Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

FOOLIISHSHO MITE

Maganunnire Rosiinsanni Rosi Giddo Halaalu Hiikkonneeti?

Maganunnire Rosiinsanni Rosi Giddo Halaalu Hiikkonneeti?

Addinta Maganu atera assaawanno?

Maganu isi hiittooho? Isira su'mu noosi?

Maganunniwa shiqa dandiinanni?

QAAQQUULLU xa'mo xa'manno gara wodanchite egennootto? Batinynyu qaaqquulli afoo dadhanni hee'renni xa'mo xa'ma hanafanno. Afate lowo geeshsha quqquxamanno daafira albakki la''anni togo yee xa'mannohe: Gordu qasi'rinohu hiikkooti? Beeddahe soodiro hiikka higganno? Cea buuwa dandiitinohu hiitto ikkiteeti? Togoo xa'mora dawaro qolate dandiitto geeshsha wo'naalattora dandaatto; ikkeennano mito mito wote hatto assa kabbaaddahera dandiitanno. Woyyitanno yite mitte dawaro qolittoro nafa, qaaqquullu Mayira? yite wole xa'mo xa'mitahera dandiitanno.

2 Xa'mo xa'mitannori qaaqquulle calla diˈˈikkitino. Lophphinummo gedensaannino xa'mo xa'ma diagurreemmo. Xa'mo xa'mineemmohu ha'neemmo raga afate, fafa hasiissannonkeha gawajjanno coye bade afate, woyi afate noonke halcho fulateeti. Ikkollana batinynyu manni lowo geeshsha hasiissanno xa'mo xa'ma agurinoha lawanno; xa'miro nafa dawaro afi'rate diwo'naalanno.

Xa'mo xa'mitanni noo qaaqqo

3 Hanni konni maxaafira iimiidi qoolira noo xa'mo, bitimaho xa'minoonnita addi addi xa'mo woyi tenne fooliishshora woroonni noo xa'mo assaawi. Xa'mattora dandaattote lowo geeshsha hasiissanno xa'mo giddo gama kuriiti. Ikkollana batinynyu manni togoo xa'mora dawaro afi'rate sharro assa agurino. Mayira? Qullaawu Maxaafi togoo xa'mora dawaro qolanno? Mitu mannira Qullaawu Maxaafi tenne xa'mora qolanno dawaro huwatate qarrissannoha lawannonsa. Wolootu kayinni xa'mo xa'ma saalsiissannonke yite waajjitanno. Gamu kayinni togoo xa'mo amma'note murrootiranna rosiisaanora agura woyyitanno yitanno. Kuni coyi atera ma lawannohe?

4 Heeshshokki giddo lowo geeshsha hasiissanno xa'mora dawaro afi'rate hasi'rittokki digatootto. Mito mito wote, ‘Isi heeshshote alaami maati? Heeshshote yaa xaatella? Maganu isi hiittooho?’ yite xa'mittokki digatootto. Togoo xa'mo xa'ma garaho; qolteno hasiissannote. Konni daafira ikkado dawaro afi'ratto geeshsha sharro assa agurtooti. Bayiru rosiisaanchi Yesuusi Kiristoosi togo yiino: ‘Huuccidhe, uyinanni'nena; hasidhe, afidhinannina; ciratte, waalcho fannanni'nena.’—Maatewoosi 7:7.

5 Hasiissanno xa'mora dawaro ‘hasi'ra’ agurattokkiha ikkiro, hatto assakki gedensaanni kiissahera dandiitanno. (Lawishsha 2:1-5) Mannu baxire yiiherono, tenne xa'mora dawaro no; qoleno tenne dawaro Qullaawu Maxaafi giddonni afi'ra dandaatto. Dawarono huwatate qarrissannota diˈˈikkitino. Isinni hexxonna hagiirre afi'ratto gede assitannohe. Xa nafa hagiirraame heeshsho hee'ratto gede kaa'litannohe. Hanni batinynye manna gurcheessitannota mitte xa'mo la'no.

MAGANU MANNAHO ASSAAWANNOKKIHONNA KAAJJADOHONI?

6 Batinynyu manni tenne xa'mora dawaro ee yitannote yee hedanno. Konnira korkaata shiqishanni, ‘Maganu mannaho assaawannoha ikkoommero alamenke xa noowiinni lowo geeshsha diwoyyaabbanno?’ yaanno. Qooxeessinkera noo alame la'nummoro, olu, gibbonna shetto wo'mitinote. Qoleno mitti mittinke xiwammeemmo, qarrammeemmo hattono banxeemmo manna shii'neemmo. Konni daafira batinynyu manni, ‘Maganu ninkera assaawannoha ikkoommero kuni duuchchu qarri iillannonketa dihoolanno?’ yaanno.

7 Ikkollana konninni roore bushino coyi no; hakkuno amma'note marootinna sawaakooti, mannu Maganu kaajjadoho yee hedanno gede assansaati. Konne assitannohu hiittoonniiti? Mitte dano iillitanno wote, kuni Maganu abbinoreeti yitanno. Kuri rosiisaano wole yaattonni, iillitanno bunshe baalate xa'mamannohu Maganoho yaansaati. Maganu addinta hatto assannoni? Qullaawu Maxaafi tennera mayyaanno? Yaaqoobi 1:13 togo yite qoltanno: ‘Ayino fattanamanno woyite, “Maganu fattaninoe” yoonke. Korkaatuno, Maganu bushu coyinni difattanamanno; isi horontanni ayeeno difattananno.’ Konni daafira, alamenkera noo bunshe abbinohu horonta Magano di''ikkino. (Iyyoobi 34:10-12) Maganu bunshe heedhanno gede faqqadinoti dikaandannite. Ikkollana mittu coyi ikkanno gede faqqadatenna hakkonne coye assate mereero lowo badooshshi no.

8 Lawishshu gede, mine baxxinokkihu qeedhichchu beetti noosiha mitto hayyichchanna baxillaancho mancho hedi. Kuni beetti finqile mininni fuleemmo yiiro, annu dihoolannosi. Kuni beetti bunshete doogo harunsino daafira qarru iillannosi. Ikkina konni beettira iillino qarra abbinohu annahoyyani? Dee'ni. (Luqaasi 15:11-13) Hattonni mannu ooso bunshete doogo ha'ra doodhituta Maganu dihoolinonsa. Ikkollana doodhitino doogo ha'ransanni iillinonsa qarra abbinohu iso di''ikkino. Konni daafira mannu oosora iillanno qarrira Magano bushiisha digaraho.

9 Maganu mannu ooso bunshete doogo hadhara faqqadinohu ikkadu korkaati noosihuraati. Egennaamonna wolqaataamo Kalaqaanchonke ikkino daafira qarru hee'rara faqqadino korkaata ninkera kulate giddeessannosiri dino. Ikkollana baxannonke daafira qarru hee'rara faqqadino korkaata kulinonke. Tenne hajo lainohunni 11ki fooliishshora hala'ladunni ronseemmo. Ikkollana iillannonke qarrira xa'mamannohu Magano ikkinokkita huluullantooti. Isinni qarrunni fulleemmo hexxo uyinonkehu isooti!—Isayyaasi 33:2.

10 Hakkiinni saeno, Maganu qullaawaho. (Isayyaasi 6:3) Hatto yaa, isi xalalahonna xuru noosikkiho yaate. Isira hili bunshe nafa dinosi. Konni daafira, woˈmunni wo'ma addaxxinammosira dandiineemmo. Mannu ooso kayinni soorrantara dandiitanno daafira, insa woˈmunni wo'ma addaxxinammora didandiineemmo. Silxaane noosihu mittu ammanamino manchi nafa, bushu manni abbanno gawajjo dhaawa didandaanno. Maganoho kayinni hoogamannosiri dino. Isira, bunshe mannu oosora abbitino gawajjo baala dhaawate wolqa noosi; dhaawannono. Maganu tenne assanno yannara, bunshe hegerera ba'anno!—Faarso 37:9-11.

IILLITANNONKE MIICORA MAGANOHO MAYI MACCIISHSHAMANNOSI?

11 Hakka geeshsha kayinni, alamete aana noo miicorano ikko atera iillitanno gawajjora Maganoho mayi macciishshamannosi? Umihunni, Qullaawu Maxaafi Maganu ‘taashsho baxannota’ rosiisanno. (Faarso 37:28) Konni daafira gara ikkino coyenna gariweelo coye lainohunni Maganoho lowo geeshsha macciishshamannosi. Isi baalanta miico giwanno. Bi're yannara bunshe alame wo'miteenna Maganoho ‘godowisi xissiisi'rinota’ Qullaawu Maxaafi coyi'ranno. (Kalaqo 6:5, 6) Xaano ikkiro Maganu disoorramino. (Milkiyaasi 3:6) Alamete aana noo mitiimma la''a iso xaano dihagiirsiissannosi. Qoleno isi mannu qarramanna la''a dibaxanno. Qullaawu Maxaafi, ‘Isi ki'nera assaawanno’ yaanno.—1 Pheexiroosi 5:7.

12 Maganu mannu qarramanna la''a baxannokkita huluullammeemmokkihu mayiraati? Konnira taje ikkannoha wole coye la'no. Qullaawu Maxaafi mannu Maganu daninni kalaqaminota rosiisanno. (Kalaqo 1:26) Konni daafira ninkera danchu akati hee'rankera dandiinohu, Maganoho danchu akati noosi daafiraati. Lawishshaho, danchu manni qarramanna laittoro mararsannohe? Togoori ate mararsannoheha ikkiro, Magano hakkiinni roore mararsannosita huluullantooti.

13 Mannu oosora noohu danchu coyi giddo mittu baxilleho. Ninkera noonke baxilli Maganu akata leellishanno. Qullaawu Maxaafi, ‘Maganu baxilleho’ yaanno. (1 Yohaannisi 4:8) Ninkera baxillu noonkehu Maganu baxillaancho ikkino daafiraati. Mannaho noohe baxilli alamete aana noo qarranna miico hoolatto gede kakkayisannohe? Wolqa heedhoommehero, hoolatto? Addaho hoolatto! Maganuno qarranna miico baalanta hoolannota huluullantooti. Konni maxaafira bitimaho qummi assinoonni hexxo baalanti haaqete halcho woyi beebbate hexxo di''ikkitino. Maganu eino qaali mitte huluullo nookkiha wo'manno! Ikkollana tenne baalanta hexxo addaxxate, tenne hexxo uyino Maganire roorsite afa hasiissannohe.

MAGANU AYIMMASI AFATTORA HASI'RANNO

14 Mittu manchi ledo egennama hasi'rittoro ma assatto? Su'makki kulattositi egennantinote. Maganoho su'mu noosi? Duuchcha amma'no su'misi “Maganoho” woyi “Mootichchaho” yitanno; ikkollana kuri gillete su'muwa di''ikkitino. “Nugusa” woyi “pirezidaantichcha” yaanno su'mi maaragete su'ma ikkinonte gede, kurino maaragete su'muwaati. Qullaawu Maxaafi Maganoho batinynyu maaragete su'mi noosita kulanno. Hakkuri giddo gamu “Magano” nna “Mootichcha” yinannireeti. Ikkollana Qullaawu Maxaafi Maganoho gillete su'mi noositano kulanno. Su'misi Yihowaati. Faarso 83:18 togo yitanno: “Su'makki Yihowa yinannihu ati callu uulla wo'mate Ayirradoho.” Qullaawu Maxaafikki giddo kuni su'mi nookkiha ikkiro, hooginohu mayiraatiro konni maxaafira noo Guwuursha la''a dandaatto. Umo borreessinoonnitera Qullaawu Maxaafi tirora kayinni Maganu su'mi kumunni kiirranni basera no. Konni daafira Yihowa su'masi afatto gedenna su'misinni woshshattosi gede hasi'ranno. Isi isonooto atera egensiisate Qullaawa Maxaafa horonsi'ranno yaa dandiinanni.

Su'mase kultanni noo mancho

Mittu manchi ledo egennama hasi'rittoro, su'makki kulattositi egennantinote. Maganu isonooto ninkera egensiisate, su'masi Qullaawu Maxaafi giddo worino

15 Maganu isiniitira fushshi'rino su'mi lowo tiro afi'rinoho. Yihowa yinanni su'mi, Maganu eino qaale wo'manka wonshannotanna hedinore baala assannota leellishanno.* Maganu su'mi baxxinoho. Kuni su'mi Maganoho calla gabba''annoho. Yihowa duuchcha doogonni baxxino Maganooti. Baxxinoha ikkinohu hiittoonniiti?

16 Faarso 83:18 aana, “Ati callu Ayirradoho” yaannoha nabbamboommo. Qoleno, ‘Duuchchanka Dandaanno’ yinoonnihu Yihowa callaati. Ajuu[j]a 15:3 togo yitanno: ‘Duuchchanka Dandaatto Magano Yihowa, loosikki bayirahonna maala'linanniho. Hegerete Nugusa, doogokki keeraanchotenna halaaleho.’ “Duuchchanka Dandaannohu” yaannohu maaragete su'mi, Yihowara gawalo nookki wolqa noosita leellishanno. Isi wolqa taalle nookkite; bayirate yaate. “Hegerete Nugusa” yaannohu maaragete su'mi, Yihowa baxxinoha ikkinoti wole doogo noota kulanno. Yihowa calla ayeewoteno hee'rannoho. Faarso 90:2, “Hegeretenni hegerete geeshsha ati Maganoho” yitanno. Yihowa togoo Magano ikkasi, iso lowo geeshsha ayirrinseemmo gedenna waajjineemmo gede diassitannonke?

17 Yihowa baxxinoha ikkinoti wole doogo, isi calla Kalaqaancho ikkasiiti. Ajuu[j]a 4:11 togo yitanno: ‘Yihowa Maganonke ballo duuchchanka kalaqoottona, kalaqamarano fajjoottohu ateetina ayirrinynyu, guweenynyunna wolqa atera ikkitohe.’ Illete leeltannokkiri iima noori ayyaanu kalaqo hashsha gordo wo'mite leeltanno beeddahe, haqqete laalonna wuqiyanoosete hattono laggate giddo noo qulxu'me baala kalaqantinohu Yihowa kalaqinonsa daafiraati!

YIHOWAWA SHIQA DANDIINANNI?

18 Mitu manni Yihowa ayirrinseemmo gedenna waajjineemmo gede assannonke akatire nabbawanno wote lowo geeshsha waajjanno. Kuni manni Maganu lowo geeshsha bayira ikkino daafira isiwa shiqa didandiinanni; woyi isi ninke garire asse dila''anno yee waajjanno. Ikkina hatto yee heda garaho? Qullaawu Maxaafi kayinni konninni baxxinore rosiisanno. Yihoware coyi'ranni, ‘Ikkollana isi mitti mittinkewiinni dixeerti'rinoho’ yaanno. (Soqqamaanote Looso 17:27) Isinni Qullaawu Maxaafi, ‘Maganunniwa shiqqe; isino ki'newa shiqannona’ yee amaalannonke.—Yaaqoobi 4:8.

Qullaawu Maxaafi Yihowa baxillaanchonna kalqete alame Kalaqaancho ikkinota rosiisanno

Maganu kalaqo

19 Maganunniwa shiqa dandaattohu hiittoonniiti? Umo, xa assitanni noottore yaano Maganunnire rosakki agurtooti. Yesuusi togo yiino: ‘Hegere heeshsho, ati callu halaalaancho Magano ikkoottoha atenna soottoha Yesuusi Kiristoosi afate.’ (Yohaannisi 17:3) Addaho Qullaawu Maxaafi, Yihowarenna Yesuusire afa “hegere heeshsho” uyitannota rosiisanno! Albaanni ronsummonte gede, ‘Maganu baxilleho.’ (1 Yohaannisi 4:16) Yihowara danchanna baxissanno amalla woleno noosi. Lawishshaho Qullaawu Maxaafi Yihowa “mararannoha, shaqqado, rahe hanqannokkiha hattono baxillisinna ammanamasi batidhino Magano” ikkinota coyi'ranno. (Wolaphpho 34:6) Isi “danchahonna so'ro gatona yaate qixxaawino” Maganooti. (Faarso 86:5) Maganu cincaho. (2 Pheexiroosi 3:9) Qoleno ammanaminoho. (1 Qorontoosi 1:9) Qullaawa Maxaafa nabbabbanni ha'ritto kiiro, Yihowa kurinna wole baxisanno akatasi hiittoonni leellishinoro buuxatto.

20 Maganu illete leellannokkiha ayyaana ikkino daafira iso la''a dandaattokkiti addaho. (Yohaannisi 1:18; 4:24; 1 Ximootewosi 1:17) Ikkollana Qullaawa Maxaafa horonsidhe isire rosattoha ikkiro, isi mittu illete laootto manchi gede ikke xawe leellannohe. Faarsaanchu yiinonte gede, “Yihowa xumme la''a” dandaatto. (Faarso 27:4; Roomu Sokka 1:20) Yihoware roore rossanni ha'ritto kiiro, isino atera roore xawe leellanni ha'rannohe; qoleno iso baxatto gede assannohehu lowo korkaati hee'rannohe hattono isiwa higge shiqoottohu gede ikke macciishshamannohe.

Qaaqqosi duqqe noo mancho

Mittu shaqqadu anni oososi baxanno gari, iimi Anninke ninke hakkiinni roorse baxannonketa leellishanno

21 Hakkiinnino Qullaawu Maxaafi, Yihowa Anninke gede assine la'neemmo gede rosiisannonkehu mayiraatiro sunu sununni affanni ha'ratto. (Maatewoosi 6:9) Yihowa heeshsho uyinonkeha calla ikkikkinni mittu shaqqadu anni oososira halchannonte gede dancha heeshsho hee'neemmo gede hasi'ranno. (Faarso 36:9) Qoleno Qullaawu Maxaafi mannu Yihowa jaala ikka dandaannota rosiisanno. (Yaaqoobi 2:23) Hatto yaa mayyaatero hanni hedi. Kalqete alame Kalaqaanchira jaala ikka dandaatto yaate!

22 Qullaawa Maxaafa xiinxallitanni ha'ritto kiiro, mitu atera assaawanno manni xiinxallokki aguratto gede xixxiiwahera dandaanno. Kuni manni amma'nokki agurte wolete higatto yee yaadara dandaanno. Ikkeennano, baxxino jaalooma kalaqi'rattota yaano Maganu ledo jaaloomattota hoolahera ayeerano anga uyitooti.

23 Umi qara einohekki coyi hee'rara dandaanno. Wole manna kaa'lo xa'mira umo heeshshi assa hasidhanno; ikkeennano waajjite xa'ma agurtooti. Yesuusi qaaqquullu gede umo heeshshi assa dancha ikkitinota coyi'rino. (Maatewoosi 18:2-4) Anfoommonte gede, qaaqquullu duuchcha xa'mo xa'mitanno. Maganu xa'mokkira dawaro afi'rattora hasi'ranno. Maganunnire rosate quqquxamino manna Qullaawu Maxaafi giddo galantoonninsa. Hakko manni rosiinsoonninsa rosi halaalehoronna te'ee buuxate Qullaawa Borronni taashshanni xiinxallino.—Soqqamaanote Looso 17:11.

24 Yihoware rosate duuchchunkunni woyyitino doogo Qullaawa Maxaafa seekke xiinxallate. Qullaawu Maxaafi wole maxaaffa baalantenni baxxinoho. Baxxinoha ikkinohu mayinniiti? Aantanno fooliishsho tenne hajore xawissanno.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNO ROSO

  • Maganu atera assaawanno.—1 Pheexiroosi 5:7.
  • Maganunnihu gillete su'mi Yihowaati.—Faarso 83:18.
  • Yihowa isiwa shiqattora koyisinohe.—Yaaqoobi 4:8.
  • Yihowa baxillaanchoho, danchahonna mararannoho.—Wolaphpho 34:6; 1 Yohaannisi 4:8, 16.

*  Maganu su'mi afi'rino tironna konne su'ma woshshinanni gara lainohunni Guwuursha lai.


Xiinxallote Xa'muwa

1, 2. Roore yanna xa'mo xa'ma mayi horo afidhino?

3. Batinynyu manni lowo geeshsha hasiissanno xa'mora dawaro afi'rate sharro assa agurinohu mayiraati?

4, 5. Heeshshonke giddo lowo geeshsha hasiissanno xa'mo giddo mite mite hiitteeti? Dawaro afi'rate sharro assa hasiissannonkehuna mayiraati?

6. Batinynyu manni, mannu oosora iillanno qarri Maganoho mittore dilawannosi yee hedannohu mayiraati?

7. (a) Amma'note rosiisaano batinynyu manni Maganu kaajjadoho yee hedanno gede assitinohu hiittoonniiti? (b) Iillannonke fatana lainohunni Qullaawu Maxaafi mayyaanno?

8, 9. (a) Bunshe heedhara faqqadatenna bunshe abbate mereero noo badooshshe lawishshunni kuli. (b) Maganu mannu ooso bunshete doogo hadhara agurinohura iso bushiisha gara ikkitinokkihu mayiraati?

10. Maganu bunshe abbitino gawajjo baala dhaawanno yine addaxxineemmohu mayiraati?

11. (a) Alamete aana noo miicora Maganoho mayi macciishshamannosi? (b) Atera iillanno qarrira Maganoho mayi macciishshamannosi?

12, 13. (a) Baxillenna wole dancha akata afi'noommohu hiikkiiniiti? Baxillu alamete aana noo qarrira mayi macciishshamannonke gede assanno? (b) Maganu alamete aana noo qarra hoolannota huluullammeemmokkihu mayiraati?

14. Maganu su'mi ayeeti? Iso su'misinni woshsha hasiissannonkehu mayiraati?

15. Yihowa yinanni su'mi maa leellishanno?

16, 17. (a) “Duuchchanka Dandaannohu” (b) “Hegerete Nugusa” (c) “Kalaqaanchu” yaannohu maaragete su'mi Yihoware maa rosiisannonke?

18. Mitu manni Maganunniwa shiqa didandiinanni yee hedannohu mayiraati? Qullaawu Maxaafi kayinni mayyee rosiisanno?

19. (a) Maganunniwa shiqate umo maa assa hasiissannonke? Hatto assankenni maa afi'neemmo? (b) Maganu amalla giddo ate roore baxissannoheri hiikkuriiti?

20-22. (a) Magano la''a hooganke isiwa shinqeemmota hooltannonkeni? Xawisi. (b) Mitu atera assaawanno manni ma assatto gede xixxiiwahera dandaanno? Ati kayinni ma assa hasiissannohe?

23, 24. (a) Rossanni nootto roso lainohunni xa'mo xa'ma agura hasiissannohekkihu mayiraati? (b) Aantanno fooliishshora maa ronseemmo?