Qullaawu Maxaafi Maganu Mangiste lainohunni mayyee rosiisanno?

Maganu Mangiste konni ka'a ma assitanno?

Tini Mangiste Maganu alaama uullate aana wonshitannohu mamarooti?

ALAMETE aana miliyoonetenni kiirranni manni, Abbaataachchinote yinanni huuccatto egennino. Kuni qaali Yesuusi Kiristoosi umisi rosiisinotanna egennantino huuccatto xawisate horoonsi'nanniho. Tini huuccatto bayira sokka amaddinote; tenne huuccattora umo noota sase kifile xiinxallakki, Qullaawu Maxaafi addinta mayyee rosiisannoro roorsite afatto gede kaa'litannohe.

2 Yesuusi macciishshanni noosi manna tenne huuccattora hanafote togo yee hajajino: ‘Ki'ne togo yitine huuccidhe: “Iima hee'ratto Annanke, su'mikki maassamo. Mangistekki daggo, fajjokki iima ikkitino gede, uullano ikkito.”’ (Maatewoosi 6:9-13) Tini sasenti huuccattote kifile mayi tiro afidhino?

3 Yihowa yinanniha Maganu su'ma lainohunni albaanni lowore ronsoommo. Qoleno Maganu alaama yaano isi mannu oosora konni albaanni assinorenna konni ka'a assannore shiimu deerrinni ronsoommo. Ikkina Yesuusi, ‘Mangistekki daggo’ yine huucci'neemmo gede kulinonkehu maa xawisateeti? Maganu Mangiste maati? Hatti Mangiste dagganno wote Maganu su'mi maassamannohu woyi qullaawannohu hiittoonniiti? Tenne Mangiste daa, Maganu fajjo wo'mitanno gede assitannohu hiittoonniiti?

MAGANU MANGISTE MAATI?

4 Maganu Mangiste, Maganu Yihowa qixxeessino gashshooteeti; tenne mangiste Nugusino isi doorinoho. Maganu Mangiste Nugusi ayeeti? Yesuusi Kiristoosiiti. Yesuusi uullate gashshaano baalantenni rooranno; qoleno ‘nugussate Nugusanna mootoollete Mootichcha’ yaamamino. (1 Ximootewosi 6:15) Yesuusi uullate gashshaano wo'manti assitanno danchummanni lowo geeshsha roorinoha dancha coye assanno wolqa noosi.

5 Maganu Mangiste gashshitannohu hiikko heedheeti? Tenne afate, Yesuusi hiikko nooro afa danchate. Iso haqqaho sunte shinoonnitanna hakkiinnino reyotenni kainota konni albaanni ronsoommo. Reyotenni kaihunni shiima yanna gedensaanni, iimira ha'rino. (Soqqamaanote Looso 2:33) Konni daafira Maganu Mangiste noohu iimaati. Qullaawu Maxaafi ise “iimi mangiste” yaannohu iseraati. (2 Ximootewosi 4:18, NW) Maganu Mangiste noohu iima ikkirono, uulla gashshitanno.—Ajuu[j]a 11:15.

6 Yesuusa baxxino Nugusa assannosihu maati? Umihunni, isi horonta direyanno. Qullaawu Maxaafi iso uullate gashshaano ledo heewisiise togo yaanno: “Reyannokkihu iso callaati; ayino gamba yaara dandaannokki xawaabbira hee'ranno.” (1 Ximootewosi 6:16) Togo yaa qolte, Yesuusi assannohu danchu coyi baalunku hegereho yaate. Addaho, isi mannisira danchanna horoomanno coye assanno.

7 Yesuusire kultannota aante noo masaalo wodanchi: “Isi aana Yihowa ayyaani galanno; hayyotenna wodanchate ayyaani, amaaletenna wolqate ayyaani, hattono egennotenna Yihowa waajjate ayyaani galannosi; qoleno Yihowa waajjatenni tashshi yaannosi. Illesi la'u gede difaradanno; maccasi macciishshitu gede diborooranno. Mishantinorira xalalletenni faradanno; uullate rambaootirano taashshe faradanno.” (Isayyaasi 11:2-4) Tini xiqise Yesuusi uullate noo mannira keeraanchonna shaqqado Nugusa ikkannota xawissanno. Togoo nugusi gashshannoheta baxatto?

8 Maganu Mangiste lainohunni xaano wolu halaale ikkinori no: Yesuusi gashshannohu dicallasiiti. Ledosi gashshitannorino no. Lawishshaho, hawaariya Phaawuloosi Ximootewosi togo yiino: “Cincine kaajjinummoro, qollenni isi ledo moonkeemmo.” (2 Ximootewosi 2:12) Phaawuloosi, Ximootewosinna Maganu doorinori wolootu ammanantinori Yesuusi ledo iimi Mangistera mookkanno. Tenne baxxitino kaayyo afidhannori me''e mannaati?

9 Konni maxaafira fooliishsho 7 aana xawinsoonninte gede, hawaariya Yohaannisi mitte ajuujasira “Maganu Ge'rechchi Yesuusi [Kiristoosi] Tsiyooni ilaali aana uurre [iima nugusimmate bayichchosi adhe] hee'reenna” laino; qoleno ‘su'masinna Annisi su'ma albinsara borreessinoonniri xibbunna shoyilliina shoolu kumi manni [Yesuusi] ledo noota’ laino. Kuri 144,000 manni ayeooti? Yohaannisi umisi togo yee kulannonke: ‘Insa Ge'rechcho ikkinohu Yesuusi ha'rannowa baalawa hoodesi hadhannoreeti. Maganohonna Ge'rechchisira bayiradda ikkitanno gede mannu giddonni wodantinoreeti.’ (Ajuu[j]a 14:1, 4) Kuri ammanantinori Yesuusi Kiristoosi harunsaano, iima isi ledo gashshitara bande doorroonnireeti. Reyotenni ka'e iimira hadhu gedensaanni, ‘uullate aana [nugussa ikkite Yesuusi ledo] mookkanno.’ (Ajuu[j]a 5:10) Maganu 144,000 manni kiiro wonshate, hawaariyaatete yannanni jammare ammanamino Kiristaana dooranni keeshshino.

10 Yihowa Yesuusanna 144,000 manna mannu ooso gashshitanno gede assinohu ninke lowo geeshsha baxannonkehuraati. Umihunni, Yesuusi manna ikkanna qarrama yaa hiittootiro afino. Phaawuloosi Yesuusire coyi'ranni togo yiino: ‘Isi daafurinke yannara mararannonkehonna ninkente gede duuchchunku coyinni fattanaminoho; ikkollana mitto cubbono diloosino.’ (Ibiraawuyaani 4:15; 5:8) Isi ledo gashshitannorino manna ikkite heedhino waro lowo qarri iilleennansa cincite sa'inoreeti. Qoleno, guuntete xe'nenni mitii'mitinoreeti; hattono duuchchu dani xiwani ledo sharrantinoreeti. Konni daafira mannu oosora iillanno qarra seekkite huwattanno!

MAGANU MANGISTE MA ASSITANNO?

11 Yesuusi Maganu Mangiste dagganno gede huucci'ra hasiissannonsata rosaanosira kuli wote, Maganu fajjo ‘iima ikkitinonte gede uullano ikkitanno’ gede huucci'ra hasiissannonsatano coyi'rino. Maganu noohu iimaati; qoleno ammanantino sokkaanosi iima isi fajjo assitanni no. Ikkollana konni maxaafira sayikki fooliishshora ronsummonte gede, mittu bushu sokkaanchi Maganu fajjo assa agure Addaaminna Heewani so'risiisino. Sheexaane Daawuloosi yinanniha konne busha sokkaancho lainohunni Qullaawu Maxaafi rosiisannore albaange fooliishsho 10 aana halashshine ronseemmo. Sheexaanunna agaanintete yinanniri iso harunsitinori busha sokkaasine shiima yanna iima heedhara agurroonni. Konni daafira iima noohu baalu hakkawaro Maganu fajjo assanni no yaa di''ikkino. Maganu Mangiste gashsha jammartanno yannara kuni coyi soorramanno. Hatte yannara haaru Nugusi Yesuusi Kiristoosi, Sheexaanu ledo olamanno.—Ajuu[j]a 12:7-9.

12 Aane noohu masaalote qaali mayi ikkannoro kulanno: ‘Lowo huuro iiminni togo yitanna macciishshummo: “Kuneeti gatisanna wolqa, gashshootuno Maganunniha ikkino! Silxaaneno Maganu buurinohunnita Kiristoosita ikkitino! Korkaatuno roduuwanke Maganu albaanni barranna hashsha kassasannohu roduuwinke kassasaanchi tugaminona.”’ (Ajuu[j]a 12:10) Tenne Qullaawu Maxaafi xiqisera qummi assinoonniha lame qara coye wodanchitto? Umihunni, Yesuusi Kiristoosi Nugusa ikkinoti Maganu Mangiste gashsha jammartanno. Layinkihunni, Sheexaanu iiminni uullara tugamanno.

13 Kuni lamu coyi mayi maikkanno gede assino? Qullaawu Maxaafi iima ikkinore kulanni togo yaanno: ‘Konnira iimanna giddosi heedhinanniri baalunku hagiidhe!’ (Ajuu[j]a 12:12) Addaho iima nooti ammanantino sokkaano lowo geeshsha hagiidhitino; korkaatuno Sheexaanunna agaaninte layinkita iima heedhannokki daafira iima noohu baalu Maganinke Yihowara ammanaminoha ikkanno. Xaate iima wo'mu keerinna sumuu yaa heedhanno. Konni garinni xa Maganu fajjo iima ikkitanni no.

14 Uullate aana mayi ikkiyya? Qullaawu Maxaafi togo yaanno: ‘Uullatenna baaraho kayinni bayisibao! Korkaatuno Sheexaanu shiima yanna gattinosita afe lowo hanqinni ki'newa dirrinona.’ (Ajuu[j]a 12:12) Sheexaanu iimini tugaminohuranna shiima yanna calla gattinosihura hanqino. Hanqino daafirano uullate aana qarra woyi ‘bayisibao’ abbino. Tenne ‘bayisibao’ lainohunni aantanno fooliishshora lende ronseemmo. Sheexaanu uullara tugame qarra naqino daafira, ‘Maganu Mangiste Maganu fajjo uullate aana ikkitanno gede assitannohu hiittoonniiti?’ yine xa'minammora dandiineemmo.

15 Tenne buuxate, Maganoho uullate noosi alaami maatiro qaagi. Fooliishsho sasete konne coye ronsoommo. Maganu, uulla reyannokkihunna keeraano ikkino manni wo'mino gannate ikkitara alaamasi ikkinota Edenete xawisino. Sheexaanu Addaaminna Heewani cubbo loossanno gede assinohura, Maganoho uullate noosi alaami wo'mikki keeshshino; ikkeennano kuni alaami disoorramino. ‘Keeraano uulla ragidhanno gedenna ise aanano hegerera heedhanno’ gede, 16Yihowara xaano alaamasiiti. (Faarso 37:29) Maganu Mangiste kuni alaami wo'manno gede assitanno. Hiissite?

Sheexaanunna agaanintesi iiminni tugantuta uullate aana bayisibao ikkitino. Muli yanna giddo kuni qarri baalu ba''anno

Ola, jaddonna hude leellishshanno misile

16 Daanieeli 2:44 aana noo masaalo lai. Togo yitanno: “Hattee nugussa yannara, iimi Magani horonta diigantannokki mangiste uurrisanno. Hatti mangiste wole dagara diuyinannite. Tini mangiste kuri mangistubba baala daakkanno hattono huntanno; ise kayinni hegerera uurritanno.” Tini xiqise Maganu Mangistere maa kultannonke?

17 Umihunni, Maganu Mangiste “hattee nugussa yannara” yaano wole mangistubba heedheenna uurritannota kultannonke. Layinkihunni, tini Mangiste hegerera heedhannota kultannonke. Yaano wolu gashshooti tenne mangiste diqeelanno; woyi ise bayichcho amadanno gashshooti dihee'ranno. Sayikkihunni, Maganu Mangistenna tenne alame mangistubba mereero olu hee'rannota buunxeemmo. Konni oli yannara qeelle Maganu Mangisteta ikkitanno. Goofimarchoho, mannu ooso gashshitannoti ise calla ikkitanno. Hakkiinnino mannu ooso konni albaanni affe egentinokkihu woyyino gashshooti hunda hagiidhitanni heedhanno.

18 Maganu Mangistenna alamete gashshooti mereero ka''annoha goofimarchu ola lainohunni, Qullaawu Maxaafi lowore kulanno. Lawishshaho, goofimarchu shiqanno wote busha ayyaanna “uulla wo'mate nugussa” so'risiisate kaphphu totao bayichcho baala tuqissannota rosiisanno. Konne assitannohu mayiraati? Korkaatuno, ‘Duuchchanka Dandaanno Maganiha bayira barra ikkanno olira insa [yaano nugussa] gamba assateeti.’ Hakkawote uullate nugussa, “Ibiraayisxete afiinni Harmagedooni yinanni bayichcho” gamba yitanno. (Ajuu[j]a 16:14, 16, NW) Tenne lame xiqisenni huwanteemmonte gede, mannu gashshootinna Maganu Mangiste mereero ka''annoha goofimarchu ola Harmagedooni woyi Armagedooni yinanni.

19 Maganu Mangiste Armagedooni olinni maa qineessitanno? Hanni xaano Maganoho uullate noosi alaami maatiro hedi. Maganu Yihowa, keeraanonna guuta mannu ooso uulla wo'mite Gannatete isira soqqantara alaamu noosi. Kuni alaami xa wo'minokkihu mayiraati? Umihunni, ninke cubbaataammaho, xiwammeemmoreeti qoleno reyineemmoreeti. Ikkollana ontikki fooliishshora, hegerera hee'neemmo faro fanankera Yesuusi reyinonketa ronsoommo. Aante noota Yohaannisi Wongeeli xiqise qaagittokki digatootto: ‘Isinni ammanannohu duuchchu hegere heeshsho afi'ranno gede ikkinnina, ba''annokki gede, Maganu mitto Beettosi reyote sayise aa geeshsha [alame] baxinona.’—Yohaannisi 3:16.

20 Maganu alaami xa wo'minokkihu wolu korkaati, batinynyu manni bunshe assannoha ikkansaati. Duuchchu manni kaphphanno, coye wiranno, qoleno amanynyootu xeino coye assanno. Kuni manni Maganu fajjo assate dihasi'ranno. Bunshe assanno manni Maganu olinni yaano Armagedoonninni ba''anno. (Faarso 37:10) Wolu qarri kayinni, alamete mangiste mannu Maganu fajjo assanno gede jawaachchisha hoogansaati. Duuchcha mangiste xaa geeshsha mannu danchare assanno gede kakkayisa didandiitino; qoleno coqqontannorenna amanynyootu xeinore ikkite keeshshitino. Qullaawu Maxaafi xawise, “Mannu manna gashshinohu gawajjateeti” yaanno.—Mekibibi 8:9.

21 Armagedooni gedensaanni, mannu ooso gashshannohu mitto gashshoote calla ikkanno; hattino Maganu Mangisteeti. Tini Mangiste Maganu alaama wonshitanno; qoleno hagiirsiisanno atoote abbitanno. Lawishshaho, Sheexaanenna agaanintesi huntanno. (Ajuu[j]a 20:1-3) Yesuusi kakkalo afidhino wolqa hakkawote loossanno daafira, ammanantinori mannu ooso dixiwantanno; hattono direyitanno. Isinni hatte Mangiste hunda mannu ooso hegerera heedhanno. (Ajuu[j]a 22:1-3) Uulla gannate ikkitanno. Konni daafira tini Mangiste Maganu alaami uullate aana wo'manno gede assitanno; hattono Maganu su'mi qullaawanno gede assitanno. Togo yaa mayyaate? Gedensaanni Maganu Mangiste hunda, lubbote noohu baalu Yihowa su'ma ayirrisanno yaate.

MAGANU MANGISTE ALAAMASI WONSHITANNOHU MAMAROOTI?

22 Yesuusi harunsaanosira, ‘Mangistekki daggo’ yite huuccidhara kuli wote, hatti Mangiste dagginokkiti leeltanni no. Yesuusi iimira ha'ri wote dagginoyyani? Didaggino; korkaatuno Pheexiroosinna Phaawuloosi, Faarso 110:1 aana noo masaalo Yesuusi reyotenni kai gedensaanni isi aana wo'mitinota coyidhino: “Yihowa Mootichchaˈya togo yii: ‘Diinnakki lekkakkira woroonni qolammo geeshsha, qiniite'yaanni ofolli.’” (Soqqamaanote Looso 2:32-35; Ibiraawuyaani 10:12, 13) Konni daafira Yesuusi shiima geeshsha agadha hasiissinosi.

Maganu Mangiste gashshitanno wote, Maganu fajjo iima ikkitinonte gede uullano ikkitanno

Arrishshote caange baaru aana

23 Mageeshshi yanna agadhannoyya? Tonaa honsikkinna lemiikki sanira, wodana suwaddu Qullaawu Maxaafi rosaano Yesuusi agadhannohu 1914 geeshsha ikkinota buuxxino. (Konne diro lainohunni Guwuursha lai.) Alamete aana 1914nni jammarte noo ikkito, kuri Qullaawu Maxaafi rosaano buuxxino coyi gara ikkinota buuxissanno. Qullaawu Maxaafi masaalo wo'mase, 1914nni Kiristoosi Nugusa ikkinotanna Maganunniti iimi Mangiste gashsha jammartinota leellishshanno. Konni daafira xa hee'noommohu, Sheexaaneho gatte nootera ‘shiima yanna’ giddooti. (Ajuu[j]a 12:12; Faarso 110:2) Qoleno muli yanna giddo, mitte huluullo nookkiha Maganu Mangiste Maganu alaami uullate aana wo'manno gede assitanno. Kuni hagiirsiisanno duduwo di''ikkino? Kuni halaale ikkinota ammanatto? Aante noo fooliishshora Qullaawu Maxaafi addinta konne coye rosiisannota huwatatto.

QULLAAWU MAXAAFI ROSIISANNO ROSO

  • Maganu Mangiste iimi gashshooteeti; tenne Mangiste Nugusi Yesuusi Kiristoosiiti; mannu ooso giddonni 144,000 manna isi ledo gashshitara doorroonni.—Ajuu[j]a 14:1, 4.
  • Maganu Mangiste 1914nni gashsha jammartino; Sheexaanuno iiminni uullara tugaminohu hattee yannaraati.—Ajuu[j]a 12:9.
  • Maganu Mangiste muli yanna giddo mannu gashshoote huntanno; uullano gannate ikkitanno.—Ajuu[j]a 16:14, 16.

Xiinxallote Xa'muwa

1. Xa hiittee egennantino huuccattore xiinxallineemmo?

2. Yesuusi rosaanosi huuccidhara rosiisino coyi giddo sasu hiikkonneeti?

3. Maganu Mangiste lainohunni afa hasiissannonke coyi maati?

4. Maganu Mangiste maati? Tenne Mangiste Nugusi ayeeti?

5. Maganu Mangiste gashshitannohu hiikko heedheeti? Tini mangiste maa gashshitanno?

6, 7. Yesuusa baxxino Nugusa assannosihu maati?

8. Yesuusi ledo gashshitannori ayeooti?

9. Yesuusi ledo moohanno manni me''eho? Maganu insa doora jammarinohu mamarooti?

10. Yesuusanna 144,000 manna mannu ooso gashshitara doora Yihowa baxille leellishshanno yineemmohu mayiraati?

11. Maganu Mangiste, Maganu fajjo iima ikkitanno gede assa hasiissinosehu mayiraati?

12. Ajuu[j]a 12:10 aana xawinsoonnihu lamu qaru coyi maati?

13. Sheexaanu iiminni tugamino daafira mayi maikkino?

14. Sheexaanu uullara tugamasi maa abbitino?

15. Maganoho uullate noosi alaami maati?

16, 17. Daanieeli 2:44, Maganu Mangistere maa kultannonke?

18. Maganu Mangistenna alamete gashshooti mereero ka''annoha goofimarchu ola mayinanni?

19, 20. Maganu alaami uullate aana xa wo'mannokki gede assinohu maati?

21. Maganu Mangiste alaamasi uullate aana wonshitannohu hiittoonniiti?

22. Yesuusi uulla noo waro ikko isi iimira ha'ranni hee'reennanni Maganu Mangiste dagginokkita mayinni anfeemmo?

23. (a) Maganu Mangiste gashsha jammartinohu mamooteeti? (b) Aante noo fooliishshora maa ronseemmo?