Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno?

GUWUURSHA

Sokkaanote Sooreessi Mikaeeli Ayeeti?

Sokkaanote Sooreessi Mikaeeli Ayeeti?

AYYAANU kalaqo ikkinoha Mikaeeli, Qullaawu Maxaafi giddo shiima baseralla qummi assinoonni. Ikkollana qummi assinoonni basera assinoreno xawinsoonni. Daanieeli maxaafira, Mikaeeli busha sokkaano ledo olaminota, Yihudu sokkara, Sheexaanu ledo yekkeeraminotanna Ajuujate maxaafira kayinni Daawuloosinna agaanintesi ledo olaminota xawinsoonni. Mikaeeli Yihowate gashshate mabtera ha'lino, hattono Yihowa diinna ledo gaaramino; tenne assasinni, “Maganu Gedeehu Ayi No?” yitannote su'misi tiro garinni hee'rino. Ikkina Mikaeeli ayeeti?

Mito wote mannu babbaxxino su'minni woshshamanno. Lawishshaho, Yaaqoobihu wolu su'mi Isiraeeliiti. Pheexiroosi Simiooni yinanni su'minnino woshshamino. (Kalaqo 49:1, 2; Maatewoosi 10:2) Hatteente gede, Yesuusi Kiristoosi uullara daara albaannino ikko iimira ha'ri gedensaanni Mikaeeli yaamame woshshamannota Qullaawu Maxaafi xawisanno. Hanni hatto yineemmo gede assitannonke xiqissa la'no.

Sokkaanote Sooreessa. Maganu Qaali Mikaeeli, “sokkaanote [sooreessa]” yaanno. (Yihudi 9) Qullaawu Maxaafi giddo “sooreessa” yaanno qaale duuchcha kiiro afi'rino gede assine dixawinsoonni. Kunino sooreessaho yinoonnihu mitto sokkaancho calla ikkinota buuxisanno. Hakkiinni saeno Yesuusa sokkaanote sooreessaati yine xawinsoonni. Reyotenni kainoha Mootichcha Yesuusi Kiristoosi lainohunni 1 Teselonqe 4:16 togo yitanno: ‘Mootichchu umisi hajajote qoonqonninna sokkaanote sooreessi qoonqonni iiminni dirranno.’ Koye Yesuusi qoonqo sokkaanote sooreessi qoonqooti yinoonni. Konni daafira tini xiqise sokkaanote sooreessi Mikaeeli Yesuusa umosi ikkinota xawissanno.

Olantote Sooreessa. Qullaawu Maxaafi, ‘Mikaeelinna sokkaanosi dhudhuufunna sokkaanosi ledo olantinota’ kulanno. (Ajuu[j]a 12:7) Konni daafira Mikaeeli ammanantino sokkaano olantora Sooreessaho yaate. Ajuujate maxaafi Yesuusano ammanantino sokkaano olantora Sooreessa ikkinota kulanno. (Ajuu[j]a 19:14-16) Qoleno hawaariya Phaawuloosi “Mootichcha Yesuusa” nna “[wolqaataamma] sokkaanosi” babbade kulino. (2 Teselonqe 1:7) Konni daafira, Qullaawu Maxaafi Mikaeelinna ‘sokkaanosire’ hattono Yesuusinna ‘sokkaanosire’ kulanno. (Maatewoosi 13:41; 16:27; 24:31; 1 Pheexiroosi 3:22) Ikkeennano Maganu Qaali iima ammanantino sokkaano amaddinoti lame olantote gaamo yaano mitte Mikaeeli marra''annoti wole qolte Yesuusi marra''anno gaamo no diyaanno. Konni daafira, Mikaeeli Yesuusi Kiristoosi umosiiti yaate. Kuni su'mi Yesuusi iima loosanno loosi ledo xaado afi'rinoho.*


*  Mikaeeli Maganu Beetto Yesuusa ikkinota kultannota wole taje afi'rate Yihowa Farci'raasine qixxeessitinoha Qullaawa Borro Seekke Huwata (Ingilizete afoo) yinanni maxaafa Xiraaze 2, qoola 393-394 lai.

← Hiitte fooliishshora nooro lai