Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

GUWUURSHA

Sioole Maati?

Sioole Maati?

QULLAAWA MAXAAFA umo borreessinoonnihunni Ibirayisxete afiinni sioolenna Girikete afiinni heedisi yaanno qaali 70 sa'ino basera no. Lamenka qaale horoonsi'noonnihu reyote ledo xaadinseeti. Mite Qullaawu Maxaafi tiro kuri qaalla “waamma,” woyi “bale” yite tirtino. Ikkollana batinynyu afiinni konne Ibirayisxetenna Girikete qaali tiro garunni sayisanno qaali dino. Konni daafira, Haaro Alame Tiro tenne qaalla “Sioole” nna “Heedisi” yite tirtino. Ikkina lamunku qaali tiro maati? Hanni Qullaawu Maxaafi tenne qaalla babbaxxitino xiqissara horoonsi'rino gara la'no.

Mekibibi 9:10, “Ati ha'rattowa Sioolete loosu woyi iqqide woyi egenno woyi hayyo dino” yitanno. Togo yaa Sioole mitte baxxitinote waammate baseeti yaateni? Dee'ni. Qullaawu Maxaafi baxxitinota madaarshu base woyi moogo xawisate sioole woyi heedisi ikkikkinni wole Ibirayisxetenna Girikete qaale horoonsi'ranno. (Kalaqo 23:7-9; Maatewoosi 28:1) Hakkii saeno, Qullaawu Maxaafi “Sioole” yaanno qaale ayiddu moogga woyi duuchcha manna madaarranni base xawisate dihoroonsi'ranno.—Kalaqo 49:30, 31.

Ikkina “Sioole” hiittoo baseetiyya? Maganu Qaali “Sioole” woyi “Heedisi” yaanno qaale duuchcha manna madaarroonni basenni roorinorira horoonsi'ranno. Lawishshaho Isaayaasi 5:14 aanna, Sioole “hala'litinonna afoose dannimale fantino” yaanno. Sioole kiiro afi'rinokki manna egemmitinoha ikkirono, ayee woteno diduubbannote. (Lawishsha 30:15, 16) Sioole wossanamino manna madaarranni base gede illete leeltannotanna ‘duubbannota’ di''ikkino. (Lawishsha 27:20) Hatto yaano Sioole horonta diwo'mitannote yaate. Ise danna afidhinota di''ikkitino. Konni daafira, Sioole woyi Heedisi wossanantino base di''ikkitino. Hatteentenni, reyino manni baalu, fooliishshi'rannote lawishshu baseeti.

Qullaawu Maxaafi kaote hexxore rosiisanno rosi, “Sioole” nna “Heedisi” maatiro seekkine buuxate kaa'lannonke. Sioolenna Heedisi kao afi'nanni reyo ledo xaado afidhinota Maganu Qaali coyi'ranno.* (Iyyoobi 14:13; Soqqamaanote Looso 2:31; Ajuu[j]a 20:13) Hakkii saeno Maganu Qaali, Yihowara soqqantinori calla ikkikkinni isira soqqantinokkirino Sioolete woyi Heedisi giddo noota kulanno. (Kalaqo 37:35; Faarso 55:15) Konni daafira Qullaawu Maxaafi, ‘Cubbaataammunna keeraano reyotenni [ka'anno]’ yaanno.—Soqqamaanote Looso 24:15.


*  Wole ragaanni reyotenni ka'annokkiri, Sioolete woyi Heedisi giddo ikkikkinni “Gaannaamete giddo” noota xawinsoonni. (Sidaamu Afiinni qixxaawinohu Haaru Gondoori “Gaannaame” yaanno qaale, Maatewoosi 5:30; 10:28; 23:33 aana “goolu giira” yee tirino.) Siooletenna Heedisi gede Gaannaameno illete leeltanno base di''ikkitino.

← Hiitte fooliishshora nooro lai