Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno?

GUWUURSHA

Yesuusi Kiristoosi Qaale E'noonni Mesihichchaati

Yesuusi Kiristoosi Qaale E'noonni Mesihichchaati

MAGANU YIHOWA Mesihichcha bande anfeemmo gede kaa'late, batinynye Qullaawu Maxaafi masaalaano qaale e'noonni Gatisaanchi ilamanno gara, soqqanshosirenna reyosi gara qullaawu ayyaaninni xawisse borreessitanno gede assino. Tini Qullaawu Maxaafi masaalo baala Yesuusi Kiristoosi aana wo'mitino. Tini masaalo mittore mommodditukki mitte mittenti wo'mitino. Lawishshaho, hanni Mesihichchu ilamarenna anjesi yannare masaalloonni masaalo la'no.

Masaalaanchu Isayyaasi Mesihichchu Nugusu Daawiti ga'renni daannota masaalino. (Isayyaasi 9:7) Masaalloonninte gede Yesuusi ilaminohu Daawiti ga'renniiti.—Maatewoosi 1:1, 6-17.

Mikiyaasi yinannihu wolu masaalaanchi, kuni qaaqqi “Beeteleemete Efiraataho” ilamannotanna yannate gedensaanni gashshaancho ikkannota ilamannota masaalino. (Mikiyaasi 5:2) Yesuusi ilami yannara Isiraeelete Beeteleemete yinannihu lamu katami no. Mittu katami aliyyeenni hige Naazireetete mule, wolu kayinni Yihudaho Yerusaalamete mule no. Yerusaalamete mule nooha Beeteleemete katama hunda Efiraataho yinanni. Masaalloonninte gede, Yesuusi ilaminohu hakko katamira Efiraatahooti!—Maatewoosi 2:1.

Wole Qullaawu Maxaafi masaalo, Maganu Beetto “Gibitsetenni” woshshinannita umo assite kultino. Yesuusa anje hee'reenna Gibitse massinoonni. Heroodiisi reyihu gedensaanni Yesuusa Gibitsetenni abbinoonni daafira tini masaalono wo'mitino.—Hosei 11:1; Maatewoosi 2:15.

Mesihichchunnire Kultanno Masaalo” yitanno sanxarazhe giddo, “Masaalo” yaanno qaali hunda noo xiqissa Mesihichchunnire kultannota babbaxxitino masaalo amaddino. Tenne masaalo, “Gumulo” yaanno qaali hunda noo xiqissa ledo heewisiisse lai. Tenne assakki Maganu Qaali halaale ikkinota roore ammanatto gede assitannohe.

Tenne xiqissa xiinxallatto wote tini masaalo borreessantinohu Yesuusi ilamara seedu diri albaanni ikkinota huwati. Yesuusi togo yiino: ‘Muse seeri giddo, Himanaanotenna Faarsote [maxaaffara] anere borreessinoonnihu baalu wo'ma noosi.’ (Luqaasi 24:44) Qullaawu Maxaafi xawisannonte gede masaalloonnihu mittu mittunku coyi wo'mino!

MESIHICHCHUNNIRE KULTANNO MASAALO
IKKITO MASAALO GUMULO
Yihudu ga'renni ilamino Kalaqo 49:10 Luqaasi 3:23-33
Seemo iltinosi Isayyaasi 7:14 Maatewoosi 1:18-25
Nugusu Daawiti ga'renni ilamino Isayyaasi 9:7 Maatewoosi 1:1, 6-17
Beettosi ikkinota Yihowa kulino Faarso 2:7 Maatewoosi 3:17
Lowo manni diammaninosi Isayyaasi 53:1 Yohaannisi 12:37, 38
Ilmattichcho gulufe Yerusaalame eino Zekkaariyaasi 9:9 Maatewoosi 21:1-9
Muli jaalisi sayise uyinosi Faarso 41:9 Yohaannisi 13:18, 21-30
Sajjoo birru saantera hirroonnisi Zekkaariyaasi 11:12 Maatewoosi 26:14-16
Kassassannosiri albaanni sammi yiino Isayyaasi 53:7 Maatewoosi 27:11-14
Uddanosira hixa tuqqitino Faarso 22:18 Maatewoosi 27:35
Haqqu aana sutame hee'reenna qacifantoonnisi Faarso 22:7, 8 Maatewoosi 27:39-43
Miqqasi giddo mittuno dihiiqqamino Faarso 34:20 Yohaannisi 19:33, 36
Dureeyye waammanniwa waammoonnisi Isayyaasi 53:9 Maatewoosi 27:57-60
Reeshshisi sholikki kaino Faarso 16:10 Soqqamaanote Looso 2:24, 27
Annisi qiniiteenni ayirrinynyunni ofollino Faarso 110:1 Soqqamaanote Looso 7:56

← Hiitte fooliishshora nooro lai