Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno?

GUWUURSHA

Maganu Su'mi Afi'rino Horonna Tirosi

Maganu Su'mi Afi'rino Horonna Tirosi

QULLAAWU MAXAAFIKKIRA Faarso 83:18 mayine tirroonni? Qullaawa Borroti Haaro Alame Tiro tenne xiqise, “Su'makki Yihowa yinannihu ati callu uulla wo'mate aana Ayirrado ikkoottota mannu afona” yite tirtino. Wole haammata Qullaawu Maxaafi tirono tenne xiqise konni garinni tirtino. Ikkollana batinynye Qullaawu Maxaafi tiro Yihowa yinanni su'ma fushshite hoolte “Mootichcha” woyi “Magano” yite maaragete su'minni riqibbino. Tenne xiqise aana hee'ra hasiissannosihu hiikkonne su'maati? Maaragete su'maatinso Yihowa yinanni su'maati?

Maganu su'ma Ibirayisxete afiinni borreessinanni wote

Maganu su'ma Ibirayisxete fidalenni borreessinanni wote

Tini xiqise coyidhanni noohu su'munnireeti. Qullaawu Maxaafiti batinynye maxaaffa umo borreessantinohu Ibirayisxete afiinniiti; konni afiinni borreessini wote tenne xiqise aana baxxinohu gillete su'mi no. Kuni su'mi Ibirayisxete fidalenni יהוה (YHWH) yaamame borreessamino. Sidaamu afiinni konne su'ma “Yihowa” yine woshshinanni. Kuni su'mi Qullaawu Maxaafi giddo mitto bayichcho calla no? Dee'ni. Umo borreessinoonnitera Ibirayisxete Qullaawa Borro giddo kuni su'mi 7,000 meddi yitanno basera no!

Maganu su'mi mageeshshi geeshsha hasiisanno? Hanni Yesuusi Kiristoosi rosiisino huuccatto la'no. Tini huuccatto togo yite jammartanno: ‘Iima hee'ratto Annanke, su'mikki maassamo.’ (Maatewoosi 6:9) Yannate gedensaanni Yesuusi togo yee huucci'rino: “Anna'ya su'makki ayirrisi.” Maganuno iiminni, “Ayirrisoommo xaano ayirriseemmo” yee qolino. (Yohaannisi 12:28) Maganu su'mi lowo geeshsha hasiisannoha ikkinota konninni buuxa dandiinanni. Ikkina mitu mitu Qullaawa Maxaafa tirtinori konne su'ma fushshite hoolte bayichchoho maaragete su'ma eessitinohu mayiraati?

Konnira lame qara korkaata shiqishshanno. Umihunni, batinynyu manni hunda konne su'ma woshshinanni gara xa anfoonnikki daafira horoonsi'ra dihasiissanno yaanno. Bi'reeha Ibirayisxete qaale coyishiishaano nookkiha borreessinanni. Konni daafira YHWH yitanno fidale hakkawaro mayine nabbambanniro xa seekke afinohu dino. Ikkina tini Maganu su'ma gana hooltannonke? Yesuusi yannara isi su'ma Yeshuwa woyi Yehoshuwa yinanniha ikkara dandaanno. Xaa yannara tenne bade afinohu dino. Ikkeennano, yannankera alamete doyichchora hee'ranno manni qaalinsanni rosamino garinni Yesuusa yinanni su'ma babbaxxino garinni woshshanno. Kuni manni umi sanira Yesuusi su'ma woshshinanni gara afa hooginohura calla konne su'ma gana diagurino. Hatteente gede, baara widira ha'rittoro ate umikki su'ma wolu qaalinni baxxino garinni woshshinanna macciishshattora dandaatto. Konni daafira, hunda Maganu su'ma woshshinanni gara afa hooganke su'masi woshshineemmota dihooltannonke.

Maganu su'ma Qullaawu Maxaafi giddonni fushshate korkaata assine kullannihu layinki coyi, lowo diro hee'rinohu Yihudootu budi ledo xaado afi'rinoho. Batinynyu Yihudooti Maganu su'ma gana dihasiissanno yite ammantanno. Insa hatto yite ammantinohu mitte Qullaawu Maxaafi higge doogimale horoonsidhino daafiraati. Hatti higge togo yitanno: “Maganikki Yihowa su'ma doogimale gantooti; korkaatuno Yihowa su'masi doogimale ganannoha qorichchishanno.”—Wolaphpho 20:7.

Tini higge Maganu su'ma doogimale gana hooltannote. Ikkollana ayirrinynyunni konne su'ma gana hooltannoni? Horonta dihooltanno. Ibirayisxennita Qullaawa Borro (“Akkala Gondooro”) borreessitinori baalunku, Maganu bi're Isiraeelete uyino Higge garinni heedhannoreetinna ammanantinoreeti. Ikkeennano Maganu su'ma ganynyite gantanno. Lawishshaho kuri borreessaano, ammanaano gamba yite lowo qoonqonni faarsitannote batinynye faarso giddo Maganu su'ma eessitino. Qoleno Maganu Yihowa, magansidhannosiri su'masi gantanno gede hajajino; ammanantino soqqamaanosino hajajante su'masi gantino. (Iyyueeli 2:32; Soqqamaanote Looso 2:21) Konni daafira, yannankera noo Kiristaanino Yesuusinte gede Maganu su'ma ayirrinynyunni gana diwaajjanno.—Yohaannisi 17:26.

Qullaawa Maxaafa tirturi Maganu su'ma maaragete su'minni soorransa lowo so'rooti. Insa Magano shinqara dandiinannikkihanna dadillano ikko hagiidha dandaannokkiha lawissino. Qullaawu Maxaafi kayinni mannu ooso “Yihowa ledo jaaloontanno gede” amaalanno. (Faarso 25:14) Hanni lubbora baxatto jaalikkire hedi. Su'masi afoottokkiha ikkoommero isi ledo mageeshsha jaaloo'matto? Hatteente gede, mannu Yihowa yinanniha Maganu su'ma afa hoogiro isi ledo hiitto ikke jaa'loomanno? Qoleno mannu Maganu su'ma gana hoogiro xagge ikkitinota su'misi tiro afikki gatanno. Maganu su'mi mayi tiro afi'rino?

Maganu su'misi tiro ammanamino soqqamaanchisira Musera kulino. Muse Maganu su'ma xa'mi wote Yihowa, “Ikka hasiissannoere baala ikkeemmo” yee qolinosi. (Wolaphpho 3:14) Rozerhaami yinanni tiro konne qaale, “Ikka hasi'reemmore baala ikkeemmo” yite tirtino. Konni daafira Yihowa alaamasi wonshate ikka hasiissannosire baala ikkanno.

Hanni ikka hasi'rattore baala ikka dandaatto yine hendo. Hatto ikkoommero jaallakkira maa assatto? Jaallakki giddo mittu lowo geeshsha xiwamiro fullahino doktora ikkite hursattosi. Wolu jaalikki kayinni buxiro dureessa ikkite buximatenni fushshattosira dandaatto. Ikkollana, baalankare ikkate wolqakki shiimate. Ninke baalinketi wolqa shiimate. Qullaawa Maxaafa xiinxallitanni ha'ritto kiiro, Yihowa qaale einore wonshate ikka hasiissannosire baala hiittoonni ikkinoro huwatatto daafira lowo geeshsha xaggeessi'ratto. Qoleno Yihowa wolqasi horoonsi're baxxannosire kaa'lanno wote tashshi yaannosi. (2 Zeena 16:9) Su'masi afinokki manni tenne dancha akattasi huwatikki gatanno.

Kageeshsha la'nummonte gede, Yihowa yinanni su'mi Qullaawu Maxaafi giddo hee'ra hasiissannosi. Konni su'mi tiro afankenna magansi'neemmo wote horoonsi'ranke iimi anninkewa Yihowawa shiqate lowo geeshsha kaa'litannonke.*


*  Maganu su'ma, su'misi tironna magansi'neemmo wote su'masi horoonsi'ra hasiissannonkehu mayiraatiro ledde buuxate, Yihowa Farci'raasine qixxeessitinota Hegerera Hee'rannoha Maganu Su'ma (Amaaru afoo) yitanno biroshere lai.

← Hiitte fooliishshora nooro lai