Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno?

GUWUURSHA

Yesuusi Ilaminohu Sadaasu Aganiraati?

Yesuusi Ilaminohu Sadaasu Aganiraati?

QULLAAWU MAXAAFI Yesuusi ilamino barra dikulanno. Ikkeennano, Yesuusi ilaminohu Sadaasu aganira di''ikkino yineemmo gede assitannonke taje kulannonke.

Yesuusi ilamino katamira yaano Beeteleemete Sadaasu aganira ayyare hiittootero hanni la'no. Kaaseelu yinannihu Yihudootu agani (xaa yannara Bocaasa/Sadaasa yinannihu) qorru uwannohonna xeenu bati'ranno aganaati. Hakkiinni aane noo agani Tebeeti (Sadaasa/Arfaasa) yinanniho. Diru giddo kuni agani lowo geeshsha qiidadoho; qoleno ilaallate qooxora sa'e sa'e kaade ubbanno aganaati. Qullaawu Maxaafi Beeteleemete qooxeessira ayyarete gari hiittooho yaannoro hanni la'no.

Qullaawu Maxaafi borreessaanchi Izira, Kaaseelu yinanni agani qiidadonna xeenu bati'rannoha ikkinota xawisino. Izira “honsikki aganira [yaano Kaaseelu aganira] lemiikki barra” lowo manni Yerusaalamete gamba yiinota kuli gedensaanni, hakku manni ‘xeenu batinynyinni…huxirinota’ xawisino. Hatte yannara nooha ayyarete gara lainohunni gamba yiino manni umisi togo yiino: “Tini yanna xeenu bati'rinote; konnira gobba uurra didandiineemmo.” (Izira 10:9, 13; Ermiyaasi 36:22) Sadaasu aganira Beeteleemete qooxeessira noo allaalaasine saadansa hawarro yannantenni minira eessidhannoti mittore dihuluullissanno!

Allaalaano ge'reewinsa ledo

Yesuusi ilami wote, allaalaasinenna saadansa hashsha gobba galtino

Ikkollana Yesuusi ilami hashsha allaalaasine saadansa gobba allaa'litanni noota Qullaawu Maxaafi xawisanno. Isinni Qullaawu Maxaafi borreessaanchi Luqaasi, hatte yannara Beeteleemete qooxeessira ‘allaalaasine hashsha saada agadhitanni galtannota’ xawisino. (Luqaasi 2:8-12) Hakkawaro allaalaasine saadansa hashsha agadhitanni galtannota wodanchi. Tini allaalaasine qorru uwannohuranna xeenu bati'ranno aganira yaano Sadaasaho gobba gala dandiitanno? Didandiitanno. Konni daafira Yesuusi ilami yannara noo ikkito, isi Sadaasu aganira ilaminokkita leellishshanno.*

Maganu Qaali Yesuusi reyino yanna xawise kulanno; ikkollana isi ilamino yanna afa dandiineemmo gede kaa'lannonkere shiimarella kulanno. Tini qolte Nugusu Salamooni yiino yaatto qaangeemmo gede assitannonke. Isi togo yiino: “Dancha shittonni su'mu rooreho; qoleno ilamate barrinni reyote barri rooreho.” (Mekibibi 7:1) Konni daafira, Qullaawu Maxaafi Yesuusi soqqanshorenna reyosire lowore kule, ilamino barrire kayinni shiimare calla kulasi xaggeeffantannita di''ikkitino.


*  Ledde xawishsha afi'rate, Yihowa Farci'raasine qixxeessitinoha Qullaawa Borronni Korkaata Xawisa (Amaaru afoo) yinanni maxaafa qoola 176-179 lai.

← Hiitte fooliishshora nooro lai