lawirono shiima yanna gedensaanni yanna sa'inoha, haaroonsanna wolurinni riqiwa hasiissannore ikkanno.

Ikkollana kayiinni, kuriuu xa'mora ikkado dawaro aannohu mittu maxaafi no. Isino halaalu maxaafati. Yesuusi Kristoosi Maganunniwa huuccatto shiqishiranni, ‘Qaalikki halaaleho’ yiino. (Yohaannisi 17:17) Kuni Qaali yannankera Qullaawa Maxaafa yaamamanno. Aane noo qoolira, aleenni ka'ino xa'mora xawadonna halaalancho dawaro afi'ratto

Maganoho Ninkeri Huluullisannosi?

Manchu batinynyu manninni doyissame hee'reenna

TINI XA'MO MAYIRA KA'U: Hee'noommo alame bunshetenna halaalanynya yoo hoonginni wo'mitinote. Batinynye amma'na iillannonke qarra abbannohu Maganoho yite rosiissanno.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNORI: Bunshete kaimi Magano di''ikkino. Iyyoobi 34:10, “Bunshe assanna godowa hosa wo'manka dandaanno Maganiwii faffo!” yaanno. Maganoho mannu oosora dancha hedo noosi. Konniraati Yesuusi huucci'neemmo gara rosiisanni: “Iima hee'rattohu Annanke ballo,…Gashshootikki dayo, fajjokki iima ikkitino gede, uullano ikkito” yiino. (Maatewoosi 6:9, 10) Maganu mannu oosora noosi baxillinni kae ninkera noosi hedo jeefo gantanno gede muxxe ikkinore uyiinonke.—Yohaannisi 3:16.

Ledde Kalaqo 1:26-28; Yaaqoobi 1:13; 1 Pheexiroosi 5:6, 7 lai.

Olunna Qarru Hee'rannokki Yanna Dagga Ikka?

Wottaadara

TINI XA'MO MAYIIRA KA'U: Olu kiiro nookki manna daafanni no. Konnii kainohunni baalinkera qarru iillannonke.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNORI: Maganu uulla wo'mate keere abbannota umo asse coyirino. Iimi gashshootisi hunda, “ola rosannohu dihee'ranno.” Hatteentenni, “bisensa tunte heellakko assittanno.” (Isayyaasi 2:4) Maganu qarranna halaalancho yoo hoonge hegerera hoolanno. Qullaawu Maxaafi: ‘Hindiiddo duuchcha illensa aaninni feyaanno; reyo, woyi dadillu, woyi wi'la, woyi dhibbu kunni ka'ira dihee'ranno Hakkuno mayiraati? Albi coyi budi sainohuraati’ yaanno.—Ajuuja 21:3, 4.

Ledde Faarso 37:10, 11; 46:9; Mikkiyaasi 4:1-4 lai.

Reyineemmo Wote Makkineemmo?

Waammate base

TINI XA'MO MAYIRA KA'U: Alamenkera noo amma'na roore anga mannu reyanno wote giddosinni fule heeshshote sufannorichchi no yite rosiissanno. Mitootu kayinni reyitiyori heeshshote noore gawajjitanno woyi Maganu bushuulle hegerera gaannamete giiranni fooggaltanno gede qorichchishanno yite ammantanno.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNORI: Reyino manchi mittore diafanno. Mekibibi 9:5 “Reyitinori…kayinni mittoreno diaffanno” yaanno. Reyitiyori mittore affaakkihura, macciishamannonsari nookkihuranna mittore assitannokkihura, heeshshote noore gawajja ikko kaa'la didandiitanno.—Faarso 146:3, 4.

Ledde Kalaqo 3:19; Mekibibi 9:6, 10 lai.

Reyitiyorira Mayi Hexxo No?

Baxannohu reennasi yaadino qaaqqo

TINI XA'MO MAYIRA KA'U: Banxeemmo manni ledo hagiirrunni hee'ra hasi'neemmo. Konni daafira banxeemmori reyitiyori ledo galagalle xaadate ququxamanke nooreeti.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNORI: Reyitiyori giddo rooru manni ka''anno. Yesuusi “waammate giddo noori qaalesi macciishshitanno yanna daggannona” yitanno hexxo uyiino. (Yohaannisi 5:28, 29) Xintaho Maganoho noosi hedo ledo sumuu yaanno garinni, reyote ka''anno manni gannate ikkitanno uullara hegerera hee'rate kaayyo afidhanno. (Luqaasi 23:43) Tenne hexxo garinni hajajantannori mannu ooso co'o yiinoha billiitete keerenna hegere heeshsho afidhanno. Qullaawu Maxaafi: “Keerano uulla ragidhanno ise iimano hegerera heedhanno” yaanno.—Faarso 37:29.

Ledde Iyyoobi 14:14, 15; Luqaasi 7:11-17; Soqqamaanote Looso 24:15 lai.

Maganu Macciishshannoehu Hiittoo Huuccirummorooti?

Manchu huuccatto assiranna

TINI XA'MO MAYIRA KA'U: Duuchchante amma'na giddo noo manni huuccatto shiqishi'ranno. Ikkollana, roore anga huuccattonsara dawaro afidhinokki gede macciishshamannonsa.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNORI: Yesuusi huuccineemmo wote yinoommore marro qolleemmokki gede rosiisino. Ledeno “Huuccidhinanni wote” “yitinoonnita marro marro higgine yitinoonte” yiino. (Maatewoosi 6:7, Haaro Alame Tiro) Maganu huuccattonke macciishshara hasi'nummoro, isi hasi'ranno garinni shiqishira hasiissannonke. Togo assate, Maganu fajjo maatiro rosanna ronsoommo garinni huucci'ra hasiissannonke. Umi Yohaannisi 5:14 “Ayee coyeeno isi [Maganu] fajjo gede Huucci'nummoro macciishshannonke” yaanno.

Ledde Faarso 65:2; Yohaannisi 14:6, 14; 1 Yohaannisi 3:22 lai.

Heeshshoyanni Hagiirre Afireemmohu Hiittoonniiti?

Mancho hagiirre afirate Qullaawa Maxaafa nabbabbanna

TINI XA'MO MAYIRA KA'U: Batinynyu manni jiro, maccaha ikka, woyi xumillu hagiiraammo assanno yee ammananno. Kayinnilla, kuriuu shorra hagiirre huntanno.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNORI: Yesuusi: “Ayaanaamu coyira illachcha tuggannori hagiirraammaho” yee hagiirreho qara ikkinore coyirino. (Maatewoosi 5:3, Haaro Alame Tiro) Halaalancho hagiirre afi'neemmohu Maganonna Maganu ninkera noosi hedo afatenna ayyaanaamu halaalira noonke hasatto wonshirateeti. Konne halaale anfannihuno Qullaawu Maxaafi giddooti. Konne halaale afa heeshshonkera hasiisannorenna hasiissannokkire bande anfeemmo gede kaa'lannonke. Qullaawu Maxaafi halaali heeshshonke massagara fajjinummoro heeshshonke hagiirraamenna geinota ikkitanno.—Luqaasi 11:28.

Ledde Lawishsha 3:5, 6, 13-18; 1 Ximootewosi 6:9, 10 lai.

Qullaawu Maxaafi leente xa'mora uyino dawaro haranchunni la'noommo. Konnii roorsite afate hasi'ratto? “Ayaanaamu coyira illachcha tuggannori,” giddo mitto ikkittoro roorsite afate hasirakki huluullisannokkireeti. ‘Maganoho ninkeri huluullisannosiha ikkina, bunshenna qaru heerara mayira fajjiyya?’ Maate'ya heeshsho woyyeesseemmohu hiittoonniiti?’ Qullaawu Maxaafi tenneranna wole batinynye xa'mora ikkadonna hagiirsiissanno dawaro aanno..

Ikkollanna, yannankera batinynyu manni Qullaawa Maxaafa rosa dihasi'ranno. Korkaatuno konne maxaafa geeshshasi lowohanna huwata dandiinannikkiha asse la''annohuraati. Heedhannohe Xa'mora Qullaawu Maxaafinni dawaro uyiinahera hasiratto? Yihowa Farci'raasine ate kaa'late lame qixxaawo assitino.

Umiti, Maganu Jaala Ikka Dandaatto! yitanno biroshereeti. Tini biroshere diinaggete kainohunni yanna hooganno manni heeshshonsa giddo ka'anno xa'mora Qullaawu Maxaafinni dawaro afi'rara hende qixxeessinoonnite. Layinkiti kayinni, mannu baatooshshu nookkiha Qullaawa Maxaafa xiinxallanno gede assinnonni qixxaawooti. Qooxxeessikkira heedhanno Yihowa Farci'raasine giddo mittu, Qullaawu Maxaafiti ikkado egenno noosihu minekki woyi injiitannohe basera baatooshshu nookkiha, lamalate giddo shiima yanna adhe Qullaawa Maxaafa rosiisannohe. Alamete doyichchora heedhannori miliyoonete kiirranni manni tenne qixxaawonni horo afidhino. Batinynyu tenne qixxaawonni afidhinno egennonni ka'e, “Halaale afi'roommo” yitino

Konnii saino jiro horonta diafi'nani. Qullaawu Maxaafi halaali, gawajjanno budinni, gurcheessannorinninna gawajjitanno waajjanni keere fushshanno. Ledeno hexxo, dancha hedonna hagiirru heeranonke gede assano. Yesuusi: “Halaale affinanni halaaluno, borojjimmatenni fushshanno'ne” yiino.—Yohaannisi 8:32.

1. Manchu Qullaawu Maxaafi rosiisannore rosanna; 2. Mancho Qullaawu Maxaafi rosiisannore rossanna