Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

FOOLIISHSHO TONAAMITE

Maganu Qarru Hee'rara Faqqadinohu Mayiraati?

Maganu Qarru Hee'rara Faqqadinohu Mayiraati?

Alamete aana noo qarra abbinohu Maganohoni?

Edenete kaashshu basera mayi kisse kalaqantino?

Qarru mannu oosora abbino gawajjo Maganu dhaawannohu hiittoonniiti?

MITTE olunni hembeelantanni keeshshitino gobbara waajjishanno oli kaeenna, olu giddora einokkihu kumunni kiirranni meentinna qaaqquulli goofino; konne meentonna qaaqquulle albaanni batinynye manna madaarroonnitera shiimmaadda masqalla doyissine qansoonni waammara mitteenni madaarri. Mittu mittunku masqali aana “Mayira?” yitanno borro no. Mannaho dadillisannori iillannonsa wote hakku qarri iillinonsahu mayiraatiro leella hooginsaro lowo geeshsha xissiisi're aleenni noo xa'mo xa'manno. Mannu xissiisi're tenne xa'mo xa'mannohu olunni, kalaqote danonni, xibbunni woyi jaddotenni baxanno manni reyanno wote, mininsa diigame ba''anno wote woyi qarru buuto xissiisannonsa woteeti. Kuni manni togoo dano iillitannonsahu mayiraatiro afa hasi'ranno.

2 Maganu qarru iillara faqqadannohu mayiraati? Maganu Yihowa duuchchanka dandaannoha, baxillaancho, hayyichchanna taashsho baxannoha ikkina, alame bunshetenninna taashshote xe'nenni wo'mitinohu mayiraati? Ati togoori mayira ikkannoro xa'mite egennootto?

3 Maganu qarru hee'rara faqqadinohu mayiraati yee xa'ma so'roteni? Mitu mannira togoo xa'mo xa'ma ammana xe'inonsata woyi Magano ayirrissannokkita leellishshannoha lawannonsa. Ikkollana Qullaawa Maxaafa nabbawatto wote, ammanantinori hattono Magano waajjitanno mannooti togoo xa'mo xa'mitinota huwatatto. Lawishshaho masaalaanchu Imbaaqoomi Yihowa togo yee xa'mino: “Dadillisanno coye laeemmo gede mayira assittoe? Qarru iillanna sammi yite la''attohuna mayiraati? Baonna finqille alba'yaanni noohu mayiraati? Gibbonna gaaru ka''annohu mayiraati?”—Imbaaqoomi 1:3.

Yihowa baalanka qarra hoolanno

Madaarsha

4 Ammanamino masaalaanchi Imbaaqoomi tenne xa'mo xa'minohura Yihowa hanqinosini? Dihanqinosi. Isinni Yihowa, Imbaaqoomi danchummatenni coyi'rinoha konne qaale Qullaawu Maxaafi giddo borreessamanno gede assino. Qoleno Maganu, tenne hajo lainohunni Imbaaqoomira coyi roore xawe leellannosi gedenna ammanasi roore jawaattanno gede kaa'linosi. Yihowa ateno konni garinni kaa'lahera hasi'ranno. Qullaawu Maxaafi, ‘Isi ki'nera [assaawanno]’ yaannota qaagi. (1 Pheexiroosi 5:7) Maganu bunsheno ikko bunshe abbitino qarra ayee manchinni roore giwanno. (Isayyaasi 55:8, 9) Ikkina, alamete aana qarru togo bati'rinohu mayiraati?

QARRU TOGO BATI'RINOHU MAYIRAATI?

5 Babbaxxitino amma'no giddo noo manni qarru togo mayira bati'rinoro xa'mara amma'nonsa marootiwanna rosiisaanowa maranno. Amma'note marootino duuchcha wote, qarru iillannohu Maganu fajjo ikkino daafiraati yite qoltannonsa; qoleno isi dadillisanno coye ikko mitte mittenta ikkito lowo diri albaanni balaxe wossanino yitanno. Batinynyu mannira, Maganu loosi xilqete yine woyi Maganu mannaho qaaqquullu nafa gatikki reyo abbannohu iima ledosi heedharaati yine kullanninsa. Ikkollana albaanni rosittonte gede, Maganu Yihowa horontanni bunshe diassanno. Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Bunshe assa Maganuwiinni faffo; taashsho xe'inore assano Duuchchanka Dandaannohuwiinni xeertidho!”—Iyyoobi 34:10.

6 Mannu alamete aana noo qarrira Magano beebba bushiishannohu mayiraatiro afootto? Roorenkanni mannu Duuchchanka Dandaanno Magano bushiishannohu, tenne alame gashshanni noohu iso laweennansaati. Kuni manni Qullaawu Maxaafi rosiisannoha kabbaadannokkihanna hasiisannoha mitto halaale diafino. Ati konne halaale konni maxaafira sayikki fooliishshora rosootto. Tenne alame gashshanni noohu Sheexaane Daawuloosiiti.

7 Qullaawu Maxaafi xawise togo yaanno: “Alame [wo'ma] Sheexaanu gashshooti woroonni ikkitino.” (1 Yohaannisi 5:19) Konne coye hedatto wote, tini yaatto gara dilabbannohe? Tini alame illete leellannokkihu mittu ayyaanaamu kalaqami akata leellishshanno; isi ‘manna duuchcha so'risiisanni no.’ (Ajuu[j]a 12:9) Sheexaanu bunshetenni wo'minoho; dogannohonna kaajjadoho. Konni daafira isi gashshino alameno bunshetenni, dogatenninna kaajjillunni wo'mitinote. Qarru wo'minohu umi korkaati konneeti.

8 Layinki korkaati kayinni sayikki fooliishshora ronsummonte gede, Edenete kaashshu basera finqille jammartunkunni kayise mannu ooso guunte xe'inorenna cubbaataamma ikkansaati. Cubbaataammu manni duuchcha wote ku'u ko'onne roorate sharramanno; hatti sharronsa qolte olu ka''anno gede, mimmito coqqontanno gedenna qarru hee'ranno gede assitanno. (Mekibibi 4:1; 8:9) Qarru hee'ranno gede assinohu sayikki korkaati kayinni, ‘yannanna agarroonnikki hedeweelchooti.’ (Mekibibi 9:11) Yihowa agarooshshi nookki alamera mannu busha saatera busha bayichcho maransanni qarru iillansara dandaanno.

9 Qarra abbannohu Magano ikkinokkita afanke shesho uyitannonke. Mannu aana qarra abbanno olira, jaddote hattono ku'u ko'onne coqqonannotera, wole agurranna kalaqote danora nafa xa'mamannohu di''isooti. Hatto ikkiro, Yihowa kuni baalu qarri hee'rara faqqadinohu mayiraati? yitanno xa'mora dawaro afa hasiissannonke. Isi Duuchchanka Dandaannoha ikkiro, qarru iillannota hoolannoti wolqa noosi yaate. Hatto ikkina sammi yiinohu mayiraatiyya? Baxillaanchu Magani sammi yiinohu ikkadu korkaati hee'reennasiiti.—1 Yohaannisi 4:8.

MITTE KABBAADE KISSE KALAQANTINO

10 Maganu qarru hee'rara faqqadino korkaata afate, qarru jammarino yannare badheenge assaawa hasiissannonke. Sheexaanu Addaaminna Heewani Yihowara finqiltanno gede assi wote, mitte kabbaade kisse kalaqino. Sheexaanu tenne kisse kalaqinohu Yihowa wolqa lainohunni di''ikkino. Isinni Sheexaanu Yihowa wolqara gawalo nookkita afino. Hatteentenni Sheexaanu, Yihowata gashshate mabte lainohunni xa'mo kayisino. Sheexaanu, Yihowa gashshannorira dancha coye ho'lannohonna kaphphaanchoho yee, Iso bushu gashshaanchi gede asse kassasino. (Kalaqo 3:2-5) Sheexaanu wole yaattonni mannu ooso Maganu gashshooti gobbaanni heedhuro woyyannonsa yiino. Tini Yihowa aliidimma yaano gashshate mabtesi seyaatate

11 Addaaminna Heewanino Yihowara finqiltu. Wole yaattonni insa togo yitino: ‘Yihowa Gashshaanchonke ikkara dihasi'neenno. Bushunna danchu maatiro ninke uminke wossa'na dandiineemmo.’ Yihowa kissete dawaro qolinohu hiittoonniiti? Isi assaawate dandoo noonsa kalaqamira baalaho, finqilturi sodhinotanna isi gashshooti ayeewoteno woyyinoha ikkinota rosiisa dandaannohu hiittoonniiti? Mitu manni Maganu finqilaasine shee gude insa bayichcho wole kalaqiro woyyannonka yaara dandaanno. Yihowa kayinni Addaaminna Heewani sirchi uulla wo'manno gede alaamu noosita albaanni xawisino; qoleno insa gannate ikkitino uullara heedhara hasi'rino. (Kalaqo 1:28) Yihowa ayeewoteno alaamasi wonshanno. (Isayyaasi 55:10, 11) Hakkiinni saeno, Edenete finqilture shaa, Yihowata gashshate mabte lainohunni ka'ino xa'mora dawaro diqoltanno.

Rosiisaanchunna rosaanosi

Rosaanchu rosiisaanchunni roortino dandoo afi'rinoni?

12 Hanni mitto lawishsha la'no. Mittu rosiisaanchi kifilete rosaanora mitte kabbaade shallago loonsanni gara kulanni noo gede assite hedi. Mittu worba ikke hee'renni finqilu rosaanchi, rosiisaanchu shallago loosanno gari digaraho yee coyi'ri. Kuni rosaanchi rosiisaanchu loose afannokkihu gede asse, tenne shallago woyyitino doogonni looseemmo yee heewisami. Mite rosaano rosaanchu yiinori garaho yite insano finqiltu. Xa rosiisaanchu ma assiro woyyanno? Finqiltino rosaano kifiletenni fushshe huniro, gattino rosaano mayitakka? Finqilino rosaanchinna isira kaa'lite finqilturi halaale yitino yite diheddanno? Kifilete gattino rosaano gudisidhe rosiisaanchu ko'ore fushshe huninohu so'rosi anfannita waajjeeti yite mishshasira dandiitanno. Kayinni hanni rosiisaanchu finqilu rosaanchi tenne shallago loosate hedino gara leellishara faqqadisi yine hendo.

13 Yihowano lawishshu aana la'nummo rosiisaanchi gede assino. Tini hajo la'annori Edenete noo finqilaasine calla ikkitinokkita qaagi. Miliyoonetenni kiirranni sokkaano konne coye la'anni no. (Iyyoobi 38:7; Daanieeli 7:10) Yihowa finqilaasinete qolanno dawaro, tenne baala sokkaanonna gedensaannino assaawate dandoo noonsa kalaqama baala la'anno. Ikkina Yihowa ma assiyya? Sheexaanu mannu ooso gashshanno gara leellishara faqqadisi. Qoleno Yihowa mannu ooso Sheexaanu marra''annansa umonsa gashshitara faqqadinsa.

14 Lawishshu aana la'nummo rosiisaanchi, finqili rosaanchinna isi garo sodhinota afino. Qoleno rosiisaanchu finqiltu rosaano shallago loossanno gara leellishshara faqqada kifilete noo rosaano baalate horo uyitannota afino. Finqilaasine hattee shallago loosa hoogguro, finqiltinokkiri wole rosaano kifilete giddo aliidiha ikke marra''ate dandoo noosihu rosiisaancho calla ikkinota affanno. Hakkunni gedensaanni rosiisaanchu finqiltu rosaano kifiletenni fushshe hunanno korkaati xawe leellannonsa. Hatteente gede, suwashsho wodana afidhinori mannu oosonna sokkaano baalanti Sheexaanehonna iso harunsite finqilturira injiinonsakkitanna mannu ooso insaneeto gashsha dandiitannokkita la'uro horo afidhannota Yihowa afino. Tenne la''ansanni insano hundi masaalaanchi Ermiyaasi gede, aane nooha xinta ikkino halaale buuxxanno: “Yihowa'ya, manchu beetti doogo umisita ikkitinokkita seekke afoommo. Qaafosi biddi assi'ra nafa qaafanno manchita di''ikkitino.”—Ermiyaasi 10:23.

KAGEESHSHITA SEEDA YANNA MAYIRA FAQQADIYYA?

15 Ikkina, Yihowa qarru kageeshshita seeda yanna hee'rara faqqadinohu mayiraati? Bushu coyi ikkannota hoolannokkihuna mayiraati? Tenne buuxate, lawishshu aana la'nummo rosiisaanchi assannokkiha lame coye la'no. Umihunni, kuni rosiisaanchi finqilu rosaanchi shallago loosanno gara leellishanno wote mereeroho diuurrisannosi. Layinkihunni, rosiisaanchu finqilu rosaanchira hatte shallago loosa dikaa'lannosi. Hatteente gede, Yihowa assa giwate wossa'ninoha lame coye lai. Umihunni, Yihowa Sheexaanunna isira garo ikkituri gara ikkansa leellishate wo'naaltu wote diuurrisinonsa. Konni daafira yanna oye la''a hasiissino. Kumunni kiirranni dirira, mannu ooso duuchchu daniha mannu gashshoote wo'naaltino. Mannu ooso sayinsetenna wole doogonni mito geeshsha lophphitinoha ikkirono, taashshote xe'ne, buxima, jaddonna olu bashshonni roore lexxanni ha'rino. Mannu manna gashshe afannokkiti xabbe leeltino.

16 Layinkihunni, Sheexaanu tenne alame gashshanna Yihowa dikaa'linosi. Lawishshaho Maganu macca gibbanno jaddo heedhannokki gede assoommero, wole ragaanni finqilture kaa'la di''ikkitanno? Mannu ooso qarru nookkiha insaneeto gashsha dandiitanno yee mannu hedanno gede diassitanno? Yihowa hatto assoommero, kaphphaanote miila ikkanno. Ikkollana “Maganu kaphpha didandaanno.”—Ibiraawuyaani 6:18 NW.

Maganu iillannohe qarra dandiite hee'ratto gede kaa'lannohe

Mancho Maganu Qaalinni shesho afidhanni no

17 Finqilaasine Maganoho finqiltuhunni jammarte iillitino gawajjo baala hiikkitannoyya? Yihowa duuchchanka dandaannoha ikkinota qaaga hasiissannonke. Konni daafira isi mannu oosora qarru abbino gawajjo baala dhaawate dandoo noosi; qoleno dhaawanno. Albaanni ronsummonte gede, uullanke gannate ikkitanno wote xa iillitinose gawajjo dhaawantanno. Cubbu abbino gawajjo Yesuusita wodote kakkalo ammanatenni ho'litanno; reyo abbitino gawajjo qolte reyino manni ka''anno wote dhaawantanno. Maganu Yesuusa, ‘Daawuloosi looso diigate’ horoonsi'ranno. (1 Yohaannisi 3:8, NW) Yihowa konne baala hasiissanno yannara wonshanno. Isi rahe qaafo adhinokki daafira galata hasiissannonke; korkaatuno cince yanna uyino daafira halaale afatenna isira soqqamate kaayyo afi'noommo. (2 Pheexiroosi 3:9, 10) Maganu hundinni jammare, halaalunni magansi'rannosi manna seekke hasanninna tenne qarru wo'mino alame giddo iillannonsa qarra dandiite heedhanno gede kaa'lanni keeshshino.—Yohaannisi 4:23; 1 Qorontoosi 10:13.

18 Mitu manni, Maganu Addaaminna Heewani finqiltannokki gede asse kalaqoommero kuni baalu qarri hee'rannoni? yaara dandaanno. Tenne xa'mora dawaro afi'rate, Yihowa uyinoheta mitte muxxete elto qaaga hasiissannohe.

MAGANU UYINOHE ELTO HOROONSI'RATTOHU HIITTOONNIITI?

19Fooliishsho ontete ronsummonte gede, mannu ooso baxisinonsare doodhate mabte uyineenna kalaqantino. Tini elto mageeshshi geeshsha muxxe ikkitinoro wodanchootto? Maganu batinynye saada kalaqino; tini saada baala heedhannohu garri-garimmo la'e di''ikkino. (Lawishsha 30:24) Mannu ooso, uyinoonnise hajajo harunsite loossanno rooboote woyi maashine loossino. Maganu ninkeno hatto asse kalaqoommenkero baxisannonke? Dibaxisannonke. Hiittoo manna ikkineemmoro, hiittoo heeshsho hee'neemmoro, hiittoo manni ledo jaaloo'ma hasi'neemmoronna w.k.l doodhate mabte noonke daafira tashshi yaannonke. Ninke mannu ooso quwa sa'inokkiti doodhate mabte heedhankera hasi'neemmo; Maganuno togoo mabte heedhankera hasi'ranno.

20 Yihowa giddeessineennanke soqqammammosira dihasiˈranno. (2 Qorontoosi 9:7) Lawishshaho, mittu qaaqqi yii yineenna baxeemmohe yiironna, umisinni kae baxeemmohe yiiro annasi woyi amasi roore hagiirsiisannohu hiikkonneeti? Konni daafira, Yihowa uyinoheta doodhate mabte horoonsi'rattohu hiittoonniiti? yitanno xa'mo xa'ma hasiissannote. Sheexaanu, hattono Addaaminna Heewani doodhate mabtensa horo bushu garinni horoonsidhino. Insa Yihowa effidhe gibbino. Atina?

21 Xaggete elto ikkitinota doodhate mabtekki duuchchunkunni woyyino garinni horoonsi'ratto kaayyo noohe. Yihowara kaa'lite uurritinorira miliyoonetenni kiirranni mannira miila ikka dandaatto. Kuri mannooti Sheexaanu kaphphaanchonna danchu garinni gashsha dandaannokkiha ikkinota heeshshonsanni leellishshino daafira Maganu wodana tashshi assitino. (Lawishsha 27:11) Atino gara ikkitino heeshsho hee'ratenni insa gede assa dandaatto. Tenne lainohunni aantanno fooliishshora ronseemmo.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNO ROSO

  • Alamete aana ikkannoha busha coye abbannohu Magano di''ikkino.—Iyyoobi 34:10.
  • Sheexaanu Magano kaphphaanchohonna gashshannorira danchare ho'lannoho yaatenni, Yihowata gashshate mabte lainohunni xa'mo kayisino.—Kalaqo 3:2-5.
  • Yihowa Mangistesira Gashshaancho ikkinoha Beettosi horoonsi're, mannu oosora iillanno qarra hoolanno; qarru abbino gawajjono dhaawanno.—1 Yohaannisi 3:8.

Xiinxallote Xa'muwa

1, 2. Xaa yannara mannu oosora hiikku dadillisanno coyi iillanno? Konnira duuchchu manni hiittee xa'mo xa'manno?

3, 4. (a) Maganu qarru hee'rara faqqadinohu mayiraatiro xa'ma so'ro ikkitinokkita leellishannohu maati? (b) Bunshenna qarra lainohunni Yihowara mayi macciishshamannosi?

5. Mito wote amma'note marooti qarru iillannohu mayiraati yite kultanno? Qullaawu Maxaafi kayinni mayyaanno?

6. Mannu alamete aana noo qarrira Magano beebba bushiishannohu mayiraati?

7, 8. (a) Alame gashshaanchise akata leellishshannohu hiittoonniiti? (b) Mannu cubbaataamo ikkasi hattono “yannanna agarroonnikki hedeweelcho” qarru hee'ranno gede assitinohu hiittoonniiti?

9. Yihowa qarru hee'rara faqqadinohu ikkadu korkaati hee'reennasiiti yineemmohu mayiraati?

10. Sheexaanu xa'mo kayisinohu maa lainohunniiti? Isi kisse kalaqinohu hiittoonniiti?

11. Yihowa Edenete finqilture hakkawotenni shiinokkihu mayiraati?

12, 13. Yihowa, Sheexaanu tenne alame gashshaancho ikkanno gedenna mannu ooso insaneeto gashshitanno gede faqqadinohu mayiraatiro lawishshunni kuli.

14. Yihowa mannu ooso insaneeto gashshitanno gede wossanasi mayi horo uyitanno?

15, 16. a) Yihowa qarru kageeshshita seeda yanna hee'rara faqqadinohu mayiraati? (b) Yihowa, macca gibbanno jaddonna bunshe hoolannokkihu mayiraati?

17, 18. Mannu gashshooti hattono Sheexaanu alamete gashshaancho ikkasi abbitino gawajjo baala Yihowa hiissanno?

19. Yihowa uyinonketi muxxete elto maati? Tenne elto kaffi asse la''a hasiissannonkehu mayiraati?

20, 21. Doodhate mabtenke duuchchunkunni woyyino garinni horoonsi'ra dandiineemmohu hiittoonniiti? Hatto assa hasiissannonkehuna mayiraati?