Reyino manni ka''annota mayinni anfeemmo?

Reyino manna kayisa lainohunni Yihowara mayi macciishshamannosi?

Reyotenni ka''annohu hiittoo mannaati?

LAWISHSHAHO, mittu baarigaari shorranni noohe gede assite hedi. Hakku baarigaari wolqa ate roorehonna ate roore dodannoho. Konni albaanni jaallakki shaanna laootto daafira, iilliro maarannokkita afootto. Xooqqe fulattora dandiitto geeshsha dodittorono, amadahera shiqqi yaanni dayi. Gateemmo yaatto hexxo gooffanni daggu. Ikkollana hedeweelcho mittu gatisannohe manchi fuli. Kuni manchi baarigaarikkira noo wolqanni roore wolqa afi'rinoho; qoleno kaa'leemmohe yiihe. Hakkawote lubbo hirikki yitannohe!

2 Hatteente gede, xaa yannara mittu diini shorranni noohe yaa dandiinanni. Kuni diini ninke baalanke shorranni no. Sa'u fooliishshora ronsummonte gede, Qullaawu Maxaafi reyo diinaho yaanno. Ninke giddo reyo xooqe woyi gargadhe gatannohu mittuno dino. Kuni diini lowo geeshsha banxeemmo manna shaanna duuchchinke la'noommo. Ikkollana Yihowa wolqa reyote wolqanni lowo geeshsha roorete. Isi baxillaanchohonna Gatisaanchoho; qoleno konne diina qeela dandaannota leellishino. Hakkiinni saeno, konne diina yaano reyo woˈmunni wo'ma hunate qaale eino. Qullaawu Maxaafi, “Goofimarchoho qeelamanno diini reyote” yaanno. (1 Qorontoosi 15:26) Kuni dancha duduwooti!

3 Hanni balanxe banxeemmo manni reyiro macciishshamannonkere la'no. Tenne assanke mitto hagiidhineemmo gede assannonke coye huwatate kaa'litannonke. Yihowa reyitinori ka'anno yee qaale eino. (Isayyaasi 26:19) Reyitinori galagalte lubbote heedhanno yaate. Konni daafira kaote hexxo noonsa.

BANXEEMMO MANNI REYANNO WOTE

4 Baxatto manni reyinoheni? Xissonna callimma lowo geeshsha kabbaaddahera dandiitanno. Togoo yannara Maganu Qaali aanno shesho afi'ra hasiissannonke. (2 Qorontoosi 1:3, 4) Qullaawu Maxaafi, reyo lainohunni Yihowaranna Yesuusira mayi macciishshamannonsaro huwanteemmo gede kaa'lannonke. Annisi akata woˈmunni wo'ma leellishinohu Yesuusi, banxanni manna shiira mageeshshi geeshsha xissiissannoro afino. (Yohaannisi 14:9) Yesuusi doogo ha'ranni Yerusaalamete widoonni sa''anno wote, Biitaaniyaho yinanni katamira hee'rannohuwa Alaazaariwanna roduuwisi Maariyaaminna Maartawa mare sa''anno. Konni garinni insa muli jaalla ikkitino. Qullaawu Maxaafi, ‘Yesuusi Maartanna rodoose Maariyaami, hattono rodoonsa Alaazaari baxanno’ yaanno. (Yohaannisi 11:5) Sa'u fooliishshora ronsummonte gede, Alaazaari kayinni reyi.

5 Yesuusira jaalisi reyita mayi macciishshamisi? Yesuusi maranno wote Alaazaari fiixinna jaallasi isi reyora wi'litanni noota xagge kultannonke. Yesuusi insa wi'litanna lae lowo geeshsha xissiisi'ri. ‘Ayyaanisinni masillaawi; qoleno dadilli.’ Hakkiinnino xagge, “Yesuusino wi'li” yitanno. (Yohaannisi 11:33, 35) Yesuusi xissiisi'rinohu Alaazaarira hexxo nookkihuraatini? Dee'ni. Isinni Yesuusi hakkawote mitte maalale loosarakae no. (Yohaannisi 11:3, 4) Ikkeennano, reyo abbitanno xissonna dadilli macciishshaminosi.

6 Mitto widoonni la'niro, Yesuusi xissiisi'ra ninke sheshifachchishshannonke. Xissiisi'rasi isinna Annisi Yihowa reyo baxxannokkita rosiissannonke. Ikkollana Maganu Yihowa konne diina qeelanna huna dandaanno! Maganu wolqa eennasi Yesuusi ma assinoro hanni la'no.

‘ALAAZAARI, AMO KAWA FULI!’

7 Alaazaari reyita godu gedee waammara madaarroonni; Yesuusino mare waammate aaninni kincho gongo'mishshe yii. Alaazaari madaarrinku shoole barra ikkino daafira, Maarta foole abbanno yite gibbu. (Yohaannisi 11:39) Mannu hedo gara ikkiro, Alaazaarira mitte hexxono dinosi.

8 Kincho gongo'minshita Yesuusi qoonqosi gotti asse, ‘Alaazaari, amo kawa fuli!’ yii. Hakkiinni mayi maikkiyya? ‘Ree noo manchi waammate giddonni fuli.’ (Yohaannisi 11:43, 44) Hakko noo wi'laanchi baalu mageeshshi geeshsha hagiidhinoro heda dandaatto? Alaazaari roduuwi, fiixisi, jaallasi woyi qachchisi manni baalu isi reyinota afino. Xa kayinni hakku baxxanno manchi umisi mereeronsa kae uurre no. Mitu mannira kawoote kuni coyi ammanate kabbaadinonsa. Haammatu manni kawoote hagiidhe Alaazaari goowa cu'me sunqino. Hatti yanna reyo lowo geeshsha qeelantinote!

Alaazaari reyotenni kaita lowo hagiirri ikkino.—Yohaannisi 11:38-44

Yesuusi Alaazaari reyotenni kayisanni no

9 Yesuusi tenne xagge ikkitanno maalale umi'ya wolqanni assoommo diyiino. Alaazaari woshshara albaanni huuccatto assi're, Alaazaari reyotenni kayisannohu Yihowa ikkinota xawisino. (Yohaannisi 11:41, 42) Yihowa wolqasi reyitinore kayisate horoonsi'rinohu hakkawote calla di''ikkino. Alaazaari kao, Maganu Qaali giddo noote honse kao giddo mittetella.* Tenne kaote xagge nabbawanna xiinxalla hagiirsiissanno. Ajuno akkaluno, meyaahuno labbaahuno qoleno Isiraeele ikkinohunna ikkinokkihu baalu reyotenni kaino daafira kaote xagge Maganu mallaadannokkiha ikkinota rosiissanno. Qoleno tini xagge ikkitu yannara mannu lowo geeshsha hagiidhino! Lawishshaho, Yesuusi mitte beetto reyotenni kayisi wote, annisenna amase “lowo geeshsha hagiidhe ikkannota hoogino.” (Maarqoosi 5:42, NW) Addaho, Yihowa konni ayiddira hambannikkire hagiirsiisannore assinonsa.

10 Yesuusi reyotenni kayisi manni gedensaanni hige galagale reyinota dikaandanni. Ikkina konni manni kao mitte horo nafa diafidhino yaateni? Dee'ni. Reyotenni kaino mannire coyidhannoti Qullaawu Maxaafi xagge, halaale buuxisiissannonke; qolteno hexxo uyitannonke.

KAOTE XAGGENNI AFI'NANNI ROSO

Eeliyaasi, gunnitte manchonna reyotenni kaino qaaqqose

Eeliyaasi mitte gunnitteha labbaa qaaqqo reyotenni kayisino.—1 Negesti 17:17-24

11 Qullaawu Maxaafi reyino manni ‘mittore afannokkita’ rosiisanno. Reyino manni wolewa ha're hee'ranni dino; hatteentenni heeshsho nookkiha ikkanno. Alaazaari xagge tenne buuxisiissanno. Alaazaari reyotenni kaiti iima afe dayinore kulanni manna baragisinoni? Woyi wala yitannoti Sioolete giira noota kule manna waajjishiishinoni? Dee'ni. Qullaawu Maxaafi Alaazaari hatto yiino diyaanno. Alaazaari ree keeshshinohu shoolunku barri giddo ‘mittoreno diafino.’ (Mekibibi 9:5) Isi shoolenka barra reyotenni goxe no.—Yohaannisi 11:11.

12 Alaazaari xagge kao mulla duduwo ikkitukkinni noo coye ikkitinotano buuxisiissanno. Yesuusi Alaazaari kayisinohu lowo manni noowaati. Yesuusa gibbannori amma'note marooti nafa Alaazaari reyotenni kainota dikaaddino. Isinni insa togo yitino: “Kuni manchi [Yesuusi] lowo dhagge loosanno daafira ma assa woyyitanno?” (Yohaannisi 11:47) Haammatu manni reyotenni kainoha Alaazaari la''ara marino. Konni daafira Yesuusa ammananno manni lexxanni ha'ri. Alaazaari reyotenni ka''asi konni mannira, Yesuusi Maganu soyeenna dayinoha ikkinota leellishshannote dancha tajeeti. Tini taje kaandannikkita ikkitino daafira, wodana kaajjitinori Yihudunniri amma'note marooti Yesuusanna Alaazaari shitara gano gantino.—Yohaannisi 11:53; 12:9-11.

Pheexiroosi Dorqa reyotenni kayisanni no

Hawaariya Pheexiroosi Dorqa yinannita Kiristaancho mancho reyotenni kayisino.—Soqqamaanote Looso 9:36-42

13 Reyino manni ka''anno yee ammana gowwimmateni? Yesuusi ‘waammate giddo noori baalu’ barrunni mitto barra reyotenni ka'annota coyi'rino daafira, tini gowwimma di''ikkitino. (Yohaannisi 5:28) Lubbo baalate Kalaqaanchi Yihowaati. Ikkina reyitino lubbo galagale abba isira kabbaaddannoni? Yihowati qaagate dandoo konne assate qara coyeeti. Isi banxeemmoha reyino manna qaage afanno? Gordo wo'mitino beeddahe kiirre digundannite; ikkeennano Maganu mitte mittente beeddakko su'ma egennino! (Isayyaasi 40:26) Konni daafira Maganu Yihowa banxeemmoha reyino manna seekke qaaganno; qoleno insa kayisate hasatto noosi.

14 Ikkina, reyitinore kayisa lainohunni Yihowara mayi macciishshamannosi? Qullaawu Maxaafi isi reyitinore kayisate lowo geeshsha quqquxamannota kulanno. Ammanamino manchi Iyyoobi togo yee xa'mino: “Manchu reyiro galagale hee'ranno?” Iyyoobi koye coyi'ranni noohu, Maganu qaagasi geeshsha waammate hee're agadhanno yannareeti. Isi Yihowa togo yiino: “Woshshattoe; ani umi'ya qoleemmohe. Angakki loosono quqquxamatto.”—Iyyoobi 14:13-15.

15 Tini mayyaatero hanni hedi! Yihowa reyino manna galagale heeshshote qolate addinta quqquxamanno yaate. Isi reyitinore kayisate quqquxamannota afa tashshi diassitanno? Xa hanni konni ka'a ikkitanno kaore la'no. Reyotenni ka''annohu hiittoo mannaati? Ka''annohuno hiikkooti?

“QAAGOOSHSHU WAAMMA GIDDO NOORI BAALU”

16 Reyotenni kaino mannire kultannoti Qullaawu Maxaafi xagge, konni ka'a heedhanno kao lainohunni lowore rosiissannonke. Koye uullate aana reyotenni kaino manni baxanno manni ledo galagale xaadino. Hattonni konni ka'a reyotenni ka''anno mannino xaadanno; ikkollana albaagge heedhanno kao sa'u yanna kaonni roortannote. Sayikki fooliishshora ronsummonte gede, Maganu alaami wo'ma uulla gannate ikkitanno gedeeti. Konni daafira reyino manni ka''annohu olu, jaddonna xiwanu nookki alame aanaati. Kuni manni uullate aana keerunninna hagiirrunni hegerera hee'rate kaayyo afi'ranno.

17 Reyotenni ka''annohu hiittoo mannaati? Yesuusi, “qaagooshshu waamma giddo noori baalu huurosi [Yesuusita] macciishshite fultannona” yiino. (Yohaannisi 5:28, 29, NW) Qoleno Ajuu[j]a 20:13 togo yitanno: ‘Baaruno giddosi noore reyitinore fushshi; reyonna [Siooleno] hattonni giddonsa noore reyitinore fushshitu.’ “Sioole” mannu ooso reyite e'annoho gutu bayichchooti. (Guwuursha lai.) Kuni gutu bayichchi onanno. Biliyoonetenni kiirrannihu hakko noohu reyino manni ka''anno. Hawaariya Phaawuloosi, ‘Cubbaataammuno keeraanono reyotenni ka'anno’ yiino. (Soqqamaanote Looso 24:15) Hatto yaa mayyaate?

18 Qullaawu Maxaafi giddo xaggensa borreessinoonniri, Yesuusi uullara daara albaanni heedhino mannooti ‘keeraanote’ widooti. Kuriuu giddo Nohi, Abirahaami, Saara, Muse, Ruuti, Asteerinna woloota qaagattora dandaatto. Magano seekkite amma'nitinori kuri labballinna meenti giddo gamu xagge Ibiraawuyaani fooliishsho 11 aana xawinsoonni. Ikkollana ninke yannara reyitinori Yihowa soqqamaasineno ‘keeraanote.’ Kaote hexxo noonke daafira, reyo waajjate borojjimmanni fula dandiineemmo.—Ibiraawuyaani 2:15.

Dagganno Gannatera reyino manni reyotenni kae fiixinsanna jaallansa ledo galagale xaadanno

Mannu Gannatete giddo reyotenni ka''anni no

19 Yihoware afa hoogansanni kainohunni isira soqqamikkinni woyi hajajamikkinni reyino manni hiikkannoyya? Biliyoonetenni kiirrannihu kuni ‘cubbaataammu’ mannino hawame digatanno. Insano reyotenni ka'eenna halaalaanchu Maganire rossanno yannanna isira soqqantanno yanna uyinanninsa. Kumu diri yannara, reyino manni reyotenni kae uullate aana ammanantinori mannu ooso ledo Yihowara soqqamate kaayyo afi'ranno. Hatti yanna lowo geeshsha hagiirsiissannota ikkitanno. Qullaawu Maxaafi Firdete Barra yaannoti hattee yannaati.#

20 Hatto yaa kayinni reyino manni baalu reyotenni ka''anno yaateni? Dee'ni. Qullaawu Maxaafi, reyino manni giddo gamu “Gaannaamete” noota kulanno. (Luqaasi 12:5, NW) Gaannaame yaanno qaali dayinohu, hunda Yerusaalamete katamaho gobbaanni ishine tunganni xeichchira fushshinoonni su'minniiti. Hakkawaro hakko bayichcho reeshshanna ishine giirranni. Hakko tunge giirranni reeshshi, Yihudu manni madaarshunna kao dihasiissannonsareeti yee hedino manniho. Konni daafira Gaannaame yaanno qaali, hegere bao dancha gede asse xawisanno. Nooriranna reyitinorira firde aanno gede silxaane uyinoonnihu Yesuusa ikkirono, bayiru Daanynyi Yihowaati. (Soqqamaanote Looso 10:42) Yihowa, bushuullehonna heeshshonsa biddi assi'rate dihasidhannoreeti yee faradannore reyotenni dikayisanno.

IIMI KAO

21 Qullaawu Maxaafi, iima ayyaanaamo kalaqo ikke hee'rate ka'nanniti wolu gari kao nootano kulanno. Qullaawu Maxaafi giddo togoo kaora lawishsha ikkitannoti mitte kaolla no; hattino Yesuusi Kiristoosi kaooti.

22 Yesuusa shini gedensaanni, Yihowa konne ammanamino Beettosi waammate giddo gatara diagurino. (Faarso 16:10; Soqqamaanote Looso 13:34, 35) Maganu Yesuusa reyotenni kayisinosi; Yesuusi reyotenni kainohu kayinni dimannu gedeeha ikkeeti. Hawaariya Pheexiroosi, Kiristoosi ‘maalunni reyinotanna ayyaanunni kayinni heeshshonniha ikkinota’ xawisino. (1 Pheexiroosi 3:18) Tini addinta bayira maalaleeti. Yesuusi bayira wolqa noosiha ayyaanaamo kalaqama ikke reyotenni kaino! (1 Qorontoosi 15:3-6) Tenne ayirrinynyu noo kao kainohu umihu Yesusaati. (Yohaannisi 3:13) Togoo kao kainohu kayinni iso calla di''ikkino.

23 Yesuusi reyaara shiima yanna albaanni ammanantino rosaanosira, iimira ha'rannotanna ‘darga qixxeessannonsata’ kulinonsa. (Yohaannisi 14:2) Yesuusi iimira hadhanno harunsaanosi “shiima hoshsha” yiino. (Luqaasi 12:32) Tini ammanamino Kiristaaniti shiima gaamo mageeshshi manna amaddinote? Hawaariya Yohaannisi Ajuu[j]a 14:1 aana togo yiino: “Kune Maganu Ge'rechchi Yesuusi [Kiristoosi] Tsiyooni ilaali aana uurre hee'reenna afummo. Su'masinna Annisi su'ma albinsara borreessinoonniri xibbunna shoyilliina shoolu kumi manni isi ledo no.”

24 Yesuusita ammanantino hawaariyaate mitteenni kiirreenna 144,000 ikkitino Kiristaani, reyotenni ka'e iimira hadhanno. Insa kao jammartannohu mamarooti? Hawaariya Phaawuloosi, insa reyotenni ka'annohu Kiristoosi silxaane amadanno wote ikkinota xawisino. (1 Qorontoosi 15:23, NW) Albaange fooliishsho 9 aana ronseemmonte gede, tini hee'noommo yanna hattee Yesuusi silxaane amade noote. Konni daafira 144,000 gaamo ikkite uullate aana noori giddo xa yannankera reyitannori, hakkawontenni ka'e iimira hadhanno. (1 Qorontoosi 15:51-55) Rooriiditi mannu ooso kayinni, albaagge uullate aana Gannatete hee'rate reyotenni ka'anno.

25 Addaho, Yihowa diinanke ikkitinota reyo qeelanno; iseno hegerera ba'anno! (Isayyaasi 25:8) Kayinni, ‘Reyotenni ka'e iimira hadhannori hakko ma assitanno?’ yite xa'mattora dandaatto. Insa hakko marte mitte xaggete Mangistera mootoolle ikkitanno. Konne gashshoote lainohunni roorsine aante noo fooliishshora ronseemmo.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNO ROSO

  • Qullaawu Maxaafi giddo reyotenni kaino mannire kultanno xagge addu hexxo uyitannonke.—Yohaannisi 11:39-44.
  • Yihowa reyino manna kayisate quqquxamanno.—Iyyoobi 14:13-15.
  • Mannu ooso reyite e'annowa gutu bayichcho yaano Sioolete noori baalu ka'anno.—Yohaannisi 5:28, 29.

*  Wole kaote xagge 1 Negesti 17:17-24; 2 Negesti 4:32-37; 13:20, 21; Maatewoosi 28:5-7; Luqaasi 7:11-17; 8:40-56; Soqqamaanote Looso 9:36-42; nna 20:7-12 aana no.

#  Firdete Barrirenna firde uyinannihu mayi garinniitiro afate Guwuursha lai.


Xiinxallote Xa'muwa

1-3. Ninke baalanke shorranni noo diini maati? Tenne hajo lainohunni Qullaawu Maxaafi rosiisannore xiinxalla shesho uyitannonkehu mayiraati?

4. (a) Banxanni manni reyiro Yesuusira macciishshamannosiri Yihowara macciishshamannore leellishanno yineemmohu mayiraati? (b) Yesuusi hiittoo jaalooma kalaqi'rino?

5, 6. (a) Yesuusi Alaazaari fiixinna jaallasi wi'litanna marita mayi macciishshamisi? (b) Yesuusi xissiisi'ra sheshifachchishshannonkehu mayiraati?

7, 8. Mannu hedora Alaazaari ikkito hexxo nookkite yineemmohu mayiraati? Yesuusi kayinni ma assi?

9, 10. (a) Yesuusi Alaazaari reyotenni kayisanno wolqa aannosihu Yihowa ikkinota leellishinohu hiittoonniiti? (b) Kaote xaggere kultannota Qullaawu Maxaafi kifile nabbawa mayi horo afidhino?

11. Alaazaari kaore kultanno xagge, Mekibibi 9:5 aana noo halaale buuxiisiissannohu hiittoonniiti?

12. Alaazaari reyotenni kainota huluullammeemmokkihu mayiraati?

13. Yihowa reyitinore addinta kayisa dandaanno yine ammanneemmo gede assannonkehu maati?

14, 15. Iyyoobi yiinonte gede, reyitinore kayisa lainohunni Yihowara mayi macciishshamannosi?

16. Konni ka'a reyotenni ka''anno manni hiittoo alame aana ka''anno?

17. Kao mageeshshi geeshsha hala'litanno?

18. Reyotenni ka'anno “keeraano” hiikkuriiti? Kaote hexxo ate kaa'litannohehu hiittoonniiti?

19. ‘Cubbaataammu’ yinihu hiittoo mannaati? Yihowa danchummasinni konni mannira mayi kaayyo aannonsa?

20. Gaannaame maati? Hakka eannohu hiittoo mannaati?

21, 22. (a) Wole hiittoo kao no? (b) Ayyaanaamo kalaqo ikke reyotenni kainohu umihu ayeeti?

23, 24. Yesuusiri “shiima hoshsha” kiiro wo'mitinohu ayeoo mitteenni kiirreennaati? Kiironsa me''ete?

25. Aantanno fooliishshora mayinnire ronseemmo?