Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

FOOLIISHSHO LEE

Reyino Manni Hiikko No?

Reyino Manni Hiikko No?

Reyineemmo wote hiikkineemmo?

Reyineemmohu mayiraati?

Reyo lainohunni halaale afa sheshifachchishshanno?

ALEENNI noo xa'mo mannu kumunni kiirranni dirira xa'manni hee'rinote. Tini hasiissanno xa'mooti. Ayeeno ikkinummoro woyi ayeewano hee'nummoro, tenne xa'mo dawaro mitto mittonke kissanno.

2 Sa'u fooliishshora, Yesuusi Kiristoositi wodote kakkalo hegere heeshsho afi'neemmo faro fantinonkehu hiittoonniitiro ronsoommo. Qoleno Qullaawu Maxaafi masaalinoti ‘reyo heedhannokki’ yanna nootano ronsoommo. (Ajuu[j]a 21:4) Reyineemmokki yanna dagga geeshsha kayinni baalinke reyineemmoreeti. Hayyichchu Nugusi Salamooni, “Lubbote noori reyitannota affino” yiino. (Mekibibi 9:5) Baalinke lubbote hee'rate lowo geeshsha sharrammeemmo. Ikkeennano reyineemmo wote hiikkineemmokka yine huluullamanke digattanno.

3 Banxeemmo manna shii'nummoro lowo geeshsha xissiisi'neemmo. Miteekkine togo yine xa'minammora dandiineemmo: ‘Isi xa hiikke nookka? Qarramanni nookka? Isi xa ninke la''anni nookka? Xa iso kaa'line anfeemmo? Isi ledo galagalle xaandammokka?’ Alamete nooti duuchcha amma'no tenne xa'mora babbaxxitino dawaro qoltanno. Mite amma'no, danchumma assite reyittoro iimira ha'ratto, bunshe assite reyittoro kayinni giirate giddora tungeennahe giiramatto yite rosiissanno. Mite qolte, mannu reyiro hundi awurransa ledo hee'rate ayyaanaame alame ha'ranno yitanno. Wole amma'no kayinni, reyino manchi uullate woroonni noo alame mareenna firde uyinisi gedensaanni, wole biso uddire galagale ilamanno yitanno.

4 Kuni baalunku rosi mitte qara ikkitino hedo afi'rino; hattino reyineemmo wote bisinke giddo reyikki gatannorichchi no yitannote. Bi'ree wariti ikko xaa yannati duuchcha ammaˈno, reyineemmo wote la''a, macciishshanna assaawa agurrummokkinni hegerera hee'neemmo gari no yitanno. Ikkina kuni hiitto ikke ikkanno? La''a, macciishsha, su'niissanna assaawa hattono wolere assa dandiineemmohu surrenke loossuro callaati. Reyineemmo wote surrenke loosa agurtanno. Surrenke loosa agurte heedheenna anfoonnikki garinni qaaga, assaawa hattono la''anna macciishsha didandineeemmo.

REYINEEMMO WOTE ISI HIIKKINEEMMO?

Xoino shaama

Shaamu buwani hiikka higi?

5 Reyineemmo wote hiikkineemmo yitanno xa'mo, surre kalaqinohura Yihowara kabbaade di''ikkitino. Isi tenne hajo lainohunni halaale ikkino coye afino; qoleno isi Qaalisi Qullaawu Maxaafi giddo reyitinori hiitto ikkite nooro xawisino. Qullaawu Maxaafi xawise togo yee rosiisanno: Mittu manchi reyanno wote, heeshsho nookkiha ikkanno. Reyonna heeshsho xaadannokki coyeeti. Reyino manni la''a woyi macciishsha woyi assaawa didandaanno. Reyineemmo wote, giddonke reyikki gatannori mitturino dino. Reyitannokki lubbo woyi reyannokki fooli dinonke.*

6 Salamooni lubbote noori reyitannota affino yiihu gedensaanni, “Reyitinori kayinni mittore diaffanno” yee borreessino. Isi konne xinta ikkino halaale roore xawisate, reyitinori baxa ikko giwa dandiitannokkita coyi'rino; qoleno “[waammate] giddo loosu woyi iqqide woyi egenno woyi hayyo dino” yiino. (Mekibibi 9:5, 6, 10) Faarso 146:4 qolte, mittu manchi reyanno wote “hedosi ba'anno” yitanno. Reyineemmore ikkinoommo daafira, bisinke reenna heeshshotenni hee'neemmo gari dino. Heeshshonke shaamu buwani gedeete. Shaamu buwani xoanno wote, horonta ba''anno ikkinnina wolewa ha'rannowi dino.

REYO LAINOHUNNI YESUUSI MAYYIINO?

7 Yesuusi Kiristoosi reyino manni noo gara lainohunni coyi'rino. Isi seekke egenninohu mittu Alaazaari yinanni manchi reyi yannara coyi'rinorinni tenne buuxa dandiinanni. Yesuusi rosaanosira, ‘Jaalinke Alaazaari goxino’ yee kulinsa. Yesuusi rosaano isi togo yiinsata, Alaazaari xiweennasi woyyimma afi'rate yee goxinoha lawinonsa. Yesuusi yiinohu kayinni dihattooti. Isi xawise, ‘Alaazaari reyino’ yiinsa. (Yohaannisi 11:11-14) Yesuusi reyo goxichchunni lawisinota huwati. Alaazaari ree noo yannara iimirano ikko giirate bayichcho diha'rino. Sokkaanote ledo woyi bi'ree awurra ledo dixaadino. Wole biso uddire galagale ilamate wole alame diha'rino. Haaqe nookkiha takki yiino goxichcho goxino manchi gede ree fooliishshire no. Wole xiqissano reyo goxichchu ledo lawissanno. Lawishshaho, Isxifaanoosi kinnatenni ganne shini wote Qullaawu Maxaafi iso, “goxi” yiino. (Soqqamaanote Looso 7:60, NW) Qoleno hawaariya Phaawuloosi yannasira reyite “goxxino” mannootire borreessino.—1 Qorontoosi 15:6, NW.

Hagiirraamma minaannanna minaama

Yihowa manna kalaqinohu uullate aana hegerera hee'raraati

8 Maganunnihu umi alaami mannu reyanno gedeetini? Dee'ni! Yihowa mannu ooso kalaqinohu uullate aana hegerera heedhanno gedeeti. Albaanni konni maxaafira ronsummonte gede, Maganu umo kalaqinore ayiddaannanna ayiddaama hagiirsiissanno gannatera worino. Insara wo'ma fayyimma uyinonsa. Yihowa insara danchare calla hedinonsa. Mittu baxillaanchu anni oososi geedhite qarrantaranna reyitara hasi'rannoni? Horonta dihasi'ranno! Yihowano oososi baxanno; qoleno uullate aana hegerera hagiidhitanni heedhara hasi'ranno. Qullaawu Maxaafi mannu ooso lainohunni, “[Yihowa] hegerera hee'rate hasatto wodaninsara worino” yaanno. (Mekibibi 3:11) Maganu hegerera hee'rate hasatto oye kalaqinonke. Tenne hasattonke wonshate qixxaawo assino.

MANNU REYANNOHU MAYIRAATI?

9 Hatto ikkina, mannu ooso mayira reyitanno? Tenne buuxate, uullate aana mittu manchinna mitte mancho calla noo waro mayi maikkinoro afa hasiissannonke. Qullaawu Maxaafi togo yee xawisanno: “Maganu Yihowa la''ate hagiirsiissannotanna itate baxissanno haqqe baala uullate giddonni mudhanno gede assi.” (Kalaqo 2:9) Ikkollana mittu hoolloonni coyi no. Yihowa Addaamira togo yee kulisi: “Kaashshu basera noo haqqe baalante aaninni guma ittanni hagiidha dandaatto. Danchanna busha badde kultanno haqqichcho guma kayinni ittooti; korkaatuno hatte haqqichcho guma itittoro reyatto.” (Kalaqo 2:16, 17) Tenne hajajo ayirrisa qarrissannota di''ikkitino. Addaaminna Heewani itannoti wole duuchcha haqqe no. Tini hajajo kayinni guuta heeshshonna wole batinynye dancha coye uyinonsa Maganira galata qoltanno faro fantinonsa. Tenne hajajo ayirrissinoha ikkoommero, galata qola calla ikkikkinni iima noo Anninsa silxaane ayirrissannotanna isi aannonsa biddishsha harunsitannota leellishshannonka.

10 Umi ayiddaanninna ayiddaama kayinni Yihowara hajajamikki gati; kuni dadillisannoreeti. Sheexaanu mittu hamashshi widoonni hige Heewani, “Addinta Maganu kaashshu basera noo haqqe baalante aaninnni guma ittinoonte yiino'neni?” yee xa'mise. Heewani togo yite qoltu: “Kaashshu basera noo haqqe guma ita dandiineemmo. Kaashshu basera mereeroho noo haqqichcho lainohunni kayinni Maganu, ‘Ise guma ittinoonte, reyitinannikki gede ise guma kissinoonte’ yiinonke.”—Kalaqo 3:1-3.

11 Sheexaanu qole togo yii: “Reya nafa direyitinanni. Maganu [hoolinoˈnehu], hatte haqqichcho guma ittini barrinni jammarte ille'ne fa'nantannotanna bushanna dancha baddine affinannire isi gedeere ikkitinannita afinohuraati.” (Kalaqo 3:4, 5) Sheexaanu, Heewani hoolloonni haqqichcho guma itummaro horo afi'reemma yite heddara hasi'rino. Isi yiino garinni, Heewani bushanna dancha umisenni wossa'na hattono baxxure assa dandiitanno yaate. Qoleno Sheexaanu, Yihowa tenne haqqichcho guma ittiniro reyitinanni yaasi kaphphoho yee kassasino. Heewanino Sheexaanu yiinota ammante, hoolloonni haqqichcho guma tayisse ittu. Hakkiinnino ayiddaannisera uyiteenna isino iti. Lamunku tenne assitinohu afa hoogatenni di''ikkino. Maganu assitinoonte yiinonsare assitanni noota affino. Hoolloonni guma itansanni, qarrissannokkitanna korkaatunni uyinoonninsa hajajo affanni heedhenni ayirrissukki gattino. Tenne assansanni iimi Annansanna silxaanesi mishshinota leellishshino. Baxannonsa Kalaqaancho togo asse mishansa maarre sa'nanni cubbo di''ikkino!

12 Lawishshaho, mittu itissenna uddisiisse lossi'roottohu umikki qaaqqi lophphe kae mishiheronna hajajama giwihero mayi macciishshamannohe? Godowikki lowo geeshsha xissiisi'ranno. Hatteente gede Yihowa, Addaaminna Heewani isira badhe wodhituta mageeshshi geeshsha xissiisi'rinoro heda dandaatto.

Maganu Addaami bushshunni kalaqanni no

Addaami kalaqaminohu bushshunniiti; reyi woteno bushsha higino

13 Yihowa isira hajajantannokkire Addaaminna Heewani hegerera heedhanno gede assannohu mittu korkaatino dino. Isi umo kulinonsa garinni reyitino. Addaaminna Heewani heeshsho nookkire ikkitino. Insa ayyaanu biso uddidhe ayyaanaame alamera hee'rate dihadhino. Yihowa, Addaamira hajajama hoogasi kulisi gedensaanni yiinori tenne anfeemmo gede kaa'lannonke. Togo yiinosi: “Baattote giddonni fulootto daafira, baatto higatto. Bushsha ikkootto daafira, bushsha higatto.” (Kalaqo 3:19) Maganu Addaami baattote aaninni bushsha haare kalaqino. (Kalaqo 2:7) Hakkuyira albaanni Addaami wolewa mittowano dino. Konni daafira Yihowa Addaami bushsha higatto yaasi, Addaami heeshsho nookkiha ikkanno yaasiiti. Addaami kalanqisi bushshi gede heeshsho nookkiha ikkanno yaate.

14 Addaaminna Heewani xaa geeshsha hee'rannonka; ikkollana insa Maganoho hajajama hoogansanni cubbo loossino daafira reyitino. Ninke reyineemmohu kayinni Addaami cubbinna reyo sirchisira baalaho sa'ino daafiraati. (Roomu Sokka 5:12) Addaami cubbi sirchu giddo mittono agurikki taraawanno xiwani gedeeho. Cubbu abbannoti reyo kayinni rumote. Reyo jaala ikkitukki diinaho. (1 Qorontoosi 15:26) Yihowa ninke konni kaajjadu diininni gatisate wodote kakkalo qixxeessino daafira lowo geeshsha galata hasiissannonke!

REYO LAINOHUNNI HALAALE AFA HORO UYITANNO

15 Qullaawu Maxaafi reyino manni noo gara lainohunni coyi'rannori sheshifachchishanno. Kageeshsha ronsummonte gede, reyino manni diqarramanni no; qoleno xissiisannonsari dino. Reyino manni ninke gawajje afannokki daafira, insa waajja dihasiissannonke. Insara ninke kaa'lo dihasiissannonsa; hattono insa ninke kaa'lite diaffanno. Ninke insa coyishiinshe dianfeemmo; insano ninke coyishiishshe diaffanno. Batinynyu amma'note marooti reyino manna kaa'line anfeemmo yite kaphphitanno; kore maroota ammananno manni qole insara woxe aanno. Halaale afa kayinni togoo kaphpho rosiissannori doggannonkekki gede agartannonke.

16 Qullaawu Maxaafi reyitinori noo gara lainohunni rosiisannore duuchcha ammaˈno adhitanno? Diadhitanno. Mayira? Korkaatuno insa rosiissanno rosi Sheexaanu booreessinoho. Sheexaanu kaphphu amma'no horoonsi're, mannu maalinsa reyihu gedensaanni ayyaanaame alamera hee'neemmo yee ammananno gede assanno. Sheexaanu konne kaphpho wolu kaphphi ledo xaadise mannu ooso Maganu Yihowawiinni faffanno gede assanno. Tenne assannohu hiisseeti?

17 Umo qummi assininte gede, mite amma'no mittu manchi bunshe asse reyiro wala yitanno giirara tungeenna hegerera giiramanno yite rosiissanno. Togo yee rosiisa Maganoho su'ma huntanno. Yihowa baxillaancho Magano ikkino daafira mannu togo ikke giiramanno gede diassanno. (1 Yohaannisi 4:8) Mittu manchi hajajama giwino beettosi anga giirate duwe qorichchishinota kullihero mayi macciishshamannohe? Hakkonne mancho ayirrisatto? Wole agurina, isi ledo egennamatto? Horontanni diegennamatto! Kuni manchi lowo geeshsha kaajjadoho yite hedatto. Sheexaanu, ninkeno Yihowa manna hegere geeshsha giiratenni giiranno yine ammannammora hasi'ranno!

18 Sheexaanu, mite amma'no mannu reyihu gedensaanni lubbote noori ayirrinynye uyitannohanna galattannoha ayyaanaamo kalaqama ikkanno yite rosiissanno gede assanno. Konni rosi garinni, reyino manni ekera lubbote noorira kaa'lanno jaala woyi gawajjanno baarigaara ikkitara dandiitanno yaate. Batinynyu manni konne kaphpho ammananno. Kuni manni reyino manna waajjanno daafira insa ayirrisanno; qoleno magansi'ranno. Qullaawu Maxaafi kayinni reyino manni goxe noota rosiisanno. Qoleno isi calla halaalaancho Magano ikkinoha Yihowa calla magansi'ra hasiissannonketa rosiisanno; isi Kalaqaanchonkeetinna danchare baala uyinonkeho.—Ajuu[j]a 4:11.

19 Reyino manni noo gara lainohunni halaale afa, kaphphu rosinni so'rattokki gede agartannohe. Qoleno wole Qullaawu Maxaafi roso huwatatto gede kaa'litannohe. Lawishshaho, mannu reyiro ayyaanaame alame ha'rannokkita afittoro, gannate ikkitanno uullara hegere heeshsho afi'rate hexxo roore xabbe leeltannohe.

20 Seeda yannara albaanni, keeraanchu manchi Iyyoobi togo yee xa'mino: “Manchu reyiro galagale hee'ranno?” (Iyyoobi 14:14) Heeshsho nookkihunna ree fooliishshire noohu mittu manchi galagale lubbotenni hee'ranno? Aantanno fooliishshora ronseemmonte gede, Qullaawu Maxaafi tenne xa'mora aanno dawaro addinta sheshifachchishshannote.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNO ROSO

  • Reyino manni la''a woyi macciishsha woyi assaawa didandaanno.—Mekibibi 9:5.
  • Reyino manni fooliishshire no ikkinnina diqarramanni no.—Yohaannisi 11:11.
  • Reyineemmohu Addaamiwiinni cubbo ragi'noommo daafiraati.—Roomu Sokka 5:12.

*  “Lubbo” nna “foole” yaanno qaalira uyinoonni xawishsha afi'rate Guwuursha lai.


Xiinxallote Xa'muwa

1-3. Reyo lainohunni mannu mayyee xa'manno? Duuchcha amma'no tenne xa'mora mayite dawartanno?

4. Reyo lainohunni duuchcha amma'nora guto ikkitinoti qara assaawe hiitteeti?

5, 6. Qullaawu Maxaafi reyino manni noo gara lainohunni mayyee rosiisanno?

7. Yesuusi reyo mayinni lawisino?

8. Maganunnihu umi alaami mannu reyara ikkinokkita mayinni anfeemmo?

9. Yihowa Addaami ma assitooti yiinosi? Tenne hajajo ayirrisa qarrissannota ikkitinokkihu mayiraati?

10, 11. (a) Umi ayiddaanninna ayiddaama Maganoho hajajantukki gattinohu hiittoonniiti? (b) Addaaminna Heewani hajajama hoogansa shota coye ikkinokkihu mayiraati?

12. Addaaminna Heewani hajajama gibbuta Yihowara mayi macciishshaminosiro afate kaa'lannonkehu maati?

13. Yihowa, Addaami reyanno wote ma ikkanno yii? Hatto yaasi mayyaate?

14. Reyineemmohu mayiraati?

15. Reyo lainohunni halaale afa sheshifachchishshannota ikkitinohu mayiraati?

16. Batinynye amma'no rosiissanno roso booreessinohu ayeeti? Booreessinohuna hiittoonniiti?

17. Cubbaataamu manni hegerera giiramanno yee rosiisa Yihowa su'ma huntannohu mayiraati?

18. Mannu reyino manna magansi'rannohu hiikkonne kaphphu roso ammaneeti?

19. Reyo lainohunni halaale afa wole hiikkonne Qullaawu Maxaafi roso huwanteemmo gede kaa'litannonke?

20. Aantanno fooliishshora hiitte xa'mora dawaro afi'neemmo?